Rozhodnutí: S342/2015/VZ-18349/2015/513/EPi

Instance I.
Věc Gymnázium Jana Palacha Mělník – Výstavba tělocvičny
Účastníci
  1. Středočeský kraj
  2. ALSTAP s.r.o.
  3. Rekomont, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 6. 8. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

Č. j.: ÚOHS-S342/2015/VZ-18349/2015/513/EPi

 

17. 7. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 6. 2015 na návrh ze dne 4. 6. 2015, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov,
  • navrhovatel – ALSTAP s.r.o., IČO 29000238, V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10,
  • vybraný uchazeč – Rekomont, a.s., IČO 00499838, Kbelská 581, 190 00 Praha 9 – Hloubětín,

 

ve věci veřejné zakázky „Gymnázium Jana Palacha Mělník – Výstavba tělocvičny“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 3. 2015 a uveřejněno dne 10. 3. 2015 pod evidenčním číslem 403511, ve znění oprav ze dne 12. 3. 2015, 24. 3. 2015 a 7. 4. 2015,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle ustanovení § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – ALSTAP s.r.o., IČO 29000238, V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10 – ze dne 4. 6. 2015 na zahájení správního řízení ve věci veřejné zakázky „Gymnázium Jana Palacha Mělník – Výstavba tělocvičny“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 3. 2015 a uveřejněno dne 10. 3. 2015 pod evidenčním číslem 403511, ve znění oprav ze dne 12. 3. 2015, 24. 3. 2015 a 7. 4. 2015, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Gymnázium Jana Palacha Mělník – Výstavba tělocvičny“ formou otevřeného řízení dne 9. 3. 2015, kdy bylo oznámení odesláno do Věstníku veřejných zakázek; oznámení bylo uveřejněno dne 10. 3. 2015 pod evidenčním číslem 403511, ve znění oprav ze dne 12. 3. 2015, 24. 3. 2015 a 7. 4. 2015 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby tělocvičny.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 42 147 143 Kč bez DPH.

4. Dopisem ze dne 21. 5. 2015 podal navrhovatel – ALSTAP s.r.o., IČO 29000238, V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“) – námitky směřující proti postupu zadavatele v předmětném zadávacím řízení, resp. proti výběru nejvhodnější nabídky.

5. Zadavatel námitkám navrhovatele rozhodnutím ze dne 28. 5. 2015 nevyhověl. Předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

6. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím zadavatele neztotožnil, podal návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. Průběh správního řízení

7. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 8. 6. 2015 a tímto dnem bylo podle ustanovení § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

8. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – Rekomont, a.s., IČO 00499838, Kbelská 581, 190 00 Praha 9 – Hloubětín.

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0342/2015/VZ-14005/2015/513/EPi ze dne 11. 6. 2015.

III. Závěry Úřadu

10. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11. Podle § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

12. Podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

13. Podle § 115 odst. 1 zákona s podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

14. Podle § 115 odst. 5 zákona kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

15. Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

16. Navrhovatel podal dopisem ze dne 21. 5. 2015 námitky zadavateli, který je obdržel téhož dne. Zadavatel námitkám rozhodnutím ze dne 28. 5. 2015 nevyhověl. Předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne. Posledním dnem lhůty pro podání návrhu, tedy i složení kauce, byl tak 8. červen 2015. Návrh byl Úřadu doručen dne 8. 6. 2015, tedy ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Úřad zjistil, že nedošlo k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tedy k 8. 6. 2015, ale až k 9. 6. 2015.

17. Vzhledem k tomu, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

  

 

Obdrží:

1. Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov

2. ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10

3. Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9 – Hloubětín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz