číslo jednací: S0808/2015/VZ-03601/2016/541/MSc

Instance I.
Věc Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017
Účastníci
 1. Statutární město Teplice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 16. 2. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 456 KB

Č. j.: ÚOHS-S0808/2015/VZ-03601/2016/541/MSc

 

29. ledna 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 12. 2015 z moci úřední, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2,    415 01 Teplice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599,

 

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice – tím, že v rámci požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 1 skládkou schválenou jako zařízení k odstraňování odpadu či jiným zařízením schváleným k úpravě nebo využití odpadu a minimálně 1 kompostárnou či jiného schváleného zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu, nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599, postup stanovený v § 56 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když nevymezil minimální úroveň uvedeného technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, a zároveň postup stanovený v § 50 odst. 4 citovaného zákona, neboť tím stanovil kvalifikační předpoklad, který vedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže, v důsledku čehož zadavatel současně porušil zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Zadavatel – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599, postup stanovený v § 56 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 citovaného zákona s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, když požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 10 malými traktory se sekačkou nebo jiným obdobným zařízením s minimální šířkou záběru sečení 100 cm a se sběrným košem, minimálně 10 motorovými sekačkami s minimální šířkou záběru sečení 45 cm a minimálně 10 křovinořezy nebo jinými obdobnými zařízeními s výkonem min. 1,3 kW, v důsledku čehož porušil zásadu zákazu diskriminace, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice – uvedeného ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599.

 

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vedl ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599 (dále jen „veřejná zakázka“) správní řízení pod sp. zn. S0586/2015/VZ, které bylo zahájeno dne 7. 9. 2015na návrh z téhož dne.

2.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0586/2015/VZ-40156/2015/541/MSc ze dne 20. 11. 2015 bylo výše uvedené správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastaveno.

3.             V průběhu uvedeného správního řízení zjistil Úřad z dokumentace o veřejné zakázce, kterou od zadavatele obdržel v kompletní podobě dne 25. 9. 2015, následující skutečnosti.

II.             PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

4.             Předmětem veřejné zakázky, vymezeným v bodě 2.1. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, je komplexní údržba městské zeleně na území statutárního města Teplice, spočívající v hrabání listí, úklidu ploch, sekání trávy, úklidu psích exkrementů, rekultivaci městských pozemků, které nejsou v pravidelné údržbě, zásazích na dřevinách, frézování pařezů, tvarování živých plotů a solitérních keřů, hnojení, pletí a okopávce, chemickém odplevelení, výsadbě květin a dřevin na volných plochách, výsadbě mobilní zeleně, zálivce, dosetí travního semene, dodávce materiálu, instalaci vánočních stromů, použití techniky a správě zeleně.

5.             Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel v bodě 3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace ve výši 19 500 000,- Kč bez DPH za jeden rok, resp. 39 000 000,- Kč bez DPH za dobu realizace veřejné zakázky v délce trvání 2 let.

6.             Zadavatel v odst. 3 bodu 4.5. „Prokázání technických kvalifikačních předpokladů“ zadávací dokumentace požadoval předložit přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, a to prostřednictvím předložení smluv či dohod a výpisů z příslušných veřejných registrů prokazujících buď vlastnické právo nebo dočasné užívací právo nebo právo využití. Ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu měl dodavatel prokázat, že bude po celou dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně následujícím zařízením s níže uvedenou minimální kapacitou:

 • minimálně 1 skládka, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu 200301 – Směsný komunální odpad, nebo 1 jiné zařízení, které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití odpadu 200301 – Směsný komunální odpad,
 • minimálně 1 kompostárna, resp. minimálně 1 jiné podle obecně závazných právních předpisů přípustné zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu, která je schválena jako zařízení k využívání odpadu a přebírá k využívání odpad 200201 – Biologicky rozložitelný odpad, s minimální volnou kapacitou 900 tun výlučně zajištěnou pro zneškodňování odpadů z této konkrétní veřejné zakázky,
 • minimálně 4 nákladní vozidla pro svoz odpadu, s minimální celkovou přepravní kapacitou nákladu (sečteno u všech vozidel) 4 tuny,
 • minimálně 10 malých traktorů se sekačkou nebo jiná obdobná zařízení s minimální šířkou záběru sečení každého zařízení 100 cm a se sběrným košem,
 • minimálně 10 motorových sekaček s minimální šířkou záběru sečení každého zařízení 45 cm,
 • minimálně 10 křovinořezů nebo jiná obdobná zařízení s výkonem minimálně 1,3 kW,
 • minimálně 3 motorové pily,
 • minimálně 3 motorové nůžky na živý plot,
 • minimálně 1 štěpkovač dřevního odpadu - průměr dřevní hmoty minimálně 13 cm,
 • minimálně 1 cisternu či jiný stroj, který je přizpůsoben k zalévání záhonů a prvků mobilní zeleně,
 • minimálně 1 plošinu s pracovním dosahem minimálně 19 m.

7.             Podle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10. 8. 2015 obdržel zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek nabídku od jediného uchazeče o veřejnou zakázku.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8.             Po přezkoumání obsahu dokumentace o veřejné zakázce, získal Úřad pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s § 56 odst. 5 písm. c) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 citovaného zákona s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, když požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 1 skládkou schválenou jako zařízení k odstraňování odpadu či jiným zařízením schváleným k úpravě nebo využití odpadu a minimálně 1 kompostárnou či jiného schváleného zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu.

9.             Úřad získal rovněž pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s § 56 odst. 5 písm. c) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 citovaného zákona s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, když požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 10 malými traktory se sekačkou nebo jiným obdobným zařízením s minimální šířkou záběru sečení 100 cm a se sběrným košem, minimálně 10 motorovými sekačkami s minimální šířkou záběru sečení 45 cm a minimálně 10 křovinořezy nebo jinými obdobnými zařízeními s výkonem min. 1,3 kW.

10.         Z důvodu existence uvedených pochybností o tom, zda zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, zahájil Úřad podle § 113 zákona správní řízení z moci úřední ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

11.         Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

12.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0808/2015/VZ-42734/2015/541/MSc ze dne 4. 12. 2015, ve kterém ho zároveň seznámil se zjištěnými skutečnostmi, jež se týkaly jeho postupu při zadávání předmětné veřejné zakázky.

13.         Následně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0808/2015/VZ-39066/2015/541/MSc ze dne 4. 12. 2015 stanovil zadavateli lhůtu, v níž byl oprávněn navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a v níž mohl vyjádřit v řízení své stanovisko.

14.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0808/2015/VZ-42777/2015/541/MSc ze dne 4. 12. 2015 Úřad zadavateli nařídil z moci úřední dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

Vyjádření zadavatele ze dne 14. 12. 2015

15.         Dne 14. 12. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel ke stanovenému požadavku na disponování skládkou a kompostárnou (či obdobnými zařízeními) odkázal na své rozhodnutí o námitkách ze dne 25. 8. 2015. Zadavatel v citovaném rozhodnutí uvedl, že „tento požadavek byl stanoven zejména z toho důvodu, že každá jednotková cena obsahuje veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní přímo souvisí, což znamená, že je v ceně již zakalkulována i likvidace z té které činnosti vzniklého odpadu. Zadavatel tak chce mít jistotu, že zmíněný odpad bude likvidován na místech k tomu určených, a to zejména s ohledem na již několikrát uváděnou skutečnost týkající se agregovaných položek za jednotlivé činnosti. S odvoláním na tuto skutečnost je zřejmé, že dodavatel nepředkládá zhotoviteli v průběhu plnění smlouvy „váženky“ potvrzené vlastníkem skládky nebo kompostárny, aby měl zadavatel jistotu, že je odpad odkládán na místa k tomu určená v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění“. Zadavatel dále uvedl, že v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), je povinností zadavatele, jakožto původce odpadu, zajistit přednostní využití odpadu, a odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

16.         Ke stanovení konkrétních parametrů vybavení, prostřednictvím kterého by měl být předmět veřejné zakázky plněn, zadavatel rovněž odkázal na rozhodnutí o námitkách ze dne 25. 8. 2015, ve kterém uvedl, že „zadavatel specifikoval množství minimálního „technického vybavení“ zejména s ohledem na rozsah zakázky (viz výše). Specifikace např. malých traktorů, kdy zadavatel vyžaduje jejich vybavení sběrným košem a minimálně 100 centimetrovým záběrem lišty se odvíjí mj. od skutečnosti, že se v centrální, tedy lázeňské, části města nachází 44 ha ploch, které jsou v období vegetace sečeny 9 x a cílem zadavatele bylo zajištění co nejrychlejšího posečení ploch včetně „okamžitého sběru trávy“ (sběrný koš), aby byli návštěvníci lázeňských domů, které se nachází v centrální části města, co nejkratší dobu rušeni. Vzhledem k tomu, že je v Zadávací dokumentaci pro plnění předmětu činnosti „sekání trávy“ mj. uvedeno: Dosekávání ploch kolem stromů, záhonů a dalších prvků (obruby, lavičky, koše, ploty dětských hřišť, apod.) na městské zeleni bude prováděno neprodleně po provedení strojního sečení plochy, stanovil zadavatel i minimální množství další techniky (a případně i její výkon) adekvátně k tomuto požadavku. Zadavatel je přesvědčen, že stanovený minimální počet technických zařízení, který je uveden v Zadávací dokumentaci, je adekvátní ve vztahu k sečení 209 ha ploch veřejné zeleně v předepsaných četnostech“. Zadavatel dále doplnil, že sečení bylo v zadávací dokumentaci vymezeno v této četnosti: „střed města - 44 ha - 9x; sídlištní plochy – 136 ha - 6x a okrajové plochy – 29 ha - 3x“, z čehož vyplývá, že v průběhu vegetačního období, tedy sedmi měsíců, musí být posekáno 1 299 ha plochy. Dle zadavatele bylo cílem stanovení předmětných parametrů vybavení efektivní plnění předmětu veřejné zakázky, mj. zvýšený důraz na rychlost a operativnost provádění služeb a maximálně optimalizovat svozové trasy nejen v rámci snížení přejezdových vzdáleností, ale i v rámci respektování běžného života v daných lokalitách.

17.         Zadavatel dále uvedl, že dodavatelé mohli využít institut § 49 odst. 1 zákona a vyžádat si tak k zadávacím podmínkám dodatečné informace týkající se možnosti využití odlišné technologie sečení, přičemž zadavatel by dle svého tvrzení umožnil technické kvalifikační předpoklady doložit i jiným technickým zařízením. Vzhledem k uvedenému považuje zadavatel stanovené technické kvalifikační předpoklady za odpovídající charakteru, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

18.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0808/2015/VZ-46136/2015/541/MSc ze dne 28. 12. 2015 Úřad stanovil zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

19.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření zadavatele a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel tím, že požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 1 skládkou a minimálně 1 kompostárnou či jiným obdobným zařízením, nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 56 odst. 5 písm. c) zákona, když nevymezil minimální úroveň uvedeného technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, a zároveň postup stanovený v § 50 odst. 4 zákona, neboť tím stanovil kvalifikační předpoklad, který vedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže, v důsledku čehož zadavatel současně porušil zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

20.         Úřad rovněž konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 5 písm. c) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 zákona s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, když požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 10 malými traktory se sekačkou nebo jiným obdobným zařízením s minimální šířkou záběru sečení 100 cm a se sběrným košem, minimálně 10 motorovými sekačkami s minimální šířkou záběru sečení 45 cm a minimálně 10 křovinořezy nebo jinými obdobnými zařízeními s výkonem min. 1,3 kW, v důsledku čehož porušil zásadu zákazu diskriminace, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

21.         Jako nápravné opatření Úřad přistoupil ke zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž ke svému rozhodnutí uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 

K postavení zadavatele

22.         Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel v šetřeném případě spadá do některé z kategorií zadavatelů podle § 2 odst. 1 zákona. Podle citovaného ustanovení zákona je za zadavatele veřejné zakázky považován veřejný, sektorový, případně dotovaný zadavatel. Na základě § 2 odst. 2 písm. c) zákona náleží do kategorie veřejných zadavatelů i územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

23.         Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

24.         Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platí, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

25.         S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad tudíž tuto část odůvodnění uzavírá s konstatováním, že zadavatel, tj. statutární město Teplice, coby základní územní samosprávný celek, je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona. Osoba „zadavatele veřejné zakázky“ je tudíž zcela prokazatelně dána.

Relevantní ustanovení zákona

26.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel při postupu podle zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

27.         Podle § 50 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

28.         Podle § 50 odst. 4 zákona není veřejný zadavatel oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek.

29.         Podle § 56 odst. 2 zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat

a)      seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1.             osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2.             osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3.             smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

b)      seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

c)      popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu,

d)      provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

e)      osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb,

f)       opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

g)      přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo

h)      přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

30.         Podle § 56 odst. 4 zákona je veřejný zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění jednoho či více technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 3 citovaných ustanovení zákona. Spočívá-li veřejná zakázka v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek podle § 8 až 10 zákona, je veřejný zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 3 citovaných ustanovení zákona v přiměřeném rozsahu pro každý druh zvlášť.

31.         Podle § 56 odst. 5 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a)      stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b)      uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c)      vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

32.         Podle § 56 odst. 6 zákona pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými podle odstavce 5 citovaných ustanovení zákona, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

 

Obecně ke stanovení technických kvalifikačních předpokladů

33.         Úřad uvádí, že účelem požadavků na kvalifikaci je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky z okruhu subjektů, jež prokáží schopnost veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Požadavek na splnění minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů má zajistit, že se soutěže o veřejnou zakázku zúčastní pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku po jejím přidělení též plnit.

34.         Při stanovení kvalifikačních předpokladů je zadavatel vázán zejména ustanovením § 50 odst. 3 zákona, podle kterého je povinen rozsah požadované kvalifikace omezit pouze na informace a doklady s předmětem veřejné zakázky bezprostředně související. Technické kvalifikační požadavky pak musí být specifikovány v souladu s ustanovením § 56 odst. 5 písm. c) zákona, podle kterého zadavatel musí v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezit jejich minimální úroveň tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, přičemž platí, že zadavatel není oprávněn požadovat prokázání jiných technických kvalifikačních předpokladů, než které jsou vymezeny v ustanovení § 56 odst. 1 až 3 zákona (viz § 56 odst. 4 zákona). V rámci oznámení o zahájení zadávacího řízení může zadavatel uvést buď úplné požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, či je vymezit s odkazem na podrobnou specifikaci těchto požadavků uvedenou v zadávací dokumentaci, tak jako v šetřeném případě. K uvedenému Úřad konstatuje, že při posouzení minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona je nezbytné vycházet z podrobné specifikace technických kvalifikačních předpokladů bez ohledu na to, zda jsou uvedeny přímo v oznámení či  v zadávací dokumentaci.

35.         Úřad v této souvislosti poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 87/2008 ze dne 9. 7. 2009, podle kterého „Předmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele a může mít nejrůznorodější charakter daný jeho věcným obsahem, potřebami zadavatele, jeho finančními možnostmi, apod. Odpovědnost za stanovení kvalifikačních kritérií je proto plně na zadavateli. Zadavatel podle předmětu veřejné zakázky volí konkrétní další kvalifikační kritéria, kterými vymezuje odpovídající úroveň způsobilosti dodavatele poskytnout, dodat nebo provést předmět veřejné zakázky. Pokud ve vztahu k veřejné zakázce dospěje k závěru, že splnění dalších kvalifikačních kritérií není nutné, nemusí jejich prokazování požadovat vůbec. Pokud však dospěje k závěru opačnému, musí pečlivě vážit, jaké minimální kvalifikační požadavky jsou pro provedení jím zadávané veřejné zakázky nezbytné. Musí se přitom vyvarovat všech požadavků, které s předmětem zadávané zakázky nesouvisí věcně či bezprostředně. (…) Stanovení kvalifikačních kritérií proto může omezit výběr potencionálních dodavatelů, to je však možné pouze tehdy, je-li to odůvodněno objektivními okolnostmi, navíc tyto požadavky musí být vždy přiměřené ve vztahu k druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Stanovení kvalifikačních kritérií včetně jejich minimální úrovně rozhodně nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z potencionálních dodavatelů. Naopak jejich účelem je zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou zakázku splnit.“ Dále v citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že nastavení kvalifikačních předpokladů, které nemají vazbu na předmět nebo rozsah zadávané veřejné zakázky, ale pouze znemožní některým dodavatelům se o konkrétní veřejnou zakázku ucházet, lze považovat za skrytou formu nepřípustné diskriminace v zadávacím řízení.

36.         V návaznosti na výše uvedené Úřad předesílá, že vymezení kvalifikačních předpokladů je výlučnou pravomocí zadavatele. Je to právě zadavatel, kdo by měl, z logiky věci, nejlépe vědět, co konkrétně má tvořit předmět veřejné zakázky a jaký okruh dodavatelů tak bude dostatečně kompetentní poptávaný předmět reálně plnit. Současně však Úřad podotýká, že zadavatel si musí být vždy vědom toho, že vymezením kvalifikačních předpokladů, a to zejména stanovením příliš přísných kritérií prokázání způsobilosti dodavatele, může výrazným způsobem ovlivnit okruh dodavatelů, mezi jejichž nabídkami bude v závěrečné fázi zadávacího řízení vybírat, a proto nemůže při stanovování kvalifikačních předpokladů postupovat zcela libovolně. Zadavatel je při vymezení kvalifikačních předpokladů obecně, tedy i při vymezení technických kvalifikačních předpokladů, limitován především základními zásadami zadávacího řízení, tj. zásadami nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení, jež nachází své vyjádření v § 6 odst. 1 zákona, a dále ustanovením § 50 odst. 4 zákona, které zadavateli explicitně zakazuje stanovit takové kvalifikační předpoklady, jejichž výsledkem by bylo podstatné omezení hospodářské soutěže.  

37.         K významu zásad dle § 6 odst. 1 zákona při stanovení technických kvalifikačních předpokladů se ve svém rozsudku č. j. 1 Afs 20/2008 - 152 ze dne 5. 6. 2008 vyjádřil rovněž Nejvyšší správní soud, který konstatoval, že „zákaz diskriminace uvedený v § 6 zákona zahrnuje jednak formu zjevnou, jednak formu skrytou. Za skrytou formu nepřípustné diskriminace v zadávacích řízeních je třeba považovat i takový postup, pokud zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových technických kvalifikačních předpokladů, které jsou zjevně nepřiměřené ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku mohou splnit toliko někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. Někteří z dodavatelů totiž mají v takovém případě a priori znemožněnu účast v zadávacím řízení, byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní. Tím se znemožňuje dosažení cíle zákona o veřejných zakázkách, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli“.

38.         Z výše uvedeného tak vyplývá, že zadavatelem stanovené technické kvalifikační předpoklady nesmí vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení či zvýhodnění některého z dodavatelů, neboť účelem prokázání splnění kvalifikace je umožnit účast všem potenciálním dodavatelům, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

39.         Zadavatel v odst. 3 bodu 4.5 „Prokázání technických kvalifikačních předpokladů“ zadávací dokumentace mimo jiné stanovil: „K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel dále předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením smluv či dohod a výpisů z příslušných veřejných registrů (pokud je vlastnické právo v registrech evidováno) prokazujících buď vlastnické právo nebo dočasné užívací právo nebo právo využití (zejména smlouvu nájemní, leasingovou, o výpůjčce, o dílo, o převzetí odpadů k využití či zneškodnění či budoucí smlouvu umožňující bezpodmínečně uzavření příslušné smlouvy na plnění), přičemž na základě předložené smlouvy musí mít dodavatel závazně a vymahatelně zajištěno užívání či využití příslušného zařízení pro účely řádného a včasného plnění této konkrétní veřejné zakázky. Pokud k provozování zařízení vyžadují obecně závazné právní předpisy souhlas správního orgánu, musí dodavatel předložit pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu umožňující provozování zařízení. Pokud je vyžadována kapacita nebo jiný technický parametr zařízení, musí být předložen doklad výrobce či distributora zařízení prokazující takové parametry a dále prostá kopie technického nebo obdobného průkazu k zařízení vydaného správním orgánem (pokud k danému druhu zařízení vydání průkazu předepisují obecně závazné právní předpisy). Pokud nebude dodavatel vlastníkem zařízení, musí předložit čestné prohlášení vlastníka zařízení, že souhlasí s užíváním/využíváním zařízení pro účely této konkrétní veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění, přičemž toto prohlášení musí v případě skládky, kompostárny nebo obdobného zařízení obsahovat garanci dále uvedené minimální volné kapacity výlučně pro účely této konkrétní veřejné zakázky. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže, pokud bude disponovat po celou dobu plnění veřejné zakázky minimálně následujícím zařízením s níže uvedenou minimální kapacitou:

 • minimálně 1 skládka, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu 200301 – Směsný komunální odpad, nebo 1 jiné zařízení, které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití odpadu 200301 – Směsný komunální odpad,
 • minimálně 1 kompostárna, resp. minimálně 1 jiné podle obecně závazných právních předpisů přípustné zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu, která je schválena jako zařízení k využívání odpadu a přebírá k využívání odpad 200201 – Biologicky rozložitelný odpad, s minimální volnou kapacitou 900 tun výlučně zajištěnou pro zneškodňování odpadů z této konkrétní veřejné zakázky“.

40.         V bodě 7.5 návrhu smlouvy je mimo jiné uvedeno, že „zhotovitel se zavazuje disponovat po celou dobu plnění smlouvy nejméně následujícím materiálním a technickým vybavením:

 • minimálně 1 skládka, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu 200301 – Směsný komunální odpad, nebo 1 jiné zařízení, které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití odpadu 200301 – Směsný komunální odpad,
 • minimálně 1 kompostárna, resp. minimálně 1 jiné podle obecně závazných právních předpisů přípustné zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu, která je schválena jako zařízení k využívání odpadu a přebírá k využívání odpad 200201 – Biologicky rozložitelný odpad, s minimální volnou kapacitou 900 tun výlučně zajištěnou pro zneškodňování odpadů z této konkrétní veřejné zakázky“.

41.         Součástí předmětu veřejné zakázky vymezeným v bodě 2.1 „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je mimo jiné hrabání listí, úklid odpadu z trávníků a porostů, sekání trávy či zásahy na dřevinách, vše včetně naložení odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

42.         Úřad s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky uvádí, že v šetřeném případě není sporu o tom, že požadavek zadavatele na disponování skládkou, resp. kompostárnou, při realizaci veřejné zakázky je odůvodněný, neboť při realizaci veřejné zakázky vzniká odpad (ať už biologicky rozložitelný či směsný komunální) a součástí veřejné zakázky je i likvidace tohoto odpadu dle příslušných právních předpisů (zákon o odpadech). V daném případě je však předmětem sporu otázka, zda požadavek na prokázání dispozice skládkou a kompostárnou již ve fázi prokázání splnění kvalifikace byl stanoven „přiměřeně“, resp. v souladu se zákonem.

43.         Úřad konstatuje, že lze spatřovat určitou analogii mezi požadavkem na disponování skládkou či kompostárnou v šetřeném případě a požadavkem na disponování obalovnou živičných směsí v případě zakázek týkajících se staveb dopravní infrastruktury, přičemž v této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek Nevyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2013 – 47 ze dne 27. 6. 2013, ve kterém se jmenovaný soud vyjadřuje k oprávněnosti technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v doložení vlastnictví či smluvního zajištění obalovny asfaltových směsí: „Mezi vlastnictvím (smluvním zajištěním) obalovny ve fázi zadávacího řízení a kvalitou poskytnuté asfaltové směsi, respektive řádným splněním veřejné zakázky vybraným uchazečem, neshledal žádnou souvislost. Dostatečné garance řádného splnění veřejné zakázky ve fázi zadávacího řízení měl poskytnout seznam obdobných prací uskutečněných uchazečem v posledních letech (který zadavatel dané veřejné zakázky rovněž požadoval). Předmětný technický požadavek nemohl být odůvodněn ani tím, že se splnění veřejné zakázky bez zajištění dodávek produkovaných obalovnou neobešlo a vybraný uchazeč by musel tak jako tak smluvní spolupráci s obalovnou navázat“. Úřad v této souvislosti odkazuje rovněž rozhodnutí č. j. ÚOHS-S369/2013/VZ-18223/2013/511/KČe ze dne 23. 9. 2013, ve kterém je konstatováno porušení § 56 odst. 5 písm. c) zákona a § 50 odst. 4 zákona, při stanovení požadavku na disponování obalovnou v rámci technických kvalifikačních předpokladů.

44.         Úřad ve světle výše uvedených skutečností uvádí, že v šetřeném případě rovněž nespatřuje dostatečně významnou souvislost mezi zajištěním skládky či kompostárny již v rámci fáze prokázání splnění kvalifikačních předpokladů doložených v nabídce jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku a následným řádným splněním veřejné zakázky vybraným uchazečem. Ze stanoveného předmětu plnění veřejné zakázky a znění smluvních podmínek je zřejmé, že uchazeč, který bude veřejnou zakázku realizovat, bude muset nezbytně disponovat příslušným zázemím sloužícím k likvidaci odpadu v souladu s právními předpisy. Povinnost mít takovéto zázemí (alespoň předběžně) zajištěno již při podání nabídky v rámci prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů všemi uchazeči o veřejnou zakázku však Úřad považuje za nadbytečnou a způsobilou znemožnit účast některým dodavatelům, kteří by mohli být schopni veřejnou zakázku plnit. Na základě uvedeného považuje Úřad předmětný technický kvalifikační předpoklad za nepřiměřený druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky a tedy za stanovený v rozporu s § 56 odst. 5 písm. c) zákona.

45.         Úřad poznamenává, že v šetřeném případě zadavatel vymezil povinnost disponovat skládkou a kompostárnou po dobu realizace veřejné zakázky rovněž jako povinnost zhotovitele v bodě 7.5 návrhu smlouvy, přičemž tuto podmínku Úřad považuje z hlediska garance řádného splnění předmětné veřejné zakázky za zcela dostatečnou. V šetřeném případě je tedy dle názoru Úřadu možno předmětný kvalifikační předpoklad vzhledem k potřebám zadavatele nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek.

46.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel ustanovení § 50 odst. 4 zákona tím, že stanovením požadavku na disponování minimálně 1 skládkou schválenou jako zařízení k odstraňování odpadu či jiným zařízením schváleným k úpravě nebo využití odpadu a minimálně 1 kompostárnou či jiného schváleného zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu stanovil technický kvalifikační předpoklad, který vedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže, ačkoliv vzhledem k potřebám zadavatele jej bylo možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek. Zadavatel tím současně nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, neboť některým dodavatelům znemožnil ucházet se o veřejnou zakázku.

47.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze zcela vyloučit možnost, že pokud by zadavatel provedl řádné zadávací řízení podle zákona, mohl oslovit širší okruh dodavatelů, a tedy obdržet i jiné nabídky od dalších dodavatelů, kteří mohli nabídnout zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel svým postupem v rozporu s § 56 odst. 5 písm. c) zákona a § 50 odst. 4 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona nedodržel jeden ze základních principů hospodářské soutěže při zadávání veřejné zakázky, kterým je její otevřenost co nejširšímu spektru potenciálních dodavatelů tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve spojení s co nejefektivnějším hospodařením s veřejnými prostředky.

48.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel tím, že v rámci požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 zákona požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 1 skládkou schválenou jako zařízení k odstraňování odpadu či jiným zařízením schváleným k úpravě nebo využití odpadu a minimálně 1 kompostárnou či jiného schváleného zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu, nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 5 písm. c) zákona, když nevymezil minimální úroveň uvedeného technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, a zároveň postup stanovený v § 50 odst. 4 zákona, neboť tím stanovil kvalifikační předpoklad, který vedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže, v důsledku čehož zadavatel současně porušil zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídku i další uchazeči, přičemž ti mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele.

49.         Vzhledem k uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

50.         Zadavatel v odst. 3 bodu 4.5 „Prokázání technických kvalifikačních předpokladů“ zadávací dokumentace mimo jiné stanovil: „K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel dále předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením smluv či dohod a výpisů z příslušných veřejných registrů (pokud je vlastnické právo v registrech evidováno) prokazujících buď vlastnické právo nebo dočasné užívací právo nebo právo využití (zejména smlouvu nájemní, leasingovou, o výpůjčce, o dílo, o převzetí odpadů k využití či zneškodnění či budoucí smlouvu umožňující bezpodmínečně uzavření příslušné smlouvy na plnění), přičemž na základě předložené smlouvy musí mít dodavatel závazně a vymahatelně zajištěno užívání či využití příslušného zařízení pro účely řádného a včasného plnění této konkrétní veřejné zakázky. Pokud k provozování zařízení vyžadují obecně závazné právní předpisy souhlas správního orgánu, musí dodavatel předložit pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu umožňující provozování zařízení. Pokud je vyžadována kapacita nebo jiný technický parametr zařízení, musí být předložen doklad výrobce či distributora zařízení prokazující takové parametry a dále prostá kopie technického nebo obdobného průkazu k zařízení vydaného správním orgánem (pokud k danému druhu zařízení vydání průkazu předepisují obecně závazné právní předpisy). Pokud nebude dodavatel vlastníkem zařízení, musí předložit čestné prohlášení vlastníka zařízení, že souhlasí s užíváním/využíváním zařízení pro účely této konkrétní veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění, přičemž toto prohlášení musí v případě skládky, kompostárny nebo obdobného zařízení obsahovat garanci dále uvedené minimální volné kapacity výlučně pro účely této konkrétní veřejné zakázky. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže, pokud bude disponovat po celou dobu plnění veřejné zakázky minimálně následujícím zařízením s níže uvedenou minimální kapacitou:

 • minimálně 10 malých traktorů se sekačkou nebo jiná obdobná zařízení s minimální šířkou záběru sečení každého zařízení 100 cm a se sběrným košem,
 • minimálně 10 motorových sekaček s minimální šířkou záběru sečení každého zařízení 45 cm,
 • minimálně 10 křovinořezů nebo jiná obdobná zařízení s výkonem minimálně 1,3 kW.“

51.         V bodě 7.5 návrhu smlouvy je mimo jiné uvedeno, že „zhotovitel se zavazuje disponovat po celou dobu plnění smlouvy nejméně následujícím materiálním a technickým vybavením:

 • minimálně 10 malých traktorů se sekačkou nebo jiná obdobná zařízení s minimální šířkou záběru sečení každého zařízení 100 cm a se sběrným košem,
 • minimálně 10 motorových sekaček s minimální šířkou záběru sečení každého zařízení 45 cm,
 • minimálně 10 křovinořezů nebo jiná obdobná zařízení s výkonem minimálně 1,3 kW.

52.         Úřad uvádí, že předmětem veřejné zakázky, jak již bylo uvedeno výše, je komplexní údržba městské zeleně na území statutárního města Teplice. Je tedy zřejmé, že předmětem veřejné zakázky není nákup vybavení určeného k údržbě zeleně (malých traktorů, sekaček či křovinořezů) s určitými minimálními parametry, ale předmětem veřejné zakázky je pouze poskytnutí služby prováděné pomocí tohoto vybavení. Úřad po posouzení předmětného technického kvalifikačního předpokladu uvádí, že neshledal žádné objektivní důvody, resp. potřeby na straně zadavatele pro požadavek, aby dodavatel disponoval malými traktory se sekačkou nebo jinými obdobnými zařízeními s minimální šířkou záběru sečení 100 cm a se sběrným košem, motorovými sekačkami s minimální šířkou záběru sečení 45 cm a křovinořezy nebo jinými obdobnými zařízeními s výkonem minimálně 1,3 kW. Úřad konstatuje, že v šetřeném případě je s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky pro zadavatele z hlediska prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů relevantní zejména cílový stav, kterého má být pomocí předmětného vybavení dosaženo, a vliv, který má plnění veřejné zakázky na okolí, nikoliv vybavení, které bude k tomuto účelu použito. V daném případě tedy Úřad považuje za podstatné parametry, které budou zaměřeny na zadavatelem požadovaný cíl, jako např. kvalitu sečení, její rychlost a hlučnost, prašnost či emise použité technologie, nikoliv pouze prostředek, kterým má být zadavatelem požadovaného cíle dosaženo.

53.         Co se týče zadavatelem stanovených parametrů požadovaného vybavení, Úřad nespatřuje dostatečnou vazbu mezi šířkou záběru sečení malého traktoru se sekačkou a rychlostí či hlučností sečení. Dle názoru Úřadu totiž nelze vyloučit, že stejného či lepšího stavu, který zadavatel spatřuje v co nejrychlejším posečení a snížení hlučnosti tak, aby byli návštěvníci lázeňských domů co nejméně rušení, by mohlo být dosaženo např. pomocí dvou malých traktorů se sekačkou s menší šířkou záběru sečení, sekačkami o menší hlučnosti či pomocí jiné technologie. Dle názoru Úřadu tak s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky není relevantní, zda je veřejná zakázka realizována prostřednictvím malých traktorů se sekačkou s šířkou záběru minimálně 100 cm či prostřednictvím malých traktorů se sekačkou s šířkou záběru sečení těsně pod zadavatelem stanovenou hodnotou. Úřad rovněž poznamenává, že na kvalitu poskytovaných služeb, která je zadavatelem požadována, mají mimo technických parametrů vybavení vliv i schopnosti obsluhujícího personálu, tudíž je zřejmé, že ani striktně nastavené zadávací podmínky zadavatele nezajistí jím požadovaný stav věci, přičemž jejich výsledkem tak je toliko omezení hospodářské soutěže, což je dle dikce zákona nepřípustné.

54.         Obdobnou argumentaci lze aplikovat i v případě požadavku zadavatele týkajícího se minimální šířky záběru sečení motorových sekaček. Úřad ani v tomto případě nespatřuje dostatečnou vazbu mezi šířkou záběru sečení motorové sekačky a rychlostí či hlučností sečení, neboť zadavatelem požadovaného stavu lze dle názoru Úřadu dosáhnout i pomocí jiného vybavení než pomocí motorových sekaček s minimální šířkou záběru sečení 45 cm, jak stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci.

55.         Co se týče zadavatelem stanoveného parametru týkajícího se minimálního výkonu křovinořezů (či jiného obdobného zařízení), tak Úřad ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky nespatřuje podstatný rozdíl mezi plněním provedeným prostřednictvím křovinořezu s výkonem minimálně 1,3 kW a křovinořezem s výkonem těsně pod touto hranicí. Úřad má za to, že i v případě realizace veřejné zakázky zajišťované prostřednictvím křovinořezů (či jiných obdobných zařízení) neexistuje dostatečná vazba mezi jejich výkonem a rychlostí či hlučností sečení, neboť nelze vyloučit, že stejného či lepšího stavu, který zadavatel spatřuje v co nejrychlejším posečení a snížení hlučnosti, by mohlo být dosaženo např. pomocí více křovinořezů s nižším výkonem či nižší hlučností provozu.

56.         Úřad je přesvědčen, že zadavatelem stanovené požadavky na parametry nástrojů, kterými by měli dodavatelé disponovat, nemají pro zadavatele žádnou vypovídací hodnotu, neboť jejich splnění mu nezaručí ani kvalitu odvedené práce, ani rychlost či minimalizaci hluku v dané oblasti, čímž zadavatel ve svém rozhodnutí o námitkách ze dne 25. 8. 2015 odůvodňoval jím stanovené požadavky.

57.         Úřad v návaznosti na uvedené konstatuje, že požadavek na disponování předmětným vybavením s konkrétními parametry stanovenými v rámci technických kvalifikačních předpokladů, neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Jedná se tak o požadavek zadavatele, jehož úroveň překračuje rozsah možné kvalifikace ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) zákona. Předmětný technický kvalifikační předpoklad považuje Úřad rovněž za stanovený v rozporu se zásadou zákazu diskriminace dle § 6 odst. 1 zákona, neboť znemožňuje účast dodavatelů, kteří by byli schopni realizovat veřejnou zakázku v kvalitě požadované zadavatelem, pouze využívají vybavení s odlišnými parametry. V daném případě nelze zcela vyloučit možnost, že pokud by zadavatel provedl řádné zadávací řízení podle zákona, mohl oslovit širší okruh dodavatelů, a tedy obdržet i jiné nabídky od dalších dodavatelů, kteří mohli nabídnout zadavateli výhodnější podmínky.

58.         K argumentaci zadavatele, že by v návaznosti na žádost o dodatečné informace týkající se možnosti využití odlišné technologie sečení umožnil předmětné technické kvalifikační předpoklady doložit i jiným technickým zařízením, Úřad uvádí, že tuto argumentaci zadavatele považuje za spekulativní. Úřad konstatuje, že pokud měl zadavatel v úmyslu umožnit plnění veřejné zakázky prostřednictvím vybavení s jinými technickými parametry, než požadoval v rámci předmětných technických kvalifikačních předpokladů, měl tyto technické kvalifikační předpoklady přímo stanovit takovým způsobem, aby umožňovaly plnění veřejné zakázky prostřednictvím jiné technologie, a nikoliv pouze „vyčkávat“ na případné obdržení žádosti o dodatečné informace.

59.         Úřad dodává, že v tomto kontextu nelze vyloučit, že důvodem, proč u předmětné veřejné zakázky byla podána pouze jedna nabídka, je právě skrytá diskriminace vycházející z nastavení předmětného technického kvalifikačního předpokladu.

60.         Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel svým jednáním porušil postup stanovený v § 56 odst. 5 písm. c) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 zákona s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky, když požadoval prokázat, že dodavatel bude po dobu plnění veřejné zakázky disponovat minimálně 10 malými traktory se sekačkou nebo jiným obdobným zařízením s minimální šířkou záběru sečení 100 cm a se sběrným košem, minimálně 10 motorovými sekačkami s minimální šířkou záběru sečení 45 cm a minimálně 10 křovinořezy nebo jinými obdobnými zařízeními s výkonem min. 1,3 kW, v důsledku čehož porušil zásadu zákazu diskriminace, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit počet podaných nabídek, a tím i výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídku i další uchazeči, přičemž ti mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele. 

61.         Vzhledem k uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

V.            K uložení nápravného opatření

62.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh, nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

63.         Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

64.         Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, zadavatel postupoval v zadávacím řízení v rozporu se zákonem již od jeho zahájení, neboť nestanovil výše uvedené technické kvalifikační předpoklady v souladu s § 56 odst. 5 písm. c) zákona, resp. v souladu s § 50 odst. 4 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona (jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí), přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další uchazeči, přičemž ti mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele.

65.         Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínek dle § 118 odst. 1 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření. V šetřeném případě postupoval zadavatel v rozporu se zákonem již při stanovení technických kvalifikačních předpokladů, tento stav tak nelze zhojit jinak než zrušením zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

66.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

67.         Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí (v daném případě po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí). Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

VI.          K uložení úhrady nákladů řízení

68.         Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

69.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

70.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2015000808.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz