číslo jednací: S489/2010/VZ-11385/2014/511/KČe

Instance I.
Věc Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.
Účastníci
 1. Krajská zdravotní, a.s.
 2. HOSPIMED, spol. s r.o.
 3. PURO-KLIMA, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2015
Související rozhodnutí S489/2010/VZ-2428/2011/510/KČe
R87/2011/VZ-16231/2011/310/ASc/JSl
R87/2011/VZ-3650/2014/310/PMo
S489/2010/VZ-11385/2014/511/KČe
R204/2014/VZ-43770/2015/322/DRu
Dokumenty file icon dokument ke stažení 605 KB

Č. j.: ÚOHS-S489/2010/VZ-11385/2014/511/KČe

 

28. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15.12.2010 z moci úřední, jehož účastníky jsou

 

 • zadavatel – Krajská zdravotní, a.s., IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, zastoupená na základě pověření ze dne 28.2.2014 Ing. Petrem Fialou,
 • vybraný uchazeč – účastníci „Sdružení – Krajská zdravotní“
 • HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 a
 • PURO-KLIMA, a.s., IČO 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 23.12.2010 HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,

 

kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.10.2008 podali v  zadávacím řízení společnou nabídku,

 

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadání veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.“ v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 3.9.2008  a uveřejněno dne 12.9.2008 pod ev.č. 60022235 (ve znění opravy uveřejněné dne 20.10.2008) a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod zn. 2008/S178-237435 dne 13.9.2008 (ve znění opravy uveřejněné dne 22.10.2008), přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.1.2009,

rozhodl takto: 

I.

Zadavatel – Krajská zdravotní, a.s., IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – se při zadávání veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.“ v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 3.9.2008  a uveřejněno dne 12.9.2008 pod ev.č. 60022235 (ve znění opravy uveřejněné dne 20.10.2008) a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod zn. 2008/S178-237435 dne 13.9.2008 (ve znění opravy uveřejněné dne 22.10.2008), dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 6 citovaného zákona, když přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, ačkoliv provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 citovaného zákona, když dne 20.10.2008 uveřejnil v Informačním systému o veřejných zakázkách opravné oznámení, ve kterém  stanovil nově dobu trvání zakázky, a to zahájení na 1.12.2008 a dokončení na 31.8.2009, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dne 8.12.2008 uzavřel s vybraným uchazečem – účastníci „Sdružení – Krajská zdravotní“ – HOSPIMED, spol. s r. o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, a PURO-KLIMA, a.s., IČO 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, kteří dne 20.10.2008 uzavřeli smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky – smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

II.

Zadavatel – Krajská zdravotní, a.s., IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – se při zadávání veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.“ v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 3.9.2008 a uveřejněno dne 12.9.2008 pod ev.č. 60022235 (ve znění opravy uveřejněné dne 20.10.2008) a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod zn. 2008/S178-237435 dne 13.9.2008 (ve znění opravy uveřejněné dne 22.10.2008) dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 citovaného zákona ve spojení s § 6 téhož zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče – účastníci „Sdružení – Krajská zdravotní“ – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, a PURO-KLIMA, a.s., IČO 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, kteří dne 20.10.2008  uzavřeli smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky – neboť v protokolu č. 3 z jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2008, na kterém se komise zabývala posouzením vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, nejsou uvedeny důvody akceptace vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, ačkoliv existují zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry dodávky v souvislosti s dechovým objemem  a dechovou frekvencí anesteziologického přístroje uvedeného pod  položkou č. 17 Technické specifikace, přičemž tak zadavatel zároveň porušil i zásadu transparentnosti a tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť u nabídky vybraného uchazeče nelze s určitostí konstatovat splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a zadavatel dne 8.12.2008 uzavřel s vybraným uchazečem – účastníci „Sdružení – Krajská zdravotní“ –  HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, a PURO-KLIMA, a.s., IČO 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, kteří dne 20.10.2008 uzavřeli smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky – smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

III.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I.  a II. tohoto rozhodnutí se zadavateli – Krajské zdravotní, a.s., IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem –  podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 300 000 Kč (tři sta tisíc korun českých), která je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

Správní řízení se v  části vedené ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – Krajská zdravotní, a.s., IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – tím, že při zadávání veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení jehož oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 3.9.2008  a uveřejněno dne 12.9.2008 pod ev.č. 60022235 (ve znění opravy uveřejněné dne 20.10.2008) a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod zn. 2008/S178-237435 dne 13.9.2008 (ve znění opravy uveřejněné dne 22.10.2008), zadavatel nestanovil délku lhůty pro podání nabídek adekvátně předmětu veřejné zakázky, podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v řízení nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 120 téhož zákona.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Krajská zdravotní, a.s., IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – zadal veřejnou zakázku „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 3.9.2008 a uveřejněno dne 12.9.2008 pod ev.č.  60022235, ve znění opravy uveřejněné dne 20.10.2008, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod zn. 2008/S178-237435 dne 13.9.2008, ve znění opravy uveřejněné dne 22.10.2008 (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel v oznámení o zakázce jako základní hodnotící kritérium pro  zadání veřejné zakázky stanovil ekonomickou výhodnost nabídky s tím, že jako dílčí hodnotící kritéria uvedl: celkovou nabídkovou cenu bez DPH (s váhou 50 %), plán organizace zakázky (s váhou 30 %) a technické a funkční vlastnosti zdravotní techniky (s váhou 20 %). Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel uvedl ve výši 420 mil. Kč bez DPH.

2. Jak vyplývá z dokumentace o veřejné zakázce, zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku, kterou podal uchazeč – účastníci „Sdružení – Krajská zdravotní“ – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, a PURO-KLIMA, a.s., IČO 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 23.12.2010 HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.10.2008 podali v  zadávacím řízení společnou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč“).

3. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.11.2008, hodnotící komise – vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka – neprovedla hodnocení nabídek a jako nejvhodnější  stanovila nabídku vybraného uchazeče. Zadavatel v tomto smyslu rozhodl dne 19.11.2008 o výběru nejvhodnější nabídky a následně dne 8.12.2008 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu o dílo č. 24-8-0000025 v celkové ceně 378 525 775,50 Kč bez DPH (tj.  417 155 652,30 Kč s DPH). Zadavatel oznámení o zadání veřejné zakázky uveřejnil v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 16.1.2009.

II. PODNĚT

4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], obdržel dne 30.8.2010 podnět Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „stěžovatel“) k prošetření postupu zadavatele v předmětné veřejné zakázce. Úřad s obsahem podnětu vedeným pod sp.zn. ÚOHS-P598/2010 seznámil zadavatele a současně si od něj vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce a vyjádření k podnětu. Po posouzení obdržených dokumentů Úřad zahájil správní řízení z  moci úřední. Důvodem byly pochybnosti Úřadu, že: (1) zadavatel provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení, aniž by přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, (2) délka lhůty pro podání nabídek nebyla stanovena adekvátně předmětu veřejné zakázky, (3) úkony zadavatele učiněné při posouzení nabídky vybraného uchazeče nebyly provedeny dostatečně transparentně a (4) zda nabízené přístroje splňují parametry nebo vlastnosti, požadované v zadávací dokumentaci.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem ze dne 14.12.2010. Dnem 15.12.2010, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení zadavateli doručeno, bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení vedené pod sp.zn. ÚOHS-S489/2010/VZ zahájeno. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona zadavatel a vybraný uchazeč.

6. Po přezkoumání věci vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S489/2010/VZ-2428/2011/510/KČe ze dne 4.4.2011, ve kterém:

 • ve výroku I. rozhodnutí konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím,  že
 • I.1. nedodržel povinnost stanovenou v § 40 odst. 6 zákona, neboť neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, ačkoliv provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení,
 • I.2. nedodržel postup stanovený § 6 zákona tím, že nepostupoval transparentním a  přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného uchazeče ve smyslu §§ 76 a 77 zákona, přičemž oba uvedené postupy zadavatele mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem,
 • ve výroku II. rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti stanovenou v § 6  zákona při posuzování prokázání splnění kvalifikace vybraného uchazeče, přičemž uvedený postup zadavatele nemohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
 • ve výroku III. rozhodnutí za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I.  rozhodnutí zadavateli uložil podle § 120 odst. 2  písm. a) zákona pokutu ve výši 700 tis. Kč.

 

7. Proti tomuto rozhodnutí podal zadavatel dne 21.4.2011 rozklad. Předseda Úřadu rozhodnutím č.j. ÚOHS-R87/2011/VZ-16231/20110/ASc/JSl ze  dne 13.10.2011

 • ve výroku I. svého rozhodnutí výroky I. a III. rozhodnutí Úřadu potvrdil a rozklad zadavatele v této části zamítl,
 • ve výroku II. svého rozhodnutí výrok II. rozhodnutí Úřadu zrušil a správní řízení v této části zastavil; obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 15.10.2011.

8. Na základě žaloby podané zadavatelem Krajský soud v Brně rozsudkem č.j. 62 Af 74/2011-90 ze dne 28.5.2013 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu ve výroku I. a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení. Úřad podal proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně kasační stížnost, kterou však Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 7 Afs 59/2013-35 ze dne 21.11.2013 zamítl.

9. Předseda Úřadu rozhodnutím č.j. ÚOHS-R87/2011/VZ-3650/2014/310/PMo ze dne 19.2.2014 zrušil výroky I. a III. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S489/2010/VZ-2428/2011/510/KČe ze dne 4.4.2011 a věc Úřadu vrátil k novému projednání. V odůvodnění rozhodnutí předseda Úřadu uvedl, že v šetřeném případě je stěžejní zejména to, že Úřad podstatným způsobem porušil příslušná ustanovení o správním řízení, neboť ve výroku I. rozhodnutí neuvedl takové skutečnosti, aby byla vyloučena zaměnitelnost skutků, neboť Úřad správní delikt, resp. delikty, nedostatečně specifikoval.

Pokračování řízení

10. Úřad dopisem č.j. ÚOHS-S489/2010/VZ-3912/2014/511/KČe ze dne 24.2.2014 vyrozuměl účastníky řízení o pokračování správního řízení. Současně jim usnesením č.j. ÚOHS-S489/2010/VZ-3913/2014/511/KČe z  téhož dne stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení svoje stanovisko, resp. se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Proti tomuto usnesení podal zadavatel dopisem ze dne 3.3.2014 rozklad.

Vyjádření zadavatele ze dne 13.3.2014

11. Zadavatel se ve správním řízení vyjádřil dopisem ze dne 13.3.2014, ve kterém uvedl, že rozhodnutí Úřadu a předsedy Úřadu trpěla nejen nedostatky procesního a formální charakteru, které byly důvodem pro jejich zrušení, ale rovněž vadami meritorního posouzení věci a nesprávných právních závěrů. Nedostatek formy obou rozhodnutí měl v této souvislosti dopad na věcnou správnost, neboť Úřad v žádném rozhodnutí nedospěl k jasnému a přezkoumatelnému vymezení skutků a postupů, kterými se zadavatel měl dopustit spáchání správního deliktu dle § 120 odst. 2 písm. a) zákona [myšleno zřejmě § 120 odst. 1 písm. a) zákona – pozn. Úřadu], za který mu byla uložena pokuta. Zadavatel tedy znovu opakuje podstatné body své dosavadní argumentace a žádá, aby při následném rozhodování Úřadu bylo k této argumentaci zadavatele relevantním způsobem přihlédnuto. Změny zadávacích podmínek ve vyhlášení, v jejichž provedení spatřuje Úřad spáchání správního deliktu, nebyly dle zadavatele takového charakteru, aby odůvodňovaly postup dle § 40 odst. 6 zákona. Provedená změna neznamenala, že by uchazeči museli zásadním způsobem změnit svoje kalkulace a plány na splnění veřejné zakázky, které by bylo potřebné promítnout do nabídek. Zadavatel je i nadále přesvědčen, že prodloužení lhůty pro podání nabídek by v daném případě pouze nehospodárně prodlužovalo zadávací řízení. Ustanovení § 49 odst. 2 ve spojení s § 49 odst. 1 a 3 zákona dává zadavateli možnost doručit dodatečné informace a související dokumenty známým dodavatelům v krajním případě pouhých šest dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Takovéto dodatečné informace mohou obsahovat sdělení, úpravy a informace svou povahou obdobné výše uvedené změně a zákon ani nepředpokládá, že by měl být poskytnut časový prostor pro žádosti o zaslání zadávací dokumentace pro dodavatele, kteří o ni zatím nepožádali.

12. Zadavatel rovněž nesouhlasí se závěrem Úřadu, že neprodloužení zadávací lhůty mělo podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť pro tento závěr Úřad nepředložil žádné relevantní zdůvodnění. Tuto otázku, která je klíčová pro posouzení, zda došlo ke spáchání správního deliktu, posuzoval Úřad dle zadavatele pouze paušálně, bez přihlédnutí ke skutkovým zjištěním a reálným okolnostem případu. Nedostatečné provedení důkazů je dle zadavatele nepřiměřené následkům, které by s výrokem o spáchání správního deliktu byly pro zadavatele spojeny, tedy vedle sankce i povinnost vrátit dotaci poskytnutou na realizaci veřejné zakázky. V této souvislosti zadavatel požaduje provedení řádného dokazování a žádá, aby Úřad identifikoval případné dodavatele, jejichž práva měla či mohla být postupem zadavatele údajně dotčena. Proto navrhuje vyžádat si písemné vyjádření od dodavatelů, kteří si vyzvedli dokumentaci k veřejné zakázce, zda by případné prodloužení lhůty změnilo jejich stanovisko k veřejné zakázce. Bez toho dle zadavatele nelze hovořit o údajném či potenciálním ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Dále zadavatel požaduje, aby Úřad nechal vypracovat znalecký posudek k otázce, jaké doby by bylo objektivně zapotřebí k tomu, aby průměrně vybavený a erudovaný dodavatel zareagoval na změnu v zadávací dokumentaci. Dle zadavatele se jedná o otázku odbornou, tedy nikoli o otázku, kterou by Úřad mohl zodpovědět v rámci svého správního uvážení, neboť v takovém případě by se jednalo pouze o nekvalifikovaný odhad. Otázka je dle zadavatele klíčová pro možný výrok o spáchání správního deliktu. Zadavatel shrnuje, že se svým postupem nedopustil spáchání správního deliktu, a navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

13. Úřad přezkoumal na základě § 112 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů,  vlastních zjištění a vyjádření účastníka řízení Úřad konstatuje, že se zadavatel

I. dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 6 zákona tím, že ačkoliv provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení, nesplnil povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

II. dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče neboť v protokolu č. 3 z jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2008, na kterém se komise zabývala posouzením vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, nejsou uvedeny důvody akceptace vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, ačkoliv existují zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry přinejmenším u jednoho z přístrojů.

K tomu Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

14. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

15. Podle § 40 odst. 6 zákona provede-li veřejný zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

16. Podle § 147 odst. 8 zákona zadavatel může při respektování zásad uvedených v § 6 zákona provést úpravy v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené úpravy uveřejnit podle odst. 1 až 3 a oznámit provedení úpravy do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

Zjištění Úřadu z  dokumentace o veřejné zakázce

17. Zadavatel oznámení o  předmětné veřejné zakázce (dále jen „oznámení“) uveřejnil v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 12.9.2008 (s datem odeslání oznámení do systému dne 3.9.2008) a v Úředním věstníku EU dne 13.9.2008.  Lhůtu pro podání nabídek zadavatel v  oznámení stanovil do 27.10.2008, tedy ve smyslu ustanovení § 39 odst. 5 zákona v délce 54 kalendářních dnů. Zadávací lhůtu zadavatel v  oznámení stanovil do 30.6.2008 (jedná se o zřejmý omyl v datování – pozn. Úřadu).

18. Předmět veřejné zakázky zadavatel v oznámení popsal jako „dodávku zdravotnických přístrojů a zařízení, včetně montáže, uvedení zařízení do provozu, instalace a vyškolení obsluhy s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a IT technologie, včetně záručního servisu“, s odkazem na podrobnou specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci. V zadávací dokumentaci je předmět veřejné zakázky podrobně specifikován v její příloze č. 1 Technické specifikace a v příloze č. 2 Výkaz výměr, a to dle jednotlivých zdravotnických zařízení zadavatele (nemocnice Chomutov ve 32 položkách, nemocnice Teplice v 50 položkách, nemocnice Ústí nad Labem ve 35 položkách, nemocnice Děčín ve 48 položkách a nemocnice Most v 62 položkách) s tím, že zadavatel uvedl, že předmětem smlouvy je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení, včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a vyškolení obsluhy, včetně zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, dodání návodu na obsluhu v českém jazyce, dodání prohlášení o shodě, příslušné dokumentace dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a dále dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, protokol o zaškolení obsluhy, poskytování bezplatného záručního servisu, včetně provádění předepsaných preventivních prohlídek přístrojů po celou dobu záruční lhůty zdarma, likvidace obalů a odpadů.

19. Jako dobu trvání zakázky zadavatel v  oznámení uvedl: zahájení 14.11.2008 a dokončení 30.4.2009. V zadávací dokumentaci zadavatel dobu plnění veřejné zakázky specifikoval podrobněji s tím, že zahájení plnění stanovil od 14.11.2008, v návaznosti na průběh zadávacího řízení, a  předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky na květen 2009 s tím, že předmět plnění bude realizován na základě dvou etap s tímto předpokládaným časovým průběhem: 1. etapa – zahájení plnění od 14.11.2008, ukončení plnění do 20.12.2008, zkušební provoz leden 2009; 2. etapa – zahájení plnění únor 2009, ukončení plnění do 30.4.2009, zkušební provoz květen 2009.

20. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v  oznámení stanovil ekonomickou výhodnost nabídky s tím, že jako dílčí hodnotící kritéria uvedl: celkovou nabídkovou cenu bez DPH (s váhou 50 %), plán organizace zakázky (s váhou 30 %) a technické a funkční vlastnosti zdravotní techniky (s váhou 20 %).

21. Ke způsobu hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria „plán organizace zakázky“ zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že v rámci tohoto kritéria posoudí následující subkritéria:

a) Řešení procesního rámce realizace veřejné zakázky, v jehož rámci bude hodnotit navrhované řešení z pohledu popisu spolupráce (tzn. personální obsazení, organizace práce, koordinace činností atd.) a také popis činností, které budou v rámci realizace vykonávány, jejich vazby, závislosti, analýza rizik. Zadavatel uvedl, že bude nejlépe hodnotit řešení, které zajistí největší eliminaci rizik z pohledu zadavatele a bude nejpřesněji definovat míru součinnosti směrem k zadavateli.

b) Harmonogram realizace veřejné zakázky, který bude respektovat termíny uvedené vzadávací dokumentaci. Uchazeč v harmonogramu uvede dělení zakázky na jednotlivé etapy a dílčí části (v týdnech) s ohledem na místo plnění. Předložený harmonogram bude doplněním procesního rámce realizace veřejné zakázky, tedy časové určení jednotlivých činností včetně popisu vazeb jednotlivých činností navzájem.

22. Zadavatel uvedl, že toto kritérium bude hodnotit formou přiřazení bodů nabídkám jednotlivými hodnotiteli v rozmezí 1-10, tak, že jako nejvhodnější bude hodnotit řešení, které zajistí největší eliminaci rizik z pohledu zadavatele a bude nejpřesněji definovat míru potřebné součinnosti a dále mu bude nejlépe vyhovovat předložený harmonogram realizace veřejné zakázky.

23. Zadavatel následně dne 20.10.2008 (s datem odeslání oznámení do systému dne 9.10.2008) uveřejnil v Informačním systému o veřejných zakázkách a dne 22.10.2008 v Úředním věstníku EU opravné oznámení, ve kterém provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení s tím, že:  

 • stanovil nově předpokládané termíny realizace veřejné zakázky: zahájení 1.12.2008 a dokončení 31.8.2009,
 • stanovil nově lhůtu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán do 30.6.2009,
 • snížil cenu zadávací dokumentace: původně 4 tis. Kč – nově 1 tis. Kč,
 • změnil adresu kontaktního místa, na kterém lze získat zadávací dokumentaci a kam zaslat nabídky: původně VAHARINA a.s., Biskupský dvůr 2095/8, Praha – nově VAHARINA a.s., Masarykova 1047/35, Ústí nad Labem.

Lhůta pro podání nabídek zůstala i po provedení předmětných úprav stejná, a to do 27.10.2008.

24. Podle „Seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci“, si tuto dokumentaci vyzvedlo celkem 18 subjektů.  

25. Zadavatel dopisem ze dne 10.10.2008, odeslaným dle podacích lístků dne 13.10.2008, poskytl dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám, ve kterých dobu plnění veřejné zakázky upravil následovně: zahájení plnění 1.12.2008 v návaznosti na průběh zadávacího řízení, předpokládané ukončení plnění 31.8.2009, s předpokládaným časovým průběhem jednotlivých etap: 1. etapa – zahájení plnění 1.12.2008, ukončení plnění do 28.2.2009, zkušební provoz do 31.3.2009 (pro nemocnici Chomutov do 30.4.2009), 2. etapa – zahájení plnění 1.4.2009, ukončení plnění do 30.6.2009, zkušební provoz do 31.8.2009.

26. Zadavatel v dodatečných informacích č. 1 dále oznámil změnu adresy kontaktního místa, na kterém lze získat zadávací dokumentaci a zaslat nabídky (nově VAHARINA a.s., Masarykova 1047/35, Ústí nad Labem) a v příloze přiložil upravený text návrhu smlouvy, reflektující nově stanovené doby plnění a doplněný o povinné náležitosti daňových dokladů a nové ustanovení čl. 11.6 smlouvy, zavazující dodavatele k umožnění kontroly dokladů souvisejících s projektem a uchování dokumentace po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

27. Zadavatel nedatovaným dopisem, odeslaným dle podacích lístků dne 16.10.2008, poskytl dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dodatečné informace k  zadávacím podmínkám č. 2, ve kterých upřesnil specifikaci předmětu plnění s tím, že

 • nahradil položku PACS čtečka víceslotová, která je ve specifikaci předmětu plnění a ve výkazu výměr uvedena pod položkami č. 28 – nemocnice Chomutov, č. 46 – nemocnice Teplice, č. 44 – nemocnice Děčín a č. 58 – nemocnice Most, položkou PACS čtečka jednoslotová a doplnil technické charakteristiky a parametry přístroje a výkaz výměr upravený ve smyslu této změny,
 • upravil technické parametry položky Laserový analyzátor zrakového nervu, která je ve specifikaci a ve výkazu výměr uvedena pod položkou č. 12 – nemocnice Děčín, a doplnil technické charakteristiky a parametry přístroje a výkaz výměr upravený ve smyslu této změny.

28. Zadavatel nedatovaným dopisem, odeslaným dle podacích lístků dne 20.10.2008, poskytl dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3, ve kterých upřesnil změnu specifikace oznámenou v dodatečných informacích č. 2 s tím, že náhrada položky PACS čtečka víceslotová za položku PACS čtečka jednoslotová se týká pouze položky č. 58 – nemocnice Most a aby vyloučil pochybnosti ohledně správné verze, připojil nový výkaz výměr s datem 20.10.2008 a specifikaci předmětu plnění pro PACS čtečky ve smyslu této změny.

K postupu zadavatele

29. Úřad k postupu zadavatele uvádí, že za podmínek stanovených v  § 147 odst. 8 zákon zadavateli umožňuje provést úpravy v uveřejněném vyhlášení. Jak ale vyplývá z ustanovení § 40 odst. 6 zákona, pokud zadavatel takové úpravy v uveřejněném vyhlášení provede, je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. Zákon tedy zadavateli stanovuje jednoznačnou povinnost současně s úpravou v uveřejněném vyhlášení – a to bez výjimky – prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Sama délka prodloužení lhůty pro podání nabídek je pak souvisejícím aspektem, odvislým od povahy provedené úpravy.

30. V šetřeném případě zadavatel úpravy zadávacích podmínek jednoznačně provedl, a to v rozsahu uvedeném výše pod bodem 23. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Zadavatel tedy byl v takovém případě ve smyslu § 40 odst. 6 zákona povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Při prodloužení této lhůty pak měl přihlédnout k povaze provedených úprav. Zadavatel – i přes provedené úpravy v uveřejněném vyhlášení – však lhůtu pro podání nabídek vůbec neprodloužil a v opravném oznámení ponechal konec této lhůty v původním termínu, tedy do 27.10.2008, stanoveném v oznámení o zakázce uveřejněném v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 12.9.2008.

31. Úřad ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu  č.j. 5 Afs 131/2007-131 ze dne 12.5.2008 v této souvislosti nejprve zkoumal, zda úpravy zadávacích podmínek, které zadavatel v uveřejněném vyhlášení provedl, byly natolik podstatné povahy, že je nebylo možno – coby pouhé upřesnění zadávacích podmínek – provést formou dodatečných informací. Úřad po zvážení věci jako podstatnou úpravu zadávacích podmínek posoudil úpravu v uveřejněném vyhlášení, kterou zadavatel nově stanovil dobu trvání zakázky: její zahájení dne 1.12.2008 a dokončení dne 31.8.2009. Úřad k tomuto závěru dospěl na základě následující argumentace.

32. Podle původních zadávacích podmínek měli dodavatelé k dispozici pro plnění předmětu veřejné zakázky časový úsek v  délce 5,5 měsíce (doba trvání zakázky byla zadavatelem stanovena od 14.11.2008 do 30.4.2009). Po úpravě v uveřejněném vyhlášení tento časový interval narostl na dobu 9 měsíců (doba trvání zakázky byla zadavatelem stanovena nově od 1.12.2008 do 31.8.2009).

33. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, předmětem veřejné zakázky je nejen dodávka lékařských přístrojů a vybavení, v celkem 227 položkách popsaných ve Specifikacích a Výkazu výměr v zadávací dokumentaci, ale i s tím spojená „montáž, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a vyškolení obsluhy, zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, dodání návodu na obsluhu v českém jazyce, dodání prohlášení o shodě, příslušná dokumentace a doklady dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, a dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, protokol o zaškolení obsluhy,…“ Předmět veřejné zakázky je kromě toho dislokován v celkem 5 zdravotnických zařízeních zadavatele.

34. Potenciální dodavatel tedy měl v případě prodloužení doby plnění předmětu veřejné zakázky (cca o 65 %) na přípravu, kompletaci a vlastní dodávku spojenou s příslušnými službami podstatně větší časový prostor. Nelze přitom odhlédnout ani od velikosti předmětu veřejné zakázky, kterou dokládá jak počet položek celé dodávky, tak i její charakter prezentovaný technickými podmínkami v technických specifikacích zadávací dokumentace, resp. celkový objem zakázky představovaný její předpokládanou hodnotou ve výši 420 mil. Kč.

35. V takovém případě nelze vyloučit, že za takto upravených zadávacích podmínek mohli, a to nejen dodavatelé, kteří si zadávací dokumentaci již vyzvedli, ale i další dodavatelé, reflektující na nové a nepochybně příznivější podmínky dodávky, které prodloužení doby trvání veřejné zakázky představuje, v případě, pokud by zadavatel lhůtu pro podání nabídek (adekvátně) prodloužil, znovu zvážit svoji účast v zadávacím řízení a případně i podat nabídku. Je zřejmé, že prodloužení doby trvání veřejné zakázky má nepochybně vliv i na konstrukci a kalkulaci nabídky, zohledňující nové podmínky dodávky, a to i z důvodu, že aspekty „řešení procesního rámce realizace veřejné zakázky“ a „harmonogram její realizace“, tedy de facto projekt a kalkulace realizace předmětu plnění v místě a čase, byly zadavatelem v rámci subkritérií dílčího kritéria hodnocení „plán organizace zakázky“ předmětem hodnocení nabídek.

36. Úřad proto na základě výše uvedeného konstatuje, že zadavatel při zadání veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní a.s.“ nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 6 zákona tím, že ačkoliv provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení – když dne 20.10.2008 uveřejnil v  Informačním systému o  veřejných zakázkách opravné oznámení, ve kterém stanovil nově dobu trvání od 1.12.2008 do 31.8.2009 – nesplnil s tím spojenou povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Vzhledem k  tomu, že zadavatel předmětnou lhůtu neprodloužil vůbec, byla v  této souvislosti otázka přiměřenosti prodloužení lhůty pro podání nabídek ve vztahu k povaze provedených úprav v uveřejněném vyhlášení irelevantní.

37. Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodloužil, mohl by obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, kteří mohli nabídnout výhodnější podmínky, než jaké vyplynuly z uzavřené smlouvy, a zadavatel dne 8.12.2008 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu. Úřad v této souvislosti připomíná skutečnost, že podle § 120 odst. 1. písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona.  Z citovaného ustanovení zákona tedy plyne, že ke spáchání správního deliktu dojde i v případě, pokud zadavatel porušením zákona pouze mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, tedy postačuje pouhá potencialita podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.

38. Úřad při novém projednání věci posuzoval uvedený postup zadavatele v zadávacím řízení i s přihlédnutím ke skutečnosti, které z aplikovatelných znění zákona od okamžiku případného spáchání správního deliktu do vydání rozhodnutí po vrácení věci je pro zadavatele příznivější ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, tj. dle kterého by zadavatel v konkrétním případě případně vůbec nenesl odpovědnost za postup, jež je přezkoumáván ve správním řízení, resp. které by jako celek bylo pro zadavatele v konkrétním případě příznivější (např. nižší sankce apod.), pokud by byl postup zadavatele nezákonný dle obou znění a zadavatel by nesl odpovědnost za takový postup dle obou znění (k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 64/2012-48 ze dne 12.4.2013).

39. Relevantní ustanovení § 40 odst. 6 zákona ve znění zákona účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (tj. k 3.9.2008) zní: provede-li veřejný zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Relevantní ustanovení zákona ve znění účinném v době rozhodování Úřadu (poslední stav textu), tj. ustanovení § 40 odst. 3 zákona, pak zní: provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. Vycházeje ze srovnání citovaných ustanovení zákona Úřad konstatuje, že postup zadavatele, který nesplnil povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s provedením úprav v uveřejněném vyhlášení, by byl nezákonný dle obou znění zákona a zadavatel by nesl odpovědnost za takový postup dle obou znění zákona.

40. Úřad doplňuje, že upřesnění specifikací předmětu veřejné zakázky provedené zadavatelem formou dodatečných informací č. 2 (odeslaných dne 16.10.2008) a dodatečných informací č. 3 (odeslaných dne 20.10.2008), posoudil jako postup zadavatele, který byl v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona, kdy zadavatel pouze upřesnil technické specifikace (parametry) u dvou položek Specifikace a Výkazu výměr (laserový analyzátor zrakového nervu pro nemocnici Děčín a náhrada PACS čtečky víceslotové za jednoslotovou pro nemocnici Most), viz zjištění uvedená pod body 27. a 28. odůvodnění. V daném případě se tedy dle Úřadu jednalo o dodatečné informace, sloužící k upřesnění zadávací dokumentace, mající charakter vyjasňujícího a upřesňujícího údaje, nikoliv tedy o provedení úprav v uveřejněném vyhlášení, kde je v souvislosti s popisem předmětu veřejné zakázky v podrobnostech pouze obecně odkázáno na specifikace v zadávací dokumentaci, resp. o nedostatek nebo vadu zadávací dokumentace (k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 8/2011-115 ze dne 30.3.2011).

K argumentaci zadavatele, ke které se nevyjádřil výše v odůvodnění, Úřad uvádí následující skutečnosti.

41. Zadavatel namítá, že ustanovení § 49 zákona dává zadavateli možnost doručit dodatečné informace známým dodavatelům v krajním případě pouhých šest dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace mohou obsahovat sdělení, úpravy a informace svou povahou obdobné předmětné změně a zákon ani nepředpokládá, že by měl být poskytnut časový prostor pro žádosti o zaslání zadávací dokumentace pro dodavatele, kteří o ni zatím nepožádali.

42. K  argumentaci zadavatele Úřad uvádí, že v tomto rozhodnutí striktně rozlišil změny podstatné povahy od změn představujících pouhé upřesnění zadávacích podmínek (viz body 31. a 40. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

43. Zadavatel nesouhlasí se závěrem Úřadu, že neprodloužení lhůty pro podání nabídek mělo podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť pro tento závěr Úřad nepředložil žádné relevantní zdůvodnění. Proto požaduje, aby Úřad identifikoval případné dodavatele, jejichž práva mohla být postupem zadavatele údajně dotčena, navrhuje vyžádat si písemné vyjádření od dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, zda by případné prodloužení lhůty změnilo jejich stanovisko k veřejné zakázce, a požaduje, aby Úřad nechal vypracovat znalecký posudek k otázce, jaké doby by bylo objektivně zapotřebí k tomu, aby průměrně vybavený a erudovaný dodavatel zareagoval na změnu v zadávací dokumentaci. Dle zadavatele se jedná o otázku odbornou, nikoli o otázku, kterou by Úřad mohl zodpovědět v rámci svého správního uvážení, kdy by se jednalo pouze o nekvalifikovaný odhad.

 44. Jak již uvedl Úřad výše, s využitím možnosti provedení úprav v uveřejněném vyhlášení ve smyslu § 147 odst. 8 zákon je svázána povinnost zadavatele vyplývající z ustanovení § 40 odst. 6 zákona – současně s provedením úprav přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to s ohledem na provedenou změnu, resp. její charakter. Ačkoliv zadavatel v šetřeném případě úpravu (dle posouzení Úřadu pro zadávací řízení podstatnou) v uveřejněném vyhlášení provedl, povinnost vyplývající z ustanovení § 40 odst. 6 zákona nedodržel a lhůtu pro podání nabídek vůbec neprodloužil. Z tohoto důvod nepovažoval Úřad za nutné jednak identifikovat a dotazovat případné dodavatele, resp. nechat vypracovat znalecký posudek ve smyslu požadavků zadavatele, protože zadavatel jednoznačně povinnost vyplývající z ustanovení § 40 odst. 6 zákona nesplnil, což důkazy, které zadavatel požaduje provést, nemohou žádným způsobem vyvrátit.

45. Pokud jde o možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, kterou zadavatel výše uvedeným způsobem zpochybňuje, Úřad v této věci argumentoval již výše pod body 32. až 35. odůvodnění tohoto rozhodnutí s tím, že znovu připomíná, že v posuzované věci zdůraznil charakter tzv. ohrožovacího jednání, k jehož dovršení postačuje pouhé nenaplnění zájmu chráněného zákonem, tj. v šetřeném případě nenaplnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 40 odst. 6 zákona. Následné úvahy o faktické možnosti ověření, zda by skutečně došlo k takové či onaké situaci, jsou pak bezpředmětné. Úřad v této souvislosti doplňuje, že zákon označuje za správní delikt nejen jednání, které prokazatelně ovlivnilo zadávací řízení, ale i takové jednání, které pouze mělo potenciál takového ovlivnění, aniž nutně k tomuto ovlivnění prokazatelně došlo. Právě úvaha Úřadu nad případnými následky úkonů zadavatele je však v této souvislosti legální součástí správního uvážení Úřadu a je pojmovou součástí skutkové podstaty spáchání správního deliktu. V této věci lze konečně připomenout i starou římskoprávní zásadu, že zákonodárce „nic neříká zbytečně“ (viz rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R128/2008/02-17589/2008/310-Hr ze dne 27.8.2008). Úřad tedy uzavírá, že nesplnění povinnost zadavatele, vyplývající z ustanovení § 40 odst. 6 zákona, současně s provedením úprav přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, je vážné porušení zákona, které není možné bagatelizovat.

K výroku II. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

46. Podle § 6 zákona je zadavatel při postupu podle zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

47. Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

48. Podle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší.

Zjištění Úřadu z  dokumentace o veřejné zakázce

49. V  šetřeném případě zadavatel předmět veřejné zakázky podrobně specifikoval formou vymezení technických charakteristik a požadavků v příloze č. 1 zadávací dokumentace označené jako Specifikace předmětu plnění, resp. v  příloze č. 2 Výkaz výměr, v celkem 227 dílčích položkách uskupených dle příslušných zdravotnických zařízení zadavatele. Jak vyplývá z dokumentace o veřejné zakázce, hodnotící komise po posouzení prokázání splnění kvalifikace přistoupila k posouzení nabídky vybraného uchazeče z hlediska splnění požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách. V protokolu ze  2. jednání ze dne 31.10.2008 hodnotící komise uvedla, že „spatřuje nedostatky v nabízeném vybavení, a to pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní a.s. a požaduje doplnit technickou specifikaci“ stím, že „navrhuje odstranit tyto nejasnosti zasláním dotazu uchazeči, který uvedené nesrovnalosti vysvětlí“. Komise v protokolu uzavírá, že „uchazeči zašle dotaz na přesnou specifikaci nabízeného vybavení, včetně uvedení všech technických parametrů“. 

50. Zadavatel dopisem ze dne 3.11.2008 vybraného uchazeče požádal o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti uvedl, že „hodnotící komise na svém jednání dne 31.10.2008 shledala v nabídce tyto nejasnosti:

 • nedostatečné specifikace u části jednotlivých komponentů (zdravotnického zařízení a přístrojů), které mají být předmětem dodávky, a to z hlediska chybějících technických parametrů, oproti požadavku v zadávacích podmínkách,
 • nejasná specifikace u části jednotlivých komponentů (zdravotnického zařízení a přístrojů a položek IT), které mají být předmětem dodávky, a to z hlediska ne zcela zřejmých technických parametrů, oproti požadavku v zadávacích podmínkách.

Protože však u části komponentů chybí uvedení některých technických parametrů, je třeba tyto nejasnosti uvést do souladu tak, aby u všech komponentů, tvořících předmět dodávky, včetně části týkající se IT, byly uvedeny veškeré technické parametry, jak byly zadavatelem požadovány v zadávacích podmínkách. Jedná se o jasné a nezpochybnitelné doplnění specifikace v souladu se zadávacími podmínkami u všech nabízených položek.“

51. V reakci na žádost zadavatele vybraný uchazeč dopisem ze dne 7.11.2008 podal ve stanovené lhůtě požadované vysvětlení nabídky, a to formou „uceleného a přehledného souboru veškerých technických požadavků zadavatele, včetně potvrzení požadovaných technických parametrů dodávaného zdravotnického zařízení, přístrojů a položek IT“, ve kterém ke všem položkám dodávky a jejich technickým parametrům stanoveným zadavatelem ve Specifikaci předmětu plnění uvedl technické parametry a charakteristiky jím nabízeného přístrojového vybavení, resp. zdravotnického zařízení.

52. Po posouzení podaného vysvětlení nabídky hodnotící komise na jednání dne 13.11.2008 do protokolu č. 3 z jednání pouze uvedla, že „místopředseda komise Ing. M. Řehák konstatuje vysvětlení nabídky. Komise navrhuje zadavateli nabídku uchazeče přijmout.“ V dokumentaci je dále doložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, ve které komise konstatovala, že „byla doručena pouze jedna nabídka a tudíž nemohlo proběhnout její vyhodnocení v porovnání s jinými nabídkami. Na základě posouzení této nabídky stanovila komise jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče.“ Zadavatel rozhodnutí komise akceptoval a dne 19.11.2008 v tomto smyslu rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

K postupu zadavatele

53. Úřad uvádí, že účelem posouzení nabídek je ověření skutečnosti, zda nabídka uchazeče, který prokázal splnění kvalifikace, odpovídá požadavkům vyplývajícím ze zákona, požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, případně zda neodporuje jiným právním předpisům. Při posuzování nabídek pak může nastat situace, kdy posuzovaný aspekt nabídky vykazuje určitou nejasnost. V takovém případě může hodnotící komise ve smyslu § 76 odst. 3 zákona uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky. Institut vysvětlení nejasností nabídky však není určen k nápravě věcných nedostatků nabídky uchazeče ani k nápravě zadávacích podmínek na straně zadavatele. Tak jako všechny úkony zadavatele v zadávacím řízení, musí být i úkony spojené s posouzením nabídek provedeny ve smyslu základních zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hodnotící komise musí při posuzování nabídek tedy vycházet ze znalosti věci a výsledek jejího posouzení a hodnocení musí být objektivním a prokazatelným způsobem doložen.

54. V šetřeném případě hodnotící komise konstatovala u nabídky vybraného uchazeče nedostatečné specifikace u části jednotlivých komponentů dodávky, a to z důvodů ne zcela zřejmých, resp. chybějících údajů o technických parametrech, nutných pro srovnání s požadavky uplatněnými v této souvislosti zadavatelem v zadávací dokumentaci. Z žádosti zadavatele o vysvětlení nabídky ze dne 3.11.2008, ani z úkonů hodnotící komise provedených po obdržení požadovaného vysvětlení a zaprotokolovaných v zápise z jednání komise ze dne 13.11.2008, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, však není zřejmé, které konkrétní nejasnosti v technických specifikacích dílčích položek nabízeného plnění měly být předmětem vysvětlení nabídky, ani důvody následné akceptace podaného vysvětlení nabídky hodnotící komisí. V  této souvislosti proto Úřad posuzoval otázku dodržení zásady transparentnosti postupu zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče, přičemž zohlednil následující skutečnosti vyplývající z dokumentace.

55. Co se týče žádosti o vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, hodnotící komise konstatovala chybějící, resp. ne zcela zřejmé technické parametry, u „částijednotlivých komponentů“. Z žádosti tak sice není zřejmé, u kterých komponentů a které parametry měl vybraný uchazeč vysvětlit, ale vzhledem ke skutečnosti, že vybraný uchazeč proti znění žádosti ničeho nenamítal, a naopak v podaném vysvětlení popsal všechny jednotlivé položky (komponenty dodávky) ve všech technických parametrech a požadavcích vyplývajících ze specifikace předmětu plnění v zadávací dokumentaci, byly podle názoru Úřadu následky neurčitosti žádosti komise o vysvětlení nabídky prakticky eliminovány. Jinými slovy, zadavatel dostal pro srovnání jako podklad všechny konkrétní parametry vybraným uchazečem nabízeného přístrojového vybavení, adekvátně ke všem technickým parametrům a požadavkům, kterými byly jednotlivé položky předmětu plnění v zadávací dokumentaci specifikovány.

56. Co se však týče akceptace podaného vysvětlení nabídky vybraného uchazeče hodnotící komisí, z  úkonů komise provedených po obdržení požadovaného vysvětlení a zaprotokolovaných v protokolu č. 3 z jednání komise ze dne 13.11.2008, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, nejsou zřejmé konkrétní důvody, na základě kterých hodnotící komise podané vysvětlení v rámci té které položky (komponentu) předmětu plnění akceptovala, ačkoliv ve vysvětlení nabídky, podané formou „uceleného a přehledného souboru veškerých technických požadavků zadavatele, včetně potvrzení požadovaných technických parametrů dodávaného zdravotnického zařízení, přístrojů a položek IT“, jsou zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry u některých přístrojů.

57. Úřad v této souvislosti uvádí jako příklad zjištění, týkající se jedné z položek předmětu plnění určené pro Nemocnici Most, kterou byla pod číslem položky 17. ve Specifikaci předmětu plnění, resp. ve Výkazu výměr – dodávka „Anesteziologického přístroje“.  Podle předmětné Specifikace měl tento přístroj mimo jiné splňovat charakteristiky „režimy ventilátoru: …dechový objem v rozmezí minimálně 20 – 1 500 ml, …dechová frekvence minimálně 100 dechů/min.“ Vybraný uchazeč ve vysvětlení nabídky uvádí v souvislosti s tímto přístrojem následující charakteristiky: přístroj Aespire 7900 Light Serie s CAM, „režimy ventilátoru: …dechový objem v rozmezí 40 – 1 500 ml, …dechová frekvence 60 dechů/min.“ (Pozn. na nesrovnalosti v  naplnění technických parametrů poukazoval, mimo jiné i v souvislosti s tímto přístrojem, již stěžovatel v rámci podnětu, na jehož základě Úřad toto správní řízení z moci úřední zahájil, viz bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

58. Jak je z  uvedeného zřejmé, technické parametry „Anesteziologického přístroje“ minimálně v této části spektra požadovaných technických charakteristik neodpovídají přesně požadavkům kladeným zadavatelem ve Specifikaci předmětu plnění na jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky, přičemž z protokolu č. 3 z jednání komise ze dne 3.11.2008, na kterém se komise zabývala posouzením vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, resp. ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, není zřejmé, proč bylo podané vysvětlení nabídky vybraného uchazeče hodnotící komisí akceptováno, resp. naopak, proč nebyla jeho nabídka ve smyslu § 76 odst. 1 zákona v takovém případě vyřazena. Úřad v této souvislosti doplňuje, že neporovnával technické parametry u všech položek a charakteristik předmětu dodávky a výše uvedené zjištění tak použil jako argument pro svůj závěr o netransparentnosti postupu zadavatele, resp. hodnotící komise při posouzení nabídky vybraného uchazeče.

59. Na základě uvedených skutečností proto Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče, neboť v protokolu č. 3 z jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2008, na kterém se komise zabývala posouzením vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, nejsou uvedeny důvody akceptace  vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, ačkoliv existují zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry u některých přístrojů, jako argument zde Úřad uvádí  zjištění týkající se  položky předmětu plnění určené pro Nemocnici Most, kterou byla dodávka „Anesteziologického přístroje“ (viz bod 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť tak nelze u nabídky vybraného uchazeče s  určitostí konstatovat splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

60. Úřad při novém projednání věci posuzoval uvedený postup zadavatele v  zadávacím řízení i s přihlédnutím ke  skutečnosti, které z aplikovatelných znění zákona od  okamžiku případného spáchání správního deliktu do vydání rozhodnutí po vrácení věci je pro zadavatele příznivější (viz již bod 38. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

61. Relevantní ustanovení zákona ve znění zákona účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (tj. k 3.9.2008 zní:

Podle § 6 zákona je zadavatel při postupu podle zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

62. Relevantní ustanovení zákona ve znění účinném v době rozhodování Úřadu zní:

Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podle § 76 odst. 1 zákonahodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

63. Vycházeje ze srovnání citovaných ustanovení zákona Úřad konstatuje, že postup zadavatele, který nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče, by byl nezákonný dle obou znění zákona a zadavatel by nesl odpovědnost za takový postup dle obou znění zákona.

K  výroku III. rozhodnutí – uložení sankce

64. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona.

65. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. a).

66. Ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 6 zákona tím, že ačkoliv provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení, když stanovil nově dobu trvání zakázky, nesplnil povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl by obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, kteří mohli nabídnout výhodnější podmínky, než jaké vyplynuly z uzavřené smlouvy.

67. Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče, neboť v protokolu č. 3 z jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2008, na kterém se komise zabývala posouzením vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, nejsou uvedeny důvody akceptace  vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, ačkoliv existují zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry přístrojů, přičemž Úřad uvádí  v této souvislosti jako argument zjištění týkající se jedné z položek předmětu plnění určené pro Nemocnici Most, kterou byla dodávka „Anesteziologického přístroje“ (viz bod 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť tak nelze u nabídky vybraného uchazeče s  určitostí konstatovat splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

68. Tím, že dne 8.12.2008 zadavatel uzavřel  s vybraným uchazečem smlouvu, aniž by dodržel výše uvedené postupy stanovené zákonem pro zadání veřejné zakázky, zadavatel v obou shora uvedených případech naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

69. K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výši sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti několikráte dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18.6.2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31.10.2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008 – 67 ze dne 16.4.2008 a č. j. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31.5.2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

70. Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu. V daném případě zadavatel naplnil skutkové podstaty dvou správních deliktů.

71. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné posuzovat jednotlivé výše uvedené správní delikty samostatně.

72. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V šetřeném případě se Úřad o spáchání obou správních deliktů dozvěděl z podnětu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který obdržel dne 31.8.2010. Ke spáchání obou správních deliktů pak došlo dnem uzavření smlouvy, tj. dne 8.12.2008. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za oba správní delikty podle zákona nezanikla.

73. V souladu s výše citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad dále zabýval otázkou, za který delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

74. V daném případě se zadavatel dopustil dvou správních deliktů podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Za oba správní delikty lze v souladu s citovaným ustanovením § 120 odst. 2 písm. a) zákona uložit pokutu do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta. Poněvadž se zadavatel dopustil obou správních deliktů při zadávání jedné a též veřejné zakázky, je i výše sankce, kterou může Úřad uložit za spáchání správního deliktu, v šetřeném případě stejná u obou těchto deliktů.

75. V šetřeném případě bude tedy uložena sankce za ten delikt, který je s ohledem ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům závažnější. Jedná se o delikt uvedený ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť následkem postupu zadavatele bylo podstatné ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, vzhledem k tomu, že u nabídky vybraného uchazeče není s  určitostí možné konstatovat splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Oproti tomu u správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad v souvislosti s následkem postupu zadavatele konstatoval pouhou možnost (potencialitu) podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I.  tohoto rozhodnutí proto Úřad vzal v úvahu jen jako přitěžující okolnost při úvaze o určení výše pokuty zadavateli ve spojitosti se spácháním správního deliktu uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

76. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 mil. Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. a) zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil obou výše uvedených správních deliktů, činí podle uzavřené smlouvy 417 155 652,30 Kč s DPH. Horní hranice možné pokuty tak ve smyslu § 120 odst. 2 písm. a) zákona je  20 857 782,62 Kč.

77. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

78. Při zvažování závažnosti správního deliktu vymezeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad zohlednil následující skutečnosti. Co se týče způsobu, resp. okolností za kterých byl správní delikt spáchán, Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 zákona při posouzení nabídky vybraného uchazeče, neboť v protokolu č. 3 z jednání hodnotící komise ze dne 13.11.2008, na kterém se komise zabývala posouzením vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, resp. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, nejsou uvedeny důvody, pro které hodnotící komise akceptovala  vysvětlení nabídky vybraného uchazeče, ačkoliv v podaném vysvětlení nabídky  vybraného uchazeče vyplývají zřejmé rozpory mezi zadavatelem požadovanými a vybraným uchazečem nabídnutými technickými parametry přístrojů, přičemž  Úřad v této souvislosti argumentuje zjištěním týkajícím se technických parametrů dodávky „Anesteziologického přístroje“ určené pro Nemocnici Most (podrobně viz bod 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

79. Co se týče následků postupu zadavatele, Úřad uvádí, že u nabídky vybraného uchazeče nelze s  určitostí konstatovat splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, resp. existují vážné indicie svědčící pro to, že nabídka vybraného uchazeče měla být hodnotící komisí vyřazena. Z uvedeného důvodu proto Úřad postup zadavatele posoudil jako postup, který ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a následky spáchání správního deliktu zadavatelem z  hlediska možnosti ovlivnění výsledků zadávacího řízení jako závažné. Jako přitěžující okolnost při stanovení výše pokuty Úřad dále zohlednil skutečnost, že se zadavatel v témže zadávacím řízení současně dopustil dalšího správního deliktu (viz výrok I., resp. body 74. a  75. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

80. Při určení výše pokuty Úřad vzal v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v  minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Zúdajů uvedených na webových stránkách zadavatele (http://www.kzcr.eu/o-nas/vyrocni-zpravy-krajske-zdravotni/default.aspx), a to z výroční zprávy zadavatele za rok 2012 (výroční zpráva za rok 2013 zde není zatím zveřejněna) vyplývá, že aktiva zadavatele k 31.12.2012 činila řádově 5 852 mil. Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého hospodaření disponuje, považovat ani za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

81. V této souvislosti Úřad dále poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

82. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů zadavatele Úřad při určení výměry uložené pokuty dospěl k závěru, že výše pokuty stanovená v hodnotě 300 000 Kč, což činí cca 1,5 % v poměru k maximálně možné výši pokuty, kterou by mohl Úřad uložit, naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě shora uvedené základní funkce právní odpovědnosti.

83. Úřad posoudil postup zadavatele ze  všech výše uvedených hledisek a  vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka již byla realizována a nápravy tedy nelze dosáhnout jinak. Uložená pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.

 

K výroku IV. rozhodnutí

84. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem ze dne 14.12.2010. Důvodem pro zahájení správního řízení z  moci úřední byly pochybnosti Úřadu, že: 1. zadavatel provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení, aniž by přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, 2.  délka lhůty pro podání nabídek nebyla stanovena adekvátně předmětu veřejné zakázky, 3. úkony zadavatele učiněné při posouzení nabídky vybraného uchazeče nebyly provedeny  dostatečně transparentně a 4.  nabízené přístroje nesplňují parametry nebo vlastnosti, požadované v zadávací dokumentaci. Co se týče bodů 1., 3. a 4. oznámení, postup zadavatele při provedení úprav v uveřejněném vyhlášení a úkony zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče Úřad posoudil jako správní delikty uvedené ve  výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

K bodu 2. oznámení o zahájení správního řízenídélka lhůty pro podání nabídek nebyla stanovena adekvátně předmětu veřejné zakázky

85. Podle § 39 odst. 1 zákona musí být veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. Podle odst. 3 písm. a) téhož ustanovení zákona nesmí být lhůta pro podání nabídek u nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení kratší než 52 dnů. Podle odst. 5 téhož ustanovení zákona začínají lhůty běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

86. Jak vyplývá z  dokumentace o veřejné zakázce, zadavatel v  šetřeném případě odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení listinnou formou do Informačního systému o veřejných zakázkách dne 3.9.2008, přičemž lhůtu pro podání nabídek v oznámení stanovil do 27.10.2008. Z uvedeného je zřejmé, že zadavatelem původně stanovená lhůta pro podání nabídek činila v  šetřeném případě celkem 54 dní.

87. Úřad konstatuje, že při stanovení délky lhůty pro podání nabídek musí zadavatel dodržet zákonem stanovené časové minimum, ale současně i povinnost vyplývající z ustanovení § 39 odst. 1 zákona, tj. určit délku této lhůtu s ohledem na předmět veřejné zakázky, resp. přihlédnout k době nezbytné pro zpracování nabídky. Úřad v souvislostech šetřeného případu zadavatelem stanovenou délku lhůty pro podání nabídek posoudil jako předmětu veřejné zakázky adekvátní. Úřad přitom zdůrazňuje, že v šetřeném případě je v této souvislosti nutno rozlišit mezi stanovením délky lhůty pro podání nabídek a podstatou správního deliktu kvalifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, kterou je nedodržení povinnosti stanovené v § 40 odst. 6 zákona, spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek v případě provedení úpravy v uveřejněném vyhlášení, spojené v  šetřeném případě navíc se stanovením  příznivějších podmínek pro plnění veřejné zakázky.

88. Vzhledem k této skutečnosti Úřad v této části správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastavil, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 40 113 Ústí nad Labem

2. HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn. Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení zadávacího řízení. V šetřeném případě tedy ke dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení, tj. dne 3.9.2008.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz