číslo jednací: S0024/2016/VZ-07353/2016/553/SAd

Instance I.
Věc Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část
Účastníci
  1. Statutární město Ostrava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 296 KB

Č. j.:ÚOHS-S0024/2016/VZ-07353/2016/553/SAd

 

25. února 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, jehož se měl dopustit účastník řízení

 

  • zadavatel – Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,

v případě veřejné zakázky Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 28. 3. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 350523,

vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Zadavatel – Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 3 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 28. 3. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 350523, uskutečněné v kalendářním roce 2014, a to  do 31. 3. 2015, uvedenou s a bez DPH v souladu s odst. 1 písm. i) bodu 6. a 7. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, v rozhodném znění​, když doba plnění smlouvy uzavřené dne 20. 3. 2014 s vybraným uchazečem POHL cz, a.s., IČO 256 06 468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, odštěpný závod Opava, se sídlem Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, přesahovala 1 rok, přičemž zadavatel výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky realizované v roce 2014, uvedenou s a bez DPH, na svém profilu uveřejnil až dne 2. 2. 2016.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ukládá

 

pokuta ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮOVDNĚNÍ

1.        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se, mimo jiné, postupu zadavatele – Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava (dále jen „zadavatel“) – v případě podlimitní veřejné zakázky „Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 28. 3. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 350523 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.        Úřad z údajů dostupných na platném profilu zadavatele (https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/2924), jenž je ode dne 18. 11. 2014 registrován pod ev. č. 60050245 ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „profil zadavatele“), a z údajů dostupných ve Věstníku veřejných zakázek zjistil následující skutečnosti, které jsou součástí spisu v této věci vedeného pod sp. zn. S0024/2016/VZ.

3.        Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ do Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2013.

4.        Podle oddílu II.1.5) Oznámení o zakázce „Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ byla předmětem veřejné zakázky realizace stavby "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí" v Ostravě - Přívozu dle dokumentace pro provádění stavby.

5.        Z oddílu II.2.1) Oznámení o zakázce „Celkové množství nebo rozsah“ vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 86 457 000 bez DPH.

6.        Dále z údajů uveřejněných v rámci formuláře Oznámení o zadání zakázky vyplývá, že byla veřejná zakázka zadána dodavateli POHL cz, a.s., IČO 256 06 468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, odštěpný závod Opava, se sídlem Holasická 1632/57A, 747 05 Opava (dále jen „vybraný uchazeč“), se kterým zadavatel dne 20. 3. 2014 uzavřel smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s celkovou cenou ve výši 44 477 777 Kč bez DPH.

7.        Z článku V. bodu 2. smlouvy vyplývá, že se jejím podpisem zhotovitel (vybraný uchazeč) zavázal celé dílo provést v termínu do 56 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Z článku V. bodu 5.5 smlouvy dále vyplývá, že v případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle.

8.        Část ceny za dílo, a to do výše 90 %, měla být v souladu s článkem VII. odst. 4. smlouvy hrazena v pravidelných platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem na měsíční zdanitelné plnění v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu, přičemž nedílnou součástí faktury měl být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Splatnost faktur byla v čl. VII odst. 5 smlouvy stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli (zadavateli). Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž pozastávku v hodnotě 10 % smluvní ceny, měla být dle stejného článku smlouvy vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání stavby.

9.        Úřad dopisem ze dne 16. 12. 2015, č. j. ÚOHS-P1343/2015/VZ-44978/2015/553/SAd, požádal vybraného uchazeče o sdělení, kdy byly zahájeny práce na realizaci předmětu šetřené veřejné zakázky.

10.    V podání ze dne 17. 12. 2015 vybraný uchazeč Úřadu sdělil, že plnění předmětu veřejné zakázky bylo zahájeno dne 19. 5. 2014.

11.    V rámci kontroly údajů uveřejněných na profilu zadavatele dne 2. 2. 2016 bylo Úřadem zjištěno, že je na profilu uvedena cena, uhrazená za plnění šetřené veřejné zakázky za rok 2014, a to ve výši 24 134 540,75 Kč bez DPH (29 239 094,29 Kč s DPH).

12.    V návaznosti na to Úřad dopisem ze dne 2. 2. 2016, č.j.  ÚOHS-P1343/2015/VZ-04010/2016/553/Sad, požádal zadavatele o sdělení, k jakému datu byla na profilu uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění šetřené veřejné zakázky za rok 2014, a o sdělení, zda už došlo ke splnění šetřené veřejné zakázky, a dále o doložení těchto tvrzení.

13.    Dopisem ze dne 5. 2. 2016, č.j. SMO/044424/16/VZKÚ, zadavatel odpověděl, že výše skutečně uhrazených cen za plnění šetřené veřejné zakázky za roky 2014 a 2015 byly na profilu zadavatele uvedeny ke dni 2. 2. 2016. Zadavatel také uvedl, že smlouva o dílo zatím nebyla splněna, jelikož je v současné době realizace díla přerušena z důvodu řešení majetkoprávních sporů, které brání úspěšné realizaci stavby, což doložil kopiemi zápisů ze stavebního deníku stavby ze dnů 23. 9. 2014 a 10. 11. 2015. 

14.    Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

 

 

K výroku I. tohoto příkazu

15.    Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

16.    Podle § 12 odst. 3 zákona se podlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 tohoto ustanovení zákona.

17.    Podle § 17 písm. x) zákona se profilem zadavatele pro účely tohoto zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

18.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

19.    Podle § 147a odst. 1 zákona uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

20.    Podle § 147a odst. 3 zákona výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. b) zákona uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do  31.  března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky se nevztahuje na

a) veřejné zakázky malého rozsahu,

b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona. Podle § 147a odst. 8 zákona strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.

21.    Podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, v rozhodném znění (dále jen „vyhláška“), základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

22.    Podle odstavce 1. písm. i) přílohy č. 5 k vyhlášce „Rozsah a technický popis struktury dat pro zpřístupnění základních informací o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, četnost předávání informací a aktualizace“ má být výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele uvedena jak bez DPH, tak i s DPH.

23.    Úřad v obecné rovině uvádí, že uveřejňovací povinnosti týkající se profilu zadavatele (§ 147a) byly do zákona nově zakotveny jeho tzv. transparentní novelou, tj. zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2012, a to jednak s cílem posílit princip transparentnosti průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek a dále s cílem umožnit veřejný dohled nad hospodárností při nakládání s veřejnými prostředky.

24.    Princip publicity výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky upravený v § 147a odst. 1 písm. b) zákona má sloužit především k tomu, aby měla široká veřejnost možnost se seznámit s konečnou cenou veřejné zakázky, kdy cena plnění uvedená v uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku nemusí být cenou konečnou a při ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se může od nabídkové ceny, na kterou byla smlouva s vybraným uchazečem uzavřena, v řadě případů i podstatně lišit (typicky v důsledku dodatečných stavebních prací či služeb). Současně tam, kde je smlouva uzavírána na delší časové období přesahující jeden kalendářní rok, má tato povinnost zajistit, aby měla široká veřejnost přehled o ceně uhrazené za plnění uskutečněná v jednotlivých letech, což má svůj význam především u rámcových smluv ve smyslu § 89 a násl. zákona a dále např. v případě veřejných zakázek na stavební práce.

25.    Pro naplnění požadavků § 147a odst. 1 a 3 zákona je přitom nezbytné kumulativní splnění několika podmínek, a to jednak podmínky samotného uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky (případně ceny uhrazené za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce), dále podmínky uveřejnění této ceny na místě k tomu určeném, tedy na profilu zadavatele, a to ve struktuře údajů podle vyhlášky (tj. uveřejnění ceny jak bez, tak i s DPH), a v poslední řadě její uveřejnění ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy, resp. nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Pokud zadavatel nesplní veškeré uvedené podmínky, tak nedodrží povinnost stanovenou v § 147a odst. 3 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) zákona. Jinými slovy, i nedodržení zákonem stanovené lhůty, jak tomu je v šetřeném případě,  má za následek porušení zákona. Ani jedna z výjimek uvedených v § 147a odst. 3 písm. a) a b) zákona se přitom v tomto případě na zadavatele, resp. jím zadávanou veřejnou zakázku, nevztahuje.

26.    Z dikce zákona jasně vyplývá, že je zadavatel povinen na svém profilu uveřejnit cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky uskutečněné v předchozím kalendářním roce, pokud celková doba plnění smlouvy (předmětu veřejné zakázky) přesahuje 1 rok, tedy 365 kalendářních dnů. Současně z informací z profilu zadavatele a dále těch, které Úřadu poskytl vybraný uchazeč a zadavatel, vyplývá (viz body 10 až 13 odůvodnění tohoto příkazu), že plnění předmětu veřejné zakázky, a tedy i smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem bylo zahájeno dne 19. 5. 2014 a dosud nebylo ukončeno. Z těchto dvou údajů a rovněž i z data uzavření smlouvy je zřejmé, že doba realizace plnění veřejné zakázky dobu 1 kalendářního roku přesáhlo.

27.    Jelikož pak v šetřeném případě nelze aplikovat výjimky z uveřejňovací povinnosti stanovené v § 147a odst. 3 písm. a) a b) zákona, byl zadavatel s ohledem na výše uvedené povinen cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky uskutečněné v kalendářním roce 2014 uveřejnit, a to ve lhůtě do 31. 3. 2015, k čemuž však prokazatelně nedošlo, neboť zadavatel skutečně uhrazenou cenu za práce realizované v roce 2014 na svém profilu zadavatele uveřejnil až dne 2. 2. 2016, tj. téměř celý rok po marném uplynutí lhůty pro uveřejnění skutečně uhrazené ceny za plnění poskytnuté zadavateli v roce 2014. 

28.    Vzhledem k výše uvedenému tak Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 147a odst. 3 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) zákona, neboť nesplnil povinnost uveřejnit na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky uskutečněné v kalendářním roce 2014, uvedenou s a bez DPH, a to do  31. 3. 2015,  ačkoli doba plnění předmětné smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem přesahovala 1 rok, přičemž zadavatel výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky realizované v roce 2014, uvedenou s a bez DPH, na svém profilu uveřejnil až dne 2. 2. 2016,čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle §  120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení sankce

29.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

30.    Správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustil tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 3 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. b) zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky za rok 2014, uvedenou s a bez DPH, v zákonné lhůtě do 31. 3. 2015, když doba plnění předmětné smlouvy přesahovala 1 rok, přičemž zadavatel výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětné veřejné zakázky realizované v roce 2014, uvedenou s a bez DPH, na svém profilu uveřejnil až dne 2. 2. 2016.

31.    Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., který je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

32.    Úřad v šetřeném případě aplikoval výjimku zakotvenou v ust. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod zejména z toho důvodu, že zákon účinný v době zahájení zadávacího řízení umožňoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s větším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl. V návaznosti na to tedy Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětné veřejné zakázky dne 23. 11. 2015. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 1. 4. 2015, tedy dne následujícího po dni, kdy došlo k marnému uplynutí lhůty k uveřejnění ceny uhrazené za plnění veřejné zakázky v kalendářním roce 2014 na profilu zadavatele. Z výše uvedeného vyplývá, že k uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo, přičemž v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

33.    Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

34.    Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě, přihlédne k závažnosti správního deliktu, přičemž zákon demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu pak Úřad zohlednil následující skutečnosti.  

35.    Ke způsobu spáchání správního deliktu Úřad uvádí, že pro zadavatele z § 147a odst. 1 a 3 zákona explicitně vyplývá povinnost uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předcházejícím kalendářním roce, pokud doba plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Zadavatel tuto svou povinnost v šetřeném případě nesplnil, když cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky uskutečněné v kalendářním roce 2014 na svém profilu v zákonem stanovené lhůtě neuveřejnil, přičemž odpovědnost za nesplnění této uveřejňovací povinnosti je odpovědností objektivní, tedy odpovědností bez ohledu na zavinění.

36.    Následkem tohoto jednání zadavatele bylo jednak ohrožení zájmu společnosti na seznámení veřejnosti s cenou za plnění veřejné zakázky uhrazenou za období kalendářního roku 2014, a to v zákonem stanovené lhůtě, jakož i obecně ohrožení zájmu společnosti na ochraně principu veřejné publicity informací o průběhu a výsledku zadávání dané veřejné zakázky, tj. toho, jak vlastní plnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem probíhá. Na této skutečnosti přitom nemění z povahy věci nic to, že neuveřejnění ceny uhrazené za plnění veřejné zakázky za rok 2014 nemělo jakýkoliv vliv na samotný průběh nebo výsledek zadávacího řízení. V daném případě totiž zadavatel svým jednáním neomezil samotnou hospodářskou soutěž, ale omezil až následnou kontrolu jejího výsledku. Úřad přitom v šetřeném případě zohlednil skutečnost, že následky jednání zadavatele, resp. ohrožení zájmu společnosti vyplývající z dané skutkové podstaty, nedosahují takové intenzity, jako v případě neuveřejnění konečné ceny veřejné zakázky na profilu zadavatele.

37.    Jako polehčující okolnost Úřad zohlednil, že zadavatel na svém profilu předmětnou cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky uskutečněné v kalendářním roce 2014 uveřejnil, ačkoliv tomu tak bylo až dne 2. 2. 2016, tudíž až 309 dnů po uplynutí zákonné lhůty.

38.    Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z bilance příjmů, výdajů a financování k 31. 12. 2014 zadavatele (dostupné na webových stránkách https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-rozpoctu/oddeleni-rozpoctove/zpravy/zprava-o-vysledku-hospodareni-2014) je zřejmé, že zadavatel v roce 2014 hospodařil s rozpočtovými příjmy cca 8,3 mld. Kč, tj. hospodařil s příjmy, kterou jsou o více než šest řádů vyšší, než je uložená pokuta. Úřad v této souvislosti konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační či „nespravedlivou“.

39.    Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval právě preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu ve výši 1 000 Kč, která naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti.

40.    Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

41.    Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole,604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz