číslo jednací: S0214/2016/VZ-14856/2016/542/ODv

Instance I.
Věc Administrace výběrových řízení
Účastníci
  1. Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 308 KB

Č. j.: ÚOHS-S0214/2016/VZ-14856/2016/542/ODv

 

7. dubna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, jehož se dopustil účastník řízení

 

  • zadavatel – Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,

 

ve veřejné zakázce „Administrace výběrových řízení“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 4. 12. 2015,

vydává dle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel – Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0155/2016/VZ nezaslal své vyjádření k obdrženému návrhu podanému navrhovatelem – „Společenství zástupců zadavatele Statutární město Brno, městská část Žabovřesky“, jehož členy jsou RPA Tender, s.r.o., IČO 29367107, se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno; Regionální poradenská agentura, s.r.o, IČO 26298163, se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno; Zadávací servis, s.r.o., IČO 29352550, se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – a dokumentaci o veřejné zakázce „Administrace výběrových řízení“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 4. 12. 2015, ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení výše citovaného správního řízení, tedy do dne 21. 3. 2016, ale učinil tak až dne 24. 3. 2016.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, zadavateli – Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – ukládá,

 

pokuta ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh, obdržel dne 11. 3. 2016 návrh navrhovatele – „Společenství zástupců zadavatele Statutární město Brno, městská část Žabovřesky“, jehož členy jsou:        

  • RPA Tender, s.r.o., IČO 29367107, se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno,
  • Regionální poradenská agentura, s.r.o, IČO 26298163, se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno,
  • Zadávací servis, s.r.o., IČO 29352550, se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno,

(dále jen „navrhovatel“),

z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „Administrace výběrových řízení“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 4. 12. 2015 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 11. 3. 2016, kdy Úřad předmětný návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0155/2016/VZ.

3.             Dne 24. 3. 2016 obdržel Úřad do datové schránky vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele včetně dokumentace o veřejné zakázce, která tvořila přílohy vyjádření.

I.               K výroku I. příkazu

4.             Podle § 17 písm. v) zákona se pro účely zákona dokumentací o veřejné zakázce rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

5.             Podle § 114 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

6.             Podle § 114 odst. 6 zákona je zadavatel povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3.

7.             Podle § 114 odst. 8 zákona vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

8.             Podle § 114 odst. 9 zákona části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

9.             Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

10.         Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. h) zákona.

11.         Na základě předložené dokumentace Úřad zjistil, že zadavatel obdržel dne 11. 3. 2016 návrh navrhovatele z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce. Úřad obdržel návrh navrhovatele ze dne 11. 3. 2016 na zahájení správního řízení rovněž dne 11. 3. 2016.

12.         Dne 24. 3. 2016 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce.

13.         Z ustanovení § 114 odst. 6 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu spolu s dokumentací o veřejné zakázce do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Z dostupných údajů vyplývá, že v šetřeném případě zadavatel zaslal Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce až dne 24. 3. 2016, přičemž lhůta podle § 114 odst. 6 zákona uplynula dne 21. 3. 2016. Úřad tak obdržel vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce 13 dnů po obdržení návrhu, tedy po lhůtě stanovené zákonem.

14.         Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen zaslat vyjádření k obdrženému návrhu spolu s dokumentací o veřejné zakázce do 10 kalendářních dnů od jeho doručení (tj. ode dne 11. 3. 2016), tedy do dne 21. 3. 2016, avšak učinil tak až dne 24. 3. 2016, nedodržel povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 zákona.

15.         Úřad k problematice délky lhůty uvádí, že lhůta podle § 114 odst. 6 zákona stanovená zadavateli pro zaslání vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentace o veřejné zakázce je zákonnou lhůtou, od které se zadavatel nemůže odchýlit. V obecné rovině dále Úřad uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který podle § 112 zákona vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona, mu nezaslání vyjádření zadavatele a dokumentace o veřejné zakázce v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podstatně ztěžuje provedení tohoto přezkumu, či jej zcela znemožňuje. Pouze na základě dokumentace o veřejné zakázce lze ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem, a její poskytnutí zadavatelem společně s vyjádřením zadavatele k obdrženému návrhu v zákonné lhůtě je tedy nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho provedení Úřadem v zákonných lhůtách. Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele pro řádné provedení přezkumu ze strany Úřadu je povinnost k jejich zaslání stanovena zákonem, a z téhož důvodu je jejich nezaslání či opožděné zaslání kvalifikováno jako správní delikt.

16.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0155/2016/VZ nezaslal své vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení správního řízení sp. zn. S0155/2016/VZ, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

II.             K výroku II. příkazu

17.         Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

18.         Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

19.         V šetřeném případě se tak zadavatel dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0155/2016/VZ v zákonné lhůtě nezaslal své vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce (blíže viz bod 13. odůvodnění tohoto příkazu).

20.         Vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu Úřad přistoupil k uložení pokuty.

21.         Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání správního deliktu marným uplynutím lhůty podle § 114 odst. 6 zákona pro zaslání vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentace o veřejné zakázce. Úřad se o spáchání správního deliktu dozvěděl v souvislosti s přezkumem ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0155/2016/VZ den následující po dni, kdy zadavateli uplynula lhůta pro zaslání vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentace o veřejné zakázce podle § 114 odst. 6 zákona, tedy dne 22. 3. 2016, přičemž správní řízení ve věci spáchání správního deliktu je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo. Rovněž při zohlednění doby, ve které došlo ke spáchání správního deliktu lze konstatovat, že odpovědnost zadavatele za předmětný správní delikt nezanikla.

22.         Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) zákona.

23.         Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

24.         Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu Úřad zohlednil následující skutečnosti.

25.         V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad, co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, konstatuje, že postupem zadavatele nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle ustanovení § 114 odst. 6 zákona, kdy zadavatel nedodržel lhůtu pro doručení dokumentace Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona. Tento postup zadavatele nelze žádným způsobem zhojit, neboť lhůta podle citovaného ustanovení zákona již marně uplynula.

26.         Následkem nedodržení lhůty podle § 114 odst. 6 zákona bylo omezení možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonem stanovených lhůtách. Zejména dokumentace o veřejné zakázce představuje podkladový základ, bez něhož Úřad nemůže soulad postupu zadavatele se zákonem posoudit. Proto zákonodárce stanovil povinnost zadavateli v přesně vymezené lhůtě zaslat tuto dokumentaci včetně vyjádření Úřadu, neboť bez toho by nebylo možné naplnit požadavek kladený na dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek předjímanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ohledně „co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí“ zadavatele. Zadavatel pozdním doručením prodlužuje lhůtu, v níž je Úřadu uloženo o zákonnosti jeho postupu v zadávacím řízení rozhodnout, což je nepřípustné. Doba, o kterou zadavatel prodlel ve splnění povinnosti dle § 114 odst. 6 zákona (zaslání dokumentace v desetidenní lhůtě), může být relevantní jen z pohledu úvah o výši sankce.

27.         Co se týče způsobu, respektive okolností, za kterých byl správní delikt spáchán, přihlédl Úřad jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že zadavatel zaslal dokumentaci ve smyslu § 17 písm. v) zákona dne 24. 3. 2016, tedy jen tři dny po marném uplynutí lhůty stanovené zákonem.

28.         Úřad při určení výše sankce přihlédl jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že v rámci správního řízení sp. zn. S0155/2015/VZ, ve kterém zadavatel nezaslal v zákonné lhůtě vyjádření a dokumentaci o veřejné zakázce, nedošlo ke zmaření účelu správního řízení, ale pouze k částečnému omezení přezkumu v zákonem stanovených lhůtách.

29.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z „Rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2016“[1] je zřejmé, že zadavatel bude v roce 2016 hospodařit s celkovými příjmy ve výši 129 400 000 Kč, tj. s příjmy, které jsou nesrovnatelně vyšší, než je uložená pokuta. Úřad v této souvislosti konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační či „nespravedlivou“.

30.         Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

31.         Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovil výměru pokuty při spodní hranici zákonné sazby, a to ve výši 5 000 Kč. Vzhledem k souvislostem případu považuje Úřad uloženou sankci za dostačující, poněvadž naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

32.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží:

Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] dostupné z: http://www.zabovresky.cz/uredni-deska/dlouhodoba-sdeleni/

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz