číslo jednací: S245/2013/VZ-9338/2013/514/AŠu

Instance I.
Věc ZKT Bečva, stavba č. 5Z04
Účastníci
  1. Povodí Odry, státní podnik
  2. NEVIS Opava s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 6. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 232 KB

Č. j.:ÚOHS-S245/2013/VZ-9338/2013/514/AŠu

 

 27. 5. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 4. 2013, na návrh ze dne 24. 4. 2013, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava,

 

  • navrhovatel – NEVIS Opava s.r.o.,  IČO 26826437, se sídlem Vrchní 85/30, 747 05 Opava – Kateřinky,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v podlimitní veřejné zakázce „ZKT Bečva, stavba č. 5Z04“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 2. 2013 pod ev. č. zakázky 344795,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – NEVIS Opava s.r.o., IČO 26826437, se sídlem Vrchní 85/30, 747 05 Opava – Kateřinky – vzal dne 2. 5. 2013 svůj návrh ze dne 24. 4. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 4. 2013 návrh navrhovatele – NEVIS Opava s.r.o., IČO 26826437, se sídlem Vrchní 85/30, 747 05 Opava – Kateřinky (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných v podlimitní veřejné zakázce „ZKT Bečva, stavba č. 5Z04“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 2. 2013 pod ev. č. zakázky 344795.

 

2. Dnem 26. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  •  navrhovatel.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S245/2013/VZ-8177/2013/514/AŠu ze dne 13. 5. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S245/2013/VZ-8267/2013/514/AŠu ze dne 13. 5. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

 

5. Dne 2. 5. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 30. 4. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 24. 4. 2013.

 

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

 

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

2. NEVIS Opava s.r.o., Vrchní 85/30, 747 05 Opava – Kateřinky

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz