Rozhodnutí: S0204/2016/VZ-18312/2016/532/KSt

Instance I.
Věc Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje
Účastníci
  1. Královéhradecký kraj
  2. Dopravní a logistická společnost s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - zastavení SŘ
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 456 KB

Č. j.: ÚOHS-S0204/2016/VZ-18312/2016/532/KSt

 

28. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 3. 2016 na návrh ze dne 30. 3. 2016, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 4. 2016 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

 

  • navrhovatel – Dopravní a logistická společnost s. r. o., IČO 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, 750 02 Přerov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 17. 9. 2015 a uveřejněno dne 22. 9. 2015 pod ev. č. zakázky 519152, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2015, dne 18. 12. 2015 a dne 15. 1. 2016 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 9. 2015 pod ev. č. 2015/S 186-337174, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 240-435564, dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 247-449659 a dne 20. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 013-018674,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť k návrhu ze dne 30. 3. 2016 zaslanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 17. 9. 2015 a uveřejněno dne 22. 9. 2015 pod ev. č. zakázky 519152, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2015, dne 18. 12. 2015 a dne 15. 1. 2016 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 9. 2015 pod ev. č. 2015/S 186-337174, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 240-435564, dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 247-449659 a dne 20. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 013-018674, nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh obdržel dne 31. 3. 2016 návrh navrhovatele – Dopravní a logistická společnost s. r. o., IČO 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, 750 02 Přerov (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 4. 2016 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 17. 9. 2015 a uveřejněno dne 22. 9. 2015 pod ev. č. zakázky 519152, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2015, dne 18. 12. 2015 a dne 15. 1. 2016 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 9. 2015 pod ev. č. 2015/S 186-337174, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 240-435564, dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 247-449659 a dne 20. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 013-018674 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 31. 3. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení.

3.             Navrhovatel v návrhu napadá stanovení zadávacích podmínek předmětného zadávacího řízení a navrhuje zrušení předmětného zadávacího řízení. Návrh navrhovatele obsahuje současně i návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení dříve, než bude ve věci Úřadem pravomocně rozhodnuto, respektive předběžného opatření, jímž by mělo býtzadavateli uloženo pozastavení zadávacího řízení.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0204/2016/VZ-13641/2016/532/KSt ze dne 4. 4. 2016.

6.             Rozhodnutím č. j. S0204/2016/VZ-18242/2016/532/KSt ze dne 27. 4. 2016 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona a předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona.

ZÁVĚRY ÚŘADU

7.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 114 odst. 3 zákona, a proto mu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

9.             Podle § 117a písm. d) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

10.         Z dikce § 114 odst. 3 věty třetí zákona vyplývá, že součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku je mimo jiné i doklad o doručení námitek zadavateli.

11.         Úřadu byl dne 31. 3. 2016 doručen návrh navrhovatele ze dne 30. 3. 2016, přičemž k návrhu navrhovatel připojil následující přílohy:

  • příkaz k úhradě na částku ve výši 100 000,- Kč ze dne 30. 3. 2016 vystavený navrhovatelem,
  • potvrzení o provedení platby ve výši 100 000,- Kč ze dne 30. 3. 2016 vystavený Československou obchodní bankou a. s.

12.         K uvedenému Úřad dále uvádí, že na titulní straně návrhu je mimo jiné uvedeno Přílohy: dle textu“. Jak vyplývá z části I. „ÚVODEM“ návrhu, navrhovatel v něm mimo jiné uvedl, že „(…) Doklad o doručení námitek zadavateli připojujeme jako přílohu k tomuto návrhu. (…) Doklad o zaplacení kauce připojujeme jako přílohu tohoto návrhu.“

13.         Úřad na tomto místě předesílá, že zákonodárce v ustanovení § 114 odst. 3 zákona výslovně uvedl požadavek, že přílohou návrhu má, resp. musí být doklad o doručení námitek. Z právě řečeného vyplývá, že povinnou náležitostí návrhu není např. text námitek, nýbrž doklad o doručení těchto námitek zadavateli.

14.         Úřad v dalším uvádí, že zákon rozlišuje mezi odstranitelnými a neodstranitelnými vadami návrhu. Neodstranitelné vady návrhu nelze žádným způsobem zhojit a jejich následkem je zastavení správního řízení. Z ustanovení § 117a písm. d) zákona jednoznačně vyplývá, že takovouto vadou návrhu je i nepřipojení dokladu o doručení námitek zadavateli, jež má za následek zastavení správního řízení.    

15.         Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, navrhovatel v části I. „ÚVODEM“ návrhu uvedl ohledně dokladu o doručení námitek zadavateli, že „Doklad o doručení námitek zadavateli připojujeme jako přílohu k tomuto návrhu“.

16.         Nicméně, jak je z výše uvedených skutečností zřejmé, navrhovatel připojil k návrhu pouze dva doklady, a to příkaz k úhradě na částku ve výši 100 000,- Kč ze dne 30. 3. 2016 vystavený navrhovatelem a dále potvrzení o provedení platby ve výši 100 000,- Kč ze dne 30. 3. 2016 vystavené Československou obchodní bankou a. s.

17.         K dokladům, které navrhovatel připojil jako přílohy k návrhu, Úřad uvádí, že se bez jakýchkoli pochybností jedná o doklady prokazující složení kauce na účet Úřadu, neboť z nich lze vyčíst, že na základě příkazu zadaného navrhovatelem byla dne 30. 3. 2016 převedena částka ve výši 100 000,- Kč Československou obchodní bankou, a. s., na účet Úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí podaného návrhu musí být podle § 114 odst. 3 zákona i doklad o složení kauce podle § 115 zákona, pak je v souladu se zákonem, že navrhovatel uvedené doklady připojil k návrhu.

18.         Z uvedených skutečností však vyplývá, že ani jeden z dokladů přiložených k návrhu nelze považovat po obsahové stránce za doklad, který obsahuje deklaraci o datu doručení námitek zadavateli.

19.         Úřad tudíž s ohledem na výše uvedené v daném případě nemá (a kvůli absenci dokladu jednoznačně prokazujícího dobu doručení námitek nemůže mít) na jisto postaveno, zda navrhovatel v souvislosti s podáním námitek splnil to, co mu zákon ukládá (a co má navrhovatel v souladu s ustanovením § 114 odst. 3 zákona právě prostřednictvím předmětného dokladu prokázat). Úřad tudíž nemůže posoudit, zda byly námitky zadavateli vůbec doručeny, popř. kdy a jakým způsobem.

20.         Ke skutečnosti, že navrhovatel sice v návrhu uvedl, že k němu připojuje jako přílohu doklad o doručení námitek zadavateli, avšak následně tak neučinil, Úřad uvádí, že takové pochybení navrhovatele nelze žádným způsobem zhojit. Je to totiž navrhovatel, kdo podává návrh a kdo k němu současně musí podle zákona připojit mimo jiné i doklad o doručení námitek zadavateli, tudíž je to navrhovatel, který musí řádně překontrolovat, zda jím doručovaný návrh Úřadu obsahuje všechny zákonem stanovené požadavky. Pokud tak navrhovatel neučiní a návrh tedy neobsahuje doklad o doručení námitek zadavateli, jedná se o neodstranitelnou vadu návrhu, kterou nelze žádným způsobem zhojit a jejím následkem je zastavení správního řízení.

21.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele nenaplnil všechny zákonné požadavky, když v rozporu s § 114 odst. 3 zákona nebyl součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli. Úřad pro úplnost opětovně uvádí, že v případě absence dokladu o doručení námitek zadavateli není oprávněn [na rozdíl od důvodu uvedeného v § 117 písm. a) zákona] v případě zjištění takového nedostatku návrhu dodatečně vyzvat navrhovatele k nápravě, nýbrž je povinen správní řízení bez dalšího zastavit. Zákon tedy neumožňuje Úřadu, aby například zkoumal, na základě jakých skutečností navrhovatel zákonem požadovaný doklad nedoložil, či doručení námitek zadavateli ověřoval z jiných podkladů. Nedoložení dokladu o doručení námitek navrhovatele zadavateli nelze zhojit ani tím, že by Úřad datum a způsob doručení námitek zadavateli zjistil z dokumentace o veřejné zakázce, kterou by v rámci správního řízení obdržel od zadavatele. Zákon totiž výslovně ukládá navrhovateli povinnost prokázat doručení námitek zadavateli a to prostřednictvím dokladu o doručení námitek, který musí být přiložen již k návrhu, jak vyplývá z § 114 odst. 3 zákona.

22.         Jelikožžádnou z navrhovatelem přiložených příloh návrhu nelze považovat za doklad o doručení námitek, nenaplňuje návrh podaný navrhovatelem požadavek zákona na doložení dokladu o doručení námitek zadavateli.

23.         Pro úplnost Úřad uvádí, že i na svých webových stránkách www.uohs.cz výslovně uvádí, že doklad o doručení námitek zadavateli musí být součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy.

24.         Zároveň zákon nepřipouští, aby navrhovatel tento nedostatek návrhu odstranil, neboť Úřad je v souladu s § 117a písm. d) zákona povinen správní řízení bez dalšího, v případě, že doklad o doručení námitek nebyl k návrhu připojen, zastavit.

25.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 117a písm. d) zákona, neboť k návrhu navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží

1)   Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2)   Dopravní a logistická společnost s. r. o., U Žebračky 3042/18a, 750 02 Přerov

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz