číslo jednací: R68/2015/VZ-15081/2015/321/TNo

Instance II.
Věc Modernizace telefonní ústředny
Účastníci
  1. atlantis telecom spol. s r.o.
  2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 288 KB

Č. j.: ÚOHS-R68/2015/VZ-15081/2015/321/TNo

 

24. června 2015

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21. 2. 2015, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, jenž podal navrhovatel –

 

  • atlantis telecom spol. s r.o., IČO 60466189, se sídlem Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S1090/2014/VZ-3818/2015/522/KČe ze dne 6. 2. 2015, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Modernizace telefonní ústředny“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky ze dne 3. 11. 2014, jehož dalším účastníkem je zadavatel –

 

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČO 00064173, se sídlem Šrobárova 50, 100 34 Praha 10,

jsem podle § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S1090/2014/VZ-3818/2015/522/KČe ze dne 6. 2. 2015

 

r u š í m

a správní řízení

z a s t a v u j i .

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jenž je dle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], příslušný k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek, obdržel dne 12. 12. 2014 návrh z téhož dne navrhovatele – společnosti atlantis telecom spol. s r.o., IČO 60466189, se sídlem Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 – Hostivař (dále jen „navrhovatel“) na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČO 00064173, se sídlem Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Modernizace telefonní ústředny“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky ze dne 3. 11. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.Z výzvy k podání nabídky vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je modernizace telefonní ústředny zadavatele s tím, že v podrobnostech je odkázáno na přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanovil částkou ve výši 3 305 785 Kč bez DPH. V rámci technických kvalifikačních požadavků zadavatel mimo jiné požadoval předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ze kterého bude vyplývat, že za uvedené období byly dodavatelem poskytnuty dodávky odpovídající předmětu veřejné zakázky – tj. min. 3 dodávky komplexní modernizace komunikačního systému na technologicky nejnovější verzi výrobcem nabízené technologie, včetně instalace a záručního servisu, s finančním objemem min. 1 mil. Kč bez DPH v rámci jedné zakázky a kapacitou komunikačního systému objednatele min. 700 poboček pro každou dodávku.

3.Proti požadavkům zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, podal navrhovatel dne 20. 11. 2014 námitky, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne 28. 11. 2014 nevyhověl.

II. Napadené rozhodnutí

4.Dne 6. 2. 2015 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1090/2014/VZ-3818/2015/522/KČe (dále jen „napadené rozhodnutí“), v jehož výroku rozhodl tak, že se návrh navrhovatele zamítá podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odst. 1 nebo 2 tohoto ustanovení.

5.V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že v šetřeném případě dospěl k závěru, že zadavatel technické kvalifikační předpoklady napadené návrhem vymezil v souladu se zákonem, a proto Úřad rozhodl o zamítnutí výše uvedeného návrhu, neboť neshledal důvody k uložení nápravného opatření.

III. Námitky rozkladu

6.Proti napadenému usnesení podal navrhovatel rozklad, který byl Úřadu doručen v zákonné lhůtě dne 21. 2. 2015.

7.Navrhovatel ve svém rozkladu nesouhlasí se závěry Úřadu v napadeném rozhodnutí. Dle navrhovatele zadavatel v rámci požadavků na předmět plnění veřejné zakázky požadoval, že veškerý dodaný HW a SW musí být nejnovější verzí výrobce, musí být originální, nový a nepoužitý a musí být výrobcem určen pro prodej a použití v České republice, resp. v zemích Evropské unie, přičemž uchazeči, kteří nabídli komunikační systém Astra MX-ONE TS 5.0 měli být vyloučení, neboť ještě před zahájením zadávacího řízení již byla na trhu novější verze Astra MX-ONE TS 6.0. Za nepřijatelné navrhovatel považuje posouzení Úřadu spočívající v tom, že k datu prohlášení výrobce žádný jeho obchodní partner v České republice neměl oficiální technickou a obchodní kompetenci pro prodej nejnovější verze 6.0 a opomenul tak skutečnost, že před zahájením zadávacího řízení mohli mít tuto kompetenci obchodní partneři výrobce z jiných členských států Evropské unie, což v důsledku vedlo k dle navrhovatele chybnému závěru Úřadu, že certifikovaní dodavatelé z jiných členských států Evropské unie se mohou ucházet o veřejnou zakázku pouze na produkty, na které existují i certifikovaní dodavatelé z České republiky.

8.Zároveň dle navrhovatele, pokud zadavatel požaduje pro splnění technické kvalifikace předložení 3 referenčních zakázek spočívajících v poskytnutí dodávky komplexní modernizace komunikačního systému na technologicky nejnovější verzi výrobcem nabízené technologie nelze dovodit, že se může jednat o verzi Astra MX-ONE TS 5.0, neboť ta již není nejnovější verzí. Úřad v napadeném rozhodnutí dovodil, že se jedná o verzi nejnovější v době realizace konkrétní referenční zakázky, což je dle navrhovatele chybný výklad požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci uchazečů, neboť kvalifikace se prokazuje ke dni podání nabídky a toho času byla nejnovější verze 6.0, přičemž zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl, že se má jednat o verzi nejnovější v době realizace konkrétní referenční zakázky.

Závěr rozkladu

9.S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a aby bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední.

IV. Řízení o rozkladu

10.Úřad neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

11.Dne 1. 6. 2015 bylo předsedovi Úřadu doručeno podání z téhož dne, kterým zadavatel prokázal, že dne 6. 5. 2015 uzavřel s vybraným uchazečem – společností BusinessCom a.s., IČO 27426653, se sídlem Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“), smlouvu na plnění veřejné zakázky.

Stanovisko předsedy Úřadu

12.Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

13.Jelikož jsem zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil.

14.V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení.

V. K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení

15.Podle § 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

16.Podle § 90 odst. 4 správního řádu jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

17.Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

18.Toto správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona bylo zahájeno doručením návrhu navrhovatele. Návrhem se navrhovatel u Úřadu domáhal uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona v podobě zrušení zadávacího řízení.

19.Dne 1. 6. 2015 prokázal zadavatel Úřadu, že podle § 82 zákona uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem na plnění předmětu veřejné zakázky. Uzavřením této smlouvy byl ukončen proces zadávání veřejné zakázky. Z povahy věci plyne, že již nelze přezkoumat napadené rozhodnutí z pohledu správnosti postupu zadavatele, neboť již není materie, která by mohla být přezkoumávána. Nejprve musí existovat zadávací řízení, ve kterém může zadavatel provádět úkony, aby tyto úkony bylo možno přezkoumat a případně uložit opatření k nápravě ve smyslu ustanovení § 118 zákona. Tato podmínka však v nyní šetřené věci již není splněna, neboť zadávací řízení, ve kterém by zadavatel mohl činit úkony, bylo ukončeno právem předpokládaným způsobem, tj. uzavřením smlouvy dle § 82 zákona. Ze strany Úřadu se tedy již nemůže jednat o přezkum postupu zadavatele při „zadávání“ předmětné veřejné zakázky. S ohledem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky s vybraným uchazečem konstatuji, že návrh navrhovatele se stal bezpředmětným, neboť Úřad již z logiky věci nemůže věcně rozhodnout. Nastala tak skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení podle § 90 odst. 4 ve spojení s  § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

20.Návrh se tak stal v průběhu vedení tohoto správního řízení zjevně bezpředmětnou žádostí ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť již není zadávacího řízení, v rámci jehož průběhu by Úřad podle § 118 odst. 1 zákona mohl svým rozhodnutím zrušit jednotlivý úkon zadavatele, či zadávací řízení.

21.Ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu výslovně normativně určuje postup odvolacího správního orgánu v podobě zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení bez dalšího. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci tohoto řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu zadavatele podle § 89 odst. 2 správního řádu.

22.K účelu řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 118 odst. 1 zákona se dále vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 4 As 249/2014-43 ze dne 31. 3. 2015, ve kterém uvedl, že „účelem řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je uložení nápravného opatření v případě kvalifikovaného porušení postupu pro zadání veřejné zakázky zadavatelem, tedy zjednání nápravy v době, kdy lze ještě pochybení zadavatele napravit, tj. před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku.“ Dle názoru Nejvyššího správního soudu pak „v případě, že po podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dojde k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, je namístě řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

23.Co se týče námitek uvedených v rozkladu navrhovatele, konstatuji, že jsem nebyl oprávněn se jimi zabývat, neboť je třeba se nejdříve vypořádat s tím, zda je naplněn procesní rámec pro věcný přezkum. To znamená, že nejdříve musí být splněny podmínky, za kterých lze vůbec řízení vést, kdy je mimo jiné třeba, aby správní orgán mohl autoritativně rozhodnout o konkrétních právech a povinnostech účastníků správního řízení. V předmětné věci však uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky nastaly důvody k zastavení správního řízení bez dalšího a vznikla tak překážka, díky které již Úřad nemůže ve věci rozhodnout, protože s ohledem na dikci § 118 odst. 1 zákona může Úřad uložit nápravné opatření (potažmo přezkoumat jeho uložení) pouze do okamžiku uzavření smlouvy v rámci existujícího zadávacího řízení (s výjimkou případů, kdy navrhovatel návrhem brojí proti zrušení zadávacího řízení zadavatelem, což však není situace týkající se nyní šetřené věci).

24.Jelikož jsem z obsahu správního spisu zjistil, že rozklad směřuje proti rozhodnutí, které zamítá návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření zadavateli v zadávacím řízení, které již bylo ukončeno uzavřením smlouvy podle § 82 zákona, dospěl jsem k závěru, že tím došlo k naplnění hypotézy § 90 odst. 4 správního řádu. Proto jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení bez dalšího zastavil.

25.Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků nezbývá, než postupem podle § 90 odst. 4 správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

26.Co se týče případného zahájení nového správního řízení týkajícího se možného spáchání správního deliktu zadavatelem, konstatuji, že je věcí správního uvážení Úřadu a není na něj právní nárok, což koresponduje mimo jiné i s názorem Ústavního soudu, který ve svém usnesení ze dne 8. 10. 2002 (II. ÚS 586/02) uvádí, že „neexistuje žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby vůči jinému subjektu bylo zahájeno správní řízení, v rámci něhož by byl tento subjekt za porušení právních předpisů stíhán“. To, zda Úřad shledá důvody pro zahájení správního řízení o podezření ze spáchání správního deliktu zadavatelem, je tak zcela na jeho posouzení věci a tato skutečnost nemá vliv na zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

VI. Závěr

27.Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení.

28.Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále nelze odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

2.atlantis telecom spol. s r.o., Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona, není-li uvedeno jinak.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz