Rozhodnutí: S0934/2015/VZ-00969/2016/521/OPi

Instance I.
Věc Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společ
Účastníci
  1. Královéhradecký kraj
  2. XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o.
  3. RICOH Czech Republic s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2016
Související rozhodnutí S0934/2015/VZ-00969/2016/521/OPi
R028/2016/VZ-27080/2016/323/EBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 371 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S0934/2015/VZ-00969/2016/521/OPi

 

8. ledna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 12. 2015 na návrh ze dne 17. 12. 2015, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 20. 11. 2015 příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové,
  • navrhovatel – XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 48109193, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 28. 7. 2015 JUDr. Adamem Batunou, advokátem, ev. č. ČAK 09849, se sídlem Panská 895/6, 110 00 Praha,
  • vybraný uchazeč – RICOH Czech Republic s.r.o., IČO 48117820, se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221,

 

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 48109193, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 – ze dne 17. 12. 2015 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

 

Odůvodnění

 

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 20. 11. 2015 příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“), který je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájil dne 14. 5. 2015 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“. Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je podle oznámení o zakázce „požadavek na kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb, pro všechny jednotlivé zadavatele formou pronájmu zařízení. Požadavek na zajištění plnění veřejné zakázky se skládá z následujících částí: a) Zpracování dílčích projektů optimalizace tiskových/kopírovacích služeb pro jednotlivé lokality zadavatele, b) Poskytování tiskových/multifunkčních zařízení do užívání (nájmu) zadavatele, c) Poskytování identifikačních terminálů do užívání (nájmu) zadavatele, d) Poskytování tiskových serverů do užívání (nájmu) zadavatele, e) Poskytnutí tiskového systému do užívání zadavatele, f) Poskytnutí služby Help Desk a technické podpory, g) Zabezpečení servisních služeb, včetně dodávek spotřebního materiálu (tonerů) a náhradních dílů.

3.             Rozhodnutím ze dne 18. 11. 2015 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – RICOH Czech Republic s.r.o., IČO 48117820, se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“). Předmětné rozhodnutí navrhovatel – XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 48109193, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 28. 7. 2015 JUDr. Adamem Batunou, advokátem, ev. č. ČAK 09849, se sídlem Panská 895/6, 110 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – obdržel dne 19. 11. 2015. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal navrhovatel dne 2. 12. 2015 námitky ze dne 1. 12. 2015, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 12. 2015, jenž navrhovatel obdržel dne 10. 12. 2015, nevyhověl.

4.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 21. 12. 2015 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5.             Dnem 21. 12. 2015, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

6.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

7.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0934/2015/VZ-46056/2015/521/OPi ze dne 28. 12. 2015.

8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0934/2015/VZ-00930/2016/521/OPi ze dne 8. 1. 2016 rozhodl Úřad podle § 117 zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

9.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10.         Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

11.         Podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

12.         Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13.         Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

14.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

15.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že rozhodnutí zadavatele ze dne 9. 12. 2015 o námitkách navrhovatele bylo navrhovateli doručeno dne 10. 12. 2015. Kauce musí být dle § 115 odst. 5 zákona připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu. Posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a tedy i posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu, byl v šetřeném případě podle § 114 odst. 4 zákona den 21. 12. 2015.

16.         Byť navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že jeho přílohou je mj. i doklad o složení kauce, žádný takový doklad k návrhu přiložen nebyl (návrh navrhovatele obsahoval pouze následující přílohy: doklad o doručení stejnopisu návrhu navrhovatele zadavateli – doručenka datové schránky, rozhodnutí zadavatele ze dne 18. 11. 2015 o výběru nejvhodnější nabídky, námitky navrhovatele ze dne 1. 12. 2015 včetně dodejky datové schránky, rozhodnutí zadavatele ze dne 9. 12. 2015 o námitkách navrhovatele). Úřad dále zjistil, že k připsání kauce na účet Úřadu nedošlo ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona (ani později). Vzhledem k tomu, že podle § 117a písm. c) zákona má být správní řízení zastaveno, pokud nedojde k připsání kauce na účet Úřadu v souladu se zákonem, přičemž zákon v takovém případě nepočítá s  možností dodatečného zhojení tohoto nedostatku podání na výzvu Úřadu, nebylo možné vyzývat navrhovatele k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v absenci dokladu o složení kauce ve výši dle § 115 odst. 1 zákona, neboť ani dodání dokladu o složení kauce po lhůtě pro podání návrhu by již nemohlo „napravit“ skutečnost, že kauce nebyla na účet Úřadu složena v souladu se zákonem.

17.         Jelikož lhůta pro připsání kauce na účet Úřadu podle § 115 odst. 5 zákona marně uplynula dne 22. 12. 2015, přičemž kauce na účet Úřadu připsána nebyla, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Mojmír Florian

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

  

Obdrží

1.             Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové

2.             JUDr. Adam Batuna, advokát, ev. č. ČAK 09849, Panská 895/6, 110 00 Praha

3.             RICOH Czech Republic s.r.o., U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz