Rozhodnutí: S0189/2016/VZ-15423/2016/521/MŽi

Instance I.
Věc Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
  2. Tender systems s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 4. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 309 KB

Č. j.:ÚOHS-S0189/2016/VZ-15423/2016/521/MŽi

 

15. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 3. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město,
  • navrhovatel – Tender systems s.r.o., IČO 29145121, se sídlem náměstí Před bateriemi 692/18, Střešovice, 162 00 Praha 6,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 1. 2016 pod ev. č. zakázky 518204, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 2. 2016 a dne 1. 3. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 010-013625, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-067307 a dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-076115, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016 a v Úředním věstníku EU dne 7. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 068-118677, vydává toto

usnesení:

 

I.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Tender systems s.r.o., IČO 29145121, se sídlem náměstí Před bateriemi 692/18, Střešovice, 162 00 Praha 6 – ze dne 26. 3. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 1. 2016 pod ev. č. zakázky 518204, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 2. 2016 a dne 1. 3. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 010-013625, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-067307 a dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-076115, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016 a v Úředním věstníku EU dne 7. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 068-118677, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 11. 3. 2016 na nařízení předběžného opatření, se stala zjevně bezpředmětnou.

II.

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Tender systems s.r.o., IČO 29145121, se sídlem náměstí Před bateriemi 692/18, Střešovice, 162 00 Praha 6 – ze dne 26. 3. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 1. 2016 pod ev. č. zakázky 518204, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 2. 2016 a dne 1. 3. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 010-013625, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-067307 a dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-076115, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016 a v Úředním věstníku EU dne 7. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 068-118677, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 26. 3. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 26. 3. 2016 návrh navrhovatele – Tender systems s.r.o., IČO 29145121, se sídlem náměstí Před bateriemi 692/18, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 1. 2016 pod ev. č. zakázky 518204, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 2. 2016 a dne 1. 3. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 1. 2016 pod  ev. č. 2016/S 010-013625, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 27. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 041-067307 a dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-076115, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016 a v Úředním věstníku EU dne 7. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 068-118677 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 26. 3. 2016, kdy Úřad obdržel návrh, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel svým návrhem brojí proti zadávacím podmínkám, jejichž nastavení dle navrhovatele zvýhodňuje stávajícího dodavatele a provozovatele, konkrétně pak proti nejednoznačnosti, neúplnosti a zmatečnosti vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, proti požadavku zadavatele na hodnocení nabídkového prototypu, proti neposkytnutí konfigurace hardwarové infrastruktury sloužící ke spuštění a testování nabídkových prototypů a dále také proti neprodloužení lhůty pro podání nabídek při úpravě zadávacích podmínek, přičemž navrhuje, aby Úřad jako nápravné opatření zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

4.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel Úřad požádal o nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

5.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel
  • navrhovatel.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0189/2016/VZ-12933/2016/521/MŽi ze dne 30. 3. 2016.

7.             Dne 5. 4. 2016 byla Úřadu doručena dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele. Součástí dokumentace o veřejné zakázce je rovněž rozhodnutí zadavatele č. j. 25298/2015-32 ze dne 1. 4. 2016 o zrušení zadávacího řízení. Z odůvodnění uvedeného rozhodnutí vyplývá, že zadavatel v šetřeném zadávacím řízení obdržel jednu nabídku, přičemž tato nabídka nesplňovala požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, a proto byla ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč byl následně ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel proto dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona zadávací řízení zrušil.

8.             Jak Úřad ověřil, oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016 a v Úředním věstníku EU dne 7. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 068-118677.

K výroku I. usnesení

9.             Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

10.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0189/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nevyvolalo žádné právní následky (je-li zadávací řízení zrušeno, nemůže být na jeho základě již z povahy věci uzavřena smlouva; rozhodování o případném zákazu uzavření takové smlouvy je tak zcela bezpředmětné).

12.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení ve věci návrhu navrhovatele ze dne 26. 3. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

K výroku II. usnesení

13.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

14.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0189/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se domáhal toho, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající právě ve zrušení zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku samotným zadavatelem), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam.

15.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 26. 3. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

 

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město

2.             Tender systems s.r.o., náměstí Před bateriemi 692/18, Střešovice, 162 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz