číslo jednací: S0902,0903/2015/VZ-04085/2016/553/MBu

Instance I.
Věc Parkovací dům pro kola v lokalitě Univerzity Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Účastníci
 1. Statutární město Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 19. 2. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 426 KB

Č. j.: ÚOHS-S0902,0903/2015/VZ-04085/2016/553/MBu

 

3. února 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve správním řízení zahájeném dne 16. 12. 2015 z moci úřední, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové,

 

ve věci možného porušení § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, zadavatelem v souvislosti s:

 

 • uveřejněním Dodatečné informace č. 1 ze dne 13. 7. 2015 ve veřejné zakázce „Parkovací dům pro kola v lokalitě Univerzity Hradec Králové“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 1. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 514975, a
 • uveřejněním Dodatečné informace č. 2 ze dne 13. 7. 2015 ve veřejné zakázce „Parkovací dům pro kola v lokalitě Fakultní nemocnice Hradec Králové“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 25. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 516726,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - nedodržel ve veřejné zakázce „Parkovací dům pro kola v lokalitě Univerzity Hradec Králové“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 1. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 514975, postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, neboť uveřejněním Dodatečné informace č. 1 ze dne 13. 7. 2015 na profilu zadavatele provedl úpravu zadávacích podmínek spočívající v umožnění jiného půdorysu stavby než půdorysu kruhového, jak bylo původně stanoveno v čl. 2. 4. zadávací dokumentace, aniž by současně prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, ačkoliv tato změna zadávacích podmínek mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, a tento postup zadavatele by mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Zadavatel – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové - nedodržel ve veřejné zakázce „Parkovací dům pro kola v lokalitě Fakultní nemocnice Hradec Králové“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 25. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 516726, postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, neboť uveřejněním Dodatečné informace č. 2 ze dne 13. 7. 2015 na profilu zadavatele provedl úpravu zadávacích podmínek spočívající v umožnění jiného půdorysu stavby než půdorysu kruhového, jak bylo původně stanoveno v čl. 2. 4. zadávací dokumentace, aniž by současně prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, ačkoliv tato změna zadávacích podmínek mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, a tento postup zadavatele by mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové -uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Parkovací dům pro kola v lokalitě Univerzity Hradec Králové“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 1. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 514975.

IV.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové -uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Parkovací dům pro kola v lokalitě Fakultní nemocnice Hradec Králové“, zadávanou v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 25. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 516726.

V.

Podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, v návaznosti na ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

 Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se postupu zadavatele –Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejných zakázek:

 • „Parkovací dům pro kola v lokalitě Univerzity Hradec Králové“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 1. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 514975 (dále jen „veřejná zakázka č. 1“), a
 • „Parkovací dům pro kola v lokalitě Fakultní nemocnice Hradec Králové“, zadávané v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 25. 6. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 516726 (dále jen „veřejná zakázka č. 2“).

2.      V podnětu bylo mimo jiné namítáno, že zadavatel postupoval v rozporu s § 40 odst. 3 zákona, když prostřednictvím dodatečných informací k předmětným veřejným zakázkám upravil zadávací podmínky, aniž prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, přestože tato změna mohla rozšířit okruh možných dodavatelů.

3.      Na základě skutečností uvedených v podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách a vyjádření zadavatele k obsahu podnětu, přičemž z obdržené dokumentace zjistil následující skutečnosti.

K veřejné zakázce č. 1

4.      Zadávací řízení na veřejnou zakázku č. 1 bylo zahájeno dne 29. 5. 2015 odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ do Věstníku veřejných zakázek, k jehož uveřejnění došlo dne 1. 6. 2015 pod evidenčním číslem (dále jen ev. č.) 514975.

5.      Dle oddílu II. 1. 5) Oznámení o zakázce a čl. 2. 3. „Zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)“ [dále jen „zadávací dokumentace“] je předmětem veřejné zakázky č. 1 výstavba nového parkovacího domu pro kola - pro lokalitu Univerzity v  Hradci Králové, a to pro minimálně 100 jízdních kol se standardním vybavením (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky), přičemž zadávací dokumentace obsahuje dále jeho bližší specifikaci.

6.      V čl. 2. 3. zadávací dokumentace zadavatel specifikoval předmět veřejné zakázky č. 1 pro část plnění A – D, přičemž se však nejednalo o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona, následovně:

A.      zpracování kompletních podkladů pro vyhotovení žádostí o vydání potřebných povolení v souladu se stavebním zákonem a pro provedení stavby vč. jejího podání na základě zplnomocnění,

B.      provedení realizace staveb dle výše uvedených stavebních objektů,

C.      autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,

D.     zpracování kompletních podkladů pro vyhotovení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vč. jejího podání.

7.      Zadavatel v čl. 2. 4. zadávací dokumentace stanovil tyto parametry budovy parkovacího domu:

 • „kapacita budovy: min. 100 jízdních kol se standardním vybavením (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky),
 • veřejný zadavatel nevyhrazuje, zda stavba vznikne stavební či montážní technologií ani použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,
 •  budova bude mít zastavěnou plochu cca 70 m2 „kruhového půdorysu“, max. výška do 12m,
 • zajištění podmínek pro nepoškození uložených jízdních kol (větrání, teplota, uchycení, atd.),
 • úprava vzhledu a designu objektu dle požadavku investora,
 • rychlost odbavení jednoho požadavku (uložení / vyzvednutí) do 30 sekund
 • automatický platební systém na mince (česká koruna) s možností platby městskou kartou,
 • možnost budoucího dovybavení rezervačním systémem (možnost předplacení parkovací pozice),
 • -nastavený komunikační jazyk čeština s volbou anglické mutace,
 • vybavenost zákaznického modulu: informační obrazovka (instruktážní video, obsazenost, související informace), prostor pro cyklomapu města a okolí,
 • noční nasvícení objektu, osvětlení vstupního modulu pro noční použití“.

8.      Dle čl. 2. 5. zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 8.000.000,- Kč bez DPH.

9.      Dne 13. 7. 2015 uveřejnil zadavatel na svém profilu[1] Dodatečnou informaci č. 1, v níž stanovil: „Zadavatel upřesňuje tvar zastavěné půdorysné plochy budovy. V zadávací dokumentaci specifikovaný kruhový půdorys může být nahrazen jakýmkoliv ‘n - úhelníkem’. Tato změna nemá vliv na změnu termínu podání nabídek.”.

10.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem dle oddílu IV. 3. 4) Oznámení o zakázce stanovena do 23. 7. 2015 do 9:00 hod.

11.  Z Protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 23. 7. 2015 vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku, a to od uchazeče SYSTEMATICA s.r.o., IČO 28851587, se sídlem Pospíšilova 320/21a, 500 03 Hradec Králové (dále jen „společnost SYSTEMATICA“).

K veřejné zakázce č. 2

12.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku č. 2 bylo zahájeno dne 24. 6. 2015 odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ do Věstníku veřejných zakázek, k jehož uveřejnění došlo dne 25. 6. 2015 pod ev. č. 516726.

13.  Dle oddílu II. 1. 5) Oznámení o zakázce a čl. 2. 3. „Zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)“ [dále jen „zadávací dokumentace“] je předmětem veřejné zakázky č. 2 výstavba nového parkovacího domu pro kola - pro lokalitu Fakultní nemocnice v  Hradci Králové, a to pro minimálně 100 jízdních kol se standardním vybavením (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky), přičemž zadávací dokumentace obsahuje dále jeho bližší specifikaci.

14.  V čl. 2. 3. zadávací dokumentace zadavatel specifikoval předmět veřejné zakázky pro část plnění A – D, přičemž se však nejednalo o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona, následovně:

A.      zpracování kompletních podkladů pro vyhotovení žádostí o vydání potřebných povolení v souladu se stavebním zákonem a pro provedení stavby vč. jejího podání na základě zplnomocnění,

B.      provedení realizace staveb dle výše uvedených stavebních objektů,

C.      autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,

D.     zpracování kompletních podkladů pro vyhotovení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vč. jejího podání.

15.  Zadavatel v čl. 2. 4. zadávací dokumentace stanovil tyto parametry budovy parkovacího domu:

 • „kapacita budovy: min. 100 jízdních kol se standardním vybavením (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky),
 • veřejný zadavatel nevyhrazuje, zda stavba vznikne stavební či montážní technologií, ani použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,
 • budova bude mít zastavěnou plochu cca 70 m2 „kruhového půdorysu“, max. výška do 12m,
 • zajištění podmínek pro nepoškození uložených jízdních kol (větrání, teplota, uchycení, atd.),
 • úprava vzhledu a designu objektu dle požadavku investora,
 • rychlost odbavení jednoho požadavku (uložení / vyzvednutí) do 30 sekund,
 • automatický platební systém na mince (česká koruna) s možností platby městskou kartou,
 • možnost budoucího dovybavení rezervačním systémem (možnost předplacení parkovací pozice),
 • nastavený komunikační jazyk čeština s volbou anglické mutace,
 • vybavenost zákaznického modulu: informační obrazovka (instruktážní video, obsazenost, související informace), prostor pro cyklomapu města a okolí,

noční nasvícení objektu, osvětlení vstupního modulu pro noční použití“.

16.  Dle čl. 2. 5. zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky č. 2 8.000.000,- Kč bez DPH.

17.  Dne 13. 7. 2015 uveřejnil zadavatel na svém profilu Dodatečnou informaci č. 2, v níž stanovil: „Zadavatel upřesňuje tvar zastavěné půdorysné plochy budovy. V zadávací dokumentaci specifikovaný kruhový půdorys může být nahrazen jakýmkoliv ‘n - úhelníkem’. Tato změna nemá vliv na změnu termínu podání nabídek.”.

18.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem dle oddílu IV. 3. 4) Oznámení o zakázce stanovena do 17. 8. 2015 do 9:00 hod.

19.  Z Protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 8. 2015 vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku, a to od uchazeče SYSTEMATICA.

20.  Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel neporušil zákon tím, že nesplnil povinnost podle § 40 odst. 3 zákona, když prostřednictvím Dodatečné informace č. 1 ze dne 13. 7. 2015 k veřejné zakázce č. 1 a Dodatečné informace č. 2 ze dne 13. 7. 2015 k veřejné zakázce č. 2 upravil zadávací podmínky k předmětným veřejným zakázkám, přičemž tato změna spočívala v rozšíření možnosti plnění předmětu veřejných zakázek, konkrétně v umožnění jiného půdorysu stavby nežli pouze kruhového, jak bylo uvedeno shodně v obou šetřených případech v čl. 2. 4. zadávací dokumentace, aniž by prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, ačkoliv tato změna mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, přičemž tento postup by mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek. Z tohoto důvodu Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedená pod sp. zn. S0902/2015/VZ a sp. zn. S0903/2015/VZ.

I.        Řízení před správním orgánem

21.  Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona

 • zadavatel.

22.  Zahájení správního řízení ve věci možných porušení § 40 odst. 3 zákona oznámil Úřad zadavateli dopisy č. j. ÚOHS-S0902/2015/VZ-44627/2015/553/MBu a ÚOHS-S0903/2015/VZ-44683/2015/553/MBu ze dne 16. 12. 2015, ve kterých Úřad seznámil zadavatele se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí.

23.  Správní řízení byla zahájena podle § 113 zákona dne 16. 12. 2015, tj. dnem, kdy byla výše uvedená oznámení o zahájení správního řízení doručena zadavateli.

24.  V zájmu dodržení zásady uvedené v § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle kterého správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tomu, že se obě správní řízení vedená u Úřadu pod sp. zn. S0902/2015/VZ a sp. zn. S0903/2015/VZ týkají přezkoumání úkonů téhož zadavatele, Úřad tato správní řízení usnesením č. j. ÚOHS-S0902,S0903/2015/VZ-44633/2015/553/MBu ze dne 16. 12. 2015 spojil. Toto usnesení se podle § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenalo do spisu.

25.  Současně Úřad usnesením č. j.  ÚOHS-S0902,S0903/2015/VZ-44916/2015/553/MBu ze dne 16. 12. 2015 stanovil účastníkovi řízení lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí, které byly na žádost účastníka řízení ze dne 16. 12. 2015 usnesením č. j. S0902,S0903/2015/VZ-45569/2015/553/MBu ze dne 21. 12. 2015 prodlouženy.

26.  Rozhodnutími č. j.  ÚOHS-S0902/2015/VZ-44636/2015/553/MBu  a č. j. ÚOHS-S0903/2015/VZ-44689/2015/553/MBu  ze dne 17. 12. 2015 nařídil Úřad předběžná opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterými byly zadavateli uloženy zákazy uzavřít smlouvu v předmětných zadávacích řízeních. Proti citovaným rozhodnutím o předběžném opatření neobdržel Úřad ve lhůtě 15 dnů rozklad.

27.  Ke zjištěním Úřadu uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení zaslal zadavatel vyjádření ze dne 6. 1. 2016, které bylo doručeno Úřadu téhož dne prostřednictvím datové schránky.

II.      Vyjádření zadavatele ze dne 6. 1. 2015

28.  Dne 6. 1. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, ve kterém zadavatel uvádí, že je přesvědčen, že při zadávání obou předmětných veřejných zakázkách nepochybil a postupoval v souladu se zákonem, neboť zákon možnost změny zadávacích podmínek výslovně upravuje a připouští.

29.  Dále zadavatel obecně shrnuje, že prostřednictvím dodatečných informací mohou být toliko vysvětlovány nejasnosti, které by mohly ze zadávací dokumentace vyplývat, či upřesňovány údaje v zadávací dokumentaci upravené, které pro svoji nekonkrétnost brání řádnému zpracování nabídky, tzn. že lze tedy vyjasňovat, upřesňovat a konkretizovat údaje, které jsou již v zadávací dokumentaci obsaženy, přičemž pro podporu svého tvrzení odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 131/2007-131 ze dne 12. 5. 2008, k čemuž zadavatel uvádí, že prostřednictvím obou zmíněných dodatečných informací pouze objasnil a  zpřesnil údaj obsažený v čl. 2. 4 zadávací dokumentace, který byl uveden v uvozovkách a mohl tak být dle zadavatele pro potencionální uchazeče matoucí.

30.  Dále zadavatel zdůrazňuje, že použitím uvozovek v původním znění zadávací dokumentace chtěl dát uchazečům najevo, že zmíněný „kruhový půdorys“ pouze zobrazuje představu zadavatele o budoucí podobě výsledného produktu, ale není pro případné uchazeče zavazující, přičemž toto tvrzení zadavatel opírá rovněž o fakt, že v zadávací dokumentaci nevyhradil, zda stavba vznikne stavební či montážní technologií. Zadavatel tak dle svého přesvědčení ponechal zcela na vůli uchazečů, jak výslednou podobu stavby navrhnou, neboť zadavatelem bylo požadováno dodání a montáž zařízení včetně kompletní projektové dokumentace a souvisejících stavebních prací, pročež zadavatel nemohl dopředu vědět, v jaké podobě bude poptávané zařízení nabídnuto.

31.  Zadavatel dále uvádí, že chtěl prostřednictvím dodatečných informací upřesnit zadávací podmínky tak, aby vyloučil jakoukoli pochybnost potencionálních uchazečů a rovněž tak v souladu s § 6 odst. 1 zákona dodržel zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

32.  Zadavatel má za to, že se nejednalo o věcnou změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na předmět veřejné zakázky, případně rozšířit okruh potencionálních uchazečů, podle jeho názoru se jednalo o pouhé formální upřesnění původního údaje, který byl dle zadavatele poněkud nešťastně uveden v uvozovkách, což mohlo zmást případné uchazeče, pročež nepřistoupil k prodloužení lhůty k podání nabídek, neboť se dle jeho názoru nejednalo o změnu zadávacích podmínek, která by měnila předmět veřejné zakázky a na kterou by byli případní uchazeči nuceni reagovat.

33.  Dále zadavatel uvádí, že dodatečné informace byly zveřejněny v případě veřejné zakázky „Parkovací dům pro kola v lokalitě Univerzity Hradec Králové“ 10 dní před koncem lhůty k podání nabídek a v případě veřejné zakázky „Parkovací dům pro kola v lokalitě Fakultní nemocnice Hradec Králové“ zbývalo do konce lhůty pro podání nabídky 35 dnů, což zadavatel považoval za dostačující.

34.  Závěrem svého vyjádření zadavatel uvádí, že žádný z případných uchazečů nepožadoval k zadávacím podmínkám žádné další informace a rovněž, že žádný z potencionálních uchazečů nepodal ve lhůtě podle zákona námitky proti zadávacím podmínkám.

III.    Závěry správního orgánu

35.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání výše specifikovaných veřejných zakázek nepostupoval v souladu se zákonem, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí, za což mu byla uložena nápravná opatření uvedená ve výroku III. a IV. tohoto rozhodnutí.

K výroku I. a II. tohoto rozhodnutí 

36.  Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

37.  Podle § 40 odst. 3 zákona provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádostí o účast nebo pro podání nabídek.

38.  Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

39.  Úřad nejprve obecně uvádí, že zadávací dokumentace je základním dokumentem, na jehož podkladě dodavatelé zpracovávají své nabídky. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky v rámci zadávacích podmínek je základem pro podání nabídek nejen odpovídajících požadavkům zadavatele, ale současně vzájemně srovnatelných. Je tedy žádoucí, aby požadavky zadavatele byly vymezeny takovým způsobem, který bude vnímán a chápan všemi subjekty stejně a jednoznačně, a který nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. Úřad  v  této souvislosti cituje také z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2011, č. j. 62 Ca 3/2009, ve kterém soud uvádí, že „zadávací dokumentace musí být transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout všestranně korektní soutěž, v jejímž rámci bude vybrána ta nejlepší nabídka. K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008-222, dostupný na www.nssoud.cz. Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 ZVZ. Tato zásada spolu se zásadou zákazu diskriminace a zásadou stejného zacházení se všemi dodavateli musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Tak tomu může být např. i tehdy, pokud zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla. Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů, ale zadavatele samotného. Je třeba zdůraznit, že je to zadavatel, kdo zadávací dokumentaci vyhotovuje, případně nechává vyhotovovat, a kdo také za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá.“.

40.  Předmět veřejných zakázek včetně technických podmínek vymezil zadavatel shodně u obou předmětných veřejných zakázek v čl. 2.3. a násl. zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek je dodávka nových parkovacích domů pro kola v lokalitě Fakultní nemocnice a Univerzity Hradec králové, a to pro minimálně 100 jízdních kol se standartním vybavením (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky).

41.  V čl. 2. 4. zadávací dokumentace zadavatel shodně uvádí mezi technickými požadavky pro obě předmětné veřejné zakázky, že budova parkovacího domu bude mít zastavěnou plochu 70m2 „kruhového půdorysu“ s maximální výškou 12 m.

42.  Zadavatel v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 1 uveřejnil na svém profilu Dodatečné informace č. 1 ze dne 13. 7. 2015 a v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 2 uveřejnil na svém profilu Dodatečné informace č. 2 ze dne 13. 7. 2015, v nichž shodně uvedl: „Zadavatel upřesňuje tvar zastavěné půdorysné plochy budovy. V zadávací dokumentaci specifikovaný kruhový půdorys může být nahrazen jakýmkoliv n-úhelníkem’. Tato změna nemá vliv na změnu termínu dodání nabídek“.

43.  Z výše uvedeného je tedy patrné, že zadavatel prostřednictvím Dodatečné informace č. 1 ze dne 13. 7. 2015 a Dodatečné informace č. 2 ze dne 13. 7. 2015 upravil zadávací podmínky k předmětným veřejným zakázkám, přičemž tato změna spočívala v rozšíření možnosti plnění předmětu veřejné zakázky, konkrétně v umožnění jiného půdorysu stavby nežli pouze kruhového, jak bylo původně uvedeno shodně v obou šetřených případech v čl. 2. 4. zadávací dokumentace, a to aniž by prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek či alespoň jakkoliv lhůtu pro podání nabídek prodloužil.

44.  Úřad k délce lhůty pro podání nabídek obecně uvádí, že tato lhůta by měla dodavatelům zaručovat dostatečný časový prostor, aby se o veřejné zakázce nejen dozvěděli, ale také aby mohli zpracovat svoji nabídku tak, aby co nejlépe odpovídala všem požadavkům zadavatele. Postup, kdy zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek změní zadávací podmínky způsobem majícím vliv na rozhodování dodavatelů o podání nabídky, aniž by dodavatelům poskytl dostatek času na přípravu nabídky, je zcela nepřípustný. Úřad rovněž uvádí, že úprava zadávacích podmínek může mít nepochybně vliv na rozhodování dodavatelů o podání nabídky, neboť právě nastavení zadávacích podmínek a požadavky zadavatele jsou stěžejním podkladem pro rozhodnutí o podání nabídky. Pokud tedy zadavatel v šetřeném případě změnil předmět plnění, nelze vyloučit, že tento jeho postup mohl mít vliv na rozhodnutí dodavatelů o podání nabídky.

45.  V souvislosti s problematikou změn zadávací dokumentace Úřad odkazuje na již zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, č. j. 5 Afs 131/2007, v němž soud rovněž zdůraznil, že zadavatel je povinen při změně zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, buď vyhlásit řízení nové, nebo oznámit změnu zadávací dokumentace takovým způsobem, aby nebyli diskriminováni žádní potenciální dodavatelé, tedy oznámit změnu zadávací dokumentace stejnou formou, jakou ji sám vyhlásil, a to za dodržení stejných podmínek, zejména zákonem stanovených lhůt. Pro úplnost Úřad uvádí, že přestože se uvedený rozsudek vztahoval k předchozí právní úpravě, tj. k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze závěry vyslovené soudem obdobně aplikovat rovněž v případě aktuální právní úpravy. V návaznosti na právě uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel je při změně zadávacích podmínek vždy povinen postupovat tak, aby žádný potenciální dodavatel nebyl touto změnou diskriminován.

46.  K vyjádření zadavatele Úřad uvádí, že se neztotožňuje s jeho tvrzením, že v šetřeném případě se jednalo o pouhé upřesnění zadávacích podmínek, jež nemělo žádný vliv na rozhodnutí potencionálních uchazečů, zda podají nabídku na předmětné veřejné zakázky a nebylo tedy jeho povinností prodloužit lhůtu pro podání nabídek podle § 40 odst. 3 zákona. Tvrzení zadavatele, že v šetřeném případě nedošlo k věcné změně zadávacích podmínek, považuje Úřad za zcela liché, neboť přestože bylo předmětem plnění také zhotovení samotné projektové dokumentace, z původního znění zadávacích podmínek na předmětné veřejné zakázky vyplývá zcela určitá specifikace na kruhový půdorys stavby, a to i přes uvedení specifikace půdorysu stavby v uvozovkách, přičemž zadavatel v rámci předmětných dodatečných informací výslovně uvedl, že specifikovaný kruhový půdorys může být nahrazen jakýmkoliv n-úhelníkem. V daném případě se tedy nejednalo o pouhé upřesnění požadavků na podobu stavby, jak ve svém vyjádření uvádí zadavatel, ale připuštění jiného možného plnění, nežli pouze původně stanoveného kruhového půdorysu stavby. Ostatně sám zadavatel uvádí, že si je vědom toho, že stanovení požadavku na kruhový půdorys, byť uvedeného v uvozovkách, mohlo potencionální uchazeče zmást či vyvolat pochybnosti o možném plnění, čímž zadavatel nepřímo připouští, že původní znění zadávacích podmínek mohlo mít vliv na rozhodnutí potencionálních uchazečů, zda podají nabídku. Za průběh zadávacího řízení, jeho transparentnost a určitost zadávacích podmínek přitom odpovídá vždy zadavatel.     

47.  Nelze rovněž opomenout, že původní znění zadávacích podmínek zvýhodňovalo uchazeče společnost SYSTEMATICA, neboť z elektronické databáze Úřadu průmyslového vlastnictví[2] vyplývá, že společnost SYSTEMATICA je na základě přihlášky číslo 2011-24824 ze dne 9. 9. 2011 držitelem užitného vzoru č. 22987, jehož předmětem je technické řešení plně automatizované parkovací věže pro jízdní kola osmiúhelníkového nebo kruhového půdorysu (dále jen „užitný vzor“).

48.  Z výše uvedeného je patrné, že došlo-li prostřednictvím dodatečných informací k umožnění plnění předmětu veřejných zakázek i jiným způsobem, nežli plněním s půdorysem stavby kruhového tvaru, mohla tato změna rozšířit okruh možných dodavatelů, neboť pro podání nabídky na předmětné veřejné zakázky již nebylo nutné získat od společnosti SYSTEMATICA licenci.

49.  K vyjádření zadavatele uvedeného pod bodem 33. tohoto rozhodnutí Úřad uvádí, že skutečnost, že v případě veřejné zakázky č. 1 zbývalo pro podání nabídek 10 dní a v případě veřejné zakázky č. 2 ještě dokonce 35 dní, je ve světle jednoznačně formulované zákonné úpravy zakotvené v § 40 odst. 3 zákona irelevantní. Zadavatel v případě veřejné zakázky č. 1 stanovil od okamžiku zahájení zadávacího řízení lhůtu pro podání nabídek o délce 55 dnů a nikoli 10 dnů, obdobně pak v případě veřejné zakázky č. 2 o délce 54 dnů a nikoli 35 dnů. Z ustanovení § 40 odst. 3 zákona přitom zcela jasně vyplývá, že v případě úpravy zadávacích podmínek, která může mít vliv na okruh potenciálních uchazečů, je zadavatel povinen od okamžiku změny prodloužit lhůtu pro podání nabídek na původně stanovenou délku. V daném případě vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek na šetřené veřejné zakázky (viz zejména bod 43 a 47 tohoto rozhodnutí) je přitom evidentní, že se jednalo o změnu zadávacích podmínek, která mohla mít vliv na okruh potenciálních uchazečů. 

50.  Zadavatel ve svém vyjádření rovněž uvedl, že ze strany potencionálních uchazečů nebyly uplatněny námitky proti zadávacím podmínkám a rovněž žádný z případných uchazečů nepožadoval k zadávacím podmínkám žádné další informace. K tomuto Úřad uvádí, že skutečnost, že žádný z uchazečů nepodal podle § 110 zákona námitky, neprokazuje, že by zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem. Obdobné platí i pro využití dotazů k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona.

51.  Úřad má tedy na základě výše uvedeného za prokázané, že zadavatel prostřednictvím dodatečných informací u obou předmětných veřejných zakázek změnil zadávací podmínky, když původní znění zadávacích podmínek, ve kterém uvedl, že budova parkovacích domů má být kruhového půdorysu, připustil i řešení na půdorys stavby jakéhokoli n-úhelníku, přičemž jeho povinností podle § 40 odst. 3 zákona bylo současně s touto provedenou změnou prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Tím, že zadavatel v rozporu s citovaným ustanovením zákona neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, mohl znemožnit případným uchazečům se o šetřené veřejné zakázky ucházet, zvláště pak v případě veřejné zakázky č. 1, kdy oproti původní délce pro podání nabídek (55 dnů) od předmětné změny zadávacích podmínek zbývalo do konce lhůty pro podání nabídek pouze 10 dnů. S ohledem na tyto skutečnosti je tak zřejmé, že postup zadavatele by mohl mít vliv na výběr nejvhodnějších nabídek na šetřené veřejné zakázky.

52.  Na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že zadavatel postupoval v rozporu s § 40 odst. 3 zákona, když prostřednictvím Dodatečné informace č. 1 ze dne 13. 7. 2015 na veřejnou zakázku č. 1 a Dodatečné informace č. 2 ze dne 13. 7. 2015 na veřejnou zakázku č. 2 upravil zadávací podmínky k předmětným veřejným zakázkám, přičemž tato změna spočívala v rozšíření možnosti plnění předmětu veřejné zakázky, konkrétně v umožnění jiného půdorysu stavby nežli pouze kruhového, jak bylo uvedeno shodně v obou šetřených případech v čl. 2. 4. zadávací dokumentace, aniž by prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, ačkoliv tato změna mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, pročež by tento postup dále v zadávacím řízení mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Z uvedeného důvodu rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. a IV. tohoto rozhodnutí – uložení nápravných opatření

53.  Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

54.  Úřad je při rozhodování podle § 118 povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních   zásad   procesu   zadávání,   tj. transparentnosti   zadávání   veřejných   zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. V daném případě Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zadavatel dopustil pochybení již při stanovení zadávacích podmínek, a vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek uplynula v případě veřejné zakázky č. 1 dne 23. 7. 2015 a v případě veřejné zakázky č. 2 dne 17. 8. 2015, nelze nápravu sjednat jiným způsobem, než zrušením předmětného zadávacího řízení.

55.  Vzhledem k tomu, že v případě zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 1, jakož i v případě zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 2, zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení zadávacích řízení, jak je uvedeno ve výroku III. a IV. tohoto rozhodnutí.

56.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

57.  Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

58.  Podle § 84 odst. 9 zákona pokud zruší zadávací řízení Úřad, užijí se ustanovení § 84 odst. 7 a 8 zákona obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

 K výroku V. tohoto rozhodnutí - uložení úhrady nákladů řízení

59.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis.

60.  Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

61.  Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil předmětná zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

62.  Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 00268810.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1]https://zakazky.mmhk.cz/vezaprofile/?wicket:bookmarkablePage=:cz.i.veza.profile.frontend.page.ZakazkaDetailPage&id=636

[2] https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru.html

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz