Rozhodnutí: S0732/2015/VZ-38320/2015/532/KSt

Instance I.
Věc Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2016 a 2017
Účastníci
  1. město Kutná Hora
  2. SYNERGY SOLUTION s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 24. 11. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 370 KB

Č. j.: ÚOHS-S0732/2015/VZ-38320/2015/532/KSt

 

6. listopadu 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 10. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – město Kutná Hora, IČO 00236195, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora,
  • navrhovatel – SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČO 28622740, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2016 a 2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 9. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 10. 2015 pod ev. č. 517218 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 193-349406,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle ustanovení § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČO 28622740, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov – ze dne 20. 10. 2015 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2016 a 2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 9. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 10. 2015 pod ev. č. 517218 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 193-349406, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – město Kutná Hora, IČO 00236195, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2016 a 2017“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 9. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 10. 2015 pod ev. č. 517218 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 6. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 193-349406 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 20. 10. 2015 doručil navrhovatel – SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČO 28622740, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov (dále jen „navrhovatel“) – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II. Průběh správního řízení

3. Dnem 20. 10. 2015, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle ustanovení § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

4. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0732/2015/VZ-34992/2015/532/KSt ze dne 21. 10. 2015.

6. Výrokem I. usnesení č. j. ÚOHS-S0732/2015/VZ-35435/2015/532/KSt ze dne 22. 10. 2015 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu pěti dnů ode dne doručení citovaného usnesení k provedení úkonu – zaslání vyjádření, zda je kauce ve výši 50 000,- Kč složená na účet Úřadu dne 19. 10. 2015 podle § 115 odst. 1 zákona složena k návrhu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v šetřené veřejné zakázce. Výrokem II. citovaného usnesení stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

7. Podáním ze dne 26. 10. 2015 sdělil navrhovatel Úřadu, že kauce ve výši 50 000,- Kč, kterou složil na účet Úřadu dne 19. 10. 2015, nebyla složena v souvislosti s návrhem ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v šetřené veřejné zakázce.

III. Závěry Úřadu

8. Úřad na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele nebyla ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle ustanovení § 117a  písm. c) zákona zastavil.

9. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10. Podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání[1] obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

11. Podle ustanovení § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

12. Podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 10 000 000,- Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000,- Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13. Podle ustanovení § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

14. Podle ustanovení § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

15. Z bodu IV.3.8) „Podmínky pro otevírání obálek“ oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 10. 2015 vyplývá, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena na den 18. 11. 2015.

16. K uvedenému Úřad uvádí, že z návrhu navrhovatele nevyplývá, že by navrhovatel ke dni podání návrhu podal nabídku.

17. Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni podání návrhu, tj. ke dni 20. 10. 2015 ještě neuplynula lhůta pro podání nabídek, a z návrhu navrhovatele, ani z dokumentace o veřejné zakázce doručené zadavatelem nevyplývá, že by nabídku již podal, má Úřad za prokázané, že navrhovatel nabídku ke dni podání návrhu nepodal.

18. Jak vyplývá z § 115 odst. 1 zákona, výše kauce se vypočítá z nabídkové ceny, tedy ceny uvedené navrhovatelem v předložené nabídce, která slouží jako podklad pro hodnocení nabídek. Jestliže navrhovatel ke dni podání návrhu žádnou nabídku zadavateli nepředložil, pak není známa ani nabídková cena, přičemž navrhovatel současně není schopen celkovou nabídkovou cenu stanovit ani výpočtem. Z uvedených skutečností je zřejmé, že v šetřeném případě není navrhovatel schopen celkovou nabídkovou cenu stanovit.

19. Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel ke dni podání návrhu nepodal nabídku, tudíž není možné vypočíst výši kauce podle § 115 odst. 1 věty první zákona, tedy ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky. Pakliže navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je podle § 115 odst. 1 věty druhé zákona povinen složit kauci ve výši 100 000,- Kč.

20. Jak Úřad zjistil, byla navrhovatelem na účet Úřadu připsána částka ve výši 50 000,- Kč, a to dne 19. 10. 2015. Pro úplnost Úřad v této souvislosti doplňuje, že navrhovatel podal dne 20. 10. 2015 k Úřadu návrh na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů téhož zadavatele, avšak ve dvou rozdílných zadávacích řízeních, přičemž uhradil pouze jednu kauci ve výši 50 000,- Kč.

21. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřadu nebylo zřejmé, zda navrhovatel složil kauci ve výši 50 000,- Kč v souvislosti s šetřenou veřejnou zakázkou, vyzval navrhovatele výrokem I. usnesení č. j. ÚOHS-S0732/2015/VZ-35435/2015/532/KSt ze dne 22. 10. 2015 k zaslání vyjádření, zda je kauce ve výši 50 000,- Kč připsaná na účet Úřadu dne 19. 10. 2015 podle § 115 odst. 1 zákona složena k návrhu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v šetřené veřejné zakázce (viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

22. Podáním ze dne 26. 10. 2015 sdělil navrhovatel Úřadu, že kauce ve výši 50 000,- Kč, která byla na účet Úřadu připsána dne 19. 10. 2015, nebyla složena v souvislosti s návrhem ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v šetřené veřejné zakázce.

23. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci podle § 115 odst. 1 zákona.

24. Nad rámec uvedeného Úřad doplňuje, že z obdržené dokumentace o veřejné zakázce dále zjistil, že navrhovatel nepodal v šetřené veřejné zakázce námitky proti postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, z čehož vyplývá, že navrhovatel nesplnil taktéž podmínku pro podání návrhu stanovenou v § 110 odst. 7 zákona a lhůta pro podání návrhu podle § 114 odst. 4 zákona tudíž ani nezačala běžet a nelze tedy ani určit, kdy v souladu s § 115 odst. 5 zákona nastal poslední den lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu. Konec této lhůty je však šetřeném případě zcela irelevantní, neboť tato lhůta ani nezačala běžet. Z uvedeného vyplývá, že navrhovatel v šetřeném zadávacím řízení nesložil s podáním návrhu kauci podle § 115 odst. 1 zákona, pročež je Úřad povinen správní řízení bez dalšího zastavit, neboť podmínky řízení zkoumá Úřad z úřední povinnosti a v případě, že některá podmínka řízení není splněna, je povinen správní řízení zastavit.

25. Navrhovatel dále v podání ze dne 26. 10. 2015 uvedl, že Úřad by se měl pochybeními uvedenými v návrhu zabývat z úřední povinnosti, pročež Úřad předmětné podání navrhovatele posoudil a následně zaevidoval jako podnět pro zahájení správního řízení z moci úřední ve smyslu § 42 správního řádu.

26. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že ze strany navrhovatele nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, Úřad podle § 117a písm. c) zákona předmětné správní řízení zastavil. 

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

2. SYNERGY SOLUTION s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1] § 37 odst. 2 správního řádu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz