číslo jednací: S0528/2015/VZ-34166/2015/542/JVo

Instance I.
Věc Centrální zajištění logistických služeb
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  2. NemLog a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 292 KB

Č. j.:ÚOHS-S0528/2015/VZ-34166/2015/542/JVo

 

Brno, 20. října 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 8. 2015, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČO 00064173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10,
  • navrhovatel – NemLog a. s., IČO 27642241, se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 8. 2015 advokátem JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D.,  ČAK 09459, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Centrální zajištění logistických služeb“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 10. 2014, pod ev. č. 495408, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 10. 2014, 13. 11. 2014, 8. 12. 2014, 26. 12. 2014, 12. 1. 2015, 6. 2. 2015, 30. 3. 2015, 7. 4. 2015, 16. 4. 2015, 30. 4. 2015, 26. 5. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 197-348321, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 10. 2014, 14. 11. 2014, 11. 12. 2014, 30. 12. 2014, 15. 1. 2015, 11. 2. 2015, 2. 4. 2015, 9. 4. 2015, 21. 4. 2015, 5. 5. 2015 a 29. 5. 2015, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – NemLog a. s., IČO 27642241, se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1 – vzal dne 15. 10. 2015 svůj návrh ze dne 19. 8. 2015 zpět.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 19. 8. 2015 návrh navrhovatele – NemLog a. s., IČO 27642241, se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 8. 2015 advokátem JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D.,  ČAK 09459, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČO 00064173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Centrální zajištění logistických služeb“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 10. 2014, pod ev. č. 495408, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 10. 2014, 13. 11. 2014, 8. 12. 2014, 26. 12. 2014, 12. 1. 2015, 6. 2. 2015, 30. 3. 2015, 7. 4. 2015, 16. 4. 2015, 30. 4. 2015, 26. 5. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 197-348321, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 10. 2014, 14. 11. 2014, 11. 12. 2014, 30. 12. 2014, 15. 1. 2015, 11. 2. 2015, 2. 4. 2015, 9. 4. 2015, 21. 4. 2015, 5. 5. 2015 a 29. 5. 2015 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Úřad obdržel návrh dne 19. 8. 2015 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0528/2015/VZ-24293/2015/542/JVo ze dne 21. 8. 2015. Následně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S0528/2015/VZ-24295/2015/542/JVo ze dne 21. 8. 2015, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

5. Na základě žádosti zadavatele, kterou Úřad obdržel dne 1. 9. 2015, prodloužil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0528/2015/VZ-25890/2015/542/JVo ze dne 2. 9. 2015 lhůtu, ve které jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu, a ve které mohou účastníci řízení vyjádřit v řízení své stanovisko.

6. Na základě žádosti navrhovatele ze dne 8. 9. 2015 stanovil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0528/2015/VZ-27560/2015/542/JVo ze dne 10. 9. 2015 nové lhůty, ve kterých jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a ve kterých mohou účastníci řízení vyjádřit v řízení své stanovisko.

7. Dne 23. 9. 2015 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S0528/2015/VZ-24487/2015/542/JVo ze dne 23. 9. 2015, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž ve stanovené lhůtě ani později se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

8. Dne 15. 10. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 19. 8. 2015, a to v celém rozsahu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Mojmír Florian

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10

2. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz