číslo jednací: S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr

Instance I.
Věc PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace; IČ SMVS: 235V132001202, Interní číslo VZ: 209/2015
Účastníci
  1. Psychiatrická léčebna Šternberk
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 469 KB

Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr

 

15. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 3. 2016 z moci úřední, jehož účastníkem je

 

  • zadavatel – Psychiatrická léčebna Šternberk, IČO 00843954, se sídlem Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 3. 2016 společností AREA 2000 s.r.o., IČO 25937774, se sídlem Riegrova 46, 572 01 Polička,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Psychiatrická léčebna Šternberk, IČO 00843954, se sídlem Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk – učiněných při zadávání veřejné zakázky „PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace; IČ SMVS: 235V132001202, Interní číslo VZ: 209/2015“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 526466,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Psychiatrická léčebna Šternberk, IČO 00843954, se sídlem Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace; IČ SMVS: 235V132001202, Interní číslo VZ: 209/2015“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 526466, postup stanovený v § 76 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když rozhodnutím ze dne 15. 1. 2016 vyloučil uchazeče – společníky společnosti „Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk“ FICHNA – HUDECZEK a.s., IČO 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, kteří dne 7. 12. 2015 uzavřeli smlouvu o společnosti – z účasti v zadávacím řízení na jmenovanou veřejnou zakázku, a to z důvodu absence ocenění položek č. 166 a č. 167 uvedených v „Rozpočtu – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ na str. 151 nabídky jmenovaného uchazeče, přestože obsah těchto položek byl souladný s požadavky zadavatele obsaženými v článcích 4.5 „Výkaz výměr“ a 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace a s obsahem položek č. 166 a č. 167 výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“, čímž jmenovaný uchazeč splnil předmětné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě postupu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – Psychiatrická léčebna Šternberk, IČO 00843954, se sídlem Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk – provedené v souvislosti s posouzením nabídky uchazeče – společníků společnosti „Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk“ FICHNA – HUDECZEK a.s., IČO 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, kteří dne 7. 12. 2015 uzavřeli smlouvu o společnosti – zaznamenané v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 22. 12. 2015 a všechny následné úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace; IČ SMVS: 235V132001202, Interní číslo VZ: 209/2015“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 526466, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 1. 2016.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Psychiatrická léčebna Šternberk, IČO 00843954, se sídlem Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Psychiatrická léčebna Šternberk, IČO 00843954, se sídlem Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 3. 2016 společností AREA 2000 s.r.o., IČO 25937774, se sídlem Riegrova 46, 572 01 Polička (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 13. 11. 2015 k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „PL Šternberk – rekonstrukce a nástavba objektu rehabilitace; IČ SMVS: 235V132001202, Interní číslo VZ: 209/2015“, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 526466 (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku zastoupit společností AREA 2000 s.r.o., IČO 25937774, se sídlem Riegrova 46, 572 01 Polička.

2.             Předmětem veřejné zakázky, který stanovil zadavatel v bodě 4.4 „Popis předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, jsou stavební úpravy a nástavba objektu rehabilitace.

3.             Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, které zadavatel uvedl v bodu 17.1 „Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, je nejnižší nabídková cena bez DPH.

4.             Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky činila částku 20 772 179 Kč bez DPH, jak zadavatel uvedl v bodu 4.3 „Předpokládaná hodnota zakázky“ zadávací dokumentace.

5.             Dne 15. 1. 2016 rozhodl zadavatel o vyloučení uchazeče – společníků společnosti „Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk“

  • FICHNA – HUDECZEK a.s., IČO 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť,
  • MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava,

kteří dne 7. 12. 2015 uzavřeli smlouvu o společnosti (dále jen „Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk“) – z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž předmětné rozhodnutí zadavatele bylo Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk doručeno dne 19. 1. 2016.

6.             Dne 15. 1. 2016 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO 46972021, se sídlem Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov (dále jen „vybraný uchazeč“ nebo „Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.“).

7.             Na základě skutečností zjištěných v rámci úřední činnosti získal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) pochybnosti o tom, zda zadavatel dodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona, když rozhodnutím ze dne 15. 1. 2016 vyloučil Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to z důvodu absence ocenění položek č. 166 a č. 167 uvedených v „Rozpočtu – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ na str. 151 nabídky jmenované společnosti, přestože obsah těchto položek byl souladný s požadavky zadavatele obsaženými v článcích 4.5 „Výkaz výměr“ a 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace a s obsahem položek č. 166 a č. 167 výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“, a proto Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0121/2016/VZ.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8.             Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

9.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0121/2016/VZ-08204/2016/543/MPr ze dne 2. 3. 2016, přičemž ho seznámil se zjištěnými skutečnostmi. Dnem 3. 3. 2016, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona v návaznosti na § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení z moci úřední.

10.         Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S0121/2016/VZ-08339/2016/543/MPr ze dne 2. 3. 2016 Úřad podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

11.         Úřad dále zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S0121/2016/VZ-08317/2016/543/MPr ze dne 3. 3. 2016 určil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce.

12.         Ke zjištěním Úřadu uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0121/2016/VZ-08204/2016/543/MPr ze dne 2. 3. 2016 se zadavatel vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 14. 3. 2016 doručeném Úřadu dne 16. 3. 2016.

Vyjádření zadavatele ze dne 14. 3. 2016

13.         Zadavatel v rámci svého vyjádření ze dne 14. 3. 2016 uvádí zejména následující. Zadavatel má za to, že se při zadávání předmětné veřejné zakázky nedopustil porušení zákona a na podporu svého tvrzení uvádí, že „Položky č. 166 a 167 v kapitole Elektroinstalace byly zadavatelem ve výkazu výměr uvedeny s měrnou jednotkou v procentech [%], pole množství a jednotková cena byla předvyplněna nulou, avšak v neuzamčené, a tedy editovatelné formě, jelikož z logiky věci bylo na každém uchazeči, jakou procentuální výši a jednotkovou sazbu zadá. Jelikož jsou tyto položky uvedeny na konci souboru, je zřejmé, že jde o procento z celkové částky za tuto kapitolu.“

14.         Zadavatel podotýká, že v oboru přípravy a tvorby rozpočtů se jedná o obvyklou praxi, se kterou jsou ekonomické subjekty na trhu obeznámeny, neboť režijní náklady se v těchto případech jiným způsobem než právě procentuálně nestanovují.

15.         Dále zadavatel uvádí, že „Počet měrných jednotek u položky č. 166 v kapitole Elektroinstalace nemohl být taxativně stanoven zadavatelem, jelikož náklady na mimostaveništní dopravu bude mít každý uchazeč jiné, zejména s ohledem na dojezdovou vzdálenost do místa plnění zakázky. Totéž platí i pro položku č. 167, kdy náklady na přidružený materiál – opět v procentuální výši a jednotkové ceně – musí stanovit pouze uchazeč s ohledem na znalost problematiky realizace elektroinstalačních prací a jím uplatňované pracovní postupy a posouzení kompletnosti díla s přihlédnutím k projektové dokumentaci a výkazu výměr.“

16.         Zadavatel konstatuje, že pokud by u předmětných položek uvedl počet měrných jednotek, poskytl by uchazečům o veřejnou zakázku zavádějící informaci a výsledná cena těchto by nemusela korespondovat s realitou.

17.         Zadavatel je toho názoru, že ocenění výkazu výměr ze strany uchazeče o veřejnou zakázku, a to v plném rozsahu, je samozřejmostí. Zadavatel má za to, že by nebylo logické, kdyby zadavatel předkládal v rámci zadávací dokumentace výkaz výměr, v němž by byly uvedeny i položky, jejichž ocenění nemají uchazeči provádět.

18.         Zadavatel má za to, že v zadávací dokumentaci jednoznačně vyjádřil požadavky na zpracování nabídkové ceny a podotýká, že je povinností uchazečů o veřejnou zakázku těmto požadavkům vyhovět a nabídkovou cenu požadovaným způsobem zpracovat. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že s výjimkou Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk tak všichni uchazeči učinili a u položek č. 166 a č. 167 nastavili procentuální sazbu s ohledem na své zvyklosti, zkušenosti i ustálenou praxi, resp. řádným způsobem provedli ocenění.

19.         Dále zadavatel konstatuje, že měla-li Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk pochybnost o určité části zadávací dokumentace, mohla k odstranění pochybnosti využít zákonného institutu v podobě žádosti o dodatečné informace. Zadavatel dodává, že tohoto Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk nevyužila.

20.         Zadavatel se domnívá, že v případě shledání vady zadávací dokumentace v rámci přípravy nabídky mohla Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk podat proti zadávacím podmínkám námitky. Zadavatel dodává, že k využití této zákonné možnosti Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk rovněž nepřistoupila.

21.         Zadavatel podotýká, že vyloučení Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk považuje za souladné se zadávacími podmínkami, neboť v nich zadavatel stanovil, že uvedení nulové položky v rozpočtu bude mít za následek vyřazení nabídky, přičemž z položkového rozpočtu obsaženého v nabídce Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk vyplývá, že položky č. 166 a č. 167 na str. 151 nabídky jsou oceněny nulou, pročež hodnotící komise musela uplatnit postup dle zadávacích podmínek.

22.         Zadavatel považuje za důležitý obsah položek č. 166 a č. 167 označených jako „mimostaveništní doprava“ a „přidružený materiál“, které byly Společností FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk oceněny nulou a konstatuje, že při realizaci díla dle rozpočtu předloženého Společností FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk v žádném případě nelze vyloučit náklady na mimostaveništní dopravu a náklady na přidružený materiál.

23.         Dále má zadavatel za to, že kdyby nebyla nabídka Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk vyřazena, došlo by k porušení zásady rovného zacházení a nediskriminace, jelikož by byla tato nabídka zvýhodněna oproti nabídkám ostatních uchazečů o veřejnou zakázku.

24.         Z obsahu nabídky Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk je dle názoru zadavatele zřejmé, že položky č. 166 a č. 167 byly záměrně oceněny nulou, byť při jejich realizaci náklady zcela jistě vzniknou, přičemž zadavatel na tomto místě zdůrazňuje, že „cena pod ekonomicky nutnými náklady je cenou dumpingovou a je v rozporu s obecnými zásadami hospodářské soutěže.“ Zadavatel v této souvislosti dodává, že žádný technologický postup nemůže umožnit výkon předmětných činností s vynaložením nulových nákladů a odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 69/2010 ze dne 21. 12. 2010.

25.         Zadavatel uvádí, že „bez položek č. 166 a 167 v kapitole Elektroinstalace nelze plnění uskutečnit jako kompletní“.

26.         Zadavatel se u Úřadu domáhá shledání svého postupu ve veřejné zakázce souladným se zákonem.

27.         Závěrem zadavatel dodává, že má za to, že společnost FICHNA – HUDECZEK a.s., IČO 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, podává k Úřadu účelové návrhy, a to s cílem přimět zadavatele či vybraného uchazeče k vyjednávání. Zadavatel v této souvislosti odkazuje na závěry rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0069/2016/VZ-06805/2016/543/MPr ze dne 22. 2. 2016 a usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S650/2014/VZ-17317/2014/511/KVá ze dne 19. 8. 2014.

28.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0121/2016/VZ-09757/2016/543/MPr ze dne 22. 3. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se ve lhůtě stanovené citovaným usnesením, ani později, k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

29.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona, když rozhodnutím ze dne 15. 1. 2016 vyloučil Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to z důvodu absence ocenění položek č. 166 a č. 167 uvedených v „Rozpočtu – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ na str. 151 nabídky Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk, přestože obsah těchto položek byl souladný s požadavky zadavatele obsaženými v článcích 4.5 „Výkaz výměr“ a 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace a s obsahem položek č. 166 a č. 167 výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“, čímž jmenovaný uchazeč splnil předmětné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

30.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

31.         Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

32.         Podle § 44 odst. 3 písm. f) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.

33.         Podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona musí zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce kromě náležitostí uvedených v § 44 odst. 3 zákona obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

34.         Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a) zákona, posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

35.         Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5 zákona. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

36.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

37.         Dle článku 4.5 „Výkaz výměr“ zadávací dokumentace „Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. dle § 44, odstavec 4, písmeno b) podrobný výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr.“

38.         Dle článku 12.4 „Položkové rozpočty“ zadávací dokumentace „Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu jednotlivých stavebních prací předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nebo snížení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.“

39.         Dle článku 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace „Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek, nulové položky apod.) hodnotící vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.“

40.         Zadavatel ve výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ v rámci položek č. 166 a č. 167 stanovil následující:

P.Č.

TV

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množství celkem

Cena jednotková

Cena celkem

Sazba DPH

166

K

PK

7401-MD

Mimostaveništní doprava

%

0,000

0,00

0,00

21,0

167

K

PK

7401-PM

Pridružený materiál

%

0,000

0,00

0,00

21,0

41.         Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 9. 12. 2015 vyplývá, že zadavatel obdržel 8 nabídek na předmět plnění veřejné zakázky, a to včetně nabídky Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk.

42.         Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk v části „Rozpočet – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ nabídky (str. 151) v položkách č. 166 a č. 167 uvedla následující:

P.Č.

TV

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množství celkem

Cena jednotková

Cena celkem

Sazba DPH

166

K

PK

7401-MD

Mimostaveništní doprava

%

0,000

0,00

0,00

21,0

167

K

PK

7401-PM

Pridružený materiál

%

0,000

0,00

0,00

21,0

43.         Rozhodnutím ze dne 15. 1. 2016, které bylo Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk doručeno dne 19. 1. 2016, byl jmenovaný uchazeč o veřejnou zakázku vyloučen ze zadávacího řízení, a to z důvodu neúplnosti položkového rozpočtu v jeho nabídce, která spočívala v absenci ocenění položek č. 166 a č. 167 v položkovém rozpočtu na str. 151 nabídky.

44.         Z oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 1. 2016 vyplývá, že jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče Stavební společnost Navrátil, s.r.o.

Posouzení právního postavení zadavatele

45.         Před zkoumánímsamotného postupu zadavatele v zadávacím řízení se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda Psychiatrická léčebna Šternberk naplňuje definici zadavatele podle zákona.

46.         Ustanovení § 2 zákona definuje zadavatele veřejné zakázky, přičemž z § 2 odst. 2 písm. b) zákona vyplývá, že veřejným zadavatelem je státní příspěvková organizace.

47.         Dle zřizovací listiny č. j. 17267-X/2012 ze dne 29. 5. 2012 je Psychiatrická léčebna Šternberk státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem.

48.         Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona, neboť je státní příspěvkovou organizací, a proto je povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky podle zákona.

K výroku I. rozhodnutí

49.         Úřad nejprve v obecné rovině konstatuje, že zákon o veřejných zakázkách je pramenem veřejného práva, jehož hlavní cíl tkví v tom, aby veřejné zakázky byly zadávány za dodržení zákonem a zadavatelem stanovených podmínek, při dodržení základních zásad stanovených v § 6 odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že při zadávání veřejných zakázek dochází k vynakládání veřejných prostředků, konstruuje zákonodárce záměrně zadávací řízení jako vysoce formalizovaný proces, kde každé, byť i sebemenší pochybení, je způsobilé vyvolat negativní, ba až fatální následky pro zadavatele. Úřad v dalším předesílá, že odpovědnost za celý průběh zadávacího řízení nese za všech okolností zadavatel, který je povinen v celém průběhu zadávacího řízení postupovat striktně podle požadavků zákona tak, aby byly splněny základní zásady zadávacího řízení, vyjádřené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. V tomto kontextu Úřad poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2010 sp. zn. 2 Afs 64/2009, v němž Nejvyšší správní soud podotkl, že „Zatímco soukromý subjekt si může vybírat ty, s nimiž hodlá obchodovat, podle své libovůle, zadavatel veřejné zakázky je striktně vázán zákonem o veřejných zakázkách a zejména pasážemi o zadávacím řízení, neboť prostředky, které jsou v takovém případě vynakládány, jsou prostředky veřejné. (…) zadávací řízení je vysoce formalizovaný proces, zatímco kontraktace soukromých subjektů navzájem je výrazně volnější.“ Lze tedy bez dalšího konstatovat, že zadávací řízení je vysoce formalizovaným procesem, a to z toho důvodu, aby bylo zamezeno libovůli zadavatele, a aby tak byl zaručen jeho objektivní přístup v rámci celého zadávacího řízení.

50.         Zásadní dokument celého zadávacího řízení představuje zadávací dokumentace, na jejímž základě dodavatelé zpracovávají své nabídky. Zákon proto ukládá zadavatelům povinnost vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli řádně zpracovat jejich nabídky. Zadávací dokumentace je tedy pro zpracování nabídek rozhodujícím podkladem, v němž zadavatel specifikuje předmět veřejné zakázky co do požadovaného druhu a množství a stanovuje v něm podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky. Vzhledem k právě řečenému tudíž zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky zadavatele a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla nejen úplná a správná, ale současně, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby si kterýkoliv potenciální dodavatel po seznámení s ní mohl učinit představu, co je předmětem konkrétní veřejné zakázky a zda se tedy případně daného zadávacího řízení zúčastní. Význam kvality zpracování zadávací dokumentace ze strany zadavatele lze spatřovat rovněž v tom, že na jejím základě budou dodavatelé schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií. Zákon i rozhodovací praxe Úřadu k této problematice stanoví jasnou odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek.

51.         Úřad tedy považuje precizní zpracování zadávací dokumentace za důležitou část zadávacího procesu a je nezbytné mu věnovat patřičnou pozornost a profesionalitu. Dodavatelé musí mít k dispozici veškeré informace nutné ke zpracování nabídky. Vždy přitom platí, že postup zadavatele nesmí být v rozporu se zásadami, na nichž stojí zákon, tj. se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

52.         Taktéž Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16. 11. 2010 zdůraznil, že „zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za jeho zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky“.

53.         V přezkoumávaném případě zadavatel v rámci článku 4.5 „Výkaz výměr“ zadávací dokumentace stanovil závaznost výkazu výměr pro zpracování nabídkové ceny, a to s tím, že v případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr.

54.         Dále ve vztahu k posuzovanému případu považuje Úřad za zásadní znění článku 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace, jehož citace je uvedena výše a ze kterého především vyplývá, že v případě nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty hodnotící komise vyřadí nabídku z dalšího posuzování, přičemž jako příklady takového nesouladu zadavatel uvedl mimo jiné nesprávné množství měrných jednotek a nulové položky. Dále zadavatel uvedl, že za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč o veřejnou zakázku, přičemž za soulad označil soulad jak v množství, tak v definované kvalitě.

55.         Úřad dále konstatuje, že zadavatel ve výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ uvedl položky č. 1 až č. 167, přičemž u všech položek vyjma položek č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ stanovil množství celkem převyšující hodnotu 0,000.

56.         Z konstrukce tabulky výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ lze dle názoru Úřadu dovozovat, že „cena celkem“ nabízená uchazeči o veřejnou zakázku za jednotlivé položky se odvíjí od „množství celkem“ stanoveného zadavatelem a od hodnoty zaznamenané uchazeči ve sloupci „cena jednotková“, která je dána konkrétními možnostmi jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, resp. „cena celkem“ = „množství celkem“ x „cena jednotková“.

57.         Z obdržené dokumentace Úřad dále zjistil, že zadavatel ve výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ v rámci položek č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ stanovil jejich množství celkem ve výši 0,000 %.

58.         V této souvislosti Úřad dodává, že v předmětné věci nepovažuje za rozhodné, zda buňky obsažené v tabulkovém procesoru Microsoft Excel vztahující se k množství položek č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ byly předloženy uchazečům o veřejnou zakázku v „neuzamčené“, resp. editovatelné formě, jelikož možnost změny obsahu předmětných buněk nemusí ještě nutně znamenat skutečnost, že zadavatel požaduje po uchazečích o veřejnou zakázku editovat jím předdefinované číselné hodnoty obsažené v těchto buňkách. Ani ze zadávací dokumentace veřejné zakázky přitom nevyplývá, že by zadavatel stanovil zvláštní požadavky na vyplnění předmětných položek. Vzhledem k tomu, že za specifikaci předmětu veřejné zakázky i co do požadovaného množství je ze zákona odpovědný zadavatel, jak uvedl Úřad výše, a že zadavatel je povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v souladu se zásadou transparentnosti, nezbývá než konstatovat, že zadavatel v šetřeném případě požadoval položky č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ v množství 0,000 %.

59.         Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk v části „Rozpočet – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ své nabídky (str. 151) v položkách č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ vyjádřených v procentech, uvedla množství celkem ve výši 0,000, jednotkovou cenu ve výši 0,00, cenu celkem ve výši 0,00 a sazbu DPH ve výši 21,0.

60.         Z výše uvedeného je dle názoru Úřadu zřejmé, že Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk uvedla u předmětných položek jednotkové ceny ve výši 0,000, jelikož při požadavku zadavatele na jejich procentuální množství celkem ve výši 0,000, nezbývalo Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk nic jiného než stanovit jednotkovou cenu ve výši 0,00 a cenu celkem rovněž ve výši 0,00, neboť za provedení nulového plnění by z logiky věci neměla být požadována jiná cena než právě cena nulová. Vzhledem k této skutečnosti má Úřad za to, že požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách na ohodnocení položek č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ byly ze strany Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk splněny.

61.         Úřad v této souvislosti dodává, že pokud by Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk změnila „množství celkem“ v zadavatelem předdefinovaných položkách č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ obsažených ve výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“, mohl by být tento krok zadavatelem vyhodnocen jako uvedení nesprávného množství měrných jednotek, které zadavatel v článku č. 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace příkladmo označil za nesoulad mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty, pro který hodnotící komise nabídku vyřadí z dalšího posuzování. Úřad má tedy za to, že právě výše uvedené vedlo Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk k ponechání hodnot množství předmětných položek stanovených zadavatelem ve výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ v podobě, ve které předmětné položky vyčíslil sám zadavatel v rámci výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“.

62.         Úřad na tomto místě opakovaně podotýká, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá vždy zadavatel. Zadavatel má povinnost vymezit zadávací podmínky totožným způsobem pro všechny uchazeče bez rozdílu a je povinen posléze posoudit splnění těchto podmínek v nabídkách všech uchazečů tak, aby jeho postup bylo možné zpětně označit za souladný se základními zásadami zadávacího řízení. Platí, že dodavatelé předkládají své nabídkové ceny s ohledem na informace uvedené v zadávací dokumentaci, přičemž těmto informacím přizpůsobují i svou cenovou strategii. S ohledem na výše uvedené tedy nemůžou obstát argumenty zadavatele, že bez předmětných položek nelze předmět plnění veřejné zakázky uskutečnit jako kompletní či že náklady na mimostaveništní dopravu a na přidružený materiál nelze vyloučit, jelikož je to právě zadavatel, kdo nese odpovědnost za vymezení celého předmětu plnění veřejné zakázky tak, aby mohl obdržet vzájemně porovnatelné nabídky.

63.         V šetřeném případě tedy nelze označit za postup souladný se zákonem postup zadavatele, který vyloučil Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk z důvodu neúplnosti položkového rozpočtu v nabídce, když tato v položkách č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ uvedla množství celkem ve výši 0,000, jednotkovou cenu ve výši 0,00, cenu celkem ve výši 0,00, tj. z důvodu uvedení nulových položek, když sám zadavatel požadoval u položek č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ množství 0,00, které vždy povede k výpočtu ceny celkem ve výši 0,00, neboť jestliže se násobí nulou jakékoliv číslo, vždy je výsledkem nula. V návaznosti na uvedené tedy Úřad konstatuje, že vyloučení Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk je v rozporu se zadávacími podmínkami, a tím i v rozporu s § 76 odst. 6 zákona v návaznosti na § 76 odst. 1 zákona.

64.         Úřad k argumentu zadavatele, že měla-li Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk pochybnost o určité části zadávací dokumentace, mohla k odstranění pochybnosti využít zákonného institutu v podobě žádosti o dodatečné informace, uvádí, že i pokud by ze strany Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk skutečně nějaké pochybnosti o obsahu zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení vyvstaly, potom měla tato dle § 49 odst. 1 zákona možnost, nikoliv povinnost po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, přičemž však nelze Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk přičítat k tíži, že zákonnou možnost požádat o dodatečné informace nevyužila. Obdobně Úřad na tomto místě dodává, že nepodání námitek ze strany Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk směřujících proti zadávacím podmínkám na posouzení předmětné věci taktéž nic nemění.

65.         Úřad je toho názoru, že nedodržení postupu stanoveného v § 76 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona ze strany zadavatele přitom mohlo v šetřeném případě podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož kdyby zadavatel dne 15. 1. 2016 nevyloučil z účasti v předmětném zadávacím řízení Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk, která splnila ve vztahu k položkám č. 166 „Mimostaveništní doprava“ a č. 167 „Pridružený materiál“ uvedeným ve výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ požadavky zadavatele, mohla být i její nabídka předmětem hodnocení, což mohlo následně ovlivnit výsledné pořadí nabídek. S ohledem na to, že zadavatel zvolil v šetřeném případě jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu a z protokolu o otevírání obálek vyplývá, že nabídková cena Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk je nižší než nabídková cena vybraného uchazeče, je zřejmé, že nabídkou, která by se po posouzení a hodnocení nabídek umístila na prvním místě, mohla být nabídka Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk, a nikoliv nabídka vybraného uchazeče.

66.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, tedy že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v § 76 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona, když rozhodnutím ze dne 15. 1. 2016 vyloučil Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu absence ocenění položek č. 166 a č. 167 uvedených v „Rozpočtu – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ na str. 151 nabídky Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk, přestože obsah těchto položek byl souladný s požadavky zadavatele obsaženými v článcích 4.5 „Výkaz výměr“ a 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace a s obsahem položek č. 166 a č. 167 výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“, čímž jmenovaný uchazeč splnil předmětné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

IV.          ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

67.         Jak vyplývá z ustanovení § 118 odst. 1 zákona, Úřad zruší zadávací řízení nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

68.         Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

69.         Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona, když rozhodnutím ze dne 15. 1. 2016 vyloučil Společnost FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu absence ocenění položek č. 166 a č. 167 uvedených v „Rozpočtu – elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“ na str. 151 nabídky jmenované společnosti, přestože obsah těchto položek byl souladný s požadavky zadavatele obsaženými v článcích 4.5 „Výkaz výměr“ a 12.5 „Položkové rozpočty a výkaz výměr“ zadávací dokumentace a s obsahem položek č. 166 a č. 167 výkazu výměr „Rozpočet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

70.         Dodržení postupu podle zákona by v předmětném případě mohlo vést k výběru nabídky Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk, která v zadávacím řízení předložila nejnižší nabídkovou cenu, tzn., že nabídka uchazeče o veřejnou zakázku, která by se při posouzení a hodnocení nabídek umístila na prvním místě, by mohla být nabídka jiného uchazeče než vybraného uchazeče. Nedodržení zákonem stanoveného postupu zadavatele tedy mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

71.         Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu. Vzhledem k tomu, že se zadavatel dopustil svého pochybení v průběhu zadávacího řízení, a tento postup mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, přičemž nedošlo k uzavření smlouvy, zrušil Úřad úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením nabídky Společnosti FICHNA – HUDECZEK a.s. – MORYS s.r.o., PL Šternberk zaznamenané v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 22. 12. 2015 a všechny následné úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 1. 2016.

72.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

73.         Pro úplnost Úřad dodává, že dává zadavateli ke zvážení, zda lze v předmětném případě zadávací podmínky považovat za jasně a srozumitelně stanovené a zda výše specifikované zadávací podmínky nemohly směřovat k obdržení vzájemně neporovnatelných nabídek na předmět plnění veřejné zakázky, resp. zda zadavatel vymezil celý rozsah plnění předmětu veřejné zakázky.

V.            NÁKLADY ŘÍZENÍ

74.         Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

75.         Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení jednotlivých úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

76.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2016000121.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

AREA 2000 s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz