Rozhodnutí: S401/2013/VZ-18500/2013/521/VSt

Instance I.
Věc Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Chomutovsko
Účastníci
  1. Ústecký kraj
  2. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B
č. j.: ÚOHS-S401/2013/VZ-18500/2013/521/VSt

Brno 7.10. 2013

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 7. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem ev. č. ČAK 8185, s adresou pro doručování WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1,

 

  • navrhovatel – Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČO 64053466, se sídlem Školní 999/6, 430 01 Chomutov, je nž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 18. 6. 2013 Mgr. Michaelou Wažikovou, advokátkou ev. č. ČAK 13330, se sídlem Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5, vykonávající advokacii jako společník společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1,

 

ve věci veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Chomutovsko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 241564, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 4. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 2. 2013 pod ev. č.

2013/S 030-047223, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 12. 4. 2013, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČO 64053466, se sídlem Školní 999/6, 430 01 Chomutov – vzal dne 12. 9. 2013 svůj návrh ze dne 21. 6. 2013 zpět.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 6. 2013 návrh navrhovatele – Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČO 64053466, se sídlem Školní 999/6, 430 01 Chomutov, je

nž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 18. 6. 2013 Mgr. Michaelou Wažikovou, advokátkou ev. č. ČAK 13330, se sídlem Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5, vykonávající advokacii jako společník společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Politických vězňů

1272/21, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 7. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem ev. č. ČAK 8185, s adresou pro doručování WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Chomutovsko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 241564, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 4. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 030-047223, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne

12. 4. 2013.

 

2. Dnem 21. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS -S401/2013/VZ-12406/2013/521/VSt ze dne 8. 7. 2013.

 

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S401/2013/VZ-12411/2013/521/VSt ze dne 8. 7. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

6. Dne 12. 9. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 21. 6. 2013, včetně zpětvzetí rozkladu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 29. 7. 2013a žádost o vrácení kauce.

 

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

 

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 12. 9. 2013 svůj návrh ze dne 21. 6. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1. JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Michaela Wažiková, advokátka, Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz