číslo jednací: S0722/2015/VZ-34603/2015/541/MSc

Instance I.
Věc Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017
Účastníci
  1. Statutární město Teplice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 28. 10. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 280 KB

Č. j.: ÚOHS-S0722/2015/VZ-34603/2015/541/MSc

 

19. října 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, jehož se dopustil účastník řízení

 

  • zadavatel – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice,

 

ve veřejné zakázce „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599,

vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 6 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0586/2015/VZ nezaslal úplnou a kompletní dokumentaci o veřejné zakázce „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599, ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení výše citovaného správního řízení.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, zadavateli – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice – ukládá:

 

pokuta ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh, obdržel dne 7. 9. 2015 návrh navrhovatele – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 7. 9. 2015 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Teplice, IČO 00266621, se sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 6. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2015 pod ev. č. 513599 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 7. 9. 2015, kdy Úřad předmětný návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0586/2015/VZ.

3. Dne 16. 9. 2015 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne spolu s částí dokumentace o veřejné zakázce, konkrétně formulář oznámení předběžných informací odeslaný do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 5. 2015, formulář oznámení o zakázce odeslaný do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 6. 2015, odůvodnění veřejné zakázky ze dne 15. 6. 2015, usnesení rady města ze dne 22. 5. 2015, zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně jejích příloh č. 1–7, rozhodnutí o námitkách ze dne 25. 8. 2015, informace o podaných námitkách ze dne 25. 8. 2015 a informace k oznámení o zahájení správního řízení ze dne 15. 9. 2015.

4. Dne 21. 9. 2015 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky zbývající část dokumentace o veřejné zakázce mimo nabídky společnosti Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (dále jen „uchazeč Marius Pedersen a.s.“).

5. Dne 25. 9. 2015 obdržel Úřad od zadavatele uchazeče Marius Pedersen a.s., přičemž toto podání navrhovatele bylo dle otisku razítka na obálce odesláno prostřednictvím držitele poštovní licence dne 22. 9. 2015.

 K výroku I. příkazu

6. Podle § 17 písm. v) zákona se pro účely zákona dokumentací o veřejné zakázce rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

7. Podle § 114 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

8. Podle § 114 odst. 6 zákona je zadavatel povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3 zákona.

9. Podle § 114 odst. 8 zákona je návrh, vyjádření k obdrženému návrhu, další podání účastníků řízení, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49 zákona, zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

10. Podle § 114 odst. 9 zákona části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

11. Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

12. Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. h) zákona.

13. Na základě předložené dokumentace Úřad zjistil, že zadavatel obdržel dne 7. 9. 2015 stejnopis návrhu navrhovatele z téhož dne na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce. Úřad obdržel předmětný návrh navrhovatele rovněž dne 7. 9. 2015.

14. Dne 16. 9. 2015 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne spolu s pouze částí dokumentace o veřejné zakázce (viz bod 3. odůvodnění tohoto příkazu).

15. Dne 17. 9. 2015 marně uplynula lhůta dle § 114 odst. 6 zákona pro zaslání úplné a kompletní dokumentace o veřejné zakázce, neboť dokumentace o veřejné zakázce obsahuje všechny dokumenty v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

16. Dne 21. 9. 2015 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky další část dokumentace o veřejné zakázce, konkrétně protokol o otevírání obálek ze dne 17. 8. 2015, protokol o posouzení kvalifikace ze dne 17. 8. 2015, žádost o doložení dokladů ze dne 18. 8. 2015, doložení dokladů ze dne 21. 8. 2015, protokol o posouzení kvalifikace a protokol o posouzení nabídek ze dne 24. 8. 2015.

17. Dne 25. 9. 2015 obdržel Úřad od zadavatele další část dokumentace, a to nabídku uchazeče Marius Pedersen a.s., přičemž toto podání navrhovatele bylo dle otisku razítka na obálce odesláno prostřednictvím držitele poštovní licence dne 22. 9. 2015.

18. Z ustanovení § 114 odst. 6 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu spolu s dokumentací o veřejné zakázce do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Z dostupných údajů vyplývá, že v šetřeném případě zadavatel zaslal Úřadu část dokumentace o předmětné veřejné zakázce až dne 21. 9. 2015, resp. nabídku uchazeče Marius Pedersen a.s. až dne 22. 9. 2015, přičemž lhůta podle § 114 odst. 6 zákona uplynula dne 17. 9. 2015. Úřad tak obdržel část dokumentace o předmětné veřejné zakázce (viz bod 14. odůvodnění tohoto příkazu) až 14 dní po obdržení návrhu, tedy 4 dny po lhůtě stanovené zákonem, a nabídku uchazeče Marius Pedersen a.s. obdržel Úřad až 18 dnů po obdržení návrhu, zadavatel tedy tuto nabídku odeslal 5 dnů po lhůtě stanové zákonem.

19. Zákon v § 17 písm. v) zcela jasně vymezuje, co je dokumentace o veřejné zakázce. Ukládá-li následně zákon zadavateli povinnost zaslat Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce, tedy veškeré dokumenty, které podle zákona dokumentaci o veřejné zakázce tvoří, je nutné považovat za okamžik splnění této povinnosti právě až okamžik odeslání nabídky uchazeče Marius Pedersen a.s., tedy den 22. 9. 2015.

20. Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen zaslat vyjádření k obdrženému návrhu spolu s dokumentací o veřejné zakázce do 10 kalendářních dnů od jeho doručení (tj. ode dne 7. 9. 2015), tedy do dne 17. 9. 2015, avšak tuto povinnost splnil až dne 22. 9. 2015 (tedy po uplynutí zákonné lhůty), porušil tak ustanovení § 114 odst. 6 zákona.

21. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0586/2015/VZ nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení správního řízení sp. zn. S0586/2015/VZ, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. příkazu

22. Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

23. Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

24. V šetřeném případě se tak zadavatel dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) zákona, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0586/2015/VZ nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení správního řízení sp. zn. S0586/2015/VZ.

25. Vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu Úřad přistoupil k uložení pokuty.

26. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

27. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě šetření ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0586/2015/VZ den následující po dni, kdy zadavateli uplynula lhůta pro zaslání dokumentace podle § 114 odst. 6 zákona, tedy dne 18. 9. 2015. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

28. Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) zákona.

29. Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

30. Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu Úřad zohlednil následující skutečnosti.

31. V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad, co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, konstatuje, že postupem zadavatele nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle ustanovení § 114 odst. 6 zákona, kdy zadavatel nedodržel lhůtu pro doručení dokumentace Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona. Tento postup zadavatele nelze žádným způsobem zhojit, neboť lhůta podle citovaného ustanovení zákona již marně uplynula.

32. Následkem nedodržení lhůty podle § 114 odst. 6 zákona je určité omezení možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonem stanovených lhůtách. Dokumentace o veřejné zakázce představuje základ, bez něhož Úřad nemůže soulad postupu zadavatele se zákonem posoudit. Proto zákonodárce stanovil povinnost zadavateli v přesně vymezené lhůtě zaslat tuto včetně vyjádření Úřadu, neboť bez toho by nebylo možné naplnit požadavek kladený na dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek předjímanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ohledně „co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí“ zadavatele. Zadavatel pozdním doručením prodlužuje lhůtu, v níž je Úřadu uloženo o zákonnosti jeho postupu v zadávacím řízení rozhodnout, což je nepřípustné. Doba, o kterou zadavatel prodlel ve splnění povinnosti dle § 114 odst. 6 zákona (zaslání dokumentace v desetidenní lhůtě), může být relevantní jen z pohledu úvah o výši sankce.

33. Co se týče způsobu, respektive okolností, za kterých byl správní delikt spáchán, přihlédl Úřad jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že zadavatel doručil zadávací dokumentaci společně s vyjádřením zadavatele k návrhu, tedy dokumenty relevantní z hlediska přezkoumání zadávacích podmínek, proti kterým směřoval návrh navrhovatele, dne 16. 9. 2015, tedy ve lhůtě dle § 114 odst. 6 zákona. Jako k další polehčující okolnosti přihlédl Úřad ke skutečnosti, že prodlení zadavatele s odesláním kompletní dokumentace o veřejné zakázce činilo pouhé 3 pracovní dny.

34. Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z rozpočtu města na rok 2015 dostupného na oficiálních webových stránkách zadavatele na webové adrese http://www.teplice.cz/rozpocet-mesta-r-2015/d-4897/p1=1061 vyplývá, že zadavatel očekává v daném roce celkové příjmy ve výši 759 640 000,- Kč. Úřad v této souvislosti konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze považovat za likvidační či „nespravedlivou“.

35. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

36. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovil výměru pokuty při spodní hranici zákonné sazby, a to ve výši 1 000 Kč. Vzhledem k souvislostem případu považuje Úřad uloženou sankci za dostačující, poněvadž naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

37. Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

  

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice

 

Vypraveno:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz