číslo jednací: S0031/2016/VZ-11786/2016/533/HKu

Instance I.
Věc Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch
Účastníci
 1. Městská část Praha 8
 2. REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 554 KB

Č. j.: ÚOHS-S0031/2016/VZ-11786/2016/533/HKu

 

22. března 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 1. 2016 na návrh ze dne 15. 1. 2016, jehož účastníky jsou

 

 • zadavatel – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha - Libeň, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 27. 1. 2016 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem vykonávajícím advokacii jako společník advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o., IČO 29143608, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
 • navrhovatel – REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o., IČO 64582400, se sídlem Pěšinova 3, 181 00 Praha 8,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 518645 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015 pod ev. č. 2015/S 225-409743,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha –nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 518645 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015 pod ev. č. 2015/S 225-409743, postup stanovený v ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zásadu zákazu diskriminace zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 citovaného zákona, když ve vztahu k technickému kvalifikačnímu předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) citovaného zákona nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když v bodě 8.1. kvalifikační dokumentace požadoval seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, jehož součástí bude mj. alespoň jedna jednotlivá služba, „jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest, poskytované dodavatelem minimálně po dobu 12 kalendářních měsíců nepřetržitě a ve finančním objemu takové služby alespoň 20.000.000,- Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.

II.

Zadavatel – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha –nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 518645 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015 pod ev. č. 2015/S 225-409743, postup stanovený v ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zásadu zákazu diskriminace zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 citovaného zákona, když ve vztahu k technickému kvalifikačnímu předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) citovaného zákona nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když v bodě 8.2. kvalifikační dokumentace požadoval, aby dodavatel disponoval realizačním týmem zahrnujícím mj. manažera zakázky, který splňuje požadavek na praxi „na pozici manažera zakázky na minimálně jedné zakázce obdobného rozsahu a charakteru, tj. údržba zeleně a současně letní i zimní úklid chodníků či zpevněných ploch s finančním objemem alespoň 20 mil. Kč“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.

III.

Zadavatel – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 518645 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015 pod ev. č. 2015/S 225-409743, postup stanovený v ust. § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 44 odst. 1 a § 44 odst. 3 písm. j) citovaného zákona, když v bodu II.3) oznámení o zakázce a v bodu 10.1. kvalifikační dokumentace stanovil datum zahájení plnění od 1. 1. 2016, přestože se jednalo o termín, který nebylo možno dodržet, a tedy o nesprávnou informaci uvedenou v zadávacích podmínkách, čímž porušil zásadu transparentnosti zadávacího řízení a nevymezil předmět uvedené veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro podání žádosti o účast (a potažmo nabídky na veřejnou zakázku), přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.

IV.

Jako opatření k nápravě postupů uvedených ve výrocích I., II. a III. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení.

V.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné ve lhůtě do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Odesláním oznámení o zahájení užšího řízení do Věstníku veřejných zakázek zadavatel – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha - Libeň, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 27. 1. 2016 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem vykonávajícím advokacii jako společník advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o., IČO 29143608, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“), podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájil dne 13. 11. 2015 zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 11. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 11. 2015 pod ev. č. 518645 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015 pod ev. č. 2015/S 225-409743 (dále jen „veřejná zakázka“)

2.             Zadavatel se ve smyslu ust. § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností Veřejné zakázky s.r.o., IČO 26726050, se sídlem Na hutích 661/9, 160 00 Praha 6.

3.             Předmětem plnění veřejné zakázky je podle oznámení o zakázce „uzavření smlouvy na základě níž budou dodavatelem poskytovány služby spočívající v provádění údržby zeleně a úklidové práce na pěších cestách, konkrétně zajištění celoroční péče a údržby veřejné zeleně, úklidu exkrementů z veřejných prostranství, čištění zpevněných ploch v rámci parků a jejich zimní údržbu (…)“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 119 000 000 Kč bez DPH.

4.             Dne 23. 12. 2015 podal navrhovatel – REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o., IČO 64582400, se sídlem Pěšinova 3, 181 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“) – námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 7. 1. 2016, v němž zadavatel uvedl, že předmětné námitky obdržel dne 29. 12. 2015. Citované rozhodnutí o námitkách navrhovatel podle textu návrhu obdržel dne 7. 1. 2016.

5.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 17. 1. 2016 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Podle vyjádření zadavatele ze dne 27. 1. 2016 obdržel zadavatel stejnopis návrhu do datové schránky dne 17. 1. 2016.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6.             Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 17. 1. 2016, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

7.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

8.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-02379/2016/533/HKu ze dne 20. 1. 2016.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-03099/2016/533/HKu ze dne 28. 1. 2016 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu:

a)      v jaké výši, jakým způsobem a výpočtem zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a to včetně doložení příslušné dokumentace,

b)      v jakém finančním objemu (v Kč), v jakém rozsahu (v ha) a prostřednictvím kterých dodavatelů zadavatel realizoval za uplynulý kalendářní rok pořízení služeb spočívajících v provádění údržby zeleně na území Městské části Praha 8? Zadavatel upřesní charakter provedených služeb a požadované informace doloží uzavřenými smlouvami a dalšími doklady např. fakturami apod., z nichž bude zřejmá celková uhrazená částka za uvedené plnění v uplynulém roce. V případě, že součástí některé z dokládaných uzavřených smluv je plnění, které není předmětem této (prověřované) veřejné zakázky, zadavatel Úřadu sdělí specifikaci a cenovou hodnotu takového plnění),

c)       v jakém finančním objemu (v Kč), v jakém rozsahu (v ha) a prostřednictvím kterých dodavatelů zadavatel realizoval za uplynulý kalendářní rok pořízení služeb spočívajících v provádění úklidových prací pěších cest na území Městské části Praha 8? Zadavatel upřesní charakter provedených služeb a požadované informace doloží uzavřenými smlouvami a dalšími doklady např. fakturami apod., z nichž bude zřejmá celková uhrazená částka za uvedené plnění v uplynulém roce. V případě, že součástí některé z dokládaných uzavřených smluv je plnění, které není předmětem této (prověřované) veřejné zakázky, zadavatel Úřadu sdělí specifikaci a cenovou hodnotu takového plnění),

d)      jaké technické vybavení bylo využito v uplynulém kalendářním roce k zajištění služeb uvedených v bodech b) a c)? Zadavatel uvedené informace doloží příslušnou dokumentací (např. smlouvami, z nichž bude zřejmý soupis technického vybavení dodavatele, nutného k plnění požadovaných služeb).

10.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-04855/2016/533/HKu ze dne 9. 2. 2016 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

11.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-05135/2016/533/HKu ze dne 10. 2. 2016 Úřad nařídil zadavateli z moci úřední předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

12.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-05584/2016/533/HKu ze dne 17. 2. 2016 Úřad účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

13.         Dne 22. 2. 2016 se na Úřad dostavil zástupce zadavatele (Karolína Denemarková) k nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0031/2016/VZ; protokol o nahlížení je součástí správního spisu.

14.         Dne 22. 2. 2016 se na Úřad dostavil zástupce navrhovatele (Ing. Petr Potocký) k nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0031/2016/VZ; protokol o nahlížení je součástí správního spisu.

Obsah návrhu

15.         V podaném návrhu ze dne 15. 1. 2016 navrhovatel namítá, že zadavatel porušil zákon tím, že diskriminačním způsobem stanovil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona (tj. seznam významných služeb), která neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky a která diskriminuje některé dodavatele. Jako důvod navrhovatel uvádí skutečnost, že zadavatel požaduje v rámci seznamu významných služeb jak služby na údržbu zeleně, tak služby na letní a zimní úklid pěších cest, ve shodném finančním objemu každé služby minimálně 3 mil. Kč bez DPH po dobu 12 měsíců, přestože výměra předpokládané plochy pro úklid pěších cest netvoří ani jednu desetinu výměry plochy pro údržbu veřejné zeleně. Ačkoli úklid pěších cest je tedy v poměru k údržbě zeleně přibližně pouze desetinový, zadavatel požaduje referenční služby ve stejném finančním objemu. Proto je navrhovatel přesvědčen, že by měl být stanoven podstatně nižší požadovaný finanční objem. Navrhovatel současně upozorňuje, že ani kdyby se všechny zahradnické subjekty působící nyní na území městské části Prahy 8 spojily, objemu plnění ve výši 3 mil. Kč by nedosáhly, neboť fakturace za letní i zimní úklid pěších cest na celém území městské části Prahy 8 během jednoho roku v žádném případě nedosahuje požadované výše 3 mil. Kč. Ačkoli úklid pěších cest je v poměru k údržbě zeleně přibližně pouze desetinový, zadavatel požaduje referenční služby ve stejném finančním objemu.

16.         Navrhovatel dále uvádí, že je zadavatelem rovněž požadována alespoň jedna služba zahrnující současně údržbu zeleně i letní a zimní úklid pěších cest ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH po dobu 12 kalendářních měsíců, avšak tento požadavek je v podstatě nesplnitelný pro jakoukoli zahradnickou firmu působící na území ČR a naopak splnitelný jakoukoliv větší komunální firmou. Podle navrhovatele tedy ačkoli je podstatnou a převažující částí předmětu plnění veřejné zakázky údržba zeleně, zadavatel požadavkem na doložení této referenční služby výrazně zvýhodnil dodavatele poskytující komunální služby.

17.         V uvedených souvislostech navrhovatel rovněž upozorňuje, že plnění v rámci čištění komunikací činí pouze cca 940 tis. Kč ročně a nikoli 6 mil. Kč, jak uvádí v odůvodnění rozhodnutí o námitkách navrhovatele zadavatel. Pokud sečteme finanční prostředky, které vynakládá zadavatel na úklid exkrementů z pěších cest a finanční prostředky, které vynakládá na letní a zimní úklid, jedná se podle navrhovatele celkem o sumu nižší než 2 mil. Kč a není tedy možné požadovat referenci ve výši 3 mil. Kč.

18.         Obdobně diskriminačně a nepřiměřeně jsou podle názoru navrhovatele stanoveny i požadavky na prokázání dalších technických kvalifikačních předpokladů tj. technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona (doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb) a dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona (přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici). Zejména se podle navrhovatele jedná o nepřiměřený a diskriminační požadavek na praxi manažera zakázky, který musí mít praxi na pozici manažera zakázky na minimálně jedné zakázce obdobného charakteru (tj. údržba zeleně a současně letní a zimní úklid chodníků či zpevněných ploch) s finančním objemem alespoň 20 mil. Kč. Podle názoru navrhovatele zahradnické firmy zpravidla nedisponují referencemi v tomto finančním objemu. Navrhovatel doplňuje, že ačkoli je požadována praxe v oboru přesahující 3 roky, odůvodnění veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele neobsahuje žádné zdůvodnění tohoto požadavku. Uvedené platí podle navrhovatele i pro požadavky na technické vybavení, kde jsou opět větší požadavky kladeny na mechanizaci určenou pro údržbu pěších cest, ačkoli předmětem veřejné zakázky je zejména údržba zeleně. Požadavky zadavatele na technické vybavení pro údržbu pěších cest jsou tedy předimenzované a zjevně nepřiměřené rozsahu a povaze předmětu plnění této veřejné zakázky, přičemž ani požadovaný objem techniky pro údržbu pěších cest není potřebný.

19.         Navrhovatel dále reaguje na tvrzení zadavatele v rozhodnutí o námitkách, kde zadavatel uvádí, že i s použitím analogie s ust. § 56 odst. 5 zákona, podle něhož nesmí rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, by zadavatel zákon neporušil. Navrhovatel však oponuje, že zadavatel při stanovení finančního objemu referenční zakázky nezohlednil časový rozsah předmětných služeb. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky totiž podle navrhovatele sice činí celkem 119 mil. Kč bez DPH vycházející z předpokládané výše celkového peněžitého závazku za 48 měsíců, přičemž finanční objem služeb za 12 měsíců tedy činí 29,75 mil. Kč bez DPH, z čehož 50 % je 14,875 mil. Kč bez DPH. Ani dle analogie s ust. § 56 odst. 5 zákona tedy není požadovaná částka reference ve výši 20 mil. Kč podle navrhovatele přiměřená.

20.         Navrhovatel je přesvědčen, že požadovaná úroveň technických kvalifikačních předpokladů je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti této veřejné zakázky a současně v rozporu se zásadou zákazu diskriminace zvýhodňuje určité dodavatele a vede k bezdůvodnému omezení možnosti potenciálních a objektivně způsobilých dodavatelů účastnit se zadávacího řízení a způsob nastavení požadavků zadavatele na technické kvalifikační předpoklady naplňuje znaky skryté diskriminace. Podle názoru navrhovatele zadavatel nepochybně postupoval v rozporu se zákonem, zejména s ustanoveními § 50 odst. 3 a 4 zákona a § 56 odst. 5 písm. c) zákona, a současně nedodržel základní zásady zákona deklarované v § 6 zákona.

21.         V další části návrhu navrhovatel uvádí, že shledal rovněž podstatné rozpory mezi odůvodněním veřejné zakázky a kvalifikační dokumentací, když odůvodnění veřejné zakázky obsahuje jiné požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů, než je uvedeno v kvalifikační dokumentaci. Shledané rozpory mezi odůvodněním veřejné zakázky a kvalifikační dokumentace nejsou podle navrhovatele zanedbatelného charakteru a činí zadávací řízení netransparentním.

22.         Navrhovatel rovněž upozorňuje na zcela nereálný termín zahájení plnění předmětné veřejné zakázky, který zadavatel stanovil na 1. 1. 2016, přestože lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 11. 1. 2016. Termín zahájení plnění časově předchází i výzvu k podání nabídek v užším řízení či všechny další fáze zadávacího řízení a je tedy stanoven zcela nereálně. Termín zahájení plnění předmětné veřejné zakázky by podle navrhovatele měl být stanoven reálně jak s ohledem na edpokládané ukončení zadávacího řízení, tak s ohledem na stávající smluvní závazky dodavatele, přičemž zmiňuje, že zahradnické firmy, které nyní na území zadavatele působí, mají platné smlouvy o dílo s výpovědní lhůtou 3, resp. 6 měsíců.

23.         Navrhovatel navrhuje provedení těchto důkazů – zadávací podmínky, kvalifikační dokumentace a odůvodnění veřejné zakázky, námitky navrhovatele a rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám, doklady o současném zajištění předmětných služeb, zejména informace o jejich celkovém finančním objemu, technickém zajištění (vybavení), výměrách, charakteru služeb apod. (např. stávající smlouvy, faktury apod.), případně další související dokumentace týkající se zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

24.         Podaným návrhem se navrhovatel domáhá úpravy požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu uvedeném výše tak, aby byly přiměřené rozsahu a povaze předmětu plnění veřejné zakázky, bezdůvodně nezvýhodňovaly určité dodavatele a umožnily účast potenciálních a objektivně způsobilých dodavatelů, kterými jsou zahradnické firmy poskytující údržbu zeleně.

Vyjádření zadavatele k návrhu

25.         Zadavatel se k podanému návrhu vyjádřil dopisem ze dne 27. 1. 2016, v němž uvádí, že trvá na svém rozhodnutí o nevyhovění námitkám navrhovatele. Uvádí, že vymezil technické kvalifikační předpoklady v souladu s § 50 odst. 3 a 4 zákona ve spojení s § 6 zákona. Požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel odůvodňuje tím, že se jedná o významnou veřejnou zakázku, a že mají zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze kvalifikovaní dodavatelé (ti, kteří jsou schopni předmětnou zakázku plnit).

26.         Dále zadavatel dodává, že požaduje prokázání splnění kvalifikace, která bezprostředně souvisí s předmětem plnění veřejné zakázky, přičemž způsob stanovení prokázání kvalifikace zadavatel stanovil s ohledem na charakter, rozsah a složitost veřejné zakázky. S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky považuje zadavatel finanční objemy uvedené v čl. 8.1 a 8.2 kvalifikační dokumentace za zcela adekvátní. Dále uvádí, že při vymezení technického vybavení vycházel v čl. 8.3 kvalifikační dokumentace z aktuálního stavu techniky, která je doposud pro údržbu zeleně a pěších cest používána.

27.         Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel nemůže mít přesné informace ohledně rozměru travnaté plochy (když uvedl, že se jedná o plochu 8,35 ha) a upřesňuje, že v rámci předmětu veřejné zakázky zadavatel poptává čištění a údržbu veřejných ploch o výměře 21,4 ha. Uvádí, že na svém území vynaloží ročně na letní i zimní úklid pěších cest (včetně úklidu exkrementů z veřejných prostranství), jejich zimní údržbu, zametání, úklid zpevněných ploch, chemické či jiné ošetření, zimní službu částku 16, 2 mil Kč, na ploše 29 ha (+240 tis. běžných metrů ulic v Praze 8).

28.         Zadavatel je toho názoru, že mu nelze upírat právo na stanovení technických kvalifikačních předpokladů, které budou zaručovat bezproblémovou, kvalitní a včasnou realizaci veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele, případně lze pro tento účel plnit předmět veřejné zakázky společně s více dodavateli.

29.         K navrhovatelem tvrzené skryté diskriminaci zadavatel uvádí, že není možné požadovat po zadavatelích, aby jimi vyžadované kvalifikační předpoklady měly na všechny potenciální uchazeče stejné dopady. Zadavatel uvádí, že by takový požadavek ani nebyl reálně možný a byl by v rozporu se smyslem kvalifikačních předpokladů. Upozorňuje, že rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1Afs20/2008-152, na něhož navrhovatel odkazoval v námitkách, připustil limity konceptu skryté diskriminace a soud se v uvedeném rozsudku vyjádřil v tom smyslu, že samotná podstata zákazu skryté diskriminace znemožňuje jakoukoliv mechanickou aplikaci, a že shledání skryté diskriminace je přípustné tam, kde kvalifikační předpoklady jsou excesivní a jasně vybočují z oprávněných potřeb dané zakázky. Zadavatel dodává, že obdržel 5 žádostí o účast o veřejnou zakázku, což podle jeho názoru o navrhovatelem tvrzené diskriminaci nesvědčí.

30.         Zadavatel dále uvádí, že pouze z předpokládaných výměr ploch údržby veřejné zeleně (225 ha) a ploch úklidu pěších cest (21,4 ha) nelze dovodit, že úklid pěších cest nemůže svým objemem dosáhnout obdobného rozsahu jako údržba ploch veřejné zeleně. K tvrzení navrhovatele, že zadavatel zvýhodňuje dodavatele poskytující komunální služby zaměřené na úklid cest a komunikací, protože požadavek na prokázání současné údržby zeleně i letního a zimního úklidu pěších cest ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH po dobu 12 kalendářních měsíců je nesplnitelný pro jakoukoli zahradnickou firmu působící na území České republiky zadavatel uvádí, že poptávané služby v rámci veřejné zakázky spolu souvisí [vykazují znaky místní, časové, věcné a funkční souvislosti, předmět plnění tvoří jeden funkční celek směřující k jednomu výsledku – zajistit péči a údržbu o veřejnou zeleň a úklid veřejných prostranství v místech s veřejnou zelení (zpevněných ploch)]. Zadavatel odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu (R139/2013/VZ) a uvádí, že po zadavateli nelze požadovat, aby v rámci zadávacího řízení uměle vytvářel rovnocenné podmínky pro všechny i v těch oblastech trhu, kde omezení konkurenčního prostředí je faktickým stavem, který není v rozporu s právními předpisy. Zadavatel je toho názoru, že právě z důvodu zajištění hospodárnosti nelze po zadavatelích požadovat, aby nepoptávali agregované služby.

31.         K pozici manažera zakázky, u něhož zadavatel požaduje praxi na této pozici u minimálně jedné zakázky obdobného rozsahu a charakteru s finančním objemem alespoň 20 mil. Kč, zadavatel uvádí, že potřebuje u dodavatelů ověřit, zda disponují adekvátním personálním vybavením pro plnění veřejné zakázky. Dále doplňuje, že z odůvodnění veřejné zakázky je zcela zřejmé, že zadavatel dostál požadavkům zákona o veřejných zakázkách i vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška č. 232/2012 Sb.“). K požadavkům na technické vybavení zadavatel uvádí, že vychází z aktuálního stavu techniky, která je pro údržbu veřejné zeleně a pěších cest doposud využívána.

32.         K tvrzeným rozporům odůvodnění veřejné zakázky a kvalifikační dokumentace zadavatel uvádí, že v daném případě se nejedná o rozpor, nýbrž o konkretizaci finančního objemu a odkazuje na komentované znění ust. § 56 odst. 5 zákona. K tvrzení navrhovatele, že zastupitelstvo schválilo odůvodnění jiných požadavků na kvalifikační předpoklady, než bylo následně stanoveno v kvalifikační dokumentaci, jsou podle zadavatele pouhou spekulací. Uvádí, že Zastupitelstvo zadavatele neschvalovalo kvalifikaci, ale odůvodnění veřejné zakázky a následně Rada zadavatele schválila zahájení zadávacího řízení. Podle názoru zadavatele není smyslem odůvodnění doslovně opakovat to, co má být obsaženo v kvalifikační dokumentaci, ale pouze odůvodnit přiměřenost takto nastavených požadavků. Zadavatel dále uvádí, že odůvodnění konkrétních požadavků na doložení významných služeb není třeba, když podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. zadavatel je povinen odůvodnit přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele, pokud požaduje předložení seznamu významných služeb, z něhož vyplývá, že finanční hodnota významných služeb je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

33.         K termínu zahájení prací a uzavření smlouvy zadavatel uvádí, že termíny uvedené v odůvodnění veřejné zakázky a rovněž v kvalifikační dokumentaci byly uvedeny pouze jako předpokládané.

Vyjádření zadavatele ze dne 4. 2. 2016

34.         Dne 5. 2. 2016 doručil zadavatel Úřadu podklady na základě usnesení č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-03099/2016/533/HKu ze dne 28. 1. 2016 a doplnil vyjádření k návrhu ze dne 27. 1. 2016.

35.         Zadavatel uvádí, že letní i zimní úklid cest na celém území městské části Prahy 8 během jednoho roku přesahuje požadované výše 3 mil. Kč, což je podle jeho názoru zřejmé z doložených podkladů. Uvádí, že z předložených dokladů je zřejmé, že na údržbu zeleně a úklid pěších cest uhradil v roce 2014 částku 32,1 mil. Kč včetně DPH a v roce 2015 částku 32,4 mil. Kč včetně DPH. Dále doplnil, že na území, které je nyní vymezeno v rámci předmětu veřejné zakázky uhradil na údržbu a úklid pěších cest v roce 2014 částku 5,7 mil Kč včetně DPH a v roce 2015 částku 6 mil. Kč včetně DPH, přičemž v uvedených částkách není zahrnuta odměna za vysypávání košů.

36.         Dále zadavatel upřesňuje, že v roce 2014 činily náklady na úklid pěších cest [jejich zimní údržbu, zametání a úklid zpevněných ploch, chemické či jiné ošetření, zimní službu včetně úklidu psích exkrementů a dalšího odpadu na území vymezeném v rámci předmětu plnění veřejné zakázky (29 ha)] částku 7,25 mil. Kč včetně DPH a v roce 2015 vynaložil zadavatel za uvedené služby částku 7,65 mil. Kč včetně DPH.

37.         Dále se zadavatel vyjádřil k dalším podkladům, které doložil na základě usnesení č. j. ÚOHS-S0031/2016/VZ-03099/2016/533/HKu ze dne 28. 1. 2016 a uvedl, že předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 119 mil. Kč. bez DPH (144 mil. Kč. včetně DPH) stanovil tak, že vzal skutečnou cenu, kterou uhradil dodavatelům služeb stejného (obdobného) druhu v rozsahu plnění veřejné zakázky v roce 2014 (38,1 mil. Kč včetně DPH), přičemž po přepočtu by za 48 měsíců tyto náklady činily 152,4 mil. Kč. včetně DPH. Zadavatel doplňuje, že předpokládanou hodnotu stanovil nižší, protože předpokládal, že když poptává agregované služby, vydá méně oproti aktuální situaci, kdy jednotlivé služby poskytuje řada dodavatelů.

38.         Dále zadavatel uvádí, že za kompletní údržbu zeleně v rozsahu předmětu veřejné zakázky uhradil v roce 2015 částku 25 144 378 Kč včetně DPH, a to na rozloze 211,7 ha. Zadavatel upřesňuje, že uvedená hodnota rozlohy vychází ze současného pasportu zeleně, přičemž zadavatel předpokládá, že v novém pasportu zeleně vypracovaném pro účely veřejné zakázky dojde k nepatrnému zvětšení rozlohy území, na kterém budou poskytovány služby údržby zeleně a úklidu pěších cest celkem cca na 225 ha (z toho na pěší cesty připadá 21,4 ha).

39.         V případě údržby zeleně se podle vyjádření zadavatele jedná o zahradnické práce, kosení trávníků, péči o keře, likvidaci a odvoz bioodpadu, zálivku rostlin, odplevelení, hrabání listí, výsadbu, průklesty a kácení dřevin apod.

40.         Dále zadavatel uvádí, že za úklid pěších cest v rozsahu předmětu veřejné zakázky uhradil v roce 2015 částku 7 276 133 Kč včetně DPH, bez odpadkových košů 6 mil. Kč. Při součtu s náklady za úklid psích exkrementů z pěších cest (1,65 mil. Kč včetně DPH) tak podle zadavatele činily náklady za uvedené služby cca 7,65 mil. Kč včetně DPH na rozloze 29,3 ha.

41.         V případě údržby pěších cest se podle vyjádření zadavatele jedná o úklid ploch, posyp komunikací, úklid sněhu, provádění zimní služby, zametení komunikací, úklid exkrementů.

42.         Dále zadavatel uvádí, že předkládá rovněž dokument obsahující přehledy používané techniky dodavatelů a dále porovnání techniky dosud používané s požadavky uvedenými v kvalifikační dokumentaci. Upřesňuje, že v případě nových požadavků vychází z toho, že stávající stav techniky nepřináší zadavatelem očekávané výsledky a je nedostačující.

Vyjádření navrhovatele ze dne 5. 2. 2016

43.         Dne 5. 2. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele, v němž navrhovatel zpochybňuje přesnost a úplnost zdůvodnění rozporovaných bodů zadávací dokumentace zadavatelem. Upozorňuje, že by zadavatel mohl argumentovat např. skutečností, že zahradnické firmy fakturují zadavateli každý měsíc tzv. „paušál“, kterým je naplněn požadovaný finanční objem pro požadovanou referenci týkající se úklidu pěších cest. Navrhovatel však k tomuto podotýká, že předmětný „paušál“ je koncipován tak, že úklid cest od odpadků je obsažen v celkovém finančním objemu fakturované položky „paušál“ pouze v jednotkách procent. Dodává, že ačkoliv je součástí paušálu podle smlouvy o dílo i úklid pěších cest (12x ročně strojně), nebyl ve skutečnosti vzhledem k nízké částce paušálu tento úklid firmami prováděn a dosud ani nebyl zadavatelem požadován.

Vyjádření navrhovatele ze dne 25. 2. 2016

44.         Dne 25. 2. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele, v němž navrhovatel uvádí, že argumenty zadavatele jsou stále více sporné, neúplné, zavádějící a nepravdivé.

45.         Navrhovatel uvádí, že pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 119 mil. Kč bez DPH, na rok tato činí 29, 75 mil. Kč. Navrhovatel je toho názoru, že zahradnické firmy, které v současné době údržbu provádějí, nejsou schopny plnit veřejnou zakázku, a to ani tehdy, pokud se spojí dohromady a podají společnou nabídku.

46.         Dále navrhovatel uvádí, že zadavatel si začal ověřovat informace o tom, zda dodavatelé disponují potřebnými znalostmi, zkušenostmi a technickými prostředky až poté, co byl upozorněn na jejich nepřiměřenost. Navrhovatel se domnívá, že uvedeným postupem se zadavatel snaží pouze obhájit své již stanovené požadavky.

47.         Navrhovatel dále uvádí, že tvrzení zadavatele, podle něhož pouze na úklid pěších komunikací, resp. úklid exkrementů vydává 6 mil. Kč, se nezakládá na pravdě. Uvádí, že pokud z celkové výměry udržovaných ploch tvoří chodníky 50 %, potom celková částka, kterou zadavatel vynakládá na úklid pěších komunikací během roku, mimo fakturaci zahradnických firem, činí 2 822 033 Kč (k uvedené částce dospěl navrhovatel přepočtem částky 1 881 355 Kč bez DPH fakturované firmou C D V služby, s.r.o. za 8 měsíců plnění)  děleno dvěma tj. 1 411 000 Kč bez DPH. Dále zdůrazňuje, že paušál zahradnických firem ve výši 1970 Kč, který fakturují všechny zahradnické firmy každý měsíc během jednoho roku, znamená něco jiného než úklid parkových cest, jak uvádí zadavatel. Navrhovatel uvádí, že uvedený paušál je definován smlouvou a zahrnuje vysypávání odpadkových košů, pravidelný sběr papírů a odpadků z ploch veřejné zeleně, kde chodníky a zpevněné plochy tvoří necelých 10 % celkové výměry. Navrhovatel z tohoto dovozuje, že na úklid pěších cest je vynakládána částka přibližně 532 000 Kč bez DPH ročně (10 % z částky 5 319 000 Kč vypočtené zadavatelem) a dodává, že spolu s finančním objemem vynakládaným na zimní úklid činí náklady na úklid komunikací 1 224 000 Kč bez DPH (skutečně vynakládané prostředky na úklid pěších cest prostřednictvím zahradnických firem během jednoho roku). S náklady výše vypočtenými (1 411 000 Kč bez DPH) dospěl navrhovatel k celkové částce 2 635 000 Kč bez DPH. Dodává, že se jedná o celkovou maximální cenu, kterou zadavatel ročně vynakládá na úklid zpevněných ploch v rámci jednoho roku a že požadovaná reference by se měla i u zakázek na služby pohybovat ve výši do 50 % předpokládané hodnoty vycházející ze skutečného plnění.

48.         K částce 37,350 mil. Kč jako celkovým vynaloženým prostředkům na údržbu zeleně zadavatelem navrhovatel uvádí, že se jedná o sumu včetně DPH. K uvedenému dodává, že pokud bude vycházet z analogie k limitu stanovenému pro požadované reference ve výši do 50 % předpokládané hodnoty vycházející ze skutečného objemu plnění, považuje navrhovatel požadavek na referenci ve výši 20 mil. Kč za nepřiměřený.

49.         Podle názoru navrhovatele 5 podaných žádostí o účast nesvědčí o tom, že zadávací podmínky nejsou diskriminační, neboť pokud uvedené žádosti podaly pouze komunální firmy, svědčí toto naopak o diskriminačním přístupu zadavatele, neboť podle názoru navrhovatele jsou postupem zadavatele diskriminovány především zahradnické firmy.

50.         Navrhovatel se dále vyjadřuje k institutu odůvodnění veřejné zakázky a uvádí, že v prověřovaném případě zastupitelstvo neschválilo odůvodnění veřejné zakázky resp. odůvodnění kvalifikačních předpokladů ve znění, které odpovídá následným požadavkům na prokázání splnění kvalifikace uvedeným zadavatelem v kvalifikační dokumentaci. Navrhovatel je toho názoru, že takový postup, kdy zastupitelstvo schválí v rámci odůvodnění určité významné skutečnosti, které jsou poté bez vědomí zastupitelstva změněny, nemůže být v souladu se zákonem. Navrhovatel upozorňuje na zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, ze dne 9. září 2015, bod 17., podle něhož bylo v rámci diskuze konstatováno, že je poměrně složité schvalovat odůvodnění veřejné zakázky bez předložení zadávací či kvalifikační dokumentace.

51.         Navrhovatel se dále vyjadřuje k doplnění vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 4. 2. 2016. Upozorňuje, že zadavatel ke své argumentaci opět využívá „paušál“, ze kterého „nově“ odečítá vysypávání košů, přičemž předpokládá, že vysypávání košů tvoří 20 % z celkového objemu paušálu. Navrhovatel upozorňuje, že paušál nepokrývá pouze úklid pěších cest, ale úklid ploch veřejné zeleně od odpadu. Uvádí rozdílnost v postupech při úklidu pěších a zpevněných ploch, která je vykonávána strojně a zahrnuje rovněž zametení cest s případným kropením, úklid sněhu a posyp cest. V případě úklidu ploch veřejné zeleně, který je hrazen formou paušálu, se však jedná o sběr papíru a odpadků bez nutnosti využití mechanizace.

52.         Navrhovatel doložil kopii stránky stavebního deníku, v němž jsou činnosti prováděné v rámci paušálu blíže popsané, přičemž dodává, že zde není uvedeno, že byl prováděn úklid komunikací. Navrhovatel uvádí, že se v rámci paušálu v případě úklidu pěších cest jedná o marginální záležitost a z četností prováděného typu činností v rámci paušálu dovozuje, že vyvážení odpadkových košů nepředstavuje v celkovém objemu paušálu pouze 20 %, ale přibližně 37 %.

Vyjádření zadavatele ze dne 25. 2. 2016

53.         Dne 25. 2. 2016 doručil zadavatel Úřadu vyjádření, v němž uvádí, že nesouhlasí s tvrzením navrhovatele uvedeným v jeho vyjádření ze dne 5. 2. 2016, podle něhož zadavatel v minulosti zdůvodňoval jednotlivé rozporované body ne zcela přesně, neúplně či částečně zavádějícím způsobem a že „paušál“, který měsíčně inkasují zahradnické firmy od zadavatele, zahrnuje úklid pěších cest pouze okrajově.

54.         Zadavatel uvádí, že ve smlouvách se současnými dodavateli služeb úklidu pěších cest má mimo jiné v předmětu smlouvy celkový letní i zimní úklid zahrnující průběžný úklid udržovaných ploch, metení zpevněných ploch s eventuálním pokropením cca 12x za rok mimo úklid zimního posypu, vyvážení odpadkových košů dle potřeby, každodenní sběr odpadků, odvoz a likvidaci odpadu, přičemž uvedené úklidové práce jsou účtovány dodavateli paušální částkou v průměru 2000 – 2200 Kč/ha/měsíc. Zadavatel dodává, že mimo to hradí samostatně náklady na zimní službu, které jsou stanoveny jednotkovými cenami na 100 m². Zadavatel uvádí, že nákladovost za úklid pěších cest na spravovaném území 211,7 ha činí 6,9 mil. Kč v roce 2014 a 7,3 mil. Kč v roce 2015, přičemž dále zjistil, že vysypávání košů představuje cca 20 % z celkové odměny za služby úklidu pěších cest. Dodává, že zadavatelem uvedené částky v podání ze dne 4. 2. 2016 (5,7 mil. Kč a 6 mil. Kč) byly již poníženy o 20 % a odměna za vysypávání košů v nich tak není zahrnuta. Po připočtení nákladů za odstraňování psích exkrementů potom náklady na letní i zimní úklid pěších cest v roce 2014 představovaly částku 7,25 mil. Kč a v roce 2015 částku 7,65 mil. Kč na území vymezeném v rámci předmětu veřejné zakázky.

55.         K dokumentu odůvodnění veřejné zakázky zadavatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu (S0451/2015/VZ-23791/2015/512/PMu ze dne 19. 8. 2015), podle něhož účelem uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky není rekapitulace informací uvedených v oznámení o zakázce či v zadávací dokumentaci, ale že smyslem odůvodnění je popis důvodů či myšlenkových pochodů, které zadavatele vedly k definování požadavků stanovených zadavatelem v oznámení o zakázce či v zadávací dokumentaci, přičemž účelem této zákonné povinnosti je usnadnění zpětné kontroly postupu zadavatele v rámci zadávacího řízení či zprůhlednění jednání zadavatele v rámci zadávacího řízení jak k uchazečům, tak k široké veřejnosti. Dále rovněž odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0344/2015/VZ-18692/2015/523/ASo ze dne 20. 7. 2015, v němž je k povinnosti uveřejnění odůvodnění uvedeno, že tato povinnost reflektuje úmysl zákonodárce, aby byla do zadávacích řízení vnesena větší míra transparentnosti zadávacího procesu, kdy i uvedená povinnost je důležitá a účelná z hlediska možnosti veřejné kontroly.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

56.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, doložených faktur týkajících se úhrad nákladů za údržbu zeleně a za letní a zimní údržbu pěších cest na území městské části Praha 8 v letech 2014 a 2015, na základě doložených uzavřených smluv s dodavateli předmětných služeb a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

57.         Pro úplnost se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele veřejné zakázky ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona.

58.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

59.         Podle čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

60.         Na základě čl. 1, bodu 1., ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, došlo k vytvoření vyššího územního samosprávného celku – Hlavního města Prahy, vymezeného územím hlavního města Prahy.

61.         Podle § 3 odst. 1 zákona č. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se hlavní město Praha člení na městské části.

62.         Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že zákon používá při vymezení definice veřejného zadavatele vždy pojem obecnější (nadřazený), který v sobě zahrnuje i organizační složky (útvary), které pod takový obecnější pojem spadají, pak v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy se za veřejného zadavatele považují i jednotlivé městské části nebo městské obvody.

63.         Zadavatel je městskou částí hlavního města Prahy, které je krajem (vyšším územním samosprávným celkem) a současně i obcí.

64.         Z výše řečeného tedy vyplývá, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona, pročež se na něj vztahuje zákon o veřejných zakázkách a je tedy povinen při zadávání šetřené veřejné zakázky postupovat dle zákona.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

65.         Podle ust. § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

66.         Podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

67.         Podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) věty první zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

68.         V bodě 8.1. kvalifikační dokumentace zadavatel ve vztahu k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona stanovil, že „dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval následující referenční služby (…) alespoň 1 jednotlivou službu, jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest, poskytované dodavatelem minimálně po dobu 12 kalendářních měsíců nepřetržitě, a ve finančním objemu takové služby alespoň 20.000.000,- Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců.“.

69.         V bodě 9.1. kvalifikační dokumentace je uvedeno, že „předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na základě níž budou dodavatelem poskytovány služby spočívající v provádění údržby zeleně a úklidové práce na pěších cestách, konkrétně zajištění celoroční péče a údržby veřejné zeleně, úklidu exkrementů z veřejných prostranství, čištění zpevněných ploch v rámci parků a jejich zimní údržbu. V rámci činností zajistí dodavatel sběr exkrementů, sekání trávy, úklidy ploch veřejné zeleně, zametání a úklid zpevněných ploch, hrabání listí, pletí, obstarání zálivky, výsadbu dřevin, průklesty a kácení dřevin, chemické či jiné ošetření, zimní službu“. Dále je zde uvedeno, že se plnění bude obecně skládat z údržby ploch veřejné zeleně (225 ha) a z úklidu pěších cest – zpevněných ploch (21,4 ha).

70.         V dokumentu „Odůvodnění veřejné zakázky dle ust. § 156 odst. 1 zákona…v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky…“ je v kapitole Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, bodu 2.1. uvedeno: „zájmem zadavatele je uzavřít smlouvu s jedním uchazečem, který již v minulosti získal zkušenosti a odborné znalosti s problematikou údržby zeleně a komunikací a zpevněných ploch. Z tohoto důvodu stanoví zadavatel jako technický kvalifikační předpoklad požadavek na prokázání obdobných služeb. Zadavatel však nepožaduje hodnoty převyšující uvedenou úroveň.“

71.         Podle protokolu o otvírání obálek se žádostmi o účast v zadávacím řízení ze dne 11. 1. 2016 obdržel zadavatel celkem 5 žádostí o účast, a to od následujících subjektů:

1. C D V služby, s.r.o., IČO 49356445, se sídlem Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5,

2. Sdružení pro údržbu zeleně v MČ Praha 8

 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
 • AVE Kolín s.r.o., IČO 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
 • AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, Smečenská 381, 272 04 Kladno
 • Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9

3. Společnost ROSSY – MS – EKOFLORA

 • ROSSY service a.s., IČO 01880802, se sídlem Vídeňská 342/152, 148 00 Praha 4
 • MS - EKOFLORA, s.r.o., IČO 25727397, se sídlem Podleská 1065, 104 00 Praha 10

4. Společnost CENTRA – .A.S.A. spol. s r. o. – .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

 • CENTRA a.s., IČO 18628966, se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5
 • FCC Česká republika, s.r.o. (do 1. 2. 2016 vystupující pod obchodní firmou .A.S.A., spol. s r.o.), IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
 • .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., IČO 26224178, se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov

5. Sdružení pro čistou Prahu 8

 • PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
 • Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2

Posouzení věci

72.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že účel stanovení technických kvalifikačních předpokladů směřuje k zajištění faktické realizace veřejné zakázky pouze takovými dodavateli, kteří k tomu prokazatelně mají dostatečnou technickou způsobilost. Tím je minimalizováno riziko zadavatele, že dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění, jež je předmětem veřejné zakázky. Zadavatelem uplatněné požadavky na splnění technických kvalifikačních požadavků tedy mají zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky ucházeli pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě jejich úspěchu v zadávacím řízení po přidělení veřejné zakázky též plnit. K tomuto závěru dospěl rovněž Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 10. 3. 2011, č. j. 62 Ca 3/2009-43.

73.         Ačkoliv stanovení konkrétních požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů závisí na rozhodnutí zadavatele, je nutno upozornit na skutečnost, že při svých úvahách ohledně konkrétních požadavků je zadavatel vázán jednotlivými ustanoveními zákona. Ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je to mimo jiné ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona, jež připouští stanovení pouze takových technických kvalifikačních předpokladů, které odpovídají druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Významný limit zadavatele v celém zadávacím řízení, a nepochybně tedy i při vymezení technických kvalifikačních předpokladů, představují rovněž základní zásady zakotvené v § 6 odst. 1 zákona, zejména pak zásada zákazu diskriminace, neboť stanovení kvalifikačních předpokladů nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení či k jakémukoliv zvýhodnění některého z dodavatelů. Úřad v  této souvislosti poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 87/2008-81 ze dne 9. 7. 2009, podle kterého „stanovení kvalifikačních kritérií včetně jejich minimální úrovně rozhodně nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z potencionálních dodavatelů. Naopak jejich účelem je zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou zakázku splnit. Je proto nezbytné, aby zadavatel objektivně vymezil úroveň způsobilosti, kterou uchazeč prokáže“. Princip zákazu diskriminace uchazečů je obligatorním principem při realizaci výběrových řízení a je na něj kladen důraz i v rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, který se otázkou zákazu diskriminace zabýval např. v rozsudku ze dne 19. 10. 1980 ve věci C-22/80 Boussac Saint-Fréres SA v Brigitte Gerstenmeier nebo v rozsudku ze dne 5. 10. 2010 ve věci C-16/98 Evropská komise v. Francouzská republika, kde Soudní dvůr Evropské unie vyslovil závěr, že je nezbytné vztáhnout ochranu před diskriminací také na zájemce, kteří byli od účasti v daném zadávacím řízení odrazeni, a to stanovením znevýhodňujících podmínek ze strany zadavatele.

74.         Nejvyšší správní soud k nastavení kvalifikačních předpokladů v rozsudku č. j. 1 Afs 20/2008‑152 ze dne 5. 6. 2008 uvedl, že „… za skrytou formu nepřípustné diskriminace v zadávacích řízeních je třeba považovat postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, přičemž je zřejmé, že právě pro takto nastavené kvalifikační předpoklady mohou veřejnou zakázku splnit jen někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), kteří by jinak (bez takto nastavených předpokladů) byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.“

75.         K požadavkům zadavatele na prokázání technických kvalifikačních předpokladů se Nejvyšší správní soud vyjádřil rovněž v rozsudku č. j. 7 Afs 44/2013-37 ze dne 7. 11. 2013, v němž uvedl, že „… je na uvážení zadavatele, jaké a jak podrobné podmínky účasti na veřejné zakázce nastaví. V souladu s výše uvedeným však požadavky k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů musí být přípustné a i samotný důvod jejich vyžadování musí být v souladu se základními zásadami upravenými v § 6 zákona o veřejných zakázkách, podle kterých je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Stanovení minimální úrovně předpokladů musí navíc odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky (§ 56 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách) a také s ním musí důvodně souviset (§ 50 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách).“

76.         Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení kvalifikačních předpokladů nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení či jakémukoliv zvýhodnění některého z dodavatelů, naopak účelem kvalifikace je zabezpečit účast všech potenciálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit. Ačkoliv má zadavatel možnost klást konkrétní požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů, tyto požadavky jsou limitovány zásadou zákazu diskriminace. Jakmile tedy byť jen jeden z požadavků překročí mez odůvodnitelnosti a lze shledat, že narušuje hospodářskou soutěž tím způsobem, že formou skryté diskriminace není některým potenciálním uchazečům umožněno podat nabídku, je nutno konstatovat, že tento požadavek není stanoven v souladu se zásadou zákazu diskriminace a celé zadávací řízení je potom stiženo vadou.

77.         V prověřovaném případě zadavatel požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů mj. doložení realizace významné služby, jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest, poskytované dodavatelem minimálně po dobu 12 kalendářních měsíců nepřetržitě, a ve finančním objemu takové služby alespoň 20 000 000 Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců (viz odstavec 68 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

78.         V souvislosti s posouzením, zda při stanovení uvedeného kvalifikačního požadavku zadavatel postupoval v souladu se zákonem, zkoumal Úřad skutečnost, zda požadavek na prokázání zkušenosti s realizací zakázky na oba typy služeb současně (údržby zeleně a současně úklidu cest), a nikoli jednotlivě (tj. prostřednictvím dvou samostatných referenčních zakázek – jedna v oblasti údržby zeleně a druhá z oblasti úklidu cest) je přiměřený, a zda mohl ovlivnit možnost potenciálních uchazečů účastnit se předmětného zadávacího řízení, tzn., zda uvedeným požadavkem mohl zadavatel některé potenciální uchazeče diskriminovat a odradit od podání žádosti o účast v zadávacím řízení.

79.         V této souvislosti se Úřad zabýval otázkou, zda dodavatelé, kteří mají zkušenosti s realizacemi jednoho typu služeb (údržby zeleně), realizují z hlediska své profese rovněž (současně) druhý typ služeb (úklid cest). Úřad ověřil, na základě jakého druhu živnostenského oprávnění lze předmětné požadované služby (údržba zeleně a úklid cest) provozovat. Z obsahové náplně živností volných, která je uvedena v příloze č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, vyplývá, že činnosti zahrnující údržbu zeleně (např. „provádění zahradních a parkových úprav“) jsou obsahem živnosti: „Poskytování služeb zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“ (dále jen „živnost č. 1“) a činnosti zahrnující např. „čištění ulic, udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací“ jsou obsahem živnosti „Poskytování technických služeb“ (dále jen „živnost č. 76“). Z uvedeného je zřejmé, že činnosti týkající se údržby zeleně jsou zahrnuty v jiné skupině (pod jinou živností) než činnosti týkající se údržby komunikací a nelze tedy dovozovat, že každý dodavatel, vykonávající činnosti na základě živnosti č. 1, vykonává (zvolí pro svou podnikatelskou činnost) i činnosti na základě živnosti č. 76 a obráceně. O uvedeném závěru svědčí např. výpis dodavatelů z internetové databáze (www.idatabaze.cz) v oblasti „Praha-město“, nabízejících údržbu zeleně. V uvedené databázi je v oblasti „Praha-město“ evidováno 257 firem nabízejících údržbu zeleně, přičemž pouze u cca 45 z nich je uvedeno, že zajišťují činnosti zahrnující rovněž např. úklid sněhu a posyp, odstraňování, likvidace odpadů, správu a údržbu silnic a komunikací apod. Ačkoliv se jedná o náhodný vzorek dodavatelů, je evidentní, že výkon obou typů činností současně jedním dodavatelem (na základě živnosti č. 1 a živnosti č. 76) není automatický.

80.         Vzhledem k tomu, že v prověřovaném zadávacím řízení zadavatel (výše uvedeným požadavkem) stanovil, že o předmětnou veřejnou zakázku mohou soutěžit pouze takoví uchazeči, kteří prokáží, že realizovali zakázku, jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní a zimní úklid cest, přičemž dle výše uvedeného zjištění není současná realizace těchto služeb jedním dodavatelem běžnou praxí, což ostatně potvrzuje i situace u zadavatele v předchozích letech, kdy tato plnění poptával odděleně, Úřad s odkazem na výše uvedené zjištění konstatuje, že požadavek zadavatele na doložení zkušenosti s realizací významné služby, jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest, nebyl stanoven tak, aby odpovídal složitosti předmětu plnění. V šetřeném případě, kdy požadované plnění zahrnuje rozdílné typy činností, které běžně nejsou vykonávány jediným dodavatelem současně, nemůže být požadavek na prokázání zkušenosti s realizací obou plnění současně považován za přiměřený. Pokud totiž na trhu existují dodavatelé, jež by byli schopni prokázat dostatečné zkušenosti s realizací pouze jednoho ze dvou požadovaných typů služeb (tzn. pouze s údržbou zeleně nebo pouze s úklidem cest), nelze vyloučit, že pro účast v soutěži o předmětnou veřejnou zakázku by takoví dodavatelé byli schopni prokázat dostatečnou kvalifikaci např. ve sdružení s dodavateli, jež mají zkušenosti s realizací druhého typu služeb. V případě, kdy by např. zkušení dodavatelé v oblasti údržby zeleně nedisponovali žádnými zkušenostmi se zakázkami na úklid cest, v případě jejich zájmu o účast v předmětném zadávacím řízení by měli možnost prokázat chybějící kvalifikaci vztahující se k úklidu cest prostřednictvím subdodavatelů, případně prostřednictvím dodavatelů, s nimiž by ve sdružení podávali společnou nabídku. Pokud by však v rámci takto utvořených sdružení (případně při využití subdodavatelů) ani jeden z dodavatelů (myšleno ani jeden člen sdružení, či ani jeden ze subdodavatelů) neměl zkušenost s realizací zakázky na dodání agregovaných služeb (tzn. současně údržby zeleně a úklidu pěších cest v jedné referenční zakázce), potom by kvalifikaci požadovanou zadavatelem taková sdružení dodavatelů nesplňovala, ačkoliv by mohla prokázat zkušenosti s realizací požadovaných služeb zvlášť. Současně nelze opominout skutečnost, že mohou na trhu existovat dodavatelé, kteří by byli schopni prokázat daný technický kvalifikační předpoklad samostatně, avšak za předpokladu, že zadavatelem požadované referenční plnění by bylo požadováno samostatně (tzn. samostatně zkušenosti v oblasti údržby zeleně a samostatně zkušenosti v oblasti úklidu cest), neboť nemusí být standardním požadavkem objednatelů těchto služeb jejich společné plnění (zde lze opětovně zdůraznit, že i sám zadavatel poptával toto plnění odděleně). Úřad přitom neshledal žádný relevantní důvod, pro který by nebylo možné prokázat potřebné zkušenosti (formou referenčních zakázek) tak, že by dodavatelé referenční zakázky dokládající zkušenosti s realizovaným plněním byly prokazovány samostatně za oblast údržby zeleně a samostatně za oblast úklidu cest.

81.         Vzhledem k uvedeným skutečnostem tak nelze vyloučit, že stanovením výše uvedeného požadavku na prokázání kvalifikace zadavatel omezil v možnosti účastnit se zadávacího řízení dodavatele, kteří by byli schopni s ohledem na předmět plnění doložit v rámci prokazování kvalifikace zkušenost s realizací služeb týkajících se pouze údržby zeleně nebo pouze úklidu pěších cest (kteří by však byli schopni podat nabídku ve sdružení či s pomocí subdodavatele).

82.         Úřad připouští argumentaci zadavatele týkající se možnosti využití subdodavatelských služeb za účelem prokázání splnění určité části kvalifikace či možnosti plnění předmětu veřejné zakázky společně s více dodavateli, avšak současně upozorňuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 37/2011‑82 ze dne 7. 12. 2011, podle něhož „na dodavatelích nelze spravedlivě požadovat, aby plnili požadavek, který je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, natož aby tak činili formou subdodavatelskou, která jim zpravidla zvyšuje náklady a snižuje zisk.“ Z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu vyplývá, že pokud zadavatel stanovil kvalifikační předpoklad v rozporu se zákonem, např. diskriminačně, nelze jeho pochybení zhojit odkazem na možnost dodavatelů prokazovat kvalifikaci pomocí subdodavatele. Je tedy zřejmé, že pokud požadavek zadavatele na doložení realizace významné služby, jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest vede k diskriminaci některých potenciálních dodavatelů, nelze v daném případě považovat argumentaci zadavatele za relevantní. Je třeba dodat, že i v případě využití subdodavatelských služeb dodavatelem, který je sám schopen prokázat zkušenost s realizací pouze jednoho typu služby (údržba zeleně nebo úklid cest) by subdodavatel musel v prověřovaném případě doložit referenci, jež by prokazovala zkušenost s realizací zakázky na poskytnutí obou typů služeb současně (údržba zeleně a současně úklid pěších cest), což by vzhledem k výše uvedeným závěrům Úřadu znamenalo, že nepřiměřený a diskriminační požadavek by byl pouze přesunut na subdodavatele.

83.         V návaznosti na zadavatelem uváděnou rozhodovací praxi Úřadu, podle níž není možné uměle vytvářet rovnocenné podmínky pro všechny i v těch oblastech trhu, kde omezení konkurenčního prostředí je faktickým stavem, Úřad upozorňuje, že uvedená problematika byla Úřadem řešena v případu, v rámci něhož bylo poptáváno společné plnění v oblasti mobilních a pevných komunikačních sítí. Je tedy zřejmé, že se jednalo o jiné plnění, jinou veřejnou zakázku, odlišnou situaci na daném trhu a z těchto důvodů nelze automaticky závěry Úřadu v předmětném případu vztáhnout na případ nyní prověřovaný. V přezkoumávaném případě Úřad naopak nepovažuje za legitimně prokázané, že by služby týkající se souběžného provozování údržby zeleně a úklidu pěších cest byly natolik specifické, že by dodavatelé nabízející provozování uvedených služeb samostatně, nemohli doložit za účelem prokázání kvalifikace reference dokládající zkušenosti s realizací požadovaných služeb zvlášť. Úřad upozorňuje, že ačkoliv zadavatel v odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady uvádí, že má zájem „uzavřít smlouvu s jedním uchazečem, který již v minulosti získal zkušenosti a odborné znalosti s problematikou údržby zeleně a komunikací a zpevněných ploch. Z tohoto důvodu stanoví zadavatel jako technický kvalifikační předpoklad požadavek na prokázání obdobných služeb…“, z uvedeného odůvodnění žádným způsobem nevyplývá, že takovým uchazečem musí být jediná firma (případně ve sdružení dodavatelů musí figurovat firma), která je schopná doložit požadované zkušenosti s realizací uvedených služeb souběžně (tzn. údržby zeleně a současně údržby cest v rámci jedné zakázky). Z uvedeného odůvodnění zadavatele rovněž nevyplývá, z jakého důvodu by reference prokazující zkušenost s danými typy služeb nemohlo doložit např. sdružení dodavatelů, v rámci něhož by zkušenosti a potřebnou odbornost pro plnění veřejné zakázky týkající se údržby zeleně a úklidu pěších cest garantovali členové takového sdružení samostatně (tj. zvlášť reference o realizaci údržby zeleně a zvlášť reference o realizaci úklidu cest). Ačkoliv je zřejmé, že zmiňovaný „zájem“ zadavatele plyne ze snahy o zjednodušení zajištění požadovaných služeb v rámci jednoho smluvního ujednání, nelze ani v takovém případě opomenout povinnost dodržení zákazu diskriminace, neboť ani přání zadavatele či snaha o zajištění hospodárnosti nemohou být v žádném případě důvodem omezení hospodářské soutěže. Z výše uvedených důvodů Úřad nepovažuje odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady zadavatele za dostatečné a v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 44/2013-37 ze dne 7. 11. 2013, podle něhož i samotný důvod vyžadování požadavků k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů musí být v souladu se základními zásadami, lze posuzovaný požadavek zadavatele na doložení realizace významné služby, jejímž předmětem byla údržba zeleně a současně letní i zimní úklid pěších cest, kvalifikovat jako diskriminační, odporující zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona.

84.         Úřad dále dodává, že předmětný požadavek na prokázání zkušenosti s realizací agregovaných služeb (údržba zeleně a současně úklid cest) zadavatel ve svém vyjádření ze dne 27. 1. 2016 odůvodnil tak, že poptávané služby spolu věcně, časově i místně souvisí. K tomuto Úřad uvádí, že věcná, místní a časová souvislost je pro zadavatele především vodítkem pro poptávání souvisejícího plnění v rámci jedné veřejné zakázky (tak, aby nedošlo k nezákonnému dělení veřejné zakázky), avšak již nezakládá důvod pro realizaci tohoto plnění dodavatelem, který má zkušenost s realizací věcně, místně a časově souvisejících plnění souběžně v rámci jediné zakázky.

85.         Pro úplnost Úřad poukazuje na to, že v předmětném zadávacím řízení zadavatel obdržel 5 žádostí o účast, přičemž ve 4 případech podalo žádost sdružení dodavatelů a v 5. žádosti uchazeč doložil seznam subdodavatelů. Je tudíž zřejmé, že podat nabídku na veřejnou zakázku nebyl schopen žádný dodatel samostatně, což rovněž nasvědčuje tomu, že údržba zeleně a úklid ploch jsou dvě odlišné oblasti, které mohou být (a často jsou) poskytovány různými dodavateli. Skutečnost, že dodavatelé, kteří se rozhodli podat žádost o účast v předmětném zadávacím řízení, uzavřeli dohody se subdodavateli či podali žádost o účast společně s jinými dodavateli, je rovněž silnou indicií, že zadavatelem nastavené technické kvalifikační předpoklady jsou nepřiměřené, neboť je pro dodavatele obtížné dostát požadavkům stanoveným zadavatelem v kvalifikační dokumentaci samostatně.

86.         Vzhledem k tomu, že má Úřad za prokázané, že posuzovaný požadavek zadavatele na prokázání technického kvalifikačního předpokladu neodpovídá složitosti požadovaného předmětu plnění, Úřad již dále neposuzoval vztah uvedeného požadavku k druhu a rozsahu předmětu plnění.

87.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel nedostál zákonné povinnosti stanovení požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona a zásadu zákazu diskriminace zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 citovaného zákona, když ve vztahu k technickému kvalifikačnímu předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když v bodě 8.1. kvalifikační dokumentace požadoval seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, jehož součástí bude mj. alespoň jedna jednotlivá služba, „jejímž předmětem byla údržba a současně letní i zimní úklid pěších cest, poskytované dodavatelem minimálně po dobu 12 kalendářních měsíců nepřetržitě, a ve finančním objemu takové služby alespoň 20.000.000,- Kč bez DPH za 12 kalendářních měsíců. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by toto omezení zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější. Z uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

88.         Podle ust. § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

89.         Podle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

90.         Podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) věty první zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

91.         V bodě 8.2. kvalifikační dokumentace zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval realizačním týmem zahrnujícím mj. manažera zakázky, který splňuje požadavek na praxi „na pozici manažera zakázky na minimálně jedné zakázce obdobného rozsahu a charakteru, tj. údržba zeleně a současně letní i zimní úklid chodníků či zpevněných ploch s finančním objemem alespoň 20 mil. Kč“. 

Posouzení věci

92.         V souvislosti se stanovováním požadavků na prokazování technických kvalifikačních předpokladů Úřad opětovně uvádí, že stanovení kvalifikačních předpokladů nesmí vést k jakémukoliv zvýhodnění některého z potenciálních dodavatelů či k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení. V dané souvislosti Úřad odkazuje na judikaturu a závěry uvedené v odstavcích 72 až 76 a 80 až 87 odůvodnění tohoto rozhodnutí a uvádí, že požadavek, který Úřad identifikoval jako nezákonný (tj. požadavek na předložení reference na údržbu zeleně a současně úklid ploch) se rovněž promítá i do požadavku zadavatele na doložení praxe manažera zakázky týkající se realizace údržby zeleně a současně letního a zimního úklidu chodníků či zpevněných ploch. Vzhledem k tomu, že ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že požadavek na doložení reference týkající se realizace zakázky na údržbu zeleně a současně úklid cest nebyl stanoven v souladu se zákonem, a dále s ohledem na skutečnost, že podmínku zkušenosti se současným prováděním údržby zeleně a úklidu pěších cest (v daném případě zkušenosti s vedením takového typu zakázky na údržbu zeleně a současně na úklid cest) si zadavatel vyhradil i v případě stanovení požadované minimální úrovně kvalifikace manažera zakázky, lze v návaznosti na výše uvedené závěry Úřadu dovodit, že předmětný požadavek zadavatele na praxi manažera je stejně tak nepřiměřený a diskriminační. Pokud si totiž zadavatel uvedeným požadavkem vyhradil, že předmětného zadávacího řízení se mohou účastnit pouze dodavatelé, kteří disponují manažerem s praxí při vedení zakázky na současnou realizaci údržby zeleně i úklidu cest, je zřejmé, že dodavatelé, jež by mohli v rámci případného sdružení dodavatelů prokázat, že disponují zkušenými manažery pro uvedené oblasti realizace (údržba zeleně nebo úklid ploch) samostatně (tzn. každý z účastníků sdružení by disponoval manažerem s praxí na zakázce pouze na údržbu zeleně nebo pouze na úklid cest), by se nemohli prověřovaného zadávacího řízení účastnit.

93.         Požadovanou praxi manažera zakázky zadavatel ve svém vyjádření ze dne 27. 1. 2016 odůvodňuje potřebou ověření, zda dodavatelé disponují potřebnými zkušenostmi a znalostmi (adekvátním personálním obsazením pro plnění veřejné zakázky) a odkazuje na část 2.5 odůvodnění veřejné zakázky, v němž uvedl, že „uvedené požadavky jsou minimálními potřebnými kvalifikacemi s ohledem na předmět zakázky. Zadavatel požaduje, aby byly služby plněny odbornými a zkušenými osobami“. Úřad k uvedenému odůvodnění uvádí, že z něj žádným způsobem nevyplývá, že manažerem zakázky musí být osoba se zkušeností s realizací zakázky týkající se zajištění údržby zeleně a současně i úklidu pěších cest a nikoliv např. alternativně dva manažeři se zkušeností s realizací zakázek zaměřených na provádění výše uvedených služeb samostatně (tzn. v rámci případného sdružení dodavatelů by např. každý z účastníků sdružení disponoval manažerem s praxí na zakázce pouze na údržbu zeleně nebo pouze na úklid cest). V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 44/2013-37 ze dne 7. 11. 2013, Úřad nepovažuje odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady zadavatele za dostatečné.

94.         S ohledem na výše uvedená zjištění a závěry Úřadu týkající se rozdílnosti povahy požadovaných služeb, které lze provozovat na základě rozdílných živnostenských oprávnění (viz odstavce 79 a 80 odůvodnění tohoto rozhodnutí) a rovněž s ohledem na skutečnost, že výkon obou typů činností (provozovaných v rámci údržby zeleně nebo v rámci úklidu cest) jedním dodavatelem není běžnou praxí, se jeví předmětný požadavek zadavatele na prokázání praxe manažera zakázky jako nepřiměřený, vedoucí k neodůvodněnému omezení potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku.

95.         Úřad již dále neposuzoval vztah uvedeného požadavku k druhu a rozsahu předmětu plnění, neboť na základě výše uvedeného má za prokázané, že posuzovaný požadavek zadavatele na prokázání technického kvalifikačního předpokladu neodpovídá složitosti požadovaného předmětu plnění.

96.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel nedostál zákonné povinnosti stanovení požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona a zásadu zákazu diskriminace zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 citovaného zákona, když ve vztahu k technickému kvalifikačnímu předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) citovaného zákona nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když v bodě 8.2. kvalifikační dokumentace požadoval, aby dodavatel disponoval realizačním týmem zahrnujícím mj. manažera zakázky, který splňuje požadavek na praxi „na pozici manažera zakázky na minimálně jedné zakázce obdobného rozsahu a charakteru, tj. údržba zeleně a současně letní i zimní úklid chodníků či zpevněných ploch s finančním objemem alespoň 20 mil. Kč“. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by toto omezení zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

97.         Podle ust. § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

98.         Podle ust. § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

99.         Podle ust. § 44 odst. 3 písm. j) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

100.     V bodu II.3) oznámení o zakázce zadavatel stanovil termín zahájení plnění veřejné zakázky na den 1. 1. 2016.

101.     V bodu IV.3.4) oznámení o zakázce zadavatel stanovil lhůtu pro doručení žádostí o účast do 11. 1. 2016.

102.     V bodu 10.1. kvalifikační dokumentace zadavatel v kapitole označené jako „Doba plnění veřejné zakázky“ uvedl: „Předpokládá se uzavření smlouvy na dobu neurčitou s předpokládanou účinností od 1. 1. 2016.“.

Posouzení věci

103.     Jak vyplývá z dokumentace o veřejné zakázce (konkrétně z bodu II.3) oznámení o zakázce a bodu 10.1. kvalifikační dokumentace) stanovil zadavatel v šetřeném případě termín pro zahájení plnění veřejné zakázky na den 1. 1. 2016, tedy na den předcházející konci lhůty pro doručení žádostí o účast (dne 11. 1. 2016). Zadavatel tedy jako termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedl datum, které zcela jistě nebylo možno dodržet, jelikož v tomto termínu nebyly podány ani nabídky na veřejnou zakázku, ani žádosti o účast v daném zadávacím řízení.

104.     Z výše uvedeného je tak zřejmé, že již v okamžiku zahájení zadávacího řízení, kdy zadavatel odeslal k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce, obsahovaly zadávací podmínky nesprávný údaj týkající se předpokládaného data zahájení plnění předmětné veřejné zakázky. Potenciální dodavatelé tak po seznámení se s obsahem oznámení o zakázce a příp. kvalifikační dokumentace neměli žádnou představu o tom, kdy zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky, když termín uvedený ve zmíněných dokumentech již nebylo možno dodržet.

105.     Úřad uvádí, že zadávací dokumentace a oznámení o zakázce jsou základními dokumenty, na jejichž podkladě dodavatelé zpracovávají své nabídky. Co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky je tedy základem pro podání nabídek odpovídajících požadavkům zadavatele a současně vzájemně srovnatelných. Požadavky zadavatele musí být proto v zadávací dokumentaci vymezeny způsobem, který bude vnímán a chápán všemi subjekty stejně a jednoznačně, a který nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. Úřad v této souvislosti cituje také z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2011 sp. zn. 62 Ca 3/2009, ve kterém soud uvádí, že „zadávací dokumentace musí být transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout všestranně korektní soutěž, v jejímž rámci bude vybrána ta nejlepší nabídka. K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008-222, dostupný na www.nssoud.cz. Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 ZVZ. Tato zásada spolu se zásadou zákazu diskriminace a zásadou stejného zacházení se všemi dodavateli musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Tak tomu může být např. i tehdy, pokud zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla. Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů, ale zadavatele samotného. Je třeba zdůraznit, že je to zadavatel, kdo zadávací dokumentaci vyhotovuje, případně nechává vyhotovovat, a kdo také za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá“.

106.     Podobně Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9 Afs 30/2010 ze dne 16. 11. 2010 uvedl, že „zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za její zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základ bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky.“.

107.     Požadavek na srozumitelnost, přesnost a konkrétnost zadávacích podmínek tedy plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 odst. 1 zákona. Povinností zadavatele je tedy poskytnout veškeré nezbytné informace pro to, aby byli případní dodavatelé schopni jednoznačně identifikovat předmět plnění veřejné zakázky a učinit rozhodnutí, zda podají žádost o účast v zadávacím řízení. Zadavatel však v šetřeném případě nepochybně poskytl potenciálním dodavatelům nesprávnou informaci týkající se data zahájení plnění veřejné zakázky. Termín zahájení plnění je přitom nutno považovat za natolik podstatnou informaci, na základě které uchazeči podávají svoje nabídky a zájemci se rozhodují, zda se budou účastnit zadávacího řízení. Zadávací podmínky byly tedy stanoveny tak, že potenciální dodavatel nedokázal posoudit, k jakému datu zadavatel požaduje zahájit plnění předmětu veřejné zakázky a tím pádem není schopen ani zhodnotit, zda o plnění takové veřejné zakázky má zájem. Termín, který zadavatel uvedl v kvalifikační dokumentaci přitom nelze akceptovat ani jako předpokládaný, jelikož již ke dni zahájení zadávacího řízení si musel být zadavatel vědom, že takový termín nebude možno dodržet.

108.     V daném případě se potenciální dodavatelé dostali do situace, kdy z oznámení o zakázce a kvalifikační dokumentace nebyli schopni určit, od kterého data by měla být veřejná zakázka plněna, zda pro plnění veřejné zakázky budou mít k požadovanému termínu zahájení plnění dostatečné zdroje a zda budou schopni zahájit poskytování plnění v termínu, který zadavatel určí až v budoucnu, například ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku. Nelze přitom vyloučit, že právě taková nejistota ohledně předmětu plnění mohla zapříčinit situaci, kdy se potenciální dodavatelé rozhodli nepodat ani žádost o účast v daném zadávacím řízení (mj. i proto, že zpracování žádosti o účast s sebou nese určité náklady, které by v případě pozdějšího zjištění o neschopnosti plnit veřejnou zakázku byly marně vynaloženy). Stanovení termínu počátku plnění na termín, který předcházel termínu pro podání žádostí o účast, mohl rovněž u některých dodavatelů navodit dojem, že zadavatel na plnění zakázky velmi spěchá a  bude požadovat zahájit plnění bezprostředně po uzavření smlouvy (například do jednoho dne), což mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí o účasti v předmětném zadávacím řízení. Na druhou stranu v případě, že by uchazeči na základě nejasného stanovení počátku požadovaného plnění předpokládali počátek realizace veřejné zakázky až několik měsíců po uzavření smlouvy, mohli být odrazeni od podání žádosti o účast právě z toho důvodu, že by upřednostnili realizaci jiných (již jistých) zakázek, případně žádost o účast nepodali z obavy, že by z časových důvodů nemohli dostát případnému smluvnímu ujednání, pokud by již byli zavázáni plnit jiné zakázky.

109.     Úřad tudíž shledal v postupu zadavatele porušení zásady transparentnosti a nedodržení postupu podle § 44 odst. 1 zákona již v počáteční fázi zadávacího řízení, a to při formulaci/zpracování zadávacích podmínek, přičemž v případě popření zásady transparentnosti je vždy dán negativní dopad na regulérnost soutěže o zakázku.

110.     Úřad doplňuje, že zadavateli nic nebránilo termín zahájení plnění specifikovat v kvalifikační dokumentaci například formou stanovení počtu dnů od data uzavření smlouvy.

111.     Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v ust. § 6 odst. 1 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 a § 44 odst. 3 písm. j) zákona, když v bodu II.3) oznámení o zakázce a v bodu 10.1. kvalifikační dokumentace stanovil datum zahájení plnění od 1. 1. 2016, přestože se jednalo o termín, který nebylo možno dodržet, a tedy o nesprávnou informaci uvedenou v zadávacích podmínkách, čímž porušil zásadu transparentnosti zadávacího řízení a nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro podání žádosti o účast (a potažmo nabídky na veřejnou zakázku). Tento postup přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že uvedený nesprávný údaj mohl vyvolat na straně potenciálních zájemců takovou nejistotu ohledně podmínek plnění veřejné zakázky, že se rozhodli žádosti o účast v předmětném zadávacím řízení nepodat (blíže viz výše). Z uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

112.     Dalšími skutečnostmi uvedenými v návrhu (tj. námitkou týkající se nepřiměřeného stanovení požadované úrovně technického kvalifikačního předpokladu doložením reference týkající se provedení služeb, jejichž předmětem byl letní a zimní úklid pěších cest vůči požadavku na finanční objem referenční významné služby týkající se údržby zeleně, námitkou týkající se rozporů mezi odůvodněním veřejné zakázky a kvalifikační dokumentací, upozorněním na možnou diskriminační povahu požadavků na technické vybavení a námitkou týkající se nepřiměřeně stanoveného požadavku na rozsah reference v návaznosti na analogii s ust. § 56 odst. 5 zákona), neboť jakýkoli závěr týkající se uvedených námitek by nemohl mít vliv na uložené nápravné opatření ve formě zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky.

Uložení nápravného opatření

113.     Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

114.     Při rozhodování podle ust. § 118 odst. 1 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil v šetřeném případě již při stanovení zadávacích podmínek, pak za takového stavu nelze uložit jiné nápravné opatření, než je zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, neboť jiné nápravné opatření by k nápravě nevedlo. Ačkoliv se navrhovatel podaným návrhem domáhá pouze úpravy zadávacích podmínek, je zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku v daném případě jediným nápravným opatřením nezákonného postupu zadavatele, kterého může a musí Úřad v intencích zákona využít, a proto Úřad rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

115.     Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí (v daném případě po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí). Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

Náklady řízení

116.     Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

117.     Náklady řízení jsou splatné ve lhůtě do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně č. 19-24825621/0710, variabilní symbol 2016000031.

118.     Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno předmětné zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Mgr. Jakub Joska, advokát advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 - Nové Město

2.             REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o., Pěšinova 3, 181 00 Praha 8

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz