Rozhodnutí: R38/2016/VZ-27549/2016/321/IPs

Instance II.
Věc Fotbalový stadion Hradec Králové – DUR,DSP a DPS
Účastníci
  1. Statutární město Hradec Králové
  2. JIKA – CZ s.r.o.
  3. CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2016
Související rozhodnutí S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc
R38/2016/VZ-27549/2016/321/IPs
Dokumenty file icon dokument ke stažení 362 KB

Č. j.: ÚOHS-R38/2016/VZ-27549/2016/321/IPs

 

1. července 2016

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 31. 1. 2016, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 1. 2. 2016, podaném navrhovatelem -

 

  • společností JIKA – CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 1. 2016 č. j. ÚOHS- S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc, vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce s názvem „Fotbalový stadion Hradec Králové – DUR,DSP a DPS“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 6. 2015 pod ev. č. 512973 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 6. 2015 pod ev. č. 2015/S 123-225490, jehož dalšími účastníky jsou –

 

  • zadavatel – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové a

 

  • vybraný uchazeč – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,

 

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) a § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 1. 2016 č. j. ÚOHS- S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc,

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 28. 12. 2015 návrh navrhovatele - společnosti JIKA – CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice (dále jen „navrhovatel“) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  - Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Fotbalový stadion Hradec Králové – DUR,DSP a DPS“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 6. 2015 pod ev. č. 512973 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 6. 2015 pod ev. č. 2015/S 123-225490 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem ze dne 30. 12. 2015 č. j. ÚOHS-S0941/2015/VZ-46480/2015/541/MSc.

II.             Napadené rozhodnutí

3.             Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 18. 1. 2016 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc, kterým správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele ze dne 28. 12. 2015 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona. (dále jen „napadené rozhodnutí“).

4.             V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Dále podle § 115 odst. 5 zákona platí, že kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

5.             Posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a tedy i posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu dle § 115 odst. 5 zákona, byl v šetřeném případě dle § 114 odst. 4 zákona den 28. 12. 2015. Nejpozději tento den tak musela být kauce na účet Úřadu připsána.

6.             Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 28. 12. 2015, tedy ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Součástí tohoto návrhu bylo potvrzení banky navrhovatele o tom, že dne 28. 12. 2015 byla provedena platba ve výši 50 000,- Kč. Úřad však ze svých bankovních výpisů bezpečně zjistil, že k připsání kauce na účet Úřadu nedošlo ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tedy ke dni 28. 12. 2015, ale až k následujícímu dni 29. 12. 2015.

7.             Vzhledem k tomu, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

8.             Napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 18. 1. 2016.

III.           Námitky rozkladu

9.             Uvedené rozhodnutí napadl navrhovatel rozkladem ze dne 31. 1. 2016, který byl Úřadu doručen dne 1. 2. 2016, tedy v zákonné lhůtě. Zadavatel v prvé řadě uvádí, že podání návrhu k Úřadu i zaslání kauce z jeho strany představuje zcela vážně myšlený krok, přičemž rozdíl v termínech, kdy byla kauce připsána na účet Úřadu, je dán skutečností, že dni 28. 12. 2015 předcházely svátky, tj. dny, kdy má banka omezené či vyloučené časy pro zpracování příkazu k úhradě. Platba byla tedy Úřadu připsána až dne 29. 12. 2015.

10.         Dne 2. 2. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem je doplnění jeho rozkladu. Navrhovatel má za to, že splnil podmínky ve smyslu § 115 odst. 1 zákona, když s podáním návrhu složil na účet Úřadu kauci v zákonné výši.

11.         Navrhovatel je přesvědčen, že z bankovního výpisu přiloženého k návrhu nadevší pochybnost vyplývá, že částka ve výši odpovídající kauci podle § 115 zákona byla ve lhůtě pro podání návrhu již odepsána z účtu navrhovatele. Kauce již tedy byla prokazatelně odeslána ve prospěch účtu Úřadu. Dle navrhovatele se v tomto okamžiku již jednalo o nezvratný krok a lze jej vyložit tak, že kauce byla složena ve prospěch účtu Úřadu.

12.         Dále navrhovatel poukazuje na skutečnost, že na celou desetidenní lhůtu pro podání návrhu, připadalo celkem šest nepracovních dní, a dle jeho názoru tedy lze konstatovat, že navrhovatel byl z objektivních důvodů krácen v možnosti s podáním návrhu v zákonné lhůtě složit na účet Úřadu kauci.

13.         Vzhledem ke shora uvedenému se navrhovatel domnívá, že ve lhůtě podal návrh splňující veškeré náležitosti dle § 114 zákona, a Úřad se měl návrhy navrhovatele zabývat, nikoliv správní řízení zastavit.

Závěr rozkladu

14.         Navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a nařídil Úřadu pokračovat ve správním řízení.

Vyjádření zadavatele k rozkladu ze dne 15. 2. 2016

15.         Zadavatel se k podanému rozkladu vyjádřil ve svém přípise ze dne 15. 2. 2016.

16.         Dle názoru zadavatele představuje podání návrhu a složení kauce dva rozdílné úkony, které nelze slučovat. Navrhovatel podle jeho názoru mohl s dostatečným předstihem složit kauci na účet Úřadu a následně dopracovat samostatný návrh tak, aby splnil podmínky předjímané zákonem. Zadavatel dále uvádí, že pro prominutí povinnosti složit kauci neexistují žádné důvody. Zadavatel tedy nesouhlasí s argumentací navrhovatele a plně se ztotožňuje se závěry Úřadu v napadeném rozhodnutí a navrhuje, aby byl podaný rozklad zamítnut.

IV.          Řízení o rozkladu

17.         Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.

Stanovisko předsedy Úřadu

18.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného usnesení s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, jakož i soulad řízení, které vydání napadeného usnesení předcházelo, s právními předpisy, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

19.         Úřad tím, že svým rozhodnutím ze dne 18. 1. 2016 č. j. ÚOHS-S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc, rozhodl o zastavení správního řízení, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se zcela ztotožnil. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.

V.            K námitkám rozkladu

20.         Obecně konstatuji, že podle § 114 odst. 3 zákona platí, že návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Zákon dále požaduje, aby součástí návrhu byl doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

21.         Pro nyní šetřenou věc je podstatné, že podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci (ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč).

22.         Kauce přitom musí být na účet Úřadu připsána nejpozději v poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu, jak požaduje zákon ve svém § 115 odst. 5. Jestliže tato kauce není na účet Úřadu připsána ve shora stanovené lhůtě (nebo ve výši určené podle § 115 odst. 1 zákona), Úřad je v souladu s dikcí § 117a písm. c) zákona povinen správní řízení zastavit.

23.         V posuzovaném případě není sporu o tom, že měl navrhovatel spolu s podáním návrhu složit na účet Úřadu podle § 115 odst. 1 zákona kauci ve výši 50 000 Kč, neboť pokud jeho nabídková cena v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku činila 1 680 000,- Kč bez DPH, 1% z této částky představuje pouze 16 800,- Kč, přičemž v takové situaci zákon ve svém § 115 odst. 1 paušalizuje minimální výši kauce na 50 000 Kč. Z rozkladu navrhovatele vyplývá, že navrhovatel si byl této výše kauce vědom.

24.         Rovněž není pochyb o tom, že poslední den lhůty k podání návrhu a rovněž tedy ke složení kauce dle § 115 odst. 5 zákona nastal dne 28. 12. 2015, neboť v šetřeném případě doručil navrhovatel zadavateli své námitky dne 10. 12. 2015, přičemž rozhodnutí zadavatele o nevyhovění těmto námitkám obdržel navrhovatel dne 18. 12. 2015. Konec desetidenní lhůty pro podání návrhu dle § 114 odst. 4 zákona tedy připadl na 28. 12. 2015.

25.         Nemohu se však ztotožnit s výkladem § 115 odst. 5 zákona, který navrhovatel ve svém rozkladu předkládá, a dle kterého by mělo platit, že pokud je potřebná částka v rozhodnou dobu odepsána z jeho účtu, je zároveň složena ve prospěch účtu Úřadu. Zákon totiž v dotčeném ustanovení výslovně hovoří o „připsání na účet“, což je dle mého názoru zcela jednoznačný pojem, který nepřipouští jakýkoli další výklad, resp. výklad, jaký uvádí navrhovatel. Ačkoli zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, pojem „připsání na účet“ výslovně nevymezuje, jsem toho názoru, že podpůrně lze vycházet z obsahu § 114 odst. 3 tohoto zákona, dle nějž platí, že „okamžikem připsání částky platební transakce na platební účet příjemce musí být částka platební transakce k dispozici příjemci“. Argumentací a contrario lze dospět k závěru, že pokud předmětná částka není příjemci (Úřadu) k dispozici, nemohlo dosud dojít k jejímu připsání na jeho účet.

26.         Rozhodující skutečností však nad rámec shora uvedeného zůstává to, že ve stanovené lhůtě reálně nebyly peněžní prostředky odpovídající kauci od navrhovatele připsány (vloženy) na účet Úřadu. 

27.         V šetřeném případě tedy platí, že dne 28. 12. 2015 neměl Úřad kauci odpovídající částce 50 000,- Kč od navrhovatele k dispozici, tzn., že tato částka nebyla ze strany navrhovatele připsána na jeho účet, navrhovatel tudíž nesplnil povinnost připsat kauci na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty dle § 115 odst. 5 zákona.

28.         S nesložením kauce podle § 115 odst. 1 zákona zákon spojuje jediný následek, kterým je zastavení řízení bez dalšího. Jelikož tedy navrhovatel kauci prokazatelně nesložil, nelze jinak, než napadené rozhodnutí o zastavení správního řízení potvrdit a podaný rozklad zamítnout, neboť bylo vydáno plně v intencích výslovné normativní úpravy uvedené v § 117a písm. c) zákona.

29.         Dále uvádím, že ani další rozkladové námitky jsem neshledal jako relevantní. Skutečnost, že konec lhůty pro podání návrhu dle § 114 zákona, resp. pro složení kauce, připadl v nyní šetřené věci na pracovně ne zcela vytížené období vánočních svátků, představuje objektivní stav, s nímž musel být navrhovatel předem seznámen a počítat s jeho důsledky. Není možné souhlasit s tím, že by se jednalo o určitou formu znevýhodnění při podávání návrhu dle zákona a plnění s tím souvisejících povinností navrhovatele. Podotýkám, že již dne 18. 12. 2015 byl navrhovatel srozuměn s obsahem rozhodnutí zadavatele o jeho námitkách, přičemž navrhovatel nebyl žádným způsobem nucen k tomu, aby ke složení kauce přistoupil až v samotný poslední den dotčené lhůty.

30.         Jelikož tedy navrhovatel ve svém rozkladu neuvádí žádné skutečnosti, které by svědčily o tom, že složil v souvislosti s návrhem kauci na účet Úřadu ve smyslu § 115 odst. 1 zákona, nelze jinak než se ztotožnit s posouzením Úřadu, neboť ke dni 28. 12. 2015, kdy marně uplynula lhůta pro složení kauce, tato prokazatelně na účet Úřadu nebyla složena.

VI.          Závěr

31.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

32.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

Obdrží

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

JIKA - CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice

CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz