číslo jednací: S0242/2016/VZ-22786/2016/522/PKř

Instance I.
Věc Divadlo F. X. ŠALDY – výměna zařízení tyristorovny
Účastníci
  1. statutární město Liberec
  2. Art Lighting Production, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - návrh se zamítá
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 15. 6. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 385 KB

Č. j.: ÚOHS-S0242/2016/VZ-22786/2016/522/PKř

 

Brno: 27. května 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 4. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec,
  • navrhovatel – Art Lighting Production, s.r.o., IČO 25569627, se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna,

ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Divadlo F. X. ŠALDY – výměna zařízení tyristorovny“ konaného na základě oznámení o zahájení výběrového řízení ze dne 25. 2. 2016, které bylo na profilu zadavatele uveřejněno téhož dne,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – Art Lighting Production, s.r.o., IČO 25569627, se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna – se podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec (dále jen „zadavatel“) – zahájil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Divadlo F. X. ŠALDY – výměna zařízení tyristorovny“ na základě oznámení o zahájení výběrového řízení ze dne 25. 2. 2016, které bylo na profilu zadavatele uveřejněno téhož dne (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem veřejné zakázky byly dle čl. II „zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu“ služby související s výměnou zařízení tyristorovny v divadle F. X. Šaldy Liberec, včetně provedení dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

3.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 14. 3. 2016 je patrné, že zadavatel oslovil celkem pět dodavatelů, přičemž obdržel dvě nabídky.

4.             Ze zápisu z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 3. 2016 vyplývá, že nabídka navrhovatele – Art Lighting Production, s.r.o., IČO 25569627, se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna (dále jen „navrhovatel“) – se umístila druhá v pořadí.

5.             Dne 31. 3. 2016 navrhovatel podal „odvolání“ směřující proti úkonům zadavatele v souvislosti s výběrovým řízením na předmětnou veřejnou zakázku.

6.             Zadavatel dne 5. 4. 2016 navrhovateli odeslal „odpověď zadavatele na námitky“, s tím, že předmětná veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu a zadavatel si v zadávací dokumentaci vymezil, že ve výběrovém řízení nepřipouští podání námitek.

7.             Dne 14. 4. 2016 navrhovatel podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne.

II.             OBSAH NÁVRHU

8.             Navrhovatel v návrhu rozporuje postup zadavatele ve výběrovém řízení na předmětnou veřejnou zakázku v souvislosti s posuzováním splnění zadávacích podmínek, když se cítí být znevýhodněn oproti vítězné firmě. Konkrétně se navrhovatel domnívá, že v případě vyjmutí sporných technických požadavků z požadovaných technických parametrů veřejné zakázky by jeho nabídka, resp. nabídková cena byla konkurenceschopná nabídce vítězné firmy.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

9.             Dne 14. 4. 2016, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S0242/2016/VZ.

10.         Účastníky správního řízení podle ust. § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

11.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0242/2016/VZ-16200/2016/522/PKř ze dne 15. 4. 2016.

12.         Dne 27. 4. 2016 Úřad obdržel dokumentaci o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k návrhu prostřednictvím datové schránky.

13.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0242/2016/VZ-19483/2016/522/PKř ze dne 6. 5. 2016 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

14.         V průběhu lhůty určené Úřadem účastníkům řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí se žádný z účastníků dále nevyjádřil.

Vyjádření zadavatele ze dne 27. 4. 2016

15.         Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 27. 4. 2016 uvádí, že předmětná veřejná zakázka byla vypsána jako zakázka malého rozsahu, v níž zadavatel nemusel postupovat dle zákona, avšak byl povinen dodržet zásady uvedené v ust. § 6 zákona, a dodává, že on i komise pro posouzení a hodnocení nabídek v předmětné veřejné zakázce dle citovaného ustanovení postupovali a zásady v něm uvedené neporušili.

16.         Zadavatel dále uvádí, že nedošlo „k naplnění skutkové podstaty navrhovatelova tvrzení“, jelikož každý uchazeč, má-li být jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, musí splnit zadávací podmínky, které byly v předmětné veřejné zakázce blíže specifikovány v dokumentaci a jejích přílohách. V termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem dvě nabídky, přičemž komise pro posouzení a hodnocení nabídek u žádné z nabídek neshledala nesplnění zadávacích podmínek, ba naopak konstatovala, že obě nabídky zadávacím podmínkám vyhověly v plném rozsahu, když oba uchazeči ve svých nabídkách předložili požadované dokumenty a stanovili nabídkovou cenu formou oceněného položkového rozpočtu včetně všech vyžadovaných technologických řešení. Zadavatel se domnívá, že závěry navrhovatele jsou nanejvýš spekulativní a vyvolávají dojem, že navrhovatel chce zvrátit výsledek zcela transparentního výběrového řízení ve svůj prospěch.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

17.         Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, stanovisek účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele ze dne 14. 4. 2016. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.  

Relevantní ustanovení zákona

18.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

19.         Podle § 7 odst. 3 zákona se veřejné zakázky podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

20.         Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

21.         Podle § 17 písm. k) se pro účely tohoto zákona rozumí zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení.

22.         Podle § 17 písm. m) se pro účely tohoto zákona rozumí zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.

23.         Podle § 18 odst. 5 zákona zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.

24.         Podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.

Právní posouzení

25.         Z ust. § 17 písm. m) zákona vyplývá, že zadávání je závazný postup zadavatele podle zákona vedoucí k zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení, kterým se dle písm. k) téhož ustanovení zákona rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. V ustanovení § 18 odst. 5 zákona je uvedeno, že zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

26.         Kompetence Úřadu jsou vymezeny ustanovením § 112 zákona, kde především podle § 112 odst. 1 písm. b) zákona Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek, při kterém rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, případně podle § 112 odst. 1 písm. c) zákona ukládá nápravná opatření (§ 118 zákona).

27.         Z výše uvedených ustanovení zákona vyplývá, že uzavření smluv na veřejné zakázky malého rozsahu neprobíhá v zadávacím řízení a nedochází tedy k jejich zadání podle zákona [k tomu viz citace ust. § 17 písm. m) a písm. k) zákona].

28.         Pokud jde o možnost uložení nápravného opatření podle ust. § 118 zákona, Úřad uvádí, že i toto ustanovení předpokládá možnost Úřadu uložit nápravné opatření pouze v případě, kdy zadavatel nedodrží postup stanovený pro zadání veřejné zakázky (tj. zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení).

29.         Zadavatel v úvodu „zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu“ uvedl, že „zadávací dokumentace (dále jen ZD), slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona.“ Dále zadavatel v čl. II „zadávací dokumentace“ stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 999 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tedy odpovídá podle § 12 odst. 3 zákona ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení veřejné zakázce malého rozsahu a zadavatel tedy není povinen tuto veřejnou zakázku zadávat podle zákona (§ 18 odst. 5 zákona) v některém z druhů zadávacích řízení.

30.         Z dostupných podkladů dále vyplývá, že zadavatel jednoznačným způsobem stanovil, že v případě úkonů učiněných v souvislosti s veřejnou zakázkou nemá v úmyslu postupovat dle příslušných ustanovení zákona. Tuto skutečnost zadavatel rovněž opakovaně uvedl v některých písemnostech zpracovávaných v průběhu výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu (srov. např. bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

31.         Zadavatel obdržel celkem dvě nabídky. Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 14. 3. 2016 je patrné, že žádná z nabídkových cen nepřekročila částku 2 000 000,- Kč bez DPH, tedy zákonnou hranici stanovenou v ust. § 12 odst. 3 zákona pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v případě veřejné zakázky na služby.

32.         Úřad uzavírá, že jelikož zadavatel není povinen s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky postupovat v soutěži o předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona (a nezahájil ani zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky ve smyslu § 26 odst. 5 zákona), nesměřuje návrh navrhovatele ze dne 14. 4. 2016 proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení.

33.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad návrh navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec

2. Art Lighting Production, s.r.o., Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz