Rozhodnutí: R255/2015/VZ-40908/2015/323/EBr

Instance II.
Věc Komplexní dodávka a servis technologie Krajského standardizovaného projektu ZZS LK
Účastníci
  1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
  2. Liberecký kraj
  3. YOUR SYSTEM, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad jako opožděný zamítnut
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 274 KB

Č. j.: ÚOHS-R255/2015/VZ-40908/2015/323/EBr Brno 25. listopadu 2015

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 11. 8. 2015, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, navrhovatelem –

  • VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582, se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0330/2015/VZ-

19510/2015/523/MLi ze dne 24. 7. 2015, ve správním řízení zahájeném dne 3. 6. 2015 na návrh navrhovatele ze dne 2. 6. 2015 na přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec,

učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní dodávka a servis technologie Krajského standardizovaného projektu ZZS LK" zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno k uveřejnění dne 15. 12. 2014 a uveřejněno dne 16. 12. 2014 pod ev. č. 402087 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 18. 12. 2014 pod ev. č. 2014/S 244-429468, jehož dalším účastníkem je vybraný uchazeč –

  • YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4,

jsem podle § 92 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Podaný rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0330/2015/VZ-19510/2015/523/MLi ze dne

24. 7. 2015 jako opožděný

z a m í t á m.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)1, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 3. 6. 2015 návrh navrhovatele – VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582, se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec (dále jen „zadavatel“) – v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Komplexní dodávka a servis technologie Krajského standardizovaného projektu ZZS LK" zadávanou

v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15. 12. 2014 a uveřejněno dne 16. 12. 2014 pod ev. č. 402087 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 18. 12. 2014 pod ev. č. 2014/S 244-429468 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Jako účastníky správního řízení Úřad označil zadavatele, navrhovatele a vybraného uchazeče

– YOUR SYSTEM, spol. s r. o., IČO 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

(dále jen „vybraný uchazeč“).

II. Napadené rozhodnutí

3. Dne 24. 7. 2015 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0330/2015/VZ-19510/2015/523/MLi z téhož dne (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým rozhodl, že návrh navrhovatele ze dne 2. 6. 2015 doručený Úřadu dne 3. 6. 2015 se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

4. Úřad odůvodnil výrok napadeného rozhodnutí tím, že (i) zadavatel s velkou pečlivostí předem stanovil, jaké vlastnosti nabídek bude hodnotit, jak bude postupovat při přidělování bodů a co mají či nemají uchazeči do nabídek uvést, což bylo patrné Úřadu ze zadávací dokumentace, (ii) hodnotící komise dodržela rámec hodnocení nabídek předem stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a nijak se od stanoveného způsobu hodnocení neodchýlila. V důsledku výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že zadavatel (resp. hodnotící komise) se svým postupem nedopustil porušení § 6 odst. 1 zákona, neboť proces hodnocení nabídek provedený hodnotící komisí nebyl stižen vadou netransparentnosti nebo nerovného přístupu k uchazečům.

1 Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 26 zákona v návaznosti na § 158 odst. 1 a 2 zákona.

III. Námitky rozkladu

5. Dne 11. 8. 2015 Úřad obdržel rozklad navrhovatele z téhož dne proti napadenému rozhodnutí, ve kterém tento namítá, že Úřad (i) rozhodl v rozporu se zákonem, neboť nesprávně aplikoval právní předpis, konkrétně § 6 odst. 1 zákona poukazující na povinnost zadavatelů veřejných zakázek postupovat v zadávacím řízení v souladu se základními zásadami, a to transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, na skutkový stav spočívající ve zjevně nedostatečném a nekonkrétním slovním popisu hodnocení nabídek hodnotící komisí, čímž Úřad účelově rezignoval na svou přezkumnou pravomoc v oblasti hodnocení nabídek v rámci tzv. subjektivních kritérií, (ii) ignoroval a odklonil se od dosavadní rozhodovací praxe, s čímž se v odůvodnění napadeného rozhodnutí v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu dostatečně nevypořádal, zároveň se jednalo o rozpor se zásadou materiální ekvity a legitimního očekávání dle § 2 odst. 4 správního řádu, což ve svém důsledku působí nezákonnost napadeného rozhodnutí, (iii) reagoval v napadeném rozhodnutí na námitky navrhovatele týkající se nekonkrétního slovního popisu hodnocení hodnotící komise takovým způsobem, jímž fakticky nahradil její činnost, což je v rozporu se samotným Úřadem dovozovanou autonomií hodnotící komise a zároveň činí napadené rozhodnutí vnitřně nekonzistentní, nesrozumitelné a tím nepřezkoumatelné.

Závěr rozkladu

6. Z výše uvedených důvodů navrhovatel žádá předsedu Úřadu, aby napadené rozhodnutí v plném rozsahu zrušil a věc vrátil prvnímu stupni k novému projednání.

IV. Řízení o rozkladu

7. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správnířád“), a podle

§ 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí

o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

8. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

9. Dne 11. 8. 2015 doručil navrhovatel do datové schránky Úřadu rozklad z téhož dne proti napadenému rozhodnutí. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 24. 7. 2015.

10. Rozklad doručený Úřadu dne 11. 8. 2015 byl podán opožděně, a proto ho ve smyslu

§ 92 odst. 1 správního řádu jako opožděný zamítám.

V. K opožděnosti podaného rozkladu

11. Podle § 68 odst. 1 správního řádu rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Napadené rozhodnutí obsahovalo v souladu s § 68 odst. 5 správního řádu poučení o možnosti podání příslušného opravného prostředku, v tomto případě

rozkladu. Účastníci správního řízení tedy byli poučeni o patnáctidenní prekluzivní lhůtě pro podání rozkladu k předsedovi Úřadu, která je charakteristická zánikem práva jeho neuplatněním v propadné, neboli prekluzivní době (v předmětném případě odpovídá tato doba 15 dnům). Účastníci byli rovněž poučeni o skutečnosti, že rozklad proti napadenému rozhodnutí má odkladný účinek, a že se rozklad podává s potřebným počtem stejnopisů.

12. Na základě uvedeného nelze dospět k závěru, že by poučení v napadeném rozhodnutí bylo chybějící, neúplné či nesprávné.

13. Počátek běhu odvolací lhůty, resp. lhůty pro podání rozkladu, jak vyplývá z § 83 odst. 1 správního řádu a rovněž z poučení uvedeného v napadeném rozhodnutí, je určen dnem oznámení napadeného rozhodnutí. Oznámením rozhodnutí se pak podle § 72 odst. 1 správního řádu rozumí doručení stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.

14. Rozhodným okamžikem pro posouzení včasnosti podání rozkladu je tedy okamžik, kdy je rozhodnutí účastníku řízení doručeno. Z průvodky elektronického podání, resp. z doručenky datové zprávy vztahující se k napadenému rozhodnutí je zřejmé, že navrhovatel obdržel napadené rozhodnutí dne 24. 7. 2015 (konkrétně 24. 7. 2015 v 16:52:31 hod., kdy se do datové schránky přihlásila osoba oprávněná ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). V souladu s pravidly o počítání času obsaženými v § 40 odst. 1 správního řádu je prvním dnem počátku běhu lhůty den následující po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V šetřeném případě je tedy tímto dnem 25. 7. 2015. Jelikož konec patnáctidenní lhůty pro podání rozkladu připadl na sobotu 8. 8. 2015, je nutno podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu považovat za poslední den této lhůty nejbližší příští pracovní den, kterým bylo pondělí 10. 8. 2015.

15. Z průvodky elektronického podání, resp. z doručenky datové zprávy vztahující se k podanému rozkladu vyplývá, že navrhovatel odeslal Úřadu rozklad jako datovou zprávu dne 11. 8. 2015.

16. Uvedenému podání nepředcházela žádná jiná podání ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu, tedy ústní, písemné do protokolu, v elektronické podobě či pomocí jiných technických prostředků.

17. Podle § 152 odst. 4 správního řádu pokud to nevylučuje povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání. Ustanovení § 152 správního řádu, jež obsahuje speciální úpravu řízení o rozkladu, však neobsahuje zákonnou úpravu postupu v případě podání opožděného rozkladu. Je tedy třeba vyjít z obecných ustanovení správního řádu ohledně řízení o odvolání, konkrétně pak z § 92 odst. 1 správního řádu, který stanoví, že opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací orgán zamítne.

18. Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že tím, že navrhovatel neuplatnil své právo podat rozklad nejpozději dne 10. 8. 2015 a učinil tak až 11. 8. 2015, došlo k zániku práva na podání rozkladu jeho neuplatněním ve stanovené patnáctidenní lhůtě a podaný rozklad je proto třeba posoudit jako opožděný.

19. Jak je uvedeno výše, v daném případě byl rozklad podán navrhovatelem opožděně, tj. po uplynutí lhůty pro podání odvolání (rozkladu) stanovené v § 83 odst. 1 správního řádu,

a proto k tomuto rozkladu ani k námitkám v něm uvedeným nelze přihlížet. Orgán rozhodující o rozkladu v případě, že jej zamítá podle § 92 odst. 1 správního řádu, napadené rozhodnutí dále meritorně neposuzuje postupem podle § 89 odst. 2 správního řádu, ale zamítá jej z procesních důvodů. Vzhledem k tomu jsou v tomto rozhodnutí o rozkladu uvedeny pouze důvody opožděnosti rozkladu zadavatele, aniž by došlo k vypořádání námitek v něm uvedených.

20. V § 92 odst. 1 správní řád dále stanoví, že odvolací správní orgán v případě, kdy napadené rozhodnutí již nabylo právní moci, přezkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. V daném případě jsem však neshledal podmínky pro zahájení některého z výše uvedených řízení, neboť nebyly naplněny zákonné předpoklady stanovené v hlavě IX a X správního řádu.

21. Pro úplnost uvádím, že jelikož byl rozklad navrhovatele podán opožděně, nabylo napadené rozhodnutí právní moci dne 11. 8. 2015.

VI. Závěr

22. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastaly skutečnosti odůvodňující zamítnutí rozkladu pro opožděnost podle § 92 odst. 1 správního řádu, jsem rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava

2. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

3. YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz