Rozhodnutí: S0266/2016/VZ-23391/2016/533/LMa/HČí

Instance I.
Věc Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů
Účastníci
  1. Město Červený Kostelec
  2. EUROVIA CS, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 17. 6. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 468 KB

Č. j.: ÚOHS-S0266/2016/VZ-23391/2016/533/LMa/HČí

 

1. června 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 4. 2016, na návrh ze dne 21. 4. 2016, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Město Červený Kostelec, IČO 00272566, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec,
  • navrhovatel – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy střed, se sídlem Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 2. 2016 pod ev. č. 630120,

rozhodl takto:

 

I.

Návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 – ze dne 21. 4. 2016 se v části směřující proti rozhodnutí zadavatele ze dne 24. 3. 2016 o vyloučení jmenovaného navrhovatele z účasti v zadávacím řízení podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

II.

Návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 – ze dne 21. 4. 2016 se v části směřující proti zadávacím podmínkám, podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh v této části nebyl podán oprávněnou osobou.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení do Věstníku veřejných zakázek zadavatel – Město Červený Kostelec, IČO 00272566, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec (dále jen zadavatel“) – podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 18. 2. 2016 zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky „Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů“ (dále jen „veřejná zakázka“). Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 19. 2. 2016 pod ev. č. 630120.

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je podle bodu II.1.5) oznámení o zakázce „rekonstrukce 4 mostů (…)“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem bodu II.2.1) oznámení o zakázce stanovena na 14 200 000 Kč bez DPH.

3.             Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 14. 3. 2016 vyplývá, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek celkem devět nabídek, přičemž jeden z uchazečů podle protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 21. 3. 2016 neprokázal splnění kvalifikace.

4.             Dne 24. 3. 2016 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy střed, se sídlem Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

5.             Dne 21. 4. 2016 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno.

6.             Proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 24. 3. 2016 podal dne 6. 4. 2016 navrhovatel námitky. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 14. 4. 2016, které navrhovatel obdržel dne 14. 4. 2016.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 22. 4. 2016 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.  

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8.             Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 22. 4. 2016, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

9.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

10.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0266/2016/VZ-17569/2016/533/LMa ze dne 25. 4. 2016. Úřad dále zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S0266/2016/VZ-18077/2016/533/LMa ze dne 27. 4. 2016 stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

11.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0266/2016/VZ-20429/2016/533/LMa ze dne 12. 5. 2016 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, spočívajícího v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení či pozastavení zadávacího řízení.

Obsah návrhu

12.         Návrh navrhovatele směřuje proti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu neocenění položky č. 86 „Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m“ uvedené v dokumentu „SOUPIS PRACÍ“ obsaženém v zadávacích podmínkách (dále jen „položka č. 86“).

13.         Součástí zadávací dokumentace byl podle navrhovatele soupis prací, který obsahoval položku č. 86, která se podle navrhovatele bezprostředně vztahovala k položce č. 85 „D+M, přehrazení nátoku potoka z dřevěného bednění“ (dále jen „položka č. 85“). Množství materiálu v položce č. 85 činilo podle zadávací dokumentace 5,5 m2. Podle navrhovatele postačuje použití prken o šíři cca 2,5 cm, což znamená, že celkové množství přesouvaného materiálu v rámci položky č. 86 je cca 0,14 m3.

14.         Navrhovatel je přesvědčen, že se jedná o tak malé množství, které může být například přesunuto společně s jiným materiálem, což je běžnou praxí. V takovém případě není možné náklady na přesun materiálu vůbec vyčíslit, protože se blíží číslu nula. Zadavatel podle navrhovatele pochybil, když tyto důvody nezjišťoval, neboť k problematice neoceněné položky nelze přistupovat plošně, ale vždy s ohledem na konkrétní veřejnou zakázku.

15.         Nad rámec své argumentace navrhovatel dále uvedl, že položka č. 86 je navíc vyjádřena co do množství procentuálně k položce č. 85, což je samo o sobě pochybné, neboť přesun hmot nemůže mít souvislost k položce č. 85.

16.         Navrhovatel dále upozorňuje na skutečnost, že položka č. 86 nebyla oceněna u celkem tří uchazečů (včetně navrhovatele) z celkových devíti uchazečů, kteří podali svou nabídku do předmětného zadávacího řízení. Uvedená skutečnost podle navrhovatele prokazuje, že položku č. 86 nebylo objektivně možné ocenit, neboť její ocenění by neznamenalo žádný výsledek, a to z toho důvodu, že zadavatel u položky č. 86 nevyplnil množství, čímž porušil ust. § 44 zákona a zároveň vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

17.         Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel měl v šetřeném případě využít postup podle ust. § 76 odst. 3 zákona a měl požádat navrhovatele o písemné vysvětlení nabídky, přičemž poukazuje na aktuální rozhodovací praxi Úřadu, konkrétně na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R379/2014/VZ-11636/2015/321/KKř ze dne 29. 7. 2015.

18.         Pokud tedy zadavatel postupoval tak, že i přes jasné upozornění v námitce vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a následně zamítl jeho námitku, pak porušil ust. § 76 odst. 1 a 6 zákona, a dále ust. § 76 odst. 3 zákona, neboť k vyloučení navrhovatele nemělo dojít, aniž by zadavatel využil možnosti písemného vysvětlení nabídky. Takovým způsobem se zadavatel podle názoru navrhovatele připravil o možnost zhojit svoje pochybení související s chybným soupisem prací, který byl součástí zadávací dokumentace.

19.         K argumentaci zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 4. 2016, spočívající v tvrzení, že navrhovatel porušil zadávací podmínky, když neocenil jednu z položek v soupisu prací, navrhovatel uvádí, že nemohl splnit nesplnitelné, neboť požadavek navrhovatele byl nelogický a uvedená položka byla obsahově nenaplnitelná z důvodu chybně připraveného soupisu prací ze strany zadavatele.

20.         K rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 69/2010 ze dne 21. 12. 2010, kterým zadavatel argumentoval v rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 4. 2016, navrhovatel uvádí, že uvedený rozsudek se týká skutkově zcela odlišného případu, neboť položka oceněná nulou byla zároveň jedním z hodnotících kritérií. Obdobně se navrhovatel vyjádřil i k rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S167/2009/VZ-9610/2009/520/DŘí ze dne 22. 9. 2009.

21.         Navrhovatel má dále za to, že zadavatel nepostupoval transparentně, když navrhovatele nepožádal o písemné objasnění nabídky postupem podle ust. § 76 odst. 3 zákona a vyloučil jej z účasti v zadávacím řízení, a to pouze z důvodu neocenění jedné marginální položky.

22.         Zároveň se měl zadavatel svým postupem dopustit porušení zásady hospodárnosti a efektivního vynakládaní veřejných prostředků, neboť vyloučením navrhovatele z účasti v zadávacím řízení by se nejvýhodnější nabídkou stala nabídka jiného uchazeče, přičemž nabídková cena tohoto uchazeče byla o 834 160 Kč vyšší. Tento formalistický postup zadavatele se tedy navrhovateli jeví jako neúčelný a neekonomický.

23.         Navrhovatel v návaznosti na svou předešlou argumentaci uvádí, že zadavatel tedy nedostál své povinnosti připravit zadávací dokumentaci vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky ve smyslu ust. § 44 odst. 1 a 4 písm. b) zákona. Zadavatel dále podle navrhovatele v rozporu s ust. § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, neuvedl v soupisu prací u položky č. 86 množství v měrné jednotce. Vzorec tudíž nemohl podle navrhovatele bez vyplněného množství v měrné jednotce fungovat.

24.         Dále navrhovatel uvádí, že na krycím listu soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace, jsou uvedeny i náklady na umístění stavby a doplňkové náklady, avšak ani ty nejsou ze strany navrhovatele oceněny. Důvodem je skutečnost, že jde o plnění, která nejsou pro realizaci stavby nezbytná. Toto pochybení však zadavatel neřešil. Pokud zadavatel uvedený rozdíl nijak neřešil ani u ostatních nabídek uchazečů, mohla by tato skutečnost znamenat objektivní neporovnatelnost nabídek.

25.         Navrhovatel také upozornil, že rozhodnutí zadavatele o námitkách ze 14. 4. 2016 je nepřezkoumatelné, neboť zadavatel se k řadě argumentů navrhovatele uvedených v námitkách ze dne 6. 4. 2016 vůbec nevyjádřil.

26.         Závěrem navrhovatel požádal, aby Úřad s ohledem na míru pochybení zadavatele buď zrušil rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 14. 4. 2016, dále rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 24. 3. 2016 i všechny s tím související a navazující rozhodnutí hodnotící komise i zadavatele, nebo aby Úřad zrušil zadávací řízení jako celek. Současně navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření spočívající v pozastavení zadávacího řízení, případně předběžné opatření v podobě zákazu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

Vyjádření zadavatele k návrhu

27.         Dne 3. 5. 2016 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 2. 5. 2016, v němž zadavatel uvedl, že nadále trvá na svém rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, i na svém rozhodnutí o nevyhovění podaným námitkám. V těchto rozhodnutích byla sepsána stanoviska zadavatele a zadavatel neuvádí další vyjádření k obdrženému návrhu.

28.         Pro úplnost Úřad shrnuje i obsah rozhodnutí ze dne 14. 4. 2016 o námitkách navrhovatele, na které zadavatel odkazuje ve svém vyjádření k návrhu. V citovaném rozhodnutí zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, a to z důvodu, že hodnotící komise není povinna využít možnost písemného vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona, přičemž ust. § 76 odst. 3 zákona umožňuje hodnotící komisi požadovat po uchazeči pouze vysvětlení nabídky a nikoli její doplnění nebo změnu. Podle zadavatele nemohla být v tomto případě uchazečem zjednána náprava, a proto bylo jedinou možností vyřazení nabídky navrhovatele. Zadávacími podmínkami dal zadavatel podle svého tvrzení jasně najevo, že pokud uchazeč neocení některou položku, nevyužije možnosti písemného vysvětlení nabídky a uchazeč bude vyloučen. V souvislosti s nulovou nabídkovou cenou zadavatel odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 69/2010 a mj. uvádí, že podle názoru soudu nabízení služeb bezúplatně nelze hodnotit jako snahu objektivně poskytnout zadavateli takového plnění, neboť žádný technologický postup nemůže umožnit výkon těchto činností s vynaložením nulových nákladů.

29.         Zadavatel rovněž poukázal na rozhodnutí Úřadu vydané ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S167/2009, které řeší nesoulad nabídky se zadávacími podmínkami.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

30.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K postavení zadavatele

31.         Úřad nejprve ověřil postavení zadavatele podle § 2 zákona.

32.         Podle § 2 odst. 2 zákona veřejným zadavatelem je

  • Česká republika,
  • státní příspěvková organizace,
  • územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,
  • jiná právnická osoba, pokud

i.               byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

ii.             je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

33.         Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

34.         Na základě uvedených skutečností je zřejmé, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona, neboť je územním samosprávným celkem.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

35.         Podle ust. § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a) zákona, posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

36.         Podle ust. § 76 odst. 3 zákona hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

37.         Podle ust. § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5 zákona. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

38.         V kapitole D zadávací dokumentace, ve čtvrté odrážce, zadavatel stanovil, že „Nabídka uchazeče bude vyřazena, pokud nebude předložený soupis dodávek, služeb a prací vyplněn řádně, zejména pokud nebude obsahovat všechny položky, nebo pokud bude uchazečem položkový rozpočet jakkoli upravován či doplňován oproti poskytnutému soupisu prací.“.

39.         V kapitole D zadávací dokumentace je v páté odrážce stanoveno, že „Uchazeč je povinen ocenit všechny položky v soupisu prací. Pokud některá z položek v soupisu prací nebude oceněna, či pokud bude z výkazu výměr odstraněna, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení. Pokud bude u položky uvedena cena 0,- Kč, jedná se o položku neoceněnou, nejnižší možná cena je 1 Kč.“.

40.         Rozhodnutím ze dne 24. 3. 2016 zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, přičemž jako důvod zadavatel uvedl, že „Uchazeč nesplnil zadávací podmínky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. V ZD v čl. D je uvedeno: Uchazeč je povinen ocenit všechny položky v soupisu prací. Pokud některá z položek v soupisu prací nebude oceněna, či pokud bude z výkazu výměr odstraněna, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení. Pokud bude u položky uvedena cena 0,- Kč, jedná se o položku neoceněnou, nejnižší možná cena je 1 Kč.

V nabídce uchazeče není oceněna následující položka:

SO 02 – pol. 86 na straně 103 nabídky.

Nabídka byla dle § 76 odst. 1 pro nesplnění zadávacích podmínek vyřazena.“.

41.         V dokumentu „SOUPIS PRACÍ“ obsaženém v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zadavatel požadoval vyplnit mj. následující položky“:

 

P.Č.

TV

KCN

Kód položky

                         Popis

MJ

Množství     celkem

     Cena jednotková

Cena celkem

Sazba DPH

  1

 2

  3

          4

                             5

 6

       7

         8

     9

   10

 

D

 

762

Konstrukce tesařské

 

 

 

0,00

 

85

K

PK

762-001

D+M, přehrazení nátoku potoka z dřevěného bednění

m2

5,500

 

0,00

21,0

 

 

 

 

„viz technická zpráva“      5,5

 

5,500

 

 

 

86

K

762

998762202

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

%

 

 

0,00

21,0

 

42.         V soupisu prací obsaženém v nabídce navrhovatele je mj. uvedeno následující ocenění položek:

P.Č.

TV

KCN

Kód položky

                         Popis

MJ

Množství     celkem

  Cena jednotk.

 Cena celkem

Sazba DPH

  1

 2

  3

          4

                             5

 6

       7

         8

     9

   10

 

D

 

762

Konstrukce tesařské

 

 

 

14437,50

 

85

K

PK

762-001

D+M, přehrazení nátoku potoka z dřevěného bednění

m2

5,500

2625,00

14437,50

21,0

 

 

 

 

„viz technická zpráva“      5,5

 

5,500

 

 

 

86

K

762

998762202

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

%

 

 

0,00

21,0

Posouzení věci

43.         K posuzování nabídek dle ust. § 76 odst. 1 zákona Úřad v obecné rovině konstatuje, že úkolem hodnotící komise v této fázi zadávacího řízení je přezkoumat soulad nabídek se zadávacími podmínkami a zákonnými požadavky nejen z formálního hlediska, ale i z hlediska jejich obsahu. V případě, že nabídka obsahuje určité nejasnosti, může si hodnotící komise za účelem jejich vyjasnění vyžádat od uchazeče její písemné vysvětlení dle ust. § 76 odst. 3 zákona, v návaznosti na to pak i případně přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise. Jestliže hodnotící komise shledá, že nabídka uchazeče není v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem či s požadavky kladenými zákonem, je povinna takovou nabídku vyřadit. Uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek hodnotící komisí vyřazena, má pak zadavatel povinnost bezodkladně vyloučit ze zadávacího řízení. Tuto skutečnost musí zadavatel uchazeči rovněž bezodkladně písemně oznámit, přičemž je povinen uvést důvody, pro které byl uchazeč vyloučen.

44.         V návaznosti na obsah podaného návrhu se Úřad zabýval otázkou, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když dne 14. 4. 2016 vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených v kapitole D zadávací dokumentace (páté odrážce) (viz odstavec 39 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Jako konkrétní důvod vyloučení z účasti v zadávacím řízení zadavatel uvedl, že navrhovatel ve své nabídce neocenil položku č. 86 na straně 103 nabídky, přestože podle zadávací dokumentace byl navrhovatel povinen ocenit všechny položky soupisu prací.

45.         Z dokumentace o veřejné zakázce, zejména nabídky navrhovatele, Úřad zjistil, že navrhovatel v jím podané nabídce neocenil položku č. 86 („Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m“), uvedenou v soupisu prací obsaženém v zadávacích podmínkách, když ponechal v dané položce nulovou hodnotu celkové ceny za tuto položku. Takto navrhovatel ve své nabídce učinil, přestože z kapitoly D zadávací dokumentace (páté odrážky) (viz odstavec 39 odůvodnění tohoto rozhodnutí) jasně vyplývá, že uchazeči jsou povinni ocenit všechny položky soupisu prací a pokud tak neučiní, zadavatel takové uchazeče vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel zde rovněž konkretizoval, že i v případě, že u některé položky bude uvedena cena ve výši 0 Kč, jedná se o neoceněnou položku. Tím, že navrhovatel tedy v daném případě uvedl u jedné z položek (č. 86) hodnotu 0 Kč a položku soupisu prací tudíž neocenil, prokazatelně nedodržel zadávací podmínky stanovené v kapitole D zadávací dokumentace.

46.         Současně Úřad upozorňuje i na znění čtvrté odrážky kapitoly D zadávací dokumentace, kde zadavatel výslovně uvádí, že nabídka uchazeče bude vyřazena, pokud nebude předložený soupis dodávek, služeb a prací vyplněn řádně (viz odstavec 38 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z uvedeného je zřejmé, že zadavatel opakovaně v zadávací dokumentaci zdůraznil nutnost řádného ocenění výkazu výměr a současně uchazeče upozornil, že v případě, kdy nebude výkaz výměr zpracován v souladu se zadávací dokumentací, bude takový uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

47.         V souvislosti s otázkou, zda byl zadavatel v daném případě povinen navrhovatele vyzvat k vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona, Úřad uvádí, že ustanovení § 76 odst. 3 zákona dává zadavateli, resp. hodnotící komisi, možnost v případě nejasnosti požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Nejedná se tudíž o povinnost, nýbrž toliko o oprávnění hodnotící komise (viz výňatek z citovaného ustanovení zákona „… může … požádat …“). Je tedy plně v kompetenci hodnotící komise rozhodnout, zda dodavatele požádá o písemné vysvětlení nabídky, či zda dodavatele bez dalšího objasňování vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Není tedy porušením zákona, rozhodne-li se zadavatel, resp. hodnotící komise, § 76 odst. 3 zákona nevyužít a nepostupovat podle něj. Z ustanovení § 76 odst. 3 zákona rovněž nevyplývá povinnost zadavatele jakkoli odůvodňovat nevyužití daného institutu. Úřad dodává, že si je současně vědom existence rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 6/2014 ze dne 5. 8. 2015, v němž byla dovozena povinnost aplikace ust. § 76 odst. 3 zákona, a to přestože je v zákoně deklarována pouze fakultativnost daného postupu [viz formulace „ (…) může (…) “], tj. že existuje situace, kdy zadavatel musí aplikovat ust. § 76 odst. 3 zákona. V daném případě to však na věci nic nemění s ohledem na skutečnost, že se v právě řešeném případě nejedná ani o situaci, kdy by se jednalo o nejasnost, která ve svém důsledku způsobuje, že ani zadavatel si není jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato nejasnost projevit, a zároveň o nejasnost, která už na první pohled vyvolává dojem, že navrhovatel se v části své nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň, zřejmě lehce vysvětlitelnou, která by případně (s odkazem na relevantní rozhodovací praxi soudů z pohledu smyslu právní úpravy) zakládala povinnost zadavatele si vysvětlení nabídky dle ust. § 76 odst. 3 zákona od navrhovatele vyžádat. V šetřeném případě se totiž především nejedná o nejasnost, kdy by například v různých částech nabídky byla uvedena jiná hodnota, nýbrž o zjevné nedodržení zadávacích podmínek, když navrhovatel ve své nabídce očividně nerespektoval povinnost ocenit všechny položky soupisu prací alespoň hodnotou 1 Kč. Skutečnost, že náklady na danou položku jsou (podle tvrzení navrhovatele) velmi nízké přitom nemůže nikterak vyvrátit fakt, že navrhovatel postupoval v rozporu se zadávacími podmínkami, když tyto náklady nevyčíslil (byť alespoň v minimální možné hodnotě, aby bylo zadavateli zřejmé, že navrhovatel dané plnění v rámci nabídky nabízí). Navíc i z vyjádření a dalších podkladů je zřejmé, že náklady v této položce vznikly i navrhovateli, takže nelze tvrdit, že nemá náklady v tomto žádné (viz odstavec 49 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

48.         K uvedenému lze odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 202/2014 ze dne 14. 1. 2015, v němž se uvádí, že: „I zdejší soud, stejně jako soud krajský, si je plně vědom povahy zadávací řízení, totiž že jde o vysoce formalizovaný postup, jehož nedodržení může vést k negativním důsledkům pro konkrétního uchazeče projevujícím se např. i v zamezení získání veřejné zakázky a možnosti jejího plnění.“. Je tedy nutno uzavřít, že zadávací řízení je vysoce formalizovanou procedurou, kde i formální pochybení může způsobit negativní (a pro uchazeče až fatální) následky, jak konstatoval i soud v uvedené věci. Byť tedy navrhovatel neocenil položku, která je ve vztahu k hodnotě nabízeného plnění co do finančního objemu marginální, postupoval navrhovatel při zpracování nabídky v rozporu se zadávacími podmínkami, které zadavatel jednoznačně v tomto ohledu určil, a byl tedy zadavatelem v souladu se zákonem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

49.         Ve vztahu k důvodům neocenění položky č. 86 uvedeným v podaném návrhu Úřad odkazuje na rozsudek č. j. 9 Afs 69/2010-175 ze dne 21. 12. 2010, podle něhož „nabízení služeb bezúplatně, tedy pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, nelze hodnotit jako snahu objektivně poskytnout zadavateli takovéto plnění, neboť žádný technologický postup nemůže umožnit výkon těchto činností s vynaložením nulových nákladů.“. Navrhovatel přitom v podaném návrhu netvrdí, že náklady za realizaci položky č. 86 jsou nulové, nýbrž že se blíží nule. Potom je evidentní, že i navrhovatel uznává, že předmětné plnění obsažené v uvedené položce svou cenu má a přesto je neocenil. Úřad přitom neshledává žádné logické důvody, pro které by navrhovatel nebyl schopen danou položku ocenit alespoň minimální hodnotou (jak mu ukládá zadávací dokumentace), když například v obdobných položkách (které rovněž představují přesun hmot a jsou stejně tak dány procentuální hodnotou – tj. položky č. 84 a 89) navrhovateli nečinilo problém tyto položky ocenit.

50.         Co se týče tvrzení, podle něhož nebylo možné danou položku vyplnit, když zadavatel neurčil množství v měrné jednotce, Úřad (nad rámec odůvodnění tohoto rozhodnutí vztahujícího se k výroku II. tohoto rozhodnutí) uvádí, že měrná jednotka položky č. 86 byla dána procentuální hodnotou a je zjevné, že se vztahuje k položce předchozí (tj. položce č. 85), jejíž měrná jednotka byla určena v „m2“ a množství mělo činit „5,500“. V případě položky č. 86 se tudíž mělo jednat o procentní hodnotu z hodnoty určené v m2. Nelze tedy souhlasit s tím, že by danou položku nebylo možno nacenit z důvodu chybějícího množství v měrné jednotce – toto množství představovalo právě ocenění položky, které byl povinen učinit navrhovatel zadáním procentuální hodnoty. Toto však navrhovatel neučinil, a nesplnil tak podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, kdy Úřad opětovně upozorňuje např. na položky č. 84 a 89, které jsou rovněž uvedeny v procentech, a navrhovatel byl schopen tyto položky ocenit dle podmínek určených v zadávací dokumentaci. I z toho je zřejmé, že tato námitka navrhovatele je ryze účelová a není rozhodná.

51.         Úřad dále v reakci na obsah podaného návrhu doplňuje, že možnost, že i další uchazeči ve svých nabídkách neocenili některé položky soupisu prací, nemění nic na tom, že právě navrhovatel postupoval v rozporu s požadavkem stanoveným v kapitole D zadávací dokumentace, a proto měl být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

52.         Ve vztahu k namítané neporovnatelnosti nabídek a nekonzistentnosti postupu zadavatele z toho důvodu, že zadavatel neřešil skutečnost, že navrhovatelem nebyly ani oceněny na krycím listu náklady na umístění stavby a doplňkové náklady, Úřad konstatuje, že postačuje pouze jeden oprávněný důvod k vyloučení z účasti v zadávacím řízení, přičemž zadavatel není povinen v rozhodnutí o vyloučení specifikovat případné další (či všechny) důvody nesplnění zadávacích podmínek. Pokud se navrhovatel domníval, že uvedená plnění jsou v soupisu prací uvedena zbytečně a nelze je ocenit, nic mu nebránilo vůči zadávacím podmínkám pokládat dotazy či vznášet námitky. Úřad však dále doplňuje, že krycí list soupisu prací představuje pouze sumarizační tabulku a povinnost ocenění se vztahuje na všechny položky, které jsou uvedeny v soupisu prací. Pokud by uchazeči ocenili všechny položky soupisu prací (který následuje až za krycím listem soupisu prací), pak by požadavku uvedenému v kapitole D zadávací dokumentace (odrážce páté) nepochybně dostáli. Úřad proto odmítá, že by v daném případě mohly být podány neporovnatelné nabídky, když některé neobsahují vyplněné „Doplňkové náklady“ a „Náklady na umístění stavby“ v krycím listu soupisu prací.  

53.         V souvislosti s odkazem navrhovatele na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R379/2014/VZ-11636/2015/321/KKř ze dne 29. 7. 2015 Úřad uvádí, že neshledává obdobnost ve vztahu k právě řešené věci, neboť z citovaného rozhodnutí předsedy a souvisejícího rozhodnutí Úřadu nevyplývá, že by zadavatel v uvedeném případě stanovil v zadávací dokumentaci zadávací podmínku, podle níž by zakázal uvedení nulových položek v soupisu prací. I přestože tedy nelze závěry učiněné předsedou Úřadu aplikovat na šetřený případ, je nutno zdůraznit, že každý případ je nezbytné posoudit samostatně s ohledem na specifika dané situace a všechny relevantní skutečnosti.

54.         Co se týče tvrzení navrhovatele, podle něhož se zadavatel dopustil porušení hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků, Úřad uvádí, že právě uplatňování a respektování zákonných ustanovení zákona o veřejných zakázkách je předpokladem hospodárného a efektivního vynakládání s veřejnými prostředky, jakožto jedněmi ze základních cílů zákona. Nelze akceptovat náhled navrhovatele, že v případě cenově nejvhodnější nabídky by bylo možno odhlédnout od skutečnosti, že tato nabídka nerespektuje zadávací podmínky. Úřad však dospěl k závěru, že zadavatel v šetřeném případě postupoval v souladu se zákonem.

55.         Jelikož nabídka navrhovatele nesplňovala zadávací podmínky, bylo povinností hodnotící komise podle ust. § 76 odst. 1 zákona takovou nabídku vyřadit a zadavatel měl povinnost podle ust. § 76 odst. 6 zákona navrhovatele bezodkladně vyloučit z účasti v zadávacím řízení.

56.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval při vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na základě rozhodnutí ze dne 14. 4. 2016 v souladu se zákonem, a proto zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

57.         Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

58.         Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

59.         Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

60.         Podle § 110 odst. 4 zákona námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

61.         Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle § 110 odst. 2 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

62.         Podle bodu IV.3.4) oznámení o zakázce stanovil zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 14. 3. 2016.

63.         Dne 6. 4. 2016 podal navrhovatel zadavateli námitky směřující proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 24. 3. 2016 a proti dalším úkonům zadavatele (tj. zejména ve vztahu k možnému porušení ust. § 44 odst. 1 a 4 písm. b) zákona zadavatelem při formulaci soupisu prací uvedeném v zadávací dokumentaci).

Posouzení věci

64.         Úřad uvádí, že z obsahu návrhu navrhovatele je zřejmé, že směřuje mj. proti zadávacím podmínkám (otázka porušení ust. § 44 odst. 1 a 4 písm. b) zákona zadavatelem při formulaci soupisu prací uvedeném v zadávací dokumentaci – viz odstavec 23 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Jelikož se jedná o skutečnosti směřující proti zadávacím podmínkám, Úřad uvádí, že navrhovatel měl možnost podat proti těmto skutečnostem námitky ve lhůtě do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek (§ 110 odst. 3 zákona). Úřad vyhodnotil obsah námitek uvedených v návrhu v souladu se zásadou materiální pravdy tak, že se v případě námitek směřujících proti porušení ust. § 44 odst. 1 a 4 písm. b) zákona při formulaci zadávací dokumentace (v souvislosti se soupisem prací), jedná o námitky směřující proti zadávacím podmínkám. Na této skutečnosti nic nezmění fakt, že navrhovatel uvedené námitky jako námitky proti zadávacím podmínkám neoznačuje, neboť Úřad má povinnost posoudit návrh podle skutečného obsahu. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek byla podle oznámení o zakázce stanovena na den 14. 3. 2016, byl posledním dnem lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám den 21. 3. 2016, jelikož 5. den po uplynutí lhůty pro podání nabídek připadl na sobotu 19. 3. 2016. Navrhovatel však námitky proti zadávacím podmínkám podal až dne 6. 4. 2016 a Úřad má tedy za prokázané, že navrhovatel námitky směřující proti zadávacím podmínkám nepodal ve lhůtě podle § 110 odst. 3 zákona.

65.         Nebylo by ani možno přijmout příp. argumentaci navrhovatele, že se jedná o takové pochybení, které se projevilo až v průběhu zadávacího řízení, neboť zadávací podmínky v tomto ohledu, jak již Úřad konstatoval, byly nastaveny jednoznačně, tedy že uchazeči jsou povinni ocenit všechny položky výkazu výměr.

66.         Jelikož je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci, nebyl návrh v části směřující proti zadávacím podmínkám (postup zadavatele při formulaci soupisu prací uvedeném v zadávací dokumentaci) podán oprávněnou osobou, a Úřad proto návrh v této části podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží

1.             Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

2.             EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy střed, Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz