číslo jednací: S778/2014/VZ-24001/2014/512/JRa

Instance I.
Věc Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. Ridera Stavební a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2014
Dokumenty file icon dokument ke stažení 263 KB

Č. j.:ÚOHS-S778/2014/VZ-24001/2014/512/JRa

 

Brno:19. listopadu 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2014 na návrh ze dne 18. 9. 2014, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, v řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 advokátní kanceláří MT Legal, s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

 

  • navrhovatel – Ridera Stavební a.s., IČ 451 92 464, se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava,

 

vydává ve věci veřejné zakázky „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2014 pod ev. č. 487577, toto

 usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Ridera Stavební a.s., IČ 451 92 464, se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava – vzal dne 29. 10. 2014 svůj návrh ze dne 18. 9. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 19. 9. 2014 návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, v řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 advokátní kanceláří MT Legal, s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2014 pod ev. č. 487577 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

 

2. Dnem 19. 9. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Dne 29. 10. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 18. 9. 2014.

 

5. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

 

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

vz. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová,

místopředsedkyně

 

 

  

 

Obdrží:

1. advokátní kancelář MT Legal, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

2. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz