číslo jednací: S0711/2015/VZ-45143/2015/522/DMa

Instance I.
Věc Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu
Účastníci
  1. Zlínský kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - zastavení SŘ
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 5. 1. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 371 KB

Č. j.: ÚOHS-S0711/2015/VZ-45143/2015/522/DMa

 

17. 12. 2015

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 19. 10. 2015, jehož účastníkem je

 

  • zadavatel – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,

 

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, zadavatelem – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín – při zadávání veřejné zakázky „Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 362120 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 027-043287, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 8. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 162-290980, rozhodl takto:

 

I.

 

Správní řízení zahájené z moci úřední dne 19. 10. 2015 ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, zadavatelem – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, při zadávání veřejné zakázky „Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 362120 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 027-043287, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 8. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 162-290980, se podle § 117a písm. d) citovaného zákona zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Zadavatel – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21,761 90 Zlín (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“[1]) otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 362120 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2.2014 pod ev. č. 2014/S 027-043287, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 8. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 162-290980 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) předně konstatuje, že zadavatel jako územní samosprávný celek vystupuje v postavení veřejného zadavatele ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona.

3. Podle bodu II. 1. 5) oznámení o veřejné zakázce je předmětem veřejné zakázky „[n]ákup prostoru v periodickém tištěném médiu pro potřeby Zlínského kraje. Náplní tohoto prostoru budou komplexní informace o práci krajského úřadu a dění ve Zlínském kraji. Nedílnou součástí veřejné zakázky je rovněž zpracování textových a obrazových podkladů objednatele (autorské příspěvky, fotografie, grafické zpracování, korektury) pro tento prostor dle pokynů zadavatele. Dodavatel je povinen zajistit vydávání periodického tisku (dále většinou jen „periodika“) po celou dobu trvání smlouvy, včetně jeho distribuce zdarma do domovních poštovních schránek ve Zlínském kraji v nákladu nejméně 247.000 ks. Současně se zavazuje zajistit elektronickou podobu periodika na síti internet a poskytnout objednateli tuto elektronickou podobu pro jeho potřeby.“

4. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 5. 2014 vyplývá, že hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku uchazeče  HEXXA.CZ s. r. o.,  IČO 26304333, se sídlem Vavřečkova 5262, 760 01 Zlín (dále jen „vybraný uchazeč“). Zadavatel v tomto smyslu rozhodl dne 20. 5. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky a dne  15. 8. 2014 uzavřel s vybraným uchazečem na předmět veřejné zakázky „Smlouvu o nákupu prostoru v tištěném periodiku“ v celkové ceně s DPH 18 876 000 Kč (dále jen „smlouva“).

 

I. Podnět

5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad postupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, přičemž v rámci šetření podnětu si od zadavatele vyžádal vyjádření k podnětu a dokumentaci o veřejné zakázce.

6. Po přezkoumání předložených podkladů, jež jsou součástí spisu v této věci vedeného pod sp. zn. S0711/2015/VZ, získal Úřad pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z  moci úřední.

 

II. Průběh správního řízení

7. S ohledem na shora uvedené pochybnosti Úřad zahájil se zadavatelem, který je podle § 116 zákona jediným účastníkem správního řízení, správní řízení z moci úřední. Vzhledem k tomu, že Úřad považoval skutková zjištění za dostatečná a považoval za prokázané, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, vydal podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) příkaz č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-34348/2015/522/DMa ze dne 16. 10. 2015, kterým byla zadavateli uložena povinnost uhradit pokutu ve výši 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu. Vydání příkazu bylo prvním úkonem ve správním řízení, přičemž správní řízení z moci úřední bylo zahájeno dne 19. 10. 2015, kdy byl příkaz doručen účastníku řízení.

8. Dne 26. 10. 2015 podal účastník řízení u Úřadu proti příkazu č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-34348/2015/522/DMa ze dne 16. 10. 2015 odpor. Podáním odporu byl podle § 150 odst. 3 správního řádu tento příkaz zrušen.

9. Pokračování správního řízení Úřad účastníku řízení sdělil usnesením č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-37160/2015/522/DMa ze dne 2. 11. 2015 a současně účastníku řízení stanovil lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, resp. oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

10. Usnesením S0711/2015/VZ-37958/2015/522/DMa ze dne 5. 11. 2015 Úřad určil účastníku řízení lhůtu k provedení úkonu – zaslání originálů čestných prohlášení o nepodjatosti ze dne 7. 5. 2014, která učinili přizvaní poradci Mgr. Patrik Kamas, Mgr. Ing. Olga Jurášková, PhD., a Bc. Milan Mika, a dále zaslání originálu odborného posudku – „Posouzení dílčího hodnotícího kritéria grafická a estetická úroveň předložené makety“ ze dne 7. 5. 2014 provedeného poradci – Mgr. Patrikem Kamasem, Mgr. Ing. Olgou Juráškovou, PhD., a Bc. Milanem Mikou.

11. Dne 10. 11. 2015 zadavatel zaslal Úřadu originály čestných prohlášení o nepodjatosti ze dne 7. 5. 2014, která učinili přizvaní poradci Mgr. Patrik Kamas, Mgr. Ing. Olga Jurášková, PhD., a Bc. Milan Mika.

12. Zadavatel dále dne 11. 11. 2015 zaslal Úřadu originál odborného posudku – „Posouzení dílčího hodnotícího kritéria grafická a estetická úroveň předložené makety“ ze dne 7. 5. 2014 provedeného poradci – Mgr. Patrikem Kamasem, Mgr. Ing. Olgou Juráškovou, PhD., a Bc. Milanem Mikou.

13. Usnesením č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-42414/2015/522/DMa ze dne 4. 12. 2015 Úřad stanovil zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

14. Zadavatel se ve stanovené lhůtě ani později v průběhu správního řízení již dále nevyjádřil.

 

III. Závěry Úřadu

15. Po posouzení podkladů pro vydání rozhodnutí, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele a jím v průběhu správního řízení předložených dokumentů, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 117a písm. d) zákona, dle kterého Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

16. Vzhledem k tomu, že Úřad na základě podaného podnětu získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, zahájil správní řízení z  moci úřední. Prvním úkonem ve správním řízení bylo vydání příkazu ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-34348/2015/522/DMa ze dne 16. 10. 2015, ve kterém Úřad shledal, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a uložil zadavateli podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona povinnost uhradit pokutu ve výši 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).

17. Úřad v citovaném příkazu konstatoval spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona ze strany zadavatele tím, že zadavatel v rozporu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona v návaznosti na ustanovení § 74 odst. 7 zákona využil pro posouzení a hodnocení nabídek přizvané poradce Mgr. Patrika Kamase, Mgr. Ing. Olgu Juráškovou, PhD., a Bc. Milana Miku, přičemž z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývalo, že by tito učinili písemné prohlášení o své nepodjatosti, čímž zadavatel zcela rezignoval na zjišťování jejich vztahu k veřejné zakázce či k uchazečům o veřejnou zakázku. Úřad v citovaném příkazu dospěl mimo jiné k závěru, že při existenci určitých indicií nasvědčujících přinejmenším u Mgr. Patrika Kamase jistému vztahu k vybranému uchazeči HEXXA.CZ s. r. o., IČO 26304333, se sídlem Vavřečkova 5262, 760 01 Zlín, ve spojení s absencí písemných prohlášení o nepodjatosti přizvaných poradců, nelze vyloučit potenciální podjatost některého z těchto přizvaných poradců.

18. Zcela zásadní pro konstatování spáchání správního deliktu zadavatelem v rámci správního řízení je tedy posouzení otázky, zda v šetřeném lze shledat natolik intenzívní pochybnosti svědčící o možné podjatosti přizvaných poradců.

19. Podle § 74 odst. 7 zákona nesmí být členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

20. Podle § 76 odst. 2 zákona může hodnotící komise pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení podle § 74 odst. 7 zákona. Ustanovení § 74 odst. 8 zákona a § 75 odst. 6 zákona platí obdobně.

21. Jak bylo zmíněno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, Úřad jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad postupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, přičemž v rámci šetření podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal vyjádření k podnětu a zaslání kompletní dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel v této souvislosti zaslal Úřadu své vyjádření a dokumentaci, přičemž součástí dokumentace o veřejné zakázce nebyla čestná prohlášení přizvaných poradců (viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel v této souvislosti ve svém vyjádření k podnětu odkázal na dokument „Příkazní smlouva“, která byla uzavřená dne 12. 2. 2014 mezi zadavatelem na straně příkazce a společností RTS, a. s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, na straně příkazníka. Konkrétně zadavatel v této souvislosti odkazoval na čl. 4. „Čestné prohlášení příkazníka“ citované příkazní smlouvy, kde je uvedeno: „Příkazník čestně prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není ve vztahu k zadávané veřejné zakázce podjat ve smyslu § 74 odst. 7 zákona. Pokud by v průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve vztahu k podjatosti příkazníka nebo osob, které se za příkazníka zadávacího řízení účastní, je příkazník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit příkazci. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly. Příkazník současně čestně prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své funkce, zachová mlčenlivost.“

22. S ohledem na výše uvedené a zejména tedy absencí čestných prohlášení přizvaných poradců v rámci předložené dokumentace o veřejné zakázce, navíc při objektivní existenci určitých indicií, že některý z přizvaných poradců byl v minulosti v obchodním kontaktu s vybraným uchazečem, nebylo z pohledu Úřad možné vyloučit, že některý z přizvaných poradců mohl být podjatý ve smyslu § 74 odst. 7 zákona. S ohledem na uvedené relevantní pochybnosti, rozhodl Úřad v příkazu č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-34348/2015/522/Dma ze dne 16. 10. 2015 o spáchání správního deliktu zadavatelem (blíže viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí). V citovaném příkazu Úřad mimo jiné konstatoval, že povinnost učinit prohlášení o nepodjatosti nelze splnit „generálním“ prohlášením o nepodjatosti učiněným subjektem, který poskytuje například služby související s administrací zadávacího řízení.

23. Zadavatel dne 26. 10. 2015 podal proti příkazu č. j. ÚOHS-S0711/2015/VZ-34348/2015/522/DMa ze dne 16. 10. 2015 odpor, ve kterém mimo jiné uvedl, že při kontrole elektronické podoby zadávací dokumentace ze strany zadavatelské společnosti pověřené administrací zadávacího řízení na veřejnou zakázku bylo zjištěno, že dokument čestné prohlášení odborného poradce byl vytvořen v době odpovídající zpracování předmětného znaleckého posudku a dále že mezi tištěnými dokumenty byly zadavatelem nalezeny i originály čestných prohlášení všech tří posuzovatelů datovaných dnem 7. 5. 2014, tj. dnem zpracování posudku. Zadavatel kopie těchto čestných prohlášení zaslal Úřadu jako přílohu podaného odporu.

24. Úřad následně vyzval zadavatele k předložení originálů čestných prohlášení o nepodjatosti ze dne 7. 5. 2014, která učinili přizvaní poradci Mgr. Patrik Kamas, Mgr. Ing. Olga Jurášková, PhD., a Bc. Milan Mika, a dále originálu odborného posudku – „Posouzení dílčího hodnotícího kritéria grafická a estetická úroveň předložené makety“ ze dne 7. 5. 2014 provedeného poradci – Mgr. Patrikem Kamasem, Mgr. Ing. Olgou Juráškovou, PhD., a Bc. Milanem Mikou.

25. Zadavatel v reakci na výzvu Úřadu zaslal originály čestných prohlášení, ze kterých vyplývá, že Mgr. Patrik Kamas, Mgr. Ing. Olga Jurášková, PhD., a Bc. Milan Mika měli podepsat četné prohlášení o své nepodjatosti k datu 7. 5. 2014, tedy ke dni vystavení posudku „Posouzení dílčího hodnotícího kritéria grafická a estetická úroveň předložené makety“ ze dne 7. 5. 2014, jehož originál zadavatel zaslal Úřadu dne 11. 11. 2015.

26. Zadavatel tak předložil Úřadu rozhodné dokumenty, jejichž absence vyvolala podezření na případnou podjatost přizvaných poradců, které vedlo k vydání příkazu, jímž Úřad uložil zadavateli pokutu za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.  V důsledku toho nelze z pohledu Úřadu zadávací řízení nahlížet jako zatížené relevantně intenzívními indiciemi prokazujícími možnou podjatost přizvaných poradců. Úřad konstatuje, že v předmětném správním řízení zůstává jediná pochybnost v postupu zadavatele, a to související s „pravými důvody v jednání zadavatele“ před Úřadem, a to v souvislosti s pozdním dodáním, resp. nedodáním čestných prohlášení přizvaných poradců o jejich nepodjatosti na výzvu Úřadu v rámci šetření podnětu. Úřad nicméně současně dodává, že nemůže přehlížet faktickou existenci dokumentů obsahujících prohlášení o nepodjatosti přizvaných poradců, byť zaslaných dodatečně v průběhu správního řízení.

27. Úřad dále uvádí, že správní orgán může konstatovat spáchání správního deliktu a uložit sankci za jeho spáchání pouze v případě, že byly naplněny a dostatečně prokázány všechny znaky skutkové podstaty správního deliktu. Není-li mimo jakoukoliv pochybnost prokázáno, že byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty, nemůže Úřad učinit závěr, že byl spáchán správní delikt. Uvedené vyplývá z trestněprávní zásady in dubio pro reo, která se podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11.7.2013) užije rovněž pro oblast správního trestání. V souladu s touto zásadou proto není-li v řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny důvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku, případně osobě pachatele, jež nelze odstranit ani dalším šetřením, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného.

28. Jelikož na základě zadavatelem předložených dokumentů, které jsou součástí správního spisu, není možné průkazným způsobem zjistit a nade vší pochybnost prokázat, zda v šetřeném přizvaný poradci učinili čestné prohlášení skutečně ke dni 7. 5. 2014 (kdy, jak již bylo výše uvedeno, jisté pochybnosti v tomto směru zakládá postup zadavatele před zahájením správního řízení, tj. v rámci prošetřování skutečností uvedených v podnětu Úřadem), resp. nelze prokázat opak, nezbývá než z pohledu Úřadu akceptovat a zohlednit čestná prohlášení přizvaných poradců zaslána zadavatelem v rámci správního. Připuštěním zmíněných čestných prohlášení jako důkazů v rámci správního řízení je pak nutné konstatovat, že indicie nasvědčující možné podjatosti přizvaných poradců nejsou natolik intenzívní, aby bylo možné konstatovat spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

29. S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad v souladu se zásadou in dubio pro reo o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu

pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy, není-li uvedeno jinak, o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz