Rozhodnutí: R313/2015/VZ-04036/2016/321/TNo

Instance II.
Věc Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti
Účastníci
  1. Královéhradecký kraj
  2. XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 4. 2. 2016
Související rozhodnutí S0539/2015/VZ-26370/2015/521/OPi
R313/2015/VZ-04036/2016/321/TNo
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

Č. j.: ÚOHS-R313/2015/VZ-04036/2016/321/TNo

 

3. února 2016

 

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 22. 9. 2015 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

 

  • společností XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 48109193, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 28. 7. 2015 JUDr. Adamem Batunou, advokátem, ev. č. ČAK 09849, se sídlem Panská 895/6, 110 00 Praha,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS‑S0539/2015/VZ-26370/2015/521/OPi ze dne 4. 9. 2015, jímž bylo zastaveno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –

 

  • Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 25. 8. 2015 příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové,

 

při zadávání veřejné zakázky s názvem „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS‑S0539/2015/VZ-26370/2015/521/OPi ze dne 4. 9. 2015

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 21. 8. 2015 návrh navrhovatele – XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 48109193, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 28. 7. 2015 JUDr. Adamem Batunou, advokátem, ev. č. ČAK 09849, se sídlem Panská 895/6, 110 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 25. 8. 2015 příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2015 pod ev. č. zakázky 509376 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2015 pod ev. č. 2015/S 096-174221 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dne 10. 8. 2015 doručil navrhovatel zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Zadavatel rozhodnutím ze dne 14. 8. 2015, které navrhovatel obdržel téhož dne, námitkám navrhovatele nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu výše uvedený návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             Napadené rozhodnutí

3.             Dne 4. 9. 2015 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS‑S0539/2015/VZ-26370/2015/521/OPi, (dále jen „napadené rozhodnutí“). Ve výroku napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

4.             V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že rozhodnutí zadavatele ze dne 14. 8. 2015 o námitkách navrhovatele bylo navrhovateli doručeno téhož dne. Kauce musí být dle § 115 odst. 5 zákona připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu. Posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a tedy i posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu, byl v šetřeném případě podle § 114 odst. 4 zákona den 24. 8. 2015. Úřad návrh navrhovatele obdržel dne 21. 8. 2015, přičemž součástí návrhu nebyl doklad o složení kauce. Úřad zjistil, že k připsání kauce na účet Úřadu nedošlo ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, ani později. Jelikož lhůta pro připsání kauce na účet Úřadu podle § 115 odst. 5 zákona marně uplynula dne 25. 8. 2015, přičemž kauce na účet Úřadu připsána nebyla, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení.

 

III.           Námitky rozkladu

5.             Dne 22. 9. 2015 doručil navrhovatel Úřadu rozklad proti napadenému rozhodnutí. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 7. 9. 2015. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

6.             Navrhovatel ve svém rozkladu namítá, že skutečnosti uvedené v jeho návrhu svědčí o důvodném podezření, že ze strany zadavatele došlo v předmětném zadávacím řízení k závažnému porušení zákona. I bez návrhu je tak na místě prověřit postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky.

Závěr rozkladu

7.             Závěrem svého rozkladu navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil.

 

IV.          Řízení o rozkladu

8.             Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Vyjádření zadavatele k rozkladu

9.             Dne 30. 9. 2015 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele, kde zadavatel uvádí, že se vzhledem k tomu, že navrhovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 115 zákona, plně ztotožňuje s napadeným rozhodnutím. Dle zadavatele povinnost zastavit řízení v případě nedoložení dokladu o složení kauce vyplývá přímo ze zákona, přičemž není pochyb o naplnění zákonných podmínek pro zastavení správního řízení ve smyslu § 117a písm. a) zákona.

Stanovisko předsedy Úřadu

10.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadaného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

11.         Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, že zastavil správní řízení, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.

 

V.            K námitkám rozkladu

12.         Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

13.         Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

14.         Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

15.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

16.         V posuzovaném případě není sporu o tom, že měl navrhovatel spolu s podáním návrhu složit na účet Úřadu podle § 115 odst. 1 zákona kauci ve výši 1% z nabídkové ceny za celou dobu plnění veřejné zakázky.

17.         Jelikož navrhovatel ve svém rozkladu neuvádí žádné skutečnosti, které by svědčily o tom, že složil v souvislosti s návrhem kauci na účet Úřadu ve smyslu § 115 odst. 1 zákona, nelze jinak než se ztotožnit s posouzením Úřadu v prvním stupni, neboť ke dni 25. 8. 2015, kdy marně uplynula lhůta pro složení kauce, kauce prokazatelně na účet Úřadu nebyla složena, a ani poté navrhovatel požadovanou kauci nesložil.

18.         S nesložením kauce podle § 115 odst. 1 zákona zákon spojuje jediný následek, kterým je zastavení řízení bez dalšího. Jelikož tedy navrhovatel kauci prokazatelně nesložil, nelze jinak, než napadené rozhodnutí o zastavení správního řízení potvrdit a podaný rozklad zamítnout, neboť bylo vydáno plně v intencích výslovné normativní úpravy uvedené v § 117a písm. c) zákona.

19.         Zároveň jediná námitka, kterou navrhovatel v rozkladu vznesl, nesměřuje proti napadenému rozhodnutí, tudíž v souvislosti s posouzením souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy není relevantní.

 

VI.          Závěr

20.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

21.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

 POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona, nelze dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

2.             JUDr. Adam Batuna, Panská 895/6, 110 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz