číslo jednací: S75/2014/VZ-14153/2015/533/HKu

Instance I.
Věc Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 v letech 2014 a 2015
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
  2. Dasonele a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 2. 7. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 295 KB

Č. j.:ÚOHS-S75/2014/VZ-14153/2015/533/HKu

 

16. června 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 1. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré město,

 

  • navrhovatel – Dasonele a. s., IČO 24307998, se sídlem Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6,

 

ve věci veřejné zakázky „Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 v letech 2014 a 2015“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2013 pod ev. č. 365715, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 11. 2013, a uveřejněno dne v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 199 – 344474, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 222 – 386564, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Dasonele a. s., IČO 24307998, se sídlem Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – ze dne 27. 1. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 27. 1. 2014 obdržel návrh navrhovatele – Dasonele a. s., IČO 24307998, se sídlem Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré město (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 v letech 2014 a 2015“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zakázce bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2013 pod ev. č. 365715, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 11. 2013, a uveřejněno dne v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 10. 2012 pod ev. č. 2013/S 199 – 344474, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 222 – 386564 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Dnem 27. 1. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona a § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.V návrhu se navrhovatel domáhá zrušení zadávacího řízení.

4.Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-2061/2014/521/HKu ze dne 29. 1. 2014. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-2449/2014/521/HKu ze dne 4. 2. 2014 stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu složení kauce a doplnění návrhu o doklad o složení kauce a zadavateli uložil lhůtu k provedení úkonu předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce a zaslání vyjádření k obdrženému návrhu. Dne 6. 2. 2014 obdržel Úřad od navrhovatele doklad o složení kauce. 

6.Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-3066/2014/521/HKu ze dne 11. 2. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.  

7.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-3418/2014/521/HKu ze dne 27. 2. 2014 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

8.Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ÚOHS-S75/2014/VZ-5019/2014/521/HKu ze dne 6. 3. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-4980/2014/521/HKu ze dne 6. 3. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

9.Dne 25. 3. 2014 Úřad vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-6342/2014/521/HKu, které bylo rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R121/2014/VZ-11493/2015/322/MLr/PSe ze dne 15. 5. 2015 zrušeno a věc byla Úřadu vrácena k novému projednání.

10.Pokračování správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-12850/2015/533/HKu ze dne 29. 5. 2015. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S75/2014/VZ-12853/2015/533/HKu ze dne 29. 5. 2015 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

11.Dne 9. 6. 2015 obdržel Úřad od zadavatele podání, jehož obsahem bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení na prověřovanou veřejnou zakázku.

12.Dne 10. 6. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zadavatelem uveřejněno zrušení předmětného zadávacího řízení pod ev. č. formuláře 7551011065715.

13.Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

14.Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, nastala tak skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení vedeného pod sp. zn. S75/2014/VZ podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť nápravné opatření, které navrhovatel ve své žádosti ze dne 27. 1. 2014 požaduje, již nelze uložit. Z výše uvedeného důvodu Úřad rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

  Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré město

Dasonele a. s., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz