Rozhodnutí: S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc

Instance I.
Věc Fotbalový stadion Hradec Králové - DUR,DSP a DPS
Účastníci
  1. Statutární město Hradec Králové
  2. JIKA - CZ s.r.o.
  3. CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2016
Související rozhodnutí S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc
R38/2016/VZ-27549/2016/321/IPs
Dokumenty file icon dokument ke stažení 350 KB

Č. j.: ÚOHS-S0941/2015/VZ-02064/2016/541/MSc

 

18. ledna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 12. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové,

 

  • navrhovatel – JIKA - CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice,

 

  • vybraný uchazeč – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Fotbalový stadion Hradec Králové - DUR,DSP a DPS“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 6. 2015 pod ev. č. 512973 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 6. 2015 pod ev. č. 2015/S 123-225490,

 

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle ustanovení § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – JIKA - CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice – ze dne 28. 12. 2015 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové – ve veřejné zakázce „Fotbalový stadion Hradec Králové - DUR,DSP a DPS“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 6. 2015 pod ev. č. 512973 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 6. 2015 pod ev. č. 2015/S 123-225490, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 24. 6. 2015 k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Fotbalový stadion Hradec Králové - DUR,DSP a DPS“, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 6. 2015 pod ev. č. 512973 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 6. 2015 pod ev. č. 2015/S 123-225490 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem veřejné zakázky, který stanovil zadavatel v bodě 3 „Předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, je zabezpečení projektové přípravy stavby fotbalového stadionu, a to včetně vypracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru.

3.             Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19. 8. 2015 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky osmi uchazečů o veřejnou zakázku.

4.             Žádostí o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 6. 11. 2015 vyzvala hodnotící komise uchazeče JIKA - CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice (dále jen „navrhovatel“), k písemnému zdůvodnění blíže specifikovaných částí nabídkové ceny dle § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě uvedené žádosti zaslal navrhovatel dne 9. 11. 2015 zadavateli písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny z téhož dne.

5.             Z protokolu o třetím jednání hodnotící komise ze dne 24. 11. 2015 mimo jiné vyplývá, že třetího jednání hodnotící komise se na základě pozvání hodnotící komise účastnil i navrhovatel, přičemž hodnotící komise dospěla k závěru, že „uchazeč svým vysvětlením hodnotící komisi nepřesvědčil, že jím nabídnutá cena není mimořádně nízká. Hodnotící komise vyjádřila obavy, že za nabídnutou cenu nelze zajistit řádně a v požadovaném rozsahu předmět veřejné zakázky“.

6.             Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 11. 2015 vyplývá, že po provedeném hodnocení se na prvním místě umístila nabídka uchazeče CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín (dále jen „vybraný uchazeč“).

7.             Z usnesení Rady města Hradec Králové č. j. RM/2015/1313 ze dne 24. 11. 2015 vyplývá, že zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rovněž tak o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka vybraného uchazeče.

8.             Z oznámení o vyloučení uchazeče ze dne 25. 11. 2015, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, vyplývá, že zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení dle § 77 odst. 6 zákona, neboť hodnotící komise posoudila zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany navrhovatele jako neopodstatněné.

9.             Oznámením o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25. 11. 2015, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel informoval uchazeče o veřejnou zakázku, že jako nejvhodnější byla vybrána nabídka vybraného uchazeče.

10.         Proti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel námitky ze  dne 7. 12. 2015, které byly zadavateli doručeny dne 10. 12. 2015. Zadavatel námitkám navrhovatele svým rozhodnutím ze dne 18. 12. 2015 nevyhověl. Citované rozhodnutí zadavatele bylo navrhovateli doručeno dne 18. 12. 2015.

11.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jeho námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 28. 12. 2015 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 28. 12. 2015 (dále jen „návrh“).

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

12.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 28. 12. 2015 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

13.         Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

14.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S0941/2015/VZ-46480/2015/541/MSc ze dne 30. 12. 2015.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

15.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

16.         Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

17.         Podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

18.         Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

19.         Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

20.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

21.         K uvedenému Úřad uvádí, že v šetřeném případě byly zadavateli námitky navrhovatele ze dne 7. 12. 2015 proti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení doručeny dne 10. 12. 2015. Zadavatel citovaným námitkám navrhovatele rozhodnutím ze dne 18. 12. 2015 nevyhověl, přičemž z příslušné doručenky vyplývá, že navrhovateli bylo rozhodnutí zadavatele o námitkách doručeno téhož dne. Jak je zřejmé z § 115 odst. 5 zákona, kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu.

22.         Posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a tedy i posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu dle § 115 odst. 5 zákona, byl v šetřeném případě dle § 114 odst. 4 zákona den 28. 12. 2015. Nejpozději tento den tak musela být kauce na účet Úřadu připsána.

23.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 28. 12. 2015, tedy ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Součástí tohoto návrhu je potvrzení banky navrhovatele o tom, že dne 28. 12. 2015 byla provedena platba ve výši 50 000,- Kč. Úřad však ze svých bankovních výpisů bezpečně zjistil, že k připsání kauce na účet Úřadu nedošlo ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tedy ke dni 28. 12. 2015, ale až k následujícímu dni 29. 12. 2015.

24.         Vzhledem k tomu, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

Obdrží

1.             Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

2.             JIKA - CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice

3.             CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz