Rozhodnutí: S0432/2015/VZ-20127/2015/513/JLí

Instance I.
Věc Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o., v Roudnici n. L.
Účastníci
  1. Ústecký kraj
  2. STAVBY KÜHN s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 20. 8. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 262 KB

Č. j.:ÚOHS-S0432/2015/VZ-20127/2015/513/JLí

 

3. srpna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17.7.2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
  • navrhovatel – STAVBY KÜHN s.r.o., IČO 63144719, se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1,

 

ve věci veřejné zakázky „Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o., v Roudnici n. L.“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19.3.2015 a uveřejněno tamtéž dne 20.3.2015 pod ev. č. 400239 ve znění oprav uveřejněných dne 1.4.2015, 8.4.2015, 10.4.2015, 15.4.2015, 20.4.2015, 29.4.2015 a 5.5.2015, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – STAVBY KÜHN s.r.o., IČO 63144719, Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 – vzal dne 28.7.2015 svůj návrh ze dne 17.7.2015 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17.7.2015 návrh navrhovatele – STAVBY KÜHN s.r.o., IČO 63144719, Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o., v Roudnici n. L.“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19.3.2015 a uveřejněno tamtéž dne 20.3.2015 pod ev. č. 400239 ve znění oprav uveřejněných dne 1.4.2015, 8.4.2015, 10.4.2015, 15.4.2015, 20.4.2015, 29.4.2015 a 5.5.2015.

2. Dnem 17.7.2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0432/2015/VZ-18902/2015/513/JLí ze dne 22.7.2015.

5. Dne 27.7.2015 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k návrhu a část dokumentace o veřejné zakázce; zbývající část dokumentace Úřad obdržel dne 28.7.2015.

6. Dne 28.7.2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 17.7.2015 na zahájení správního řízení.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět v celém rozsahu, tedy včetně návrhu na nařízení předběžného opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

STAVBY KÜHN s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz