číslo jednací: S0476/2015/VZ-26039/2015/521/MŽi

Instance I.
Věc Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Účastníci
  1. statutární město Brno
  2. PROMINECON CZ a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 25. 9. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 289 KB

Č. j.:ÚOHS-S0476/2015/VZ-26039/2015/521/MŽi

 

8. září 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 8. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1,

 

ve věci veřejné zakázky „Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 6. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 6. 2015 pod ev. č. zakázky 514434,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 – vzal dne 2. 9. 2015 svou žádost, tj. návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 3. 8. 2015 zpět.

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 3. 8. 2015 návrh navrhovatele – PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ formou užšího řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 6. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 6. 2015 pod ev. č. zakázky 514434 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 3. 8. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0476/2015/VZ-21311/2015/521/MŽi ze dne 4. 8. 2015.

5. Dne 13. 8. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne spolu s částí dokumentace o veřejné zakázce.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S0476/2015/VZ-21313/2015/521/MŽi ze dne 13. 8. 2015 určil Úřad navrhovateli lhůtu k podání informací Úřadu o dalších úkonech provedených zadavatelem v předmětném zadávacím řízení a k zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

7. Dne 20. 8. 2015 obdržel Úřad dokumentaci o veřejné zakázce.

8. Dne 2. 9. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 3. 8. 2015 v celém rozsahu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 2. 9. 2015 svou žádost, tj. návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 3. 8. 2015 v celém rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

PROMINECON CZ a.s., Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz