Rozhodnutí: S254/2015/VZ-12942/2015/512/JRa

Instance I.
Věc Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JčK II.
Účastníci
  1. Jihočeský kraj
  2. NESS Czech s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 265 KB

Č. j.:ÚOHS-S254/2015/VZ-12942/2015/512/JRa

 

8. června 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 4. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Jihočeský kraj, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 7, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 5. 2015 společností PPE.CZ s.r.o., IČ 25863568, se sídlem Nádražní 3113/128, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava,
  • navrhovatel – NESS Czech s.r.o., IČ 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 14800 Praha 4,

 

ve věci veřejné zakázky „Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JčK II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 23. 1. 2015 a uveřejněno dne 26. 1. 2015 pod ev. č. 506402 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 1. 2015 pod ev. č. 2015/S 021-033660, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – NESS Czech s.r.o., IČ 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 14800 Praha 4 – vzal dne 28. 5. 2015 svůj návrh ze dne 27. 4. 2015 zpět.

 

Odůvodnění

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 27. 4. 2015 návrh navrhovatele – NESS Czech s.r.o., IČ 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 14800 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeský kraj, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 7 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JčK II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 23. 1. 2015 a uveřejněno dne 26. 1. 2015 pod ev. č. 506402 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 1. 2015 pod ev. č. 2015/S 021-033660 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2.Dnem 27. 4. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S254/2015/VZ-10595/2015/512/JRa ze dne 29. 4. 2015 a usnesením č. j. ÚOHS-S254/2015/VZ-11432/2015/512/JRa ze dne 13. 5. 2015 Úřad určil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – předložení kompletní originální dokumentace předmětné veřejné zakázky, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a veškerých dokladů prokazujících odeslání a doručení písemností zadavatele uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku – tj. dodejky či doručenky apod., a dále pak předložení dokladu o doručení stejnopisu návrhu na zahájení správního řízení s vyznačením.

5.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S254/2015/VZ-12539/2015/512/JRa ze dne 26. 5. 2015 nevyhověl Úřad návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavření smlouvy v předmětném zadávacím řízení.

6.Dne 28. 5. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 27. 4. 2015, a to v celém rozsahu.

7.Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8.Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

  

 

 

 

Obdrží:

1.NESS Czech s.r.o., IČ 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 14800 Praha 4,

2.PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz