Rozhodnutí: S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc

Instance I.
Věc Internetová TV s vlastním redakčním systémem a její podpora 2013
Účastníci
  1. Ústecký kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 4. 8. 2015
Související rozhodnutí S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc
R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs
Dokumenty file icon dokument ke stažení 404 KB

Č. j.: ÚOHS-S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc

 

17. července 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 2. 7. 2013, jehož účastníkem je:

 

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,

 

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, v souvislosti s možným nedodržením závazného postupu zadavatele ve veřejné zakázce „Internetová TV s vlastním redakčním systémem a její podpora 2013“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 12. 2012 pod evidenčním číslem formuláře 7202011036021 a jehož oznámení bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 8. 12. 2012 pod číslem 2012/S 237-390522 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 4. 3. 2013,

 rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Internetová TV s vlastním redakčním systémem a její podpora 2013“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 12. 2012 pod evidenčním číslem formuláře 7202011036021 a jehož oznámení bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 8. 12. 2012 pod číslem 2012/S 237-390522 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 4. 3. 2013, postup stanovený v § 84 odst. 8 citovaného zákona ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 neuvedl jednoznačně a dostatečně konkrétně důvod, na základě kterého rozhodl dne 27. 2. 2013 o zrušení předmětného zadávacího řízení.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – podle ust. § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá:

 

pokuta ve výši 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – ve věci možného porušení zákona při zrušení veřejné zakázky „Internetová TV s vlastním redakčním systémem a její podpora 2013“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 12. 2012 pod evidenčním číslem 7202011036021 a jehož oznámení bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 8. 12. 2012 pod číslem 2012/S 237-390522 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 4. 3. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce. Z obdržené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

II. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

3. Předmětem veřejné zakázky vymezeným v bodu 3. zadávací dokumentace bylo zajištění internetové televize s vlastním redakčním systémem a její podpora. Součástí zakázky byl návrh témat, zpracování kompletního obsahu a zajištění přímých přenosů z jednání zastupitelstva Ústeckého kraje.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla dle bodu II.2.1) „Celkové množství nebo rozsah“ oznámení o zakázce stanovena na 8 200 000,- Kč bez DPH.

5. Podle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 23. 1. 2013 zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek čtyři nabídky. Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 1. 2013 doporučila hodnotící komise zadavateli vybrat jako nejvýhodnější nabídku uchazeče – D O R L A N D, spol. s r.o., IČO 41694155, se sídlem Rokycanova 794/31, 130 00 Praha 3 – s nabídkovou cenou 7 800 000,- Kč bez DPH.

6. Dne 27. 2. 2013 na schůzi Rady Ústeckého kraje bylo rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, protože se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně nedostatek finančních prostředků v rozpočtu zadavatele, vyvolaný zejména korekcí dotací z ROP Severozápad, jejichž úhradu požaduje od zadavatele Ministerstvo financí České republiky, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 (dále jen „Ministerstvo financí“). Uvedenou skutečnost oznámil zadavatel uchazečům o veřejnou zakázku přípisem ze dne 27. 2. 2013. Ve Věstníku veřejných zakázek bylo dne 4. 3. 2013 uveřejněno zrušení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

III. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

7. Na základě posouzení obsahu podnětu a obdržené dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o tom, zda se v průběhu zadávacího řízení vyskytly takové důvody, hodné zvláštního zřetele, pro které by zadavatel mohl ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona, zrušit zadávací řízení. Tedy jestli je v předmětné věci možné považovat nedostatek finančních prostředků na straně zadavatele za důvod hodný zvláštního zřetele, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení a který nebyl zadavateli v době zahájení zadávacího řízení znám. Z uvedeného důvodu zahájil Úřad podle § 113 zákona správní řízení z moci úřední ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

8. Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-12349/2013/523/MSc ze dne 1. 7. 2013, ve kterém ho zároveň seznámil se zjištěnými skutečnostmi, jež se týkaly jeho postupu při zadávání předmětné veřejné zakázky.

10. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-12350/2013/523/MSc ze dne 1. 7. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohl zadavatel navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

11. Dnem 2. 7. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo správní řízení podle § 113 zákona v návaznosti na § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno.

Vyjádření zadavatele ze dne 8. 7. 2013

12. Dne 11. 7. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 8. 7. 2013, ve kterém uvádí, že problematika úhrady korekcí za pochybení v ROP Severozápad je složitá a není rozhodnuto, kdo tyto korekce nakonec uhradí. Zadavatel není zřizovatelem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jejích orgánů a nenese odpovědnost za její jednání. Nejde tedy o pochybení zadavatele, které způsobilo nedostatek finančních prostředků, k pochybení došlo vně kraje. Dále zadavatel uvedl, že „v současné době trvá stav, kdy Ministerstvo financí ČR požaduje po Ústeckém kraji uhradit cca 1,7 mld. Kč korekcí za pochybení ROP Severozápad, a potom by financování projektů hrazených z ROP Severozápad mohlo pokračovat. Pokud by kraj tuto částku neuhradil, ROP Severozápad už neposkytne nikomu žádné dotace. V takovém případě bude muset Ústecký kraj najít prostředky na úhradu 1 115 345 368,04 Kč, což je součet neproplacených nebo neuzavřených smluv o poskytnutí dotace z ROP Severozápad. I v případě, že by Ministerstvo financí ČR přistoupilo na svoji spoluúčast v úhradě korekcí, musel by kraj ze svého rozpočtu uhradit 681 mil. Kč. Ve všech variantách se jedná o velmi velké částky, s jejichž úhradou kraj ve svém rozpočtu nepočítal, a protože činnost kraje nelze zcela zastavit, hledají se možné úspory ve všech položkách rozpočtu, kde je to možné a kde to chod kraje neochromí. Provozování internetové televize takovou položkou je“.

13. Usnesením č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-13456/2013/523/MSc ze dne 22. 7. 2013 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání vyjádření ke skutečnosti, kdy se zadavatel dozvěděl o požadavku Ministerstva financí k úhradě korekcí za pochybení ROP Severozápad, včetně doložení tohoto požadavku příslušným dokumentem; zaslání rozhodnutí Evropské komise ze dne 31. 1. 2013 o udělení finanční opravy České republice z důvodu zjištěných nedostatků a vysvětlení tvrzení zadavatele, že pokud by zadavatel neuhradil předmětné korekce, ROP Severozápad už nikomu neposkytne žádné dotace, včetně doložení tohoto tvrzení příslušnými dokumenty.

Vyjádření zadavatele ze dne 26. 7. 2013

14. Dne 30. 7. 2013 obdržel Úřad na základě usnesení č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-13456/2013/523/MSc ze dne 22. 7. 2013 vyjádření zadavatele, ve kterém uvádí, že zprávy o požadavku Evropské unie uhradit korekce se v médiích objevily již na konci roku 2012 a od té doby se o této problematice jednalo v rámci osobních setkání se zástupci ministerstev, kraje a ROP Severozápad. S ohledem na princip předběžné opatrnosti učinil zadavatel nezbytné kroky v rámci svého rozpočtu již na základě těchto ústních informací a informací z médií. Dále zadavatel doložil požadavek úhrady korekcí ze strany Ústeckého a Karlovarského kraje jako podmínky pro obnovu financování projektů ze strany ROP Severozápad formou osobního projevu náměstka ministra financí Jana Gregora a náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna dne 25. 3. 2013 na zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje a dopisem od Ing. Petra Navrátila, předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

15. Usnesením č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-14752/2013/523/MSc ze dne 8. 8. 2013 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání seznamu zadávacích řízení zadavatele, která probíhala v době zrušení přezkoumávané veřejné zakázky, a sdělení, zda některé z těchto zadávacích řízení bylo zrušeno zadavatelem z obdobných důvodů jako přezkoumávaná veřejná zakázka.

Vyjádření zadavatele ze dne 13. 8. 2013

16. Dne 14. 8. 2013 obdržel Úřad na základě usnesení č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-14752/2013/523/MSc ze dne 8. 8. 2013 vyjádření zadavatele, ve kterém uvádí, že v době zrušení předmětného zadávacího řízení byla realizována vesměs zadávací řízení hrazená z dotací, případně se jednalo o provedení nutných oprav či rekonstrukcí. Žádné z těchto zadávacích řízení nebylo zrušeno pro nedostatek finančních prostředků jako přezkoumávaná veřejná zakázka.

Rozhodnutí Úřadu ze dne 28. 2. 2014

17. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-4564/2014/523/MSc ze dne 28. 2. 2014 Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 84 odst. 2 písm. e) zákona tím, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku dne 27. 2. 2013 zrušil, aniž by se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 27. 2. 2013 o zrušení zadávacího řízení.

18. Proti výše citovanému rozhodnutí Úřadu podal zadavatel dne 14. 3. 2014 rozklad.

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 4. 5. 2015

19. Předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015 rozkladem napadené rozhodnutí Úřadu z důvodu nepřezkoumatelnosti zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání. V odůvodnění citovaného rozhodnutí předsedy Úřadu je jako jeden z důvodů způsobujících nepřezkoumatelnost výše citovaného rozhodnutí Úřadu uvedena skutečnost, že z oznámení o zahájení správního řízení není zřejmé, zda Úřad vede správní řízení o správním deliktu zadavatele nebo o přezkoumání úkonu zadavatele vedoucímu k uložení nápravného opatření. Dále je v rozhodnutí předsedy Úřadu konstatováno, že Úřad neprovedl dostatečně důkaz listinami „Position letter“ Evropské komise ze dne 31. 1. 2013, přípis Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 13. 2. 2013 a přípis Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 25. 2. 2013. Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí rovněž konstatoval, že Úřad měl přednostně posoudit odůvodnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 z hlediska toho, zda zadavatel dostatečně podrobně rozvedl důvod pro zrušení zadávacího řízení s ohledem na zásadu transparentnosti, tj. jestli jej formuloval jednoznačně, srozumitelně, a tím i přezkoumatelně.

Pokračování správního řízení

20. Oznámením o pokračování ve správním řízení č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-12563/2015/541/MSc ze dne 4. 6. 2015 Úřad zadavateli oznámil, že ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S412/2013/VZ se pokračuje, přičemž toto správní řízení je nadále vedeno ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. e) zákona v souvislosti se zrušením předmětného zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona a v tomto správním řízení může být zadavateli dle § 120 odst. 2 písm. b) zákona uložena pokuta za správní delikt.

21. Usnesením č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-12570/2015/541/MSc ze dne 4. 6. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a v níž byl oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

22. Usnesením č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-14612/2015/541/MSc ze dne 17. 6. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

23. Úřad neobdržel v návaznosti na poslední dvě citovaná usnesení od zadavatele žádné vyjádření.

IV. ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY ÚŘADU

24. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace předložené zadavatelem, rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015 a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup dle § 84 odst. 8 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, neboť v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 transparentně neuvedl důvod, na základě kterého předmětné zadávací řízení zrušil, čímž se dopustil správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. e) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

25. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

26. Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

27. Podle § 84 odst. 8 zákona je zadavatel povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

K transparentnosti odůvodnění oznámení o zrušení zadávacího řízení

28. V souladu s rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015 se Úřad nejdříve zabýval posouzením odůvodnění zrušení předmětného zadávacího řízení zadavatele uvedeného v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 z hlediska zásady transparentnosti, tj. zda jej zadavatel formuloval jednoznačně, srozumitelně a tím i přezkoumatelně.

29. V šetřeném případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 uchazečům o veřejnou zakázku oznámil, že „dne 27. 2. 2013 rozhodl podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o zrušení zadávacího řízení, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Těmito důvody je nedostatek finančních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje, vyvolaný zejména korekcí dotací z ROP Severozápad, jejichž úhradu požaduje od Ústeckého kraje Ministerstvo financí ČR“.

30. Úřad k zásadě transparentnosti v obecné rovině konstatuje, že tato zásada zadávání veřejných zakázek je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie, neboť stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, které shrnovalo dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

31. Zásadu transparentnosti je nutno aplikovat především ve vztahu k úkonům zadavatele vůči ostatním subjektům (uchazečům, kontrolním orgánům, veřejnosti), kdy každý úkon zadavatele musí být natolik transparentní, aby byl zpětně objektivně přezkoumatelný. Povinnost dodržovat zásadu transparentnosti je v případě oznámení o zrušení zadávacího řízení navíc jednoznačně konkretizována ustanovením § 84 odst. 8 zákona, které zadavateli ukládá, aby v písemném oznámení o zrušení zadávacího řízení uvedl důvod, pro který zadávací řízení zrušil. Smysl řádného odůvodnění oznámení o zrušení zadávacího řízení tkví v tom, aby se uchazeči o veřejnou zakázku mohli seznámit s příčinami vedoucími ke zrušení zadávacího řízení a mohli případně proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení zákonnými prostředky účinně brojit.

32. Úřad v souladu s rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015 konstatuje, že základem pro skutková zjištění při právním posuzování zákonnosti zrušení zadávacího řízení jsou samotné důvody, které zadavatel formuloval v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen při formulaci důvodů, pro které zrušil zadávací řízení, dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona. Tyto důvody musí být přitom vyjádřeny v oznámení o zrušení zadávacího řízení, jednoznačně, srozumitelně a tím i přezkoumatelně, aby se s nimi mohli seznámit zájemci či uchazeči a následně ve správním řízení (případně při prošetřování podnětu) také Úřad, aby nevzniklo žádných pochybností o tom, jaké důvody vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, přičemž pozdější a jiné odůvodnění zrušení zadávacího řízení je právně irelevantní.

33. Obdobně se Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 2 Afs 23/2013-39 ze dne 20. 5. 2014 zabýval náležitostmi rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, kde uvedl, že: „Požadavkem, od něhož však není možné ustoupit, je, aby se vyloučený uchazeč mohl seznámit s důvody svého vyloučení do té míry, aby s nimi bylo možné relevantně polemizovat.“ a že „V rozhodnutí sice byly obsaženy všechny podstatné náležitosti (včetně důvodů vyloučení, které výslovně požaduje § 76 odst. 6 zákona), zadavatel však pochybil, pokud zde neuvedl důvody vyloučení v podrobnostech, které by uchazeči umožňovaly jednoznačně pochopit úvahy, které k jeho vyloučení vedly. Jakkoli tyto deficity odůvodnění rozhodnutí zadavatele nedosahují intenzity neplatnosti právního úkonu (pro neurčitost jeho obsahu), je evidentní, že požadavek na zajištění efektivní obrany vyloučeného uchazeče proti tomuto postupu nebyl postupem zadavatele bezezbytku naplněn“. Úřad poznamenává, že závěry Nejvyššího správního soudu uvedené v citovaném rozsudku lze analogicky aplikovat i na rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, resp. na oznámení tohoto úkonu zadavatele.

34. Úřad konstatuje, že oznámení o zrušení zadávacího řízení musí podle § 84 odst. 8 zákona obsahovat uvedení důvodu zrušení zadávacího řízení. Tento důvod však musí být s odkazem na výše uvedené závěry vyplývající z citovaných rozsudků zadavatelem dostatečně podrobně rozveden, aby všichni zájemci či uchazeči byli sto jednoznačně pochopit úvahy, které zadavatele ke zrušení zadávacího řízení vedly, čímž teprve dojde k naplnění předpokladu pro případnou efektivní obranu zájemců či uchazečů proti postupu zadavatele podáním námitek, resp. podáním návrhu, proti takto konkrétně uvedeným důvodům.

35. V daném případě zadavatel jako důvod pro zrušení zadávacího řízení v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 uvedl „nedostatek finančních prostředků v rozpočtu, jenž je vyvolaný zejména korekcí dotací z ROP Severozápad, jejichž úhradu požaduje od zadavatele Ministerstvo financí“. Úřad konstatuje, že zadavatelem uvedený důvod, pro který bylo zadávací řízení zrušeno, není rozveden v dostatečných podrobnostech, aby umožnil uchazečům jednoznačně pochopit úvahy, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení, čímž by byla umožněna efektivní obrana uchazečů o veřejnou zakázku. Z citovaného odůvodnění není totiž patrný ani předpokládaný rozsah „nedostatku finančních prostředků v rozpočtu“, resp. vyčíslen požadavek na úhradu předmětných korekcí, ani jakého časového horizontu se příslušné úhrady týkají. Právě na základě těchto informací by však bylo možno posoudit, zda byl uváděný dopad do rozpočtu zadavatele významný a zda je možno reakci zadavatele, tedy zrušení zadávacího řízení, považovat za adekvátní.

36. Úřad rovněž uvádí, že zadavatel v citovaném odůvodnění uvádí, že úhradu korekce dotací z ROP Severozápad po něm požaduje Ministerstvo financí České republiky, přičemž z uvedeného tvrzení nikterak nevyplývá, zda zadavatel na tento požadavek přistoupí, resp. zda požadované finanční prostředky ze svého rozpočtu skutečně poskytne.

37. Úřad konstatuje, že z odůvodnění předmětného oznámení o zrušení zadávacího řízení rovněž nevyplývá skutečnost, zda v době zrušení předmětného zadávacího řízení neexistovaly i jiné varianty postupu zadavatele související s úhradou uvedených korekcí, jež by mohly mít odlišný dopad na rozpočet zadavatele. Úřad podotýká, že možné varianty postupu zadavatele jsou sice zpracovány v důvodové zprávě k zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 3. 2013, avšak k jejich zpracování a projednání v rámci zastupitelstva Ústeckého kraje došlo až cca měsíc po té, co zadavatel přistoupil ke zrušení předmětného zadávacího řízení.

38. Úřad dále uvádí, že zadavatel se v odůvodnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 rovněž blíže nevyjadřuje ke skutečnosti, zda se důvody umožňující zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona vyskytly v průběhu zadávacího řízení, jak vyžaduje citované ustanovení zákona, či zda tyto důvody byly známy již před zahájením zadávacího řízení.

39. Úřad je toho názoru, že důvod zrušení zadávacího řízení, tak jak je uveden v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013, není zadavatelem dostatečně podrobně rozveden způsobem, aby jednotlivý uchazeči byli schopni jednoznačně pochopit úvahy, které zadavatele ke zrušení zadávacího řízení vedly, což je předpokladem pro případnou efektivní obranu proti postupu zadavatele podáním námitek, resp. návrhu, proti takto konkrétně popsaným důvodům. Úřad tedy konstatuje, že oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 nelze v šetřeném případě s ohledem na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona považovat za dostatečně odůvodněné ve smyslu ustanovení § 84 odst. 8 zákona.

40. Úřad vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v § 84 odst. 8 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 neuvedl jednoznačně a v dostatečných podrobnostech důvod, na základě kterého rozhodl dne 27. 2. 2013 o zrušení předmětného zadávacího řízení. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

V. K uložení sankce

41. Podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že zruší zadávací řízení v rozporu s § 84 zákona.

42. V předmětném případě zadavatel nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 8 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, neboť v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013 neuvedl jednoznačně a v dostatečných podrobnostech důvod, na základě kterého rozhodl dne 27. 2. 2013 o zrušení předmětného zadávacího řízení.

43. Vzhledem k výše uvedenému tak zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. e) zákona.

44. Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného v době zahájení zadávacích řízení na předmětné veřejné zakázky) odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

45. Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného od 6. 3. 2015) odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

46. V návaznosti na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod Úřad konstatuje, že v případě správního trestání je nutné zohlednit příznivější právní úpravu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad vycházel při posuzování odpovědnosti zadavatele za správní delikt z ustanovení zákona ve znění zákona č. 40/2015 Sb., tedy z právní úpravy příznivější.

47. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o možném spáchání správního deliktu dozvěděl z podkladů doručených dne 4. 4. 2013 Úřadu stěžovatelem v rámci podaného podnětu k přezkoumání postupu zadavatele ve veřejné zakázce. V daném případě došlo ke spáchání správního deliktu dne 1. 3. 2013, kdy zadavatel odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2013. Správní řízení bylo zahájeno dne 2. 7. 2013. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za tento správní delikt nezanikla.

48. Za správní delikt se podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. e) zákona.

49. Úřad konstatuje, že horní hranice možné pokuty v předmětném případě tedy činí částku ve výši 20 000 000,- Kč.

50. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Po zvážení všech okolností šetřeného případu a přihlédnutí k výše uvedenému uvádí Úřad následující.

51. V posuzovaném případě se sice nejedná o správní delikt, který by svým charakterem patřil k nejzávažnějším, neboť podle výkladové praxe Úřadu dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona postup zadavatele při výběru dodavatele spočívající v úplné ignoraci ustanovení zákona, jež zcela vylučuje soutěžní prostředí. Jelikož však při zrušení zadávacího řízení došlo k porušení jedné ze základních zásad, a to zásady transparentnosti, jedná se o správní delikt středně závažného charakteru.

52. Úřad při zvažování výše pokuty přihlédl i k následkům spáchání správního deliktu. V daném případě spáchaný správní delikt způsobil situaci, kdy mohlo z důvodu netransparentního oznámení zrušení zadávacího řízení dojít k určitému omezení možné efektivní obrany uchazečů o veřejnou zakázku proti postupu zadavatele prostřednictvím podání námitek, resp. návrhu.

53. Co se týče okolností, za nichž byl správní delikt spáchán, tak Úřad jako polehčující okolnost posoudil skutečnost, že některé okolnosti týkající se předmětných korekcí, jež nebyly uvedeny v předmětném oznámení o zrušení zadávacího řízení, bylo možno v dané době zjistit alespoň z médií (viz např. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/213992-dotace-na-severozapade-nebudou-zadarmo-kraje-zaplati-2-5-mld/).

54. Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

55. Úřad současně stanovil výši sankčního postihu tak, aby nedošlo k bagatelizaci následků za spáchání správního deliktu, neboť uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

56. S ohledem na výše uvedený charakter správního deliktu se Úřad rozhodl uložit pokutu ve výši 50 000,- Kč tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výši horní hranice zákonné sazby, podle které mohl Úřad uložit pokutu až 20 000 000,- Kč, Úřad posoudil stanovenou výši pokuty za dostačující a naplňující současně preventivní i represivní charakter uložení sankce.

57. Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z výroční zprávy zadavatele za rok 2014, dostupné na internetových stránkách zadavatele (http://www.kr-ustecky.cz/vyrocni-zpravy/ds-98826/p1=204820), vyplývá, že zadavatel v roce 2014 hospodařil s příjmy ve výši 13,1 mld. Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

58. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

59. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz