číslo jednací: S0300/2015/VZ-13923/2015/542/JVo

Instance I.
Věc Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. ČSAD Karviná a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 1. 7. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 291 KB

Č. j.:ÚOHS-S0300/2015/VZ-13923/2015/542/JVo

 

12. června 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 5. 2015, na návrh ze dne 12. 5. 2015, jehož účastníky jsou:

 

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 společností MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – ČSAD Karviná a. s., IČO 45192090, se sídlem Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 1. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 1. 2015, pod ev. č. 402184, ve znění oprav provedených dne 6. 3. 2015 a 1. 4. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 1. 2015 pod ev. č. 2015/S 003-003352, ve znění oprav provedených dne 11. 3. 2015 a 3. 4. 2015, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ČSAD Karviná a. s., IČO 45192090, se sídlem Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – vzal dne 10. 6. 2015 svůj návrh ze dne 12. 5. 2015 zpět.

 

Odůvodnění

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 18. 5. 2015 návrh navrhovatele – ČSAD Karviná a. s., IČO 45192090, se sídlem Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 7. 4. 2014 společností MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 1. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 1. 2015, pod ev. č. 402184, ve znění oprav provedených dne 6. 3. 2015 a 1. 4. 2015, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 1. 2015 pod ev. č. 2015/S 003-003352, ve znění oprav provedených dne 11. 3. 2015 a 3. 4. 2015 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 18. 5. 2015a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s  § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0300/2015/VZ-12251/2015/542/JVo ze dne 22. 5. 2015. Následně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S0300/2015/VZ-12269/2015/542/JVo ze dne 22. 5. 2015, v němž stanovil účastníkům řízení mimo jiné lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko. Úřad dále vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0300/2015/VZ-13089/2015/542/JVo ze dne 4. 6. 2015, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

5.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0300/2015/VZ-13452/2015/542/JVo ze dne 5. 6. 2015 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření ve formě zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6.Dne 10. 6. 2015 Úřad obdržel podání navrhovatele ze dne 8. 6. 2015, kterým vzal navrhovatel svůj návrh ze dne 12. 5. 2015 v plném rozsahu zpět.

7.Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8.Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu (žádosti v terminologii správního řádu) rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2.ČSAD Karviná a. s., Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz