Rozhodnutí: S0686/2015/VZ-41412/2015/521/OPi

Instance I.
Věc Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti
Účastníci
  1. Královéhradecký kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2016
Související rozhodnutí S0686/2015/VZ-41412/2015/521/OPi
R428/2015/VZ-27418/2016/323/EBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 440 KB

Č. j.: ÚOHS-S0686/2015/VZ-41412/2015/521/OPi

 

27. listopadu 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 12. 10. 2015, jehož účastníkem je

 

  • zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 25. 8. 2015 příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221, nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, neboť k části předmětu plnění předmětné veřejné zakázky týkající se poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele nevymezil všechny typy stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž disponuje, přestože v čl. IV. „Poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) Objednatele“ přílohy č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, požadoval, aby dodané identifikační terminály umožňovaly autorizaci uživatelů na dodavatelem dodávaných i stávajících zařízeních zadavatele pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli –Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – ukládá

                          

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 25. 8. 2015 příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“), který je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájil dne 14. 5. 2015 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“. Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Zadavatel se nechal ve smyslu § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové.

3.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle oznámení o zakázce „požadavek na kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb, pro všechny jednotlivé zadavatele formou pronájmu zařízení. Požadavek na zajištění plnění veřejné zakázky se skládá z následujících částí:

a.             Zpracování dílčích projektů optimalizace tiskových/kopírovacích služeb pro jednotlivé lokality zadavatele,

b.             Poskytování tiskových/multifunkčních zařízení do užívání (nájmu) zadavatele,

c.              Poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele,

d.             Poskytování tiskových serverů do užívání (nájmu) zadavatele,

e.             Poskytnutí tiskového systému do užívání zadavatele,

f.               Poskytnutí služby Help Desk a technické podpory,

g.             Zabezpečení servisních služeb, včetně dodávek spotřebního materiálu (tonerů) a náhradních dílů.

Dodavatel je povinen dodat nabízená zařízení a všechny ostatní položky tiskových služeb dle konkrétních požadavků jednotlivého objednatele a zajistit jejich kontinuální a bezporuchový chod. Všechny položky předmětu plnění veřejné zakázky (zejm. tisková/multifunkční zařízení, identifikační terminály, servery a software) musí být navzájem plně integrovány funkčně i datově.

4.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opčního práva činí 104 000 000,- Kč bez DPH (bez opčního práva 80 000 000,- Kč bez DPH).

5.             Z „Protokolu o otevírání obálek s nabídkami“ ze dne 3. 8. 2015 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 5 nabídek.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 7. 8. 2015 podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky.

7.             Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu a dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

8.             Po přezkoumání obsahu dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel v souladu s § 44 odst. 1 zákona vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, když ze zadávací dokumentace není jednoznačně patrné, jakými typy stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatel disponuje, ačkoliv předmětem plnění veřejné zakázky je mimo jiné nájem ID terminálů (příp. včetně čtečky), které měly umožnit autorizaci uživatelů na dodavatelem dodávaných i stávajících zařízeních zadavatele, a to pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele nebo PINů, a zda takto nastavené zadávací podmínky umožnily předložení vzájemně porovnatelných nabídek.

III.           PRŮBEH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

9.             S ohledem na shora uvedené pochybnosti oznámil Úřad zadavateli, který je dle § 116 zákona jediným účastníkem správního řízení, přípisem č. j. ÚOHS-S0686/2015/VZ-32105/2015/521/OPi ze dne 12. 10. 2015 zahájení správního řízení z moci úřední.

10.         Dnem 12. 10. 2015, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, předmětné správní řízení zahájeno.

11.         Úřad dále zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S0686/2015/VZ-32115/2015/521/OPi ze dne 12. 10. 2015 stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace pořízené v souvislosti s provedenými úkony (což zadavatel v průběhu celého správního řízení činil).

12.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0686/2015/VZ-33159/2015/521/OPi ze dne 12. 10. 2015 Úřad zadavateli nařídil podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona z moci úřední předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

13.         Dne 19. 10. 2015 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření z téhož dne.

Vyjádření zadavatele ze dne 19. 10. 2015

14.         Zadavatel ve svém vyjádření rekapituluje okolnosti, které ho vedly k zahájení předmětného zadávacího řízení, přičemž mj. uvádí, že „[c]ílem veřejné zakázky je pak dlouhodobá nákladová efektivita a uživatelský komfort při zabezpečování tiskových úloh napříč strukturou zadavatele a pověřujících zadavatelů (srov. úvod přílohy č. 1 vzoru rámcové smlouvy). Prvořadého cíle zajištění nákladové efektivity tisku má být dosaženo tak, že ze strany vybraného uchazeče bude nejprve vypracována analýza stávajícího stavu zajišťování tiskových/kopírovacích služeb na jednotlivých lokalitách. Na základě této analýzy následně vybraný uchazeč připraví pro danou lokalitu optimalizační projekt pro zefektivnění budoucího poskytování těchto služeb (dále jen ‚projekt optimalizace‘). Realizace těchto optimalizačních projektů pak následují zásadně po písemném odsouhlasení zpracovaného projektu optimalizace ze strany zadavatele za předpokladu, že navrhované řešení přinese úsporu nákladů. S touto předpokládanou podobou zadávání dílčích plnění na základě rámcové smlouvy zadavatel seznámil dodavatele v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (jak bylo uvedeno v oznámení předběžných informací) a prostřednictvím zpětného odkazu i v odůvodnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy zásadně předpokládá, že v rámci dílčích plnění bude cíle veřejné zakázky dosahováno tak, že vybraný uchazeč provede na určené lokalitě nejprve analytické práce, na jejichž základě na vlastní odpovědnost jako součást plnění zpracuje optimalizační projekt. Teprve po jeho schválení bude vybraný uchazeč poskytovat jednotlivé tiskové služby. Je tedy patrné (a příloha č. 1 rámcové smlouvy to plně reflektuje), že konkrétní optimální skladba tiskových služeb (mimo jiné i skladba a parametry tiskových serverů či identifikačních terminálů) adaptovaných pro danou lokalitu může vyplynout teprve z analytických prací provedených vybraným uchazečem. Naopak tuto skladbu objektivně není možné specifikovat již v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

15.         Zadavatel dále doplňuje, že ze zadávací dokumentace je patrné, že „konkrétní návrh tiskových služeb pro jednotlivé lokality včetně počtu a druhu identifikačních terminálů má být zpracován vybraným uchazečem jako součást projektu optimalizace až na základě analytických prací provedených na dané lokalitě. Zadavatel proto vůbec nepožadoval v rámci nabídky výslovnou specifikaci konkrétního typu identifikačního terminálu. Vybranému uchazeči je tak ponechána volnost ve volbě jeho typu tak, aby optimálně vyhovoval jednotlivým lokalitám (včetně identifikačních karetních systémů používaných uživateli v rámci těchto lokalit). S ohledem na dosavadní decentralizaci či spíše roztříštěnost a nejednotnost způsobu zajištění tiskových služeb v jednotlivých lokalitách je přitom zřejmé, že konkrétní skladba a počty karetních identifikačních systémů jsou u různých pověřujících zadavatelů v různých lokalitách navzájem různé.

16.         Zadavatel rovněž připouští, že „v situaci, kdy by poptával jím dopředu jednoznačně specifikované tiskové řešení vymezené např. formou výkazu jednotlivých komponent včetně identifikačních terminálů, bylo by v jeho nejlepším zájmu uvést s přihlédnutím k § 44 odst. 1 zákona pro účely nacenění vyčerpávající specifikaci stávajících identifikačních karetních systémů. V případě veřejné zakázky se však zadavatel nachází ve zcela jiné situaci. Realizuje totiž zadávací řízení, jehož formálním účelem je uzavření rámcové smlouvy.

17.         K tomu zadavatel dodává, že za situace, kdy „požadoval nacenění jediné částky za pronájem identifikačního terminálu bez typové specifikace, by poskytnutí vyčerpávajícího seznamu všech používaných karetních systémů nepřinášelo oproti poskytnutým informacím žádnou přidanou hodnotu. Naopak, s ohledem na skutečnost, že v některých lokalitách vůbec nemusí být tiskové služby poskytovány, by konkrétní specifikace identifikačních karetních systémů částečně ex post pozbyla relevanci a mohla by tak vést ke zkreslení nabídkové ceny. Zadavatel dopředu poskytl rámcové informace o technologiích stávajících identifikačních karetních systémů (‚bezkontaktní magnetické nebo čipové‘), dále informaci o tom, že používané systémy jsou ‚standardní a na trhu běžně dostupné‘ a konečně zcela konkrétní specifikaci dvou nejpoužívanějších karetních systémů.

18.         Zadavatel je tak názoru, že „[z]ejména rámcová specifikace technologií a skutečnost, že používané identifikační karetní systémy jsou standardní a na trhu dostupné, poskytují odborně kvalifikovaným dodavatelům dostatečný základ pro to, aby zpracovali své nabídky, zejm. aby stanovili cenu za pronájem identifikačních terminálů (zadavatel znovu zdůrazňuje, že bez konkrétního typového určení) a do této ceny promítli veškerá související obchodní rizika.

19.         Zadavatel je rovněž názoru, že „[z] celého průběhu zadávacího řízení je patrné, že informace poskytnuté zadavatelem v rámci zadávacích podmínek či jejich upřesnění prostřednictvím dodatečných informací k zadávacím podmínkám obsahovaly všechny informace nezbytné k řádnému zpracování nabídky všemi potenciálními uchazeči. Výše uvedené je možné dovodit i z obsahu žádostí o poskytnutí dodatečných informací a z obsahu podaných nabídek.

20.         Zadavatel navrhuje, aby Úřad předmětné správní řízení podle § 117a písm. f) zákona zastavil.

Další průběh správního řízení

21.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0686/2015/VZ-35030/2015/521/OPi ze dne 22. 10. 2015 stanovil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

22.         Dne 29. 10. 2015 doručil zadavatel Úřadu vyjádření z téhož dne k podkladům rozhodnutí, v němž plně odkazuje na své vyjádření ze dne 19. 10. 2015.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

23.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele a uchazečů o veřejnou zakázku, konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 zákona, když v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, neboť k části předmětu plnění předmětné veřejné zakázky týkající se poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele nevymezil všechny typy stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž disponuje, přestože v čl. IV. „Poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) Objednatele“ přílohy č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, požadoval, aby dodané identifikační terminály umožňovaly autorizaci uživatelů na dodavatelem dodávaných i stávajících zařízeních zadavatele pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

24.         Podle § 17 písm. l) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

25.         Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

K postupu zadavatele

26.         Úřad předně uvádí, že zadávací dokumentace veřejné zakázky je základním dokumentem zadávacího řízení a nejvýznamnějším zdrojem informací, na jejichž základě zpracovávají dodavatelé své nabídky, a proto zákon zadavateli ukládá povinnost vymezit jejím prostřednictvím veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Zadávací dokumentace, která spolu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídek, příp. jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky, tvoří zadávací podmínky, tak poskytuje potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku stěžejní informace, na jejichž základě tito uchazeči zvažují svoji účast v zadávacím řízení. V této souvislosti Úřad pro úplnost odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 33/2007 ze dne 20. 3. 2008, v němž uvedený soud judikoval, že „[z]adávací dokumentací se tedy rozumí souhrn všech konkrétních požadavků zadavatele na zpracování nabídky. Z těchto požadavků pak následně, nad rámec kritérií obsažených v oznámení zadávacího řízení, vyplynou i podrobná pravidla pro určení, která nabídka je pro zadavatele nejvýhodnější a která se tak stane nabídkou vítěznou. Základem zadávací dokumentace je tedy co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky, provedené natolik podrobným, srozumitelným a co do významu jednotlivých údajů jednoznačným způsobem, který umožní samotné sestavení nabídky, její následné transparentní hodnocení zadavatelem a poté i následné objektivní přezkoumání toho, zda zadavatel hodnotil nabídky takovým způsobem, jakým měl.

27.         Zadavatel tedy musí zpracovat zadávací dokumentaci dostatečně kvalitně a s náležitou pečlivostí, aby mohli dodavatelé podat odpovídající a vzájemně porovnatelné nabídky. V případě, kdy zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně vymezený předmět veřejné zakázky, resp. neobsahuje dostatečně konkrétní informace nutné k ocenění nabídek, nedostál zadavatel své povinnosti uložené mu v § 44 odst. 1 zákona.

Shrnutí relevantních skutečností

28.         V šetřeném případě zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v čl. 5 „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace následovně: „Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletního zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích a souvisejících služeb (dále jen ‚tiskových služeb‘) pro všechny jednotlivé zadavatele specifikované v příloze č. 4 Rámcové smlouvy na území Královéhradeckého kraje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové smlouvy ve smyslu ust. § 11 a § 89 a násl. zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena pouze s jedním uchazečem, na dobu 4 let (48 měsíců).

Předmět plnění veřejné zakázky je v podrobnostech vymezen závazným textem Rámcové smlouvy a jejími přílohami, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, včetně podrobného vymezení minimálních parametrů poskytovaných tiskových/multifunkčních zařízení, identifikačních terminálů, serverů, minimálních parametrů servisních služeb (SLA), parametrů a funkcionalit tiskového systému a služby Help Desk. 

29.         K části plnění týkající se poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele zadavatel v čl. IV. „Poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) Objednatele“ přílohy č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, uvedl, že „[v] případě, že bude Objednatel požadovat jednoznačnou identifikaci uživatelů při tisku na jednotlivých zařízeních, Dodavatel poskytne Objednateli do užívání identifikační terminály. Tyto terminály musí umožnit autorizaci uživatelů na Dodavatelem dodávaných i stávajících zařízeních Objednatele, specifikovaných v příloze č. 5 Rámcové smlouvy, a to pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet Objednatele nebo PINů (dodávka bezkontaktních karet není předmětem této veřejné zakázky).

30.         Zadavatel dále v čl. 12.3 „Závazný postup pro stanovení nabídkové ceny“ zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky požadoval za účelem stanovení celkové nabídkové ceny vyplnit tabulku „Ceník – stanovení nabídkové ceny“, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace a v níž zadavatel mj. požadoval ocenit i položku č. 9 „ID terminál (příp. včetně čtečky)“.

31.         V dodatečných informacích č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 13. 7. 2015 k žádosti dodavatele o specifikaci standardů jednotlivých typů bezkontaktních magnetických i čipových karet zadavatel uvedl v rámci odpovědi č. 2, že „[n]ěkteré organizace již dnes používají některé typy karet. Jedná se o standardní na trhu běžně dostupné karty, které slouží k jejich identifikaci v rámci docházkového systému. Jejich přesné typy včetně vzorku budou poskytnuty v rámci dílčího projektu optimalizace. Nejrozšířenější kartou je ISO PROX II 37bit, kterou užívá cca 500 osob a dále karty založené na technologii ISO 4 KB EV1 DESFIRE.

K požadavku zadavatele na poskytování identifikačních terminálů umožňujících autorizaci uživatelů na dodavatelem dodávaných i stávajících zařízeních zadavatele pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele

32.         Ve vztahu k části předmětu plnění veřejné zakázky týkající se poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele vymezené v čl. IV. přílohy č. 1 rámcové smlouvy Úřad uvádí, že vymezení této části předmětu veřejné zakázky shledává pro účely ocenění nabídek uchazeči o veřejnou zakázku za nedostatečné, neboť zadavatel požadoval, aby identifikační terminály umožňovaly autorizaci uživatelů pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele, aniž by zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky uváděly všechny konkrétní typy karet, jimiž zadavatel disponuje.

33.         Zadavatel sice v rámci dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 13. 7. 2015 uvedl, že se jedná o na trhu běžně dostupné karty, přičemž doplnil, že nejrozšířenějšími kartami v rámci jednotlivých organizací zadavatele jsou karty ISO PROX II 37bit (dle zadavatele užíváno cca 500 osobami) a karty založené na technologii ISO 4 KB EV1 DESFIRE, avšak Úřad shledává rovněž tuto informaci za nedostatečnou pro zpracování nabídek dodavateli. Nedostatečnost dané informace Úřad spatřuje v již samotném faktu, že dle zadavatele jednu z nejrozšířenějších karet užívá cca 500 osob, přičemž v této souvislosti nelze odhlédnout od skutečnosti, že dle veřejně dostupných informací[1] činil počet zaměstnanců zadavatele k 31. 12. 2014 celkem 385 zaměstnanců, avšak plnění veřejné zakázky má být dle přílohy č. 4 „Seznam veřejných zadavatelů“ rámcové smlouvy poskytováno kromě zadavatele pro dalších 140 organizací zadavatele (např. Správa silnic Královéhradeckého kraje, galerie, muzea, domovy důchodců, gymnázia, ústavy sociální péče apod.). Je tak zřejmé, že počet zaměstnanců všech zadavatelem zřízených či založených organizací, pro něž má být poskytováno plnění, resp. držitelů karet, se může pohybovat i v řádech tisíců, přičemž zadavatel specifikoval pouze 2 výše zmíněné typy karet, přestože je nepochybné, že zadavatel disponuje více druhy daných karet, což ostatně potvrzuje i sám zadavatel, když ve svém vyjádření ze dne 19. 10. 2015 mj. uvádí: „S ohledem na dosavadní decentralizaci či spíše roztříštěnost a nejednotnost způsobu zajištění tiskových služeb v jednotlivých lokalitách je přitom zřejmé, že konkrétní skladba a počty karetních identifikačních systémů jsou u různých pověřujících zadavatelů v různých lokalitách navzájem různé.

34.         Pakliže zadavatel v této souvislosti uvádí, že „konkrétní návrh tiskových služeb pro jednotlivé lokality včetně počtu a druhu identifikačních terminálů má být zpracován vybraným uchazečem jako součást projektu optimalizace až na základě analytických prací provedených na dané lokalitě“ (zadavatel odkazuje na přílohu č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ rámcové smlouvy), pak k tomu Úřad v obecné rovině akcentuje, že pokud zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky po dodavatelích požaduje ocenění jednotlivých položek nabídkové ceny, je nezbytné, s ohledem na povinnost zadavatele vymezit předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, aby dodavatelé disponovali adekvátními informacemi potřebnými pro ocenění. Úřad rovněž považuje za irelevantní tvrzení zadavatele, že „není dopředu jisté, zda vůbec a v jakém rozsahu budou tiskové služby v jednotlivých lokalitách skutečně poskytovány,“ neboť pokud chtěl zadavatel v rámci nabídkové ceny nacenit určitou položku, pak je zřejmé, že počítal s tím, že tato položka bude předmětem plnění veřejné zakázky, přičemž je lhostejno, zda bude součástí plnění u všech organizací, pro které zadavatel předmět veřejné zakázky poptával, či pouze u některých z nich. Ze stejného důvodu je rovněž lhostejno, zda výsledkem zadávacího řízení bude uzavření „klasické“ či rámcové smlouvy. Úřad na tomto místě pro odstranění veškerých pochybností opakuje, že základní otázkou tu je, zda se všem potenciálním dodavatelům dostalo prostřednictvím zadávací dokumentace dostatečných informací k tomu, aby mohli danou položku nacenit. Skutečnost, že v krajním případě k plnění dané položky nemusí (díky tomu, že výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy) teoreticky vůbec dojít (byť se v případě tohoto konkrétního zadávacího řízení jedná o hypotézu zjevně nepravděpodobnou), resp. není znám rozsah jejího plnění, na tom, že dodavatelé musí přesně vědět, „co“ mají naceňovat, ničeho nemění.

35.         Za účelem ověření skutečnosti, zda v šetřeném případě i přes absenci uvedení všech typů jednotlivých bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž zadavatel disponuje, resp. které jsou používány v jednotlivých zadavatelem zřízených či založených organizacích, umožňovaly zadávací podmínky zpracování a předložení vzájemně porovnatelných nabídek, tedy zda bylo pro dodavatele nezbytné znát pro ocenění položky č. 9 „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ tabulky „Ceník – stanovení nabídkové ceny“ i typy jednotlivých karet, požádal Úřad v rámci šetření podnětu, na jehož základě bylo zahájeno předmětné správní řízení, uchazeče o veřejnou zakázku o sdělení, jakým způsobem ocenili danou položku, resp. jakým způsobem se vyrovnali se skutečností, že nedisponují informací o všech typech jednotlivých používaných karet, tj. na základě jakých aspektů stanovili nabídkovou cenu v rámci dané položky.

36.         Jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku uvedli následující:

 

Tabulka č. 1: Vyjádření uchazečů o veřejnou zakázku

Uchazeč o veřejnou zakázku

Vyjádření uchazeče o veřejnou zakázku

Uchazeč č. 1

Při ocenění položky č. 9 jsme vycházeli ze skutečnosti, která byla uvedena v zadávacích podmínkách výběrového řízení, že nejvíce používanou kartou zadavatele je ISO PROX II 37 bit a ISO 4KB EV1 DESFIRE. Dle těchto informací jsme do výběrového řízení počítali s typem čtečky, která umí přečíst tento typ karet. Jelikož cenové rozdíly mezi nejpoužívanějšími typy čteček bezkontaktních karet nejsou nikterak vysoké, neviděli jsme problém v ocenění položky č. 9.

Uchazeč č. 2

(…) pro ocenění položky č. 9 ‚ID terminál (příp. včetně čtečky)‘ dle našeho odborného názoru nebylo nezbytné znát typ bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž zadavatel disponuje. Jelikož společnost (…) disponuje universálními čtečkami, které jsou kompatibilní zároveň s různými čipovými technologiemi běžně dostupnými nejen na českém trhu, ale i v zahraničí, zvolila společnost (…) pro nacenění do tohoto výběrového řízení takovou čtečku, která současně umožní identifikaci vícero technologií čipových karet. Zároveň tato čtečka umožňuje identifikaci zadavatelem popsaných čipových karet ISO PROX II 37 bit a ISO 4 KB EV1 DESFIRE. V případě výskytu magnetických karet v různých úřadech či lokalitách spadající do Královéhradeckého kraje je společnost (…) připravena plnit dodávku čtečkou magnetických karet odpovídající využívané technologii, ale pouze u těch zařízení, které budou s tímto systémem kompatibilní.

Uchazeč č. 3

Uchazeč v čl. 12.3 zadávací dokumentace, ve kterém zadavatel požadoval za účelem stanovení celkové nabídkové ceny vyplnit tabulku ‚Ceník – stanovení nabídkové ceny‘, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a v níž zadavatel mj. požadoval ocenit položku č. 9 ‚ID terminál (příp. včetně čtečky)‘, musel u položky č. 9 cenu odhadnout. Zadavatel totiž ani v rámci dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 13. 7. 2015 dostatečně neobjasnil požadovanou technologii. Ceny jednotlivých technologií čteček se mohou dle zkušeností uchazeče lišit i trojnásobně. Vzhledem k tomu, že ze zadání nebylo jasné, která technologie a v jakém počtu je předmětem veřejné zakázky, musela (…) přistoupit k velice hrubému odhadu ceny.

Uchazeč č. 4

Dva nejpoužívanější typy karet (tedy i čteček) zadavatel označil v Dodatečných informacích č. 1. Dále dodavatel systému řízení tisku má běžně snímače rozděleny do dvou cenových kategorií a z důvodu bezpečnosti jsme použili pro cenotvorbu ten ve vyšší cenové kategorii.

Uchazeč č. 5

S ohledem na nedostatečné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky ve vztahu k identifikačním terminálům, resp. k identifikačním kartám, jejichž autorizaci musí dodané terminály garantovat, byl účastník řízení nucen přistoupit k zajištění 100% dostupnosti nabízení služby a z toho důvodu v podané nabídce nacenil jemu nejdražší známou existující technologii HID SeoS.

37.         Z výše uvedených vyjádření uchazečů o veřejnou zakázku vyplývá, že uchazeči č. 1, 2 a 4 vycházeli při ocenění položky č. 9 „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ tabulky „Ceník – stanovení nabídkové ceny“ z informací poskytnutých zadavatelem v rámci dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám, tj. z informací týkajících se 2 nejpoužívanějších typů karet v rámci organizací zadavatele. Uchazeč č. 1 počítal při ocenění dané položky s typem čtečky, která umí přečíst zadavatelem uváděné typy karet, k čemuž doplnil, že v ocenění nespatřoval problém, neboť nejpoužívanější typy čteček nejsou výrazně cenově rozdílné. Uchazeč č. 2 uvedl, že disponuje universálními čtečkami, které jsou kompatibilní s různými čipovými technologiemi, pročež nebylo dle jeho názoru nutné znát typy karet a pro ocenění dané položky tak zvolil typ čtečky, která umožní identifikaci se zadavatelem uváděnými typy karet, přičemž v případě výskytu jiných karet je uchazeč připraven plnit předmět veřejné zakázky dodávkou čteček odpovídající využívané technologii, avšak pouze u těch zařízení, která budou s tímto systémem kompatibilní. Uchazeč č. 4 pro cenotvorbu dané položky použil v návaznosti na zadavatelem uváděné typy nejpoužívanějších karet čtečku vyšší cenové kategorie.

38.         Úřad uvádí, že z postupu uchazečů č. 1, 2 a 4 při cenotvorbě položky č. 9 „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ tabulky „Ceník – stanovení nabídkové ceny“ tak, jak jej popsali v rámci svých vyjádření, vyplývá, že tito uchazeči ocenili danou položku pouze na základě informace jim poskytnuté v rámci dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám, tj. informace o 2 nejpoužívanějších typech karet (uchazeči č. 1 a 2 sice uvedli, že pro ocenění dané položky nebylo nutné znát typ karet, avšak současně z jejich vyjádření vyplývá, že se při cenotvorbě dané položky řídili právě zadavatelem specifikovanými 2 typy karet). Je však nepochybné, jak již Úřad uvedl výše, že zadavatel disponuje i jinými typy bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, neboť, jak sám uvedl v rámci předmětných dodatečných informací, jím uváděné karty jsou nejpoužívanější, avšak „přesné typy včetně vzorku budou poskytnuty v rámci dílčího projektu optimalizace.

39.         Uchazeči č. 3 a 5 pak považovali informace poskytnuté zadavatelem za zcela nedostačující k ocenění dané položky, pročež uchazeč č. 3 při jejím ocenění musel „přistoupit k velice hrubému odhadu ceny“ a uchazeč č. 5 byl dle svého vyjádření „nucen přistoupit k zajištění 100% dostupnosti nabízené služby a z tohoto důvodu v podané nabídce nacenil jemu nejdražší známou existující technologii HID SeoS.

40.         Pakliže zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách veřejné zakázky po dodavatelích dodání identifikačních terminálů, které musí umožnit dle čl. IV. přílohy č. 1 rámcové smlouvy autorizaci uživatelů mj. pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele, přičemž v rámci dodatečných informací specifikoval pouze 2 typy těchto karet, přestože je zřejmé, že zadavatel disponuje i dalšími typy karet, shledává Úřad takové vymezení předmětu veřejné zakázky nedostatečným, a to i s ohledem na skutečnost, že 3 uchazeči ocenili položku „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ pouze v závislosti na informaci zadavatele o 2 typech užívaných karet a 2 uchazeči nepovažovali ani tuto informaci za dostačující k jejímu ocenění.

41.         Závěr o nedostatečnosti vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a ve svém důsledku i vzájemné neporovnatelnosti nabídek, resp. nabídkových cen v rámci položky „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ za měsíční nájemné (viz tabulka č. 2), podporuje i rozpětí těchto cen, jež se pohybovalo v rozmezí od 71,88 Kč bez DPH do 248,- Kč bez DPH, tj. od 2 070 144,- Kč bez DPH do 7 142 400,- Kč bez DPH za celou dobu plnění (48 měsíců).

 

Tabulka č. 2: Nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku v rámci položky „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ za měsíční nájemné (bez DPH)

Uchazeč o veřejnou zakázku

Nabídková cena v rámci položky „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ za měsíční nájemné (bez DPH)

Počet jednotek ks

Cena za měsíční nájemné (bez DPH)

Cena celkem za 48 měsíců (bez DPH)

Uchazeč č. 1

71,88 Kč

600

43 128,00 Kč

2 070 144,00 Kč

Uchazeč č. 2

94,00 Kč

600

56 400,00 Kč

2 707 200,00 Kč

Uchazeč č. 3

233,00 Kč

600

139 800,00 Kč

6 710 400,00 Kč

Uchazeč č. 4

156,00 Kč

600

93 600,00 Kč

4 492 800,00 Kč

Uchazeč č. 5

248,00 Kč

600

148 800,00 Kč

7 142 400,00 Kč

 

42.         I z uvedeného je tak zřejmé, že vymezení typů stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele bylo jedním z faktorů mající vliv na zpracování nabídek uchazeči, neboť např. nabídková cena uchazeče č. 5 v rámci položky „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ je cca 3,5x vyšší než nabídková cena uchazeče č. 1 v rámci dané položky, neboť uchazeč č. 1 uvažoval při ocenění této položky pouze v kontextu 2 zadavatelem uvedených typů karet, kdežto uchazeč č. 5 považoval zadávací podmínky za neurčité a z důvodu „opatrnosti“ zvolil nákladově nejdražší variantu (obdobná situace nastala u nabídkové ceny uchazeče č. 3, která je cca 3,2x vyšší než nabídková cena uchazeče č. 1, neboť uchazeč č. 3 musel dle svého vyjádření s ohledem na nedostatečnost zadávacích podmínek tuto nabídkovou cenu „hrubě odhadnout“). K tomu Úřad dodává, že pokud bylo vymezení všech typů stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet jedním z faktorů mající vliv na výši nabídkových cen v rámci položky „ID terminál (příp. včetně čtečky)“ a ve svém důsledku i na celkovou nabídkovou cenu, přičemž daná skutečnost nebyla uchazečům známa při zahájení šetřeného zadávacího řízení a ani posléze v jeho průběhu (zadavatel upřesnil prostřednictvím dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám pouze 2 typy těchto karet), pak je zřejmé, že uchazeči své nabídkové ceny sestavovali pouze podle neúplné informace poskytnuté zadavatelem a dále dle svého uvážení, resp. dle znalostí a zkušeností z poptávaného odvětví služeb. Avšak ani znalosti či zkušenosti uchazečů nemohly a nemohou zaručit předložení vzájemně porovnatelných nabídek, pakliže nejsou uchazeči dostatečně jednoznačně a konkrétně seznámeni (prostřednictvím zadávací dokumentace, příp. prostřednictvím dodatečných informací upřesňujících informace obsažené v zadávací dokumentaci) se všemi nezbytnými parametry poptávaného plnění, tj. v šetřeném případě s tím, s jakými všemi typy karet musí umožnit dodávané identifikační terminály autorizaci jejich uživatelů.

43.         Neúplnost zadávacích podmínek tak mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě, že by zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil všechny typy stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž disponuje (a uchazeči tak měli jasnou představu o tom, s kterými kartami musí identifikační terminály umožnit autorizaci jejich uživatelů), mohli uchazeči více přizpůsobit své nabídky požadavkům zadavatele a nelze vyloučit, že v takovém případě by bylo pořadí uchazečů, resp. jejich nabídek, odlišné, příp. že by se daného zadávacího řízení zúčastnili i jiní dodavatelé, kteří mohli zadavateli nabídnout výhodnější plnění.

44.         K tomu se jeví vhodným dodat, že zákon nevyžaduje výlučně prokázání (podstatného) vlivu na výběr nejvhodnější nabídky, postačí takové jednání (postup) zadavatele, které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Takováto možnost je s ohledem na znění zákona zcela postačující v případě uložení nápravného opatření dle § 118 odst. 1 zákona, a Úřadu tedy nezbývá než uzavřít, že nelze vyloučit alespoň potenciální možnost, že by v případě úplného vymezení předmětu veřejné zakázky (tj. uvedení všech typů stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž zadavatel disponuje) buď uchazeči, kteří podali nabídku do předmětného zadávacího řízení, příp. jiný dodavatel, mohli nabídnout zadavateli výhodnější plnění. K tomu je třeba poukázat na to, že – jak již uvedly i soudy při výkladu potencionality (podstatného) vlivu na výběr nejvhodnější nabídky - se jedná toliko o možnost (hypotézu), kterou není možné jakkoli prokazovat. Zadavatel svým jednáním naplnil všechny znaky jednání, pro které Úřad nemůže jinak než uložit předmětné nápravné opatření.

45.         Pokud se ve svém vyjádření zadavatel odvolal na počet a obsah nabídek (tzn., že podané nabídky svědčí o tom, že předmět veřejné zakázky byl vymezen v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek), pak Úřad k této argumentaci zadavatele akcentuje, že v posuzované věci bylo předmětné správní řízení zahájeno z důvodu pochybností Úřadu o tom, zda zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, a zda tedy zadávací podmínky umožnily předložení vzájemně porovnatelných nabídek, přičemž Úřad shledal, že pro nedostatečné vymezení zadávacích podmínek (viz shora) existuje či může existovat okruh potencionálních dodavatelů, kteří by nabídku podali, pakliže by zadávací podmínky byly vymezeny v nezbytných podrobnostech. Tu Úřad musí vycházet ze závěru, k němuž dospěl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29. 4. 2008 ve věci sp. zn. 5 As 50/2006 (www.nssoud.cz), podle kterého uchazeč v zadávacím řízení nemá žádné subjektivní veřejné právo na to, aby se stal vítězným uchazečem, kterému bude veřejná zakázka přidělena, ani žádné veřejné subjektivní právo na to, aby s ním byla uzavřena smlouva. Jediným garantovaným právem je právo na transparentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení při respektování jednotlivých pravidel vyplývajících ze zákona a právo na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele, ovšem za podmínek stanovených v zákoně. Není tedy rozhodné, že nabídky byly podány, nýbrž to, že nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky, které Úřad shledal, způsobilo či mohlo způsobit, jak je tomu v této věci, že okruh subjektů, jenž by o veřejnou zakázku soutěžil, by byl jiný, příp. že by uchazeči, kteří nabídku podali, své nabídky, resp. nabídkové ceny, lépe přizpůsobili požadavkům zadavatele.

46.         S ohledem na vše výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 zákona, když v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, neboť k části předmětu plnění předmětné veřejné zakázky týkající se poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele nevymezil všechny typy stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet, jimiž disponuje, přestože v čl. IV. „Poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) Objednatele“ přílohy č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, požadoval, aby dodané identifikační terminály umožňovaly autorizaci uživatelů na dodavatelem dodávaných i stávajících zařízeních zadavatele pomocí stávajících bezkontaktních identifikačních, magnetických nebo čipových karet zadavatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

47.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

48.         V šetřeném případě Úřad dospěl k závěru, že zadavatel pochybil již při vymezování zadávacích podmínek veřejné zakázky (při vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky). Z uvedeného důvodu Úřad přistoupil ke zrušení předmětného zadávacího řízení, neboť předmětné pochybení již nelze napravit zrušením např. pouze některého úkonu zadavatele, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

49.         Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

50.         Vzhledem k tomu, že předmětné zadávací řízení bylo tímto rozhodnutím zrušeno, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

51.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2015000686.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží

Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dostupné na http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/povinne-informace/svobodny-pristup-informace/ odpoved-na-zadost-o-informace-dorucenou-dne-22-07-2015-81494/

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz