číslo jednací: S898/2014/VZ-27706/2014/512/PMu

Instance I.
Věc Kanalizace a ČOV Hudlice
Účastníci
  1. Obec Hudlice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2016
Související rozhodnutí S898/2014/VZ-27706/2014/512/PMu
R12/2015/VZ-25366/2016/323/PMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 408 KB

Č. j.: ÚOHS-S898/2014/VZ-27706/2014/512/PMu

 

23. prosince 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 11. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

 

  • zadavatel - Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 355, 267 03 Hudlice,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Hudlice“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 5. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5. 2014 pod ev. č. 374979, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 6. 2014, 27. 6. 2014 a 30. 6. 2014.

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 355, 267 03 Hudlice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 156 odst. 4 cit. zákona, když odůvodnění veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Hudlice“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 5. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5. 2014 pod ev. č. 374979, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 6. 2014, 27. 6. 2014 a 30. 6. 2014, jehož schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení, nepředložil zastupitelstvu ke schválení, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 21. 8. 2014 smlouvu na veřejnou zakázku.

 

II.

Zadavateli – Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 355, 267 03 Hudlice – se za zjištěný správní delikt uvedený v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí ukládá podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 

pokuta ve výši 600 000 Kč (šest set tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – Obec Hudlice, IČO 00233285, se sídlem Jungmannova 355, 267 03 Hudlice (dále jen „zadavatel“) – ve věci veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Hudlice“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 5. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5. 2014 pod ev. č. 374979, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 6. 2014, 27. 6. 2014 a 30. 6. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.      Na základě skutečností obsažených v podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou a vyjádření k podnětu. Z předložené dokumentace zjistil Úřad následující skutečnosti.

3.      Jako druh zakázky označil zadavatel v oznámení o zakázce provádění stavebních prací. Předmět plnění vymezil tamtéž jako vybudování kanalizace a ČOV – čistírny odpadních vod. Předpokládanou hodnotu stanovil zadavatel na 80 000 000,- Kč.

4.      Z oznámení o zadání zakázky ze dne 11. 9. 2014, bod V. 2), vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pět nabídek. Z bodu V. 3) oznámení o zadání zakázky vyplývá, že zakázka byla přidělena společnosti Kanalizace a ČOV Hudlice, jejímž vedoucím je společnost HABAU CZ s.r.o., IČO 26068338, Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice (dále jen „vybraný uchazeč“).

5.      Konečná hodnota zakázky byla v bodu V. 4) oznámení o zadání zakázky stanovena na 74 952 000,- Kč. Smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem byla uzavřena dne 21. 8. 2014.

6.      Po přezkoumání obsahu podnětu a dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnost, zda zadavatel dodržel postup stanovený v ustanovení § 156 odst. 4 zákona, když odůvodnění veřejné zakázky, jehož schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení, nepředložil zastupitelstvu ke schválení, a proto ve věci zahájil správní řízení z moci úřední.

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

7. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je:

  • zadavatel.

8.      Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S898/2014/VZ-23049/2014/512/PMu ze dne 6. 11. 2014. Správní řízení bylo zahájeno dne 7. 11. 2014, kdy bylo oznámení o zahájení doručeno zadavateli.

9.      Usnesením č. j. ÚOHS-S898/2014/VZ-23050/2014/512/PMu ze dne 6. 11. 2014 stanovil Úřad zadavateli lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které byl oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

10.  Usnesením č. j. ÚOHS-898/2014/VZ-24462/2014/512/PMu ze dne 21. 11. 2014 stanovil Úřad zadavateli lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele

11.  Dne 14. 11. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k vedenému správnímu řízení. Zadavatel v něm odkazuje na zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hudlice, konaného dne 11. 3. 2014, který prokazuje skutečnost, že odůvodnění veřejné zakázky bylo zastupitelstvem projednáno a schváleno.

12.  Předmětná skutečnost, dle tvrzení zadavatele, vyplývá také ze zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hudlice, konaného dne 31. 7. 2014. Přičemž dosvědčuje skutečnost, že mezi zastupiteli proběhla ohledně odůvodnění veřejné zakázky diskuze a došlo k jednomyslnému schválení tohoto odůvodnění.

13.  Zadavatel dále připouští, že zápis z jednání Zastupitelstva uvedený v bodě 11 tohoto rozhodnutí neobsahoval výslovný text s uvedením ustanovení § 156 odst. 4 zákona, avšak skutečnost, že došlo k řádnému odůvodnění veřejné zakázky, prokazuje dostatečně věta „Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 obce Hudlice na rok 2014“, v rámci této změny pak bylo odůvodnění schváleno.

14.  Zadavatel dále poukazuje na skutečnost, že ustanovení § 156 odst. 4 zákona neobsahuje specifikaci formálních náležitostí schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem a tak považuje způsob jím zvolený za dostatečný.

15.  Zadavatel dále namítá, že nebyla naplněna skutková podstata správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť svým jednáním neporušil žádnou ze zásad stanovených ustanovení § 6 zákona a případné pochybení ve schválení odůvodnění tak nemohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

16.  Ve věci vlivu na výběr nejvhodnější nabídky zadavatel dále odkazuje na oznámení o zahájení správního řízení uvedeného v bodě 8 tohoto rozhodnutí a poukazuje na skutečnost, že ani Úřad v něm nezpochybňuje výběr nejvhodnější nabídky.

 

ZÁVĚRY ÚŘADU

17.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřeném zadávacím řízení, vyjádření účastníka řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 156 odst. 4 zákona, když odůvodnění veřejné zakázky, jehož schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení, nepředložil zastupitelstvu ke schválení, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a již došlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení právních předpisů

18.  Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

19.  Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

20.  Podle § 16a písm. b) zákona se významnou veřejnou zakázkou rozumí taková veřejná zakázka, kterou zadává zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50 000 000 Kč.

21.  Podle § 156 odst. 1 zákona veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění

a) účelnosti veřejné zakázky,

b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,

c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,

d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

22.  Podle § 156 odst. 4 zákona veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

23.  Podle § 156 odst. 8 podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis

24.  Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82.

25.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) se za správní delikt uloží pokuta do 10 % ceny zakázky nebo do 20 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d).

26.  Prováděcím předpisem podle § 156 odst. 8 zákona, který stanový rozsahu odůvodnění ve smyslu § 156 odst. 1 zákona, je vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele

27.  V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hudlice konaného dne 11. 3. 2014, bodu č. 5a – Rozpočtová změna č. 1 obce Hudlice na rok 2014 je uvedeno, že účetní Miroslava Stehlíková seznámila přítomné se změnou rozpočtu č. 1 obce Hudlice na rok 2014.

28.  V souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou je v zápisu specifikovaném výše uvedeno, že byl položen dotaz týkající se vysvětlení výdajů v souvislosti s odváděním a čištěním odpadních vod. Starosta obce, pan Pavel Hubený, odpověděl, že tato položka zahrnuje veškeré výdaje k zabezpečení projektové dokumentace k zajištění stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizaci. V této souvislosti uvedl, že výběrové řízení na provádění stavby bude provádět společnost ACCON GROUP a.s.

29.  Závěrem předmětného bodu pak je uveden návrh na usnesení, obsahující tvrzení, že zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 obce Hudlice na rok 2014. Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno dne 11. 3. 2014 pod číslem 5-1/2014/ZO.

30.  V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hudlice konaného dne 31. 7. 2014, bodu 5c – Schválení výběrového řízení na Kanalizaci a ČOV Hudlice je uvedeno, že zástupce společnosti ACCON GROUP a.s. seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení, přičemž oznámil, že zadávací řízení proběhlo v souladu se zákonem a pravidly pro příjemce podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

31.  V průběhu tohoto zasedání bylo upozorněno na skutečnost, že došlo k porušení zákona z důvodu neschválení zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo ani odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem. V této souvislosti bylo dále upozorněno na skutečnost, že spoluobčany byla podána námitka kvůli výše uvedenému nesouladu se zákonem, která byla zamítnuta z důvodu neoprávněného podání.

32.  K výše uvedenému se vyjádřil starosta obce, který uvedl, že všechny výše uvedené dokumenty byly řádně projednány a schváleny v rámci schválení rozpočtové změny, která byla schválena usnesením č. 5-1/2014/ZO ze dne 11. 3. 2014.

K postavení zadavatele jako veřejného zadavatele

33.  Za zadavatele veřejné zakázky se podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona považuje územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. S ohledem na fakt, že obec Hudlice, která je v tomto případě zadavatelem, je územním samosprávným celkem, považuje Úřad postavení zadavatele jako veřejného zadavatele ve smyslu zákona ze nespornou.

Právní posouzení

34.  Zadavatel je na základě ustanovení § 156 odst. 4 povinen předložit odůvodnění významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu, toto schválení je pak podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Zákon dále v ustanovení §156 odst. 1 stanovuje obsahové požadavky na předmětné odůvodnění, a sice musí být jako součást odůvodnění zastupitelstvem schválena účelnost veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

35.  Výše uvedené odůvodnění je dále konkretizováno prováděcím předpisem, na který odkazuje ustanovení § 156 odst. 8 zákona, vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Obsahem této vyhlášky je konkretizace a specifikace jak obsahové, tak formální stránky schválení odůvodnění veřejné zakázky.

36.  Z oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2014 vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 80 000 000,- Kč. Dle znění ustanovení § 16a písm. b) zákona, které definuje jako významnou veřejnou zakázku jako zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 50 000 000,- Kč a zadavatelem je územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. Předmětná veřejná zakázka tak splňuje kritéria významné veřejné zakázky, proto měl zadavatel postupovat podle ustanovení § 156 odst. 4 zákona a schválit její odůvodnění zastupitelstvem.

37.  K zadavatelovu tvrzení, že schválení odůvodnění veřejné zakázky vyplývá ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hudlice ze dne 11. 3. 2014 Úřad uvádí následující. Úřad přezkoumal znění zápisu, především bod č. 5a – Rozpočtová změna č. 1 obce Hudlice na rok 2014 a konstatuje, že skutečnost, že proběhlo schválení odůvodnění veřejné zakázky z tohoto zápisu, zřejmá není. Jak již Úřad uvedl, samotné zákonné znění (viz ustanovení § 156 odst. 1 zákona) stanovuje obsahové požadavky na předmětné odůvodnění, přičemž dále jsou tyto požadavky rozvedeny a konkretizovány vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Ve znění zadavatelem namítaného zápisu nejsou obsaženy jednotlivé složky odůvodnění, jeho obsah ani forma neodpovídá zákonem či vyhláškou stanoveným požadavkům, proto takové schválení nelze považovat za platné.

38.  Zadavatel odkazuje na větu „Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 obce Hudlice na rok 2014“, která dle jeho tvrzení dostatečně prokazuje, že v rámci této změny bylo odůvodnění veřejné zakázky schváleno. Úřad v takovém znění dokumentu schváleném zastupitelstvem neshledal, že z něho prokazatelně vyplývá, že došlo ke schválení odůvodnění veřejné zakázky, nad to takové schválení nelze považovat za platné ve světle požadavků definovaných zákonem a výše zmíněnou vyhláškou, protože nesplňuje žádné zákonem definované požadavky na odůvodnění významné veřejné zakázky.

39.  Dle dikce zákona má být veřejná zakázka odůvodněna z hlediska své účelnosti, nastavení požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek a stanovení hodnotících kritérií. Ze znění zápisu není zřejmé, že k projednání jednotlivých aspektů veřejné zakázky vůbec došlo. V případě, že není zřejmé, že k takovému projednání došlo, nemůže být ani zřejmé, že odůvodnění veřejné zakázky bylo schváleno.

40.  Zadavatel dále poukazuje na zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Hudlice, konaného dne 31. 7. 2014. Přičemž tento zápis, dle jeho tvrzení, dosvědčuje skutečnost, že mezi zastupiteli proběhla ohledně odůvodnění veřejné zakázky diskuze a došlo k jednomyslnému schválení tohoto odůvodnění.

41.  Úřad k výše uvedenému tvrzení uvádí, že z výše uvedeného zápisu, konkrétně bodu č. 5c – Schválení výběrového řízení na Kanalizaci a ČOV Hudlice, vyplývá, že proběhla diskuze týkající se odůvodnění veřejné zakázky, avšak předmětem této diskuze byla skutečnost, že zastupitelstvo neschvalovalo zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo ani odůvodnění veřejné zakázky. Na vznesené pochyby, dle předmětného zápisu, starosta obce reagoval odkazem na projednání rozpočtové změny č. 1 obce Hudlice za rok 2014, jež byla předmětem zasedání zastupitelstva ze dne 11. 3. 2014 a které Úřad výše shledal jako nedostatečné.

42.  Z výše uvedeného je zřejmé, že ani na zasedání zastupitelstva ze dne 31. 7. 2014, tedy po zahájení zadávacího řízení, nebylo odůvodnění veřejné zakázky řádně projednáno, naopak bylo poukázáno na zasedání zastupitelstva ze dne 11. 3. 2014, z jehož zápisu taková skutečnost nevyplývá.

43.  K zadavatelovu tvrzení, že ustanovení § 156 odst. 4 zákona neobsahuje specifikaci formálních náležitostí schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem a tak lze považovat způsob jím zvolený za dostatečný Úřad uvádí následující. Zákon uvádí, jaké skutečnosti mají být předmětem odůvodnění, jež specifikuje v ustanovení § 156 odst. 1 zákona, na které ustanovení § 156 odst. 4 zákona odkazuje, dále tyto skutečnosti specifikuje v prováděcím předpisu, na který odkazuje v ustanovení § 156 odst. 8 zákona, a sice vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Obsahem této vyhlášky je konkretizace a specifikace jak obsahové, tak formální stránky schválení odůvodnění veřejné zakázky. Zadavatelova domněnka, že zákon neobsahuje specifikaci formálních náležitostí schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem, se nezakládá na pravdě. A ze znění výše uvedených zápisů z jednání zastupitelstva není zřejmé, zda bylo o jednotlivých náležitostech odůvodnění jednáno.

44.  K zadavatelovu tvrzení, že případný rozpor jeho postupu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a tak nebyla naplněna skutková podstata správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona, uvádí Úřad následující. Dle ustanovení § 156 odst. 4 zákona je odůvodnění významné veřejné zakázky podmínkou pro zahájení samotného zadávacího řízení. V případě, že by zadávací řízení zahájeno nebylo, nebylo by možné vybrat nejvhodnější nabídku. V tomto případě je proto nutno rozumět vlivu na výběr nejvhodnější nabídky nikoli tak, že by byla vybrána nabídka jiného dodavatele, nýbrž že by nebyla vybrána žádná nabídka.

45.  Ve věci vlivu na výběr nejvhodnější nabídky zadavatel dále odkazuje na oznámení o zahájení správního řízení uvedeného v bodě 8 tohoto rozhodnutí a poukazuje na skutečnost, že ani Úřad v něm nezpochybňuje výběr nejvhodnější nabídky. Úřad v této věci uvádí, že v rámci předmětného oznámení uvedl v předposledním odstavci, jaké pochybnosti vymezený skutek u Úřadu vzbuzuje, přičemž výslovně zmínil, že součástí těchto pochybností je i vliv pochybení zadavatele na výběr nejvhodnější nabídky. Z tohoto důvodu Úřad shledal zadavatelovo tvrzení jako neopodstatněné.

46.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel tím, že řádně neschválil odůvodnění veřejné zakázky, jednal v rozporu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona. V případě, že odůvodnění veřejné zakázky schváleno nebylo, nejednalo se tak o korektní, průhledné a zákonem předvídané zadání veřejné zakázky. Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť podmínkou pro zahájení zadávacího řízení je schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem. V případě, že by zadavatel postupoval podle zákona, nemohl by zahájit zadávací řízení bez platného schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem a nebyla by tak vybrána žádná nabídka.

47.  S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 156 odst. 4 zákona, když odůvodnění veřejné zakázky, jehož schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení, nepředložil zastupitelstvu ke schválení, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 21. 8. 2014 smlouvu na veřejnou zakázku.

 

K uložení pokuty

48. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona.

49.  Zadavatel se při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v rozporu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona uzavřel smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku, aniž by schválil odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem. Výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky. 

50.  Jelikož zadavatel uzavřel dne 21. 8. 2014 smlouvu s vybraným uchazečem aniž by dodržel postup stanovený pro zadávání veřejné zakázky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

51.  Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10% ceny zakázky, nebo do 20 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle ustanovení odstavce 1 písm. a).

52.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí celkem 74 952 000,- Kč včetně DPH. Horní hranici možné pokuty (10 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částka ve výši 7 495 200,- Kč.

53.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.  

54.  Před uložením pokuty Úřad tedy ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona k uložení pokuty. V daném případě došlo ke spáchání správního deliktu uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem dne 21. 8. 2014, přičemž se Úřad o jeho spáchání dověděl z podnětu, obdrženého dne 29. 7. 2014. Z výše uvedeného plyne, že subjektivní ani objektivní lhůta pro zánik odpovědnosti za správní delikt v tomto případě neuplynula a odpovědnost tedy nezanikla.

55.  Podle § 121 odst. 2 zákona Úřad při určení výměry pokuty zadavateli přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

56.  Z hlediska přiměřenosti ukládané sankce vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.

57.  Podstata správního deliktu zadavatele spočívá v zadání veřejné zakázky bez předchozího schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem, jakožto předpokladu pro zahájení zadávacího řízení. Zadavatelovým jednáním tak bylo zahájeno zadávací řízení, aniž by byly splněny podmínky pro takové jednání. Přičemž toto jednání mělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě, že by zadavatel postupoval dle zákona, nebylo by zahájeno zadávací řízení a nedošlo by k výběru žádné nabídky.

58.  S ohledem na výše uvedený charakter správního deliktu se Úřad rozhodl udělit pokutu v dolní polovině maximální možné zákonné sazby. Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky zastupitelstvem je podmínkou pro samotné zahájení zadávacího řízení, avšak lze uvést, že toto pochybení zadavatele nemělo přímý vliv na následný průběh zadávacího řízení, proto se nejedná o natolik závažné pochybení, aby Úřad uložil pokutu v horní polovině maximální možné zákonné sazby.

59. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, i funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující, neboť naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

60.  Úřad dále konstatuje, že s ohledem na hospodaření zadavatele v posledním roce (zadavatel hospodařil s rozpočtem v řádu desítek milionů) se nejedná o pokutu likvidační.

61.  Vzhledem  ke skutečnosti, že zadavatel při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem porušil zákon, rozhodl Úřad tak, jak vyplývá z výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť nápravy protiprávního stavu nelze dosáhnout v daném případě jiným způsobem než uložením sankce.

62.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Obec Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz