číslo jednací: VZ/S032/01

Instance I.
Věc dům pečovatelské služby v České Třebové
Účastníci
 1. MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 30 - zastaveno - důvod, zpětvzetí
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 24. 4. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 74 KB

Č. j.: S 32/01-153/1314/01-Dh

V Brně dne 4. dubna 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 2. 2001 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 a zákona č. 39/2001 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., na základě návrhu společnosti ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., Šenovská 393, 717 00 Ostrava-Bartovice, za niž jednají místopředseda představenstva dipl. Ing. Wolfgang Hössl a člen představenstva Otakar Raška, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová, zastoupeného Jiřím Pasekou, starostou města, ze dne 7. 2. 2001, o námitkách ze dne 30. 1. 2001 proti jeho rozhodnutí ze dne 19. 1. 2001 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na dodávku stavby "dům pečovatelské služby v České Třebové", vyhlášené podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. formou obchodní veřejné soutěže zveřejněním v Obchodním věstníku č. 46/00 ze dne 15. 11. 2000 pod zn. 109842-46/00, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zastavuje.

O d ů v o d n ě n í

Město Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová, zastoupené Jiřím Pasekou, starostou (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo v Obchodním věstníku č. 46/2000 ze dne 15. 11. 2000 pod zn. 109842-46/00, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na dodávku stavby "dům pečovatelské služby v České Třebové" (dále jen "soutěž").

V podmínkách soutěže byl uveden tento způsob hodnocení nabídek:

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny dle výhodnosti podle následujících kritérií:

 • celková výhodnost návrhu smlouvy o dílo,

 • systém řízení jakosti uchazeče,

 • nabídková cena,

 • reference a odborná způsobilost uchazeče se zaměřením na stavby obdobného charakteru a rozsahu,

 • poskytované záruky za kvalitu.

Zadavatel v podmínkách soutěže požadoval v nabídce oddělit nabídkovou cenu. Nabídkový rozpočet včetně vrchního krycího listu rozpočtu s uvedením celkové nabídkové ceny měl být vložen do samostatné obálky.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 12. 2000 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel celkem tři nabídky a že žádná z nich nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že při posuzování nabídek podle § 34 zákona komise pro posouzení a hodnocení nabídek dospěla k závěru, že nabídka společnosti ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., Šenovská 393, 717 00 Ostrava-Bartovice, za niž jednají místopředseda představenstva dipl. Ing. Wolfgang Hössl a člen představenstva Otakar Raška (dále jen ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s.), ve smyslu ustanovení § 36 zákona obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Z uvedeného důvodu zadavatel jmenovaného uchazeče písemně vyzval dopisem ze dne 5. 1. 2001 ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny s termínem do 16. 1. 2001. Uchazeč ve stanoveném termínu sdělil zadavateli své stanovisko.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") se sešla na svém jednání dne 18. 1. 2001 a jak vyplývá z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, shledala důvody mimořádně nízké nabídkové ceny za objektivně prokázané a nabídku uchazeče ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., tedy nevyřadila. Po provedeném hodnocení zbývajících nabídek určila komise pořadí uchazečů umístěných na prvních třech místech takto:

 1. První litomyšlská stavební, spol. s r. o., T. G. Masaryka 1147, 570 01 Litomyšl, za niž jedná Josef Tajovský, jednatel (dále jen "První litomyšlská stavební, spol. s r. o."),

 1. Orlická stavební, a. s., se sídlem Markovická 158, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná Josef Sládek, předseda představenstva (dále jen Orlická stavební, a. s.),

 1. ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal dopisem ze dne 30. 1. 2001 uchazeč ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., námitky, kterým zadavatel nevyhověl, což jmenovanému uchazeči sdělil dopisem ze dne 7. 2. 2001.

Uchazeč ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., využil svého práva a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 a zákona č. 39/2001 Sb., dopisem ze dne 14. 2. 2001 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Orgán dohledu obdržel výše uvedený návrh dne 19. 2. 2001. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 a zákona č. 39/2001 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu.

Podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 a zákona č. 39/2001 Sb. účastníky tohoto řízení jsou:

 • zadavatel,

 • První litomyšlská stavební, spol. s r. o.,

 • Orlická stavební, a. s.,

 • ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. S 32/01- 153/813/01-Dh ze dne 1. 3. 2001 a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě ani později se účastníci správního řízení k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřili.

Orgán dohledu vyměřil uchazeči ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., rozhodnutím č. j. S 32/01-153/871/01-Dh ze dne 6. 3. 2001 správní poplatek ve výši 100 000,- Kč. Vyměřený správní poplatek uchazeč neuhradil.

Dne 22. 3. 2001 obdržel orgán dohledu dopis společnosti ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., ze dne 14. 3. 2001, kterým jmenovaná společnost bere svůj návrh ze dne 14. 2. 2001 v celém rozsahu zpět.

Podle § 30 správního řádu "správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení…". S těmito skutečnostmi seznámil orgán dohledu zadavatele další účastníky správního řízení dopisem ze dne 26. 3. 2001 č. j. S 32/01-153/1186/01-Dh a současně jim sdělil, že nevyjádří-li se ke skutečnostem uvedeným v tomto dopise do dvou dnů od jeho doručení, bude mít orgán dohledu za to, že se zastavením řízení souhlasí. K výše uvedenému se vyjádřil zadavatel a uchazeč První litomyšlská stavební, spol. s r. o., kteří se zastavením řízení souhlasí. Účastník řízení Orlická stavební, a. s. se ve stanovené lhůtě ani k později nevyjádřil.

Orgán dohledu posoudil celý případ a na základě všech uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

Město Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová, zast. Jiřím Pasekou

ALPINE - IPS OSTRAVA, a. s., Šenovská 393, 717 00 Ostrava-Bartovice, zast. dipl. Ing. Wolfgangem Hösslem a Otakarem Raškou

První litomyšlská stavební, spol. s r. o., T. G. Masaryka 1147, 570 01 Litomyšl, zast. Josefem Tajovským

Orlická stavební, a. s., se sídlem Markovická 158, 500 03 Hradec Králové, zast. Josefem Sládkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en