číslo jednací: R171/2015/VZ-06399/2016/323/MOd

Instance II.
Věc Návrh a implementace informačního systému pro kvalifikace a autorizaci (ISKA)
Účastníci
  1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 23. 2. 2016
Související rozhodnutí S9/2015/VZ-12496/2015/532/KSt
R171/2015/VZ-06399/2016/323/MOd
Dokumenty file icon dokument ke stažení 374 KB

Č. j.: ÚOHS-R171/2015/VZ-06399/2016/323/MOd

 

19. února 2016

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 5. 6. 2015, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 8. 6. 2015, zadavatelem –

 

  • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha – Hostivař,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S9/2015/VZ-12496/2015/532/KSt ze dne 26. 5. 2015,

 

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedeným zadavatelem, při zadávání veřejné zakázky „Návrh a implementace informačního systému pro kvalifikace a autorizaci (ISKA)“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 23. 8. 2011 a uveřejněno dne 26. 8. 2011 pod ev. č. 60064542, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 8. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 8. 2011 pod ev. č. 2011/S 165-272861, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 168-276732,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S9/2015/VZ-12496/2015/532/KSt ze dne 26. 5. 2015

 

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Dne 23. 8. 2011 odeslal zadavatel – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČO 00022179, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha – Hostivař (dále jen „zadavatel“) – podle § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách oznámení otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Návrh a implementace informačního systému pro kvalifikace a autorizaci (ISKA)“, které bylo uveřejněno dne 26. 8. 2011 pod ev. č. 60064542, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 8. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 8. 2011 pod ev. č. 2011/S 165-272861, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 9. 2011 pod ev. č. 2011/S 168-276732 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Podle oddílu II. 1. 5) oznámení o zakázce byl předmětem plnění veřejné zakázky vývoj, vytvoření, implementace a provozování služby Informačního systému pro kvalifikace a autorizaci „ISKA“. V oddílu II. 2. 1) oznámení o zakázce zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 30 000 000 Kč bez DPH.

3.             V oddílu III. 2. 2.) „Ekonomická a finanční způsobilost“ oznámení o zakázce zadavatel stanovil, a v bodě 6.1.3. „Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona“, pod písm. b) zadávací dokumentace podrobněji rozvedl, mimo jiné i požadavek, aby „celkový obrat uchazeče dosažený za předcházející 3 uzavřená účetní období dosáhl v každém z těchto období alespoň 100.000.000,-- Kč“.

4.             Dle bodu 7.2. zadávací dokumentace měla být smlouva na realizaci plnění předmětu veřejné zakázky uzavřena na dobu určitou a to do 30. 6. 2015.

5.             Dne 3. 5. 2012 uzavřel zadavatel s uchazečem AQUASOFT spol. s r. o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „vybraný uchazeč“), Servisní smlouvu na veřejnou zakázku.

6.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 112 zákona, obdržel dne 24. 10. 2014 podnět k zahájení správního řízení ve věci přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Úřad si od zadavatele vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce a po přezkoumání předložené dokumentace získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, konkrétně zda zadavatel vymezil minimální úroveň kvalifikačního předpokladu uvedeného v § 55 odst. 1 písm. c) zákona tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky, když požadoval doložení celkového obratu uchazeče ve výši alespoň 100 000 000 Kč v každém ze 3 předcházejících uzavřených účetních období (dále jen „Požadavek obratu“).

7.             Dne 7. 1. 2015, kdy bylo zadavateli doručeno oznámení o zahájení správního řízení, bylo správní řízení zahájeno.

II.             Napadené rozhodnutí

8.             Po přezkoumání všech rozhodných skutečností a po zhodnocení všech podkladů vydal Úřad dne 26. 5. 2015 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S9/2015/VZ-12496/2015/532/KSt z téhož dne (dále jen „napadené rozhodnutí“), v jehož výroku I. rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že úroveň ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona stanovenou Požadavkem obratu nevymezil v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) zákona tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 3. 5. 2012 s vybraným uchazečem Servisní smlouvu na veřejnou zakázku. Výrokem II. Úřad uložil zadavateli podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona za spáchání tohoto správního deliktu pokutu ve výši 50 000 Kč.

9.             Svůj závěr o spáchání správního deliktu zadavatelem Úřad odůvodnil především tím, že Požadavek obratu byl přibližně 11krát vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky v přepočtu na 1 rok, přičemž takový požadavek nepovažoval za přiměřený, neboť míra rizika spojeného s neplněním veřejné zakázky, s ohledem na její předmět a rozsah, byla ve zjevném nepoměru s požadavkem zadavatele na úroveň ekonomické stability dodavatele. V návaznosti na to Úřad také uvedl, že pokud by zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče

10.         Výši uložené pokuty pak Úřad odůvodnil z hlediska závažnosti správního deliktu, především pak s ohledem na jeho následky, a v bodě 65. odůvodnění napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že následkem zadavatelova nedodržení zásady zákazu diskriminace došlo k tomu, že se „zadávacího řízení nemohli zúčastnit všichni potenciální dodavatelé, kteří by byli schopni předmět plnění veřejné zakázky realizovat, tudíž došlo k hrubému narušení soutěžního prostředí“.

11.         Úřad pak jako polehčující okolnost zohlednil to, že hospodářská soutěž a konkurence mezi dodavateli nebyla postupem zadavatele zcela vyloučena, když obdržel nabídky od 7 uchazečů, což Úřad označil za „relativně vysoký počet, který svědčí o tom, že určitá otevřená soutěž o veřejnou zakázku skutečně proběhla“.

III.           Námitky rozkladu

12.         Dne 8. 6. 2015 obdržel Úřad rozklad zadavatele ze dne 5. 6. 2015, jímž brojí proti napadenému rozhodnutí v celém rozsahu. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 27. 5. 2015. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

13.         Zadavatel úvodem svého rozkladu připouští rozpornost Požadavku obratu se zákonem, přičemž dodává, že k němu došlo omylem v posunu desetinné čárky, který nebyl odhalen ani pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto nadřízeného orgánu, kterým byl text zadávací dokumentace třikrát odsouhlasen.

14.         Zadavatel namítá, že k úrovni ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu nebyly vzneseny jakékoliv připomínky či námitky ze strany více jak 20 odhadovaných zájemců (podle registrovaných stažení zadávací dokumentace). Zadavatel sice souhlasí, že Požadavek obratu mohl odradit některé dodavatele, avšak vyjadřuje přesvědčení, že relevantní dodavatel musí prokázat jistou míru stability, a v souvislosti s tím naznačuje totožnost postoje Úřadu, když odkazuje na bod 30. odůvodnění napadeného rozhodnutí.

15.         Závěr Úřadu o hrubém narušení soutěžního prostředí, uvedený v bodě 65. odůvodnění napadeného rozhodnutí, považuje zadavatel za tvrdý, neboť i když došlo administrativní chybou k diskriminačnímu vymezení úrovně ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu, objektivně nedošlo k závažnému omezení transparentního prostředí, když bylo doručeno 7 obálek s nabídkami, a dalších 12 zájemců z 20 splňovalo Požadavek obratu, přičemž zbývajících 8 zájemců by buď nesplnilo ani zamýšlený požadavek obratu 10 000 000 Kč v každém ze 3 předcházejících uzavřených účetních období, nebo se jimi poskytované služby liší od předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel je tedy přesvědčen, že se zadávacího řízení zúčastnili všichni dodavatelé schopní předmětnou veřejnou zakázku realizovat.

Závěr rozkladu

16.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti a argumenty zadavatel žádá, aby předseda Úřadu ve svém rozhodnutí o rozkladu změkčil tvrdost závěrů uvedených v napadeném rozhodnutí, a dále žádá o úplné prominutí uložené pokuty.

IV.          Řízení o rozkladu

17.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

18.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

19.         Úřad postupoval správně a v souladu se zákonem, když výrokem I. rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že úroveň ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona stanovenou Požadavkem obratu nevymezil v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) zákona tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku, a výrokem II. za spáchání tohoto správního deliktu uložil zadavateli podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona pokutu ve výši 50 000 Kč.

20.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí o rozkladu jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem nepřistoupil ke změně či zrušení napadeného rozhodnutí.

V.            K námitkám rozkladu

21.         Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že (i) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím (ii) podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a (iii) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

22.         Vzhledem k tomu, že i zadavatel ve svém rozkladu připouští, že Požadavek obratu byl stanoven v rozporu se zákonem, a z dokumentů obsažených ve správním spisu je patrné, že již došlo k podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, je možné mít tyto dva znaky skutkové podstaty podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona za nesporné.

23.         K námitce zadavatele, že k úrovni ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu nebyly vzneseny jakékoliv připomínky či námitky i přes dostatečný zájem dodavatelů o zadávací dokumentaci uvádím následující.

24.         I přesto, že lze v obecné rovině souhlasit se správností zadavatelova přesvědčení o nutnosti prokázání jisté míry stability u dodavatelů, kteří mají plnit veřejnou zakázku, je třeba podoktnout, že i Úřad v odkazovaném bodě 30. odůvodnění napadeného rozhodnutí zohlednil tuto skutečnost jako jedno z obecných východisek, ke kterému přihlížel při přezkoumání konkrétního postupu zadavatele. Výše uvedené obecné hledisko pak není možno uplatňovat odděleně od konkrétních skutečností prokázaných v průběhu správního řízení, a to především v situaci, kdy Požadavek obratu byl přibližně 11krát vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky v přepočtu na 1 rok.

25.         Nelze pak přehlédnout ani zadavatelovo tvrzení, že měl v úmyslu stanovit Požadavek obratu pouze ve výši o jeden řád nižší, což jen potvrzuje nepřiměřenost Požadavku obratu skutečně stanoveného, byť by se zadavatel, jak také vyplývá z jeho tvrzení, dopustil pouze administrativního pochybení. Nadto uvádím, že ani administrativní pochybení na straně zadavatele, byť by bylo přehlédnuto i jeho nadřízenými orgány, není možno považovat za důvod liberace podle § 121 odst. 1 zákona.

26.         Závěr Úřadu, že postupem zadavatele mohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, tedy považuji za správný, neboť nelze vyloučit, že zadavatel nastavením takto nepřiměřené výše obratu omezil okruh dodavatelů, kteří mohli podat nabídku, přičemž pokud by zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona pak postačí, pokud je shledána možnost vlivu na výběr nejvhodnější nabídky, tedy hypotetická existence vlivu, přičemž není nutno prokazovat, že k ovlivnění výběr nejvhodnější nabídky fakticky došlo. Tomu odpovídá i závěr Nejvyššího správního soudu, ke kterému dospěl v rozsudku č. j. 9 Afs 78/2012 – 28 ze dne 25. 7. 2013, jenž zní: „Ze zákonného znění přitom expressis verbis plyne, že ke spáchání deliktu dojde, i pokud porušením zákona zadavatel pouze mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Ze zákona je tedy zřejmé, že postačí pouhá potencialita podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.“

27.         K námitce zadavatele, že žádný dodavatel nepodal proti Požadavku obratu námitky, uvádím, že zákon stanoví dodavatelům možnost, nikoliv povinnost, podávat námitky. Ani skutečnost, že proti postupu zadavatele žádný z dodavatelů nebrojil námitkami, nemůže být důvodem pro jiné posouzení případu, než ke kterému dospěl Úřad v napadeném rozhodnutí. Na základě této skutečnosti považuji uvedenou námitku zadavatele za nedůvodnou.

28.         Na základě výše uvedených skutečností tedy konstatuji, že Úřad správně posoudil existenci odpovědnosti zadavatele za správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

29.         Nelze souhlasit ani s námitkou zadavatele o přílišné tvrdosti závěru Úřadu o závažnosti následků spáchání správního deliktu vysloveného v bodě 65. odůvodnění napadeného rozhodnutí, kterou opírá o údaje o ekonomické a finanční situaci jednotlivých registrovaných dodavatelů, kteří projevili zájem o zadávací dokumentaci jejím stažením.

30.         Předně je nutno zdůraznit, že Požadavek obratu byl znám již z oznámení o zakázce, kterým byla veřejná zakázka zahájena a výčet zájemců o zadávací dokumentaci tedy nemůže být zaměňován se skutečným okruhem dodavatelů, kteří podání nabídky mohli zvažovat.

31.         Dále je třeba zdůraznit, že ani zadavatelem předkládané údaje o těch dodavatelích, kteří se registrovali při stažení zadávací dokumentace, nemohou přinést takový důkaz, který by byl způsobilý vyvrátit pochybnost, že v případě přiměřeného nastavení úrovně kvalifikace mohlo dojít k podání více nabídek, které by kvalifikaci splňovaly. Jediným spolehlivým důkazem mohlo být pouze přiměřené stanovení požadavku na úroveň obratu, které by zároveň jako jediné bylo prokazatelné objektivním způsobem, tedy bez nutnosti pouhého odhadu jednání v úvahu připadajících dodavatelů, jak činí zadavatel ve svém rozkladu, natož v situaci, kdy ani jejich výčet nelze spolehlivě omezit na skupinu 20 dodavatelů zaregistrovaných při stažení zadávací dokumentace.

32.         Je tedy nutno souhlasit se závěrem Úřadu, že díky tomuto pochybení neproběhla taková soutěž o veřejnou zakázku, jakou zákon předpokládá. Zde je třeba opět zdůraznit, že takové porušení zákona již v samotném počátku zadávacího řízení je jedním z nejzávažnějších.

33.         S přílišnou tvrdostí závěrů Úřadu však nelze souhlasit ani vzhledem ke skutečnosti, že Úřad zohlednil jako polehčující okolnost zadavatelem taktéž namítaný počet 7 nabídek podaných v předmětném zadávacím řízení, jak je uvedeno v bodě 11. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

34.         Na základě výše uvedených skutečností tedy konstatuji, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se Úřad dostatečně zabýval závažností správního deliktu podle § 121 odst. 2 zákona, přičemž zohlednil i polehčující okolnost, a výše uložené pokuty, která činí 50 000 Kč, zároveň nemůže být považována za likvidační. Žádné ze zadavatelem uvedených tvrzení jsem navíc neshledal dostatečným pro úplné ani částečné prominutí uložené pokuty.

VI.          Závěr

35.         Po zvážení všech aspektů dané věci, po zohlednění námitek zadavatele, na základě zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí.

36.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

Obdrží:

1.             Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha – Hostivař

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 26 zákona v návaznosti na § 158 odst. 1 a 2 zákona, není-li uvedeno jinak.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz