Rozhodnutí: S0372/2015/VZ-17540/2015/522/KČe

Instance I.
Věc Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou
Účastníci
  1. město Kralupy nad Vltavou
  2. MONTAKO - stavební s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 29. 7. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 281 KB

Č. j.: ÚOHS-S0372/2015/VZ-17540/2015/522/KČe

 

13.7.2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25.6.2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
  • navrhovatel – MONTAKO - stavební s.r.o., IČO 24180416, se sídlem Vodárenská 732,  278 01  Kralupy nad Vltavou – Lobeček, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22.6.2015 Advokátní kanceláří Hrinko s.r.o., IČO 03833968, se sídlem Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3,

 

ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů elektro v  ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ zadávané ve  zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném odesláním písemné výzvy ze dne 30.4.2015 k  podání  nabídek a současně uveřejněné téhož dne na profilu zadavatele https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-kralupy-nad-vltavou,

rozhodl takto:

 

Správní řízení vedené o návrhu navrhovatele - MONTAKO - stavební s.r.o., IČO 24180416, se sídlem Vodárenská 732,  278 01  Kralupy nad Vltavou - ze dne 25.6.2015 se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podaným návrhem nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „zadavatel“), zadává formou zjednodušeného podlimitního řízení zahájeného podle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odesláním písemné výzvy ze dne 30.4.2015 k  podání  nabídek a současně uveřejněné téhož dne na profilu zadavatele https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-kralupy-nad-vltavou (dále jen „výzva“) veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Jak je uvedeno ve výzvě, předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů elektro, včetně souvisejících stavebních prací v části základní školy V. Havla v Kralupech nad Vltavou. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž řešení nového vnitřního LED osvětlení ve všech prostorách školy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená zadavatelem v  zadávací dokumentaci činí 9,8 mil. Kč.  Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

3. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2.6.2015, zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 8 nabídek.  Po jejich posouzení hodnotící komise dvě nabídky vyřadila, a to rovněž nabídku obchodní společnosti MONTAKO - stavební s.r.o., IČO 24180416, se sídlem Vodárenská 732,  278 01  Kralupy nad Vltavou – Lobeček, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 22.6.2015 Advokátní kanceláří Hrinko s.r.o., IČO 03833968,  se sídlem Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“). Zadavatel následně rozhodnutím ze dne 4.6.2015 navrhovatele  z  důvodu, že jeho nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v  zadávacích podmínkách, vyloučil z  účasti v zadávacím řízení.

4. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal navrhovatel dopisem ze dne 11.6.2015 námitky, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne 15.6.2015, které bylo navrhovateli podle doručenky doručeno dne 17.6.2015, nevyhověl.

5. Dopisem ze dne 25.6.2015 podal následně navrhovatel u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v  předmětném zadávacím řízení, který Úřad obdržel téhož dne (dále jen „návrh“).

6. Dnem 25.6.2015, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

II. Průběh správního řízení

7. Účastníky správního řízení jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č.j. ÚOHS-S0372/2015/VZ-15952/2015/522/KČe ze dne 29.6.2015. Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S0372/2015/VZ-15991/2015/522/KČe ze dne 30.6.2015 navrhovatele podle § 45 odst. 2 správního řádu vyzval k doplnění návrhu o doklad o složení kauce, který, ačkoliv se ve smyslu ustanovení § 114 odst. 3 zákona jedná o součást návrhu, k návrhu připojen nebyl. K provedení tohoto úkonu Úřad navrhovateli určil lhůtu pěti dnů ode dne doručení usnesení.

9. Úřad dne 1.7.2015 od navrhovatele obdržel podání z téhož dne, označené jako „Prokázání nových skutečností v souladu s § 114 odst. 10 zákona o veřejných zakázkách“.

10. Úřad dne 2.7.2015 od zadavatele obdržel stanovisko zadavatele ze dne 1.7.2015 k návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce.

11. Úřad dne 3.7.2015 od navrhovatele jako doklad o složení kauce obdržel kopii bankovního příkazu navrhovatele ze dne 3.7.2015 k  úhradě částky 99 230,00 Kč.

12. Navrhovatel dne 7.7.2015 složil na účet Úřadu kauci ve výši 99 230,00 Kč (viz výpis z účtu založený ve spisu správního řízení).

 

III. Závěry Úřadu

13. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že  nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

14. Podle § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

15. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši  50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

16. Podle § 115 odst. 5 zákona kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu.

17. Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5.

18. Jak vyplývá z  dokumentace o veřejné zakázce (viz bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí), navrhovatel rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel dne 17.6.2015. Podle § 115 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 114 odst. 4 zákona  tak posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu byl den 29.6.2015.

19. Navrhovatel dne 7.7.2015 složil na účet Úřadu kauci ve výši 99 230,00 Kč (viz bod 11. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z uvedeného vyplývá, že k  připsání kauce na účet Úřadu došlo až po lhůtě stanovené v § 115 odst. 5 zákona, tedy – ve smyslu ustanovení § 114 odst. 4 zákona – až po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne 17.6.2015, kdy navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitkám nevyhověl.

20. Úřad proto uzavírá, že vzhledem k tomu, že ze strany navrhovatele nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, tedy nejpozději do 29.6.2015, Úřad podle § 117a písm. c) zákona předmětné správní řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, zastavil.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

2. Advokátní kanceláří Hrinko s.r.o., Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz