číslo jednací: VZ/S236/01

Instance I.
Věc Více VZ
Účastníci
 1. Univerzita Palackého v Olomouci
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 23. 2. 2002
Dokumenty file icon dokument ke stažení 150 KB

Č.j.: S 236/01-151/621/02-če

V Brně dne 5.února 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.12.2001 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele
Univerzity Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc zastoupené Prof. MUDr. PhDr. Janou Mačákovou, CSc., rektorkou univerzity, učiněných při zadávání veřejných zakázek na:

 1. provedení stavby "Loděnice, U sportovní haly 2, Olomouc",

 2. zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci stavby "Uměnovědná katedra PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc",

 3. provedení sanace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti stavby "Uměnovědná katedra PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc",

 4. zpracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce vytápění areálu PřF - Olomouc - Holice",

 5. provedení stavby "Rekonstrukce předávací stanice PřF - Olomouc - Holice",

 6. provedení "Učebny PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc",

 7. provedení stavby "Tř. 17. listopadu 8 - změna užívání" a provedení stavby "Tř. 17. listopadu 8 - změna užívání - rekonstrukce soc. zařízení u sálové části",

rozhodltakto:

I. Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci při zadávání veřejné zakázky na provedení stavby"Loděnice, U sportovní haly 2, Olomouc", zadané formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě písemné výzvy ze dne 9.6.1998, porušil závažným způsobem:

 • § 49a v návaznosti na § 3 odst. 3 téhož zákona tím, že při uzavírání dodatků smlouvy č. 1 a 2 nepostupoval v souladu s cit. ust. zákona, a to adekvátně podle výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který mu ze zadání jednotlivých veřejných zakázek (dodatků) vznikl.

II. Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci při zadávání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci stavby"Uměnovědná katedra PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc", zadané formou obchodní veřejné soutěže, vyhlášené v Obchodním věstníku č. 38/98 ze dne 23.9.1998 pod zn. 063495-38/98, podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., porušil závažným způsobem:

 • § 2e téhož zákona tím, že z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce nevyloučil uchazeče Studio Polách & Fabián s. r. o., Olomouc, který před uzavřením smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady.

 • § 49a v návaznosti na § 3 odst. 3 posledně citovaného zákona tím, že při uzavírání dodatků smlouvy č. 1 až 9 nepostupoval v souladu s cit. ust. zákona, a to adekvátně podle výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který mu ze zadání jednotlivých veřejných zakázek (dodatků) vznikl.

 • § 49a v návaznosti na § 3 odst. 3 posledně citovaného zákona ve znění jeho novely č. 28/2000 Sb., tím, že při uzavírání dodatku smlouvy č. 10 nepostupoval v souladu s cit. ust. zákona, a to adekvátně podle výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který mu ze zadání veřejné zakázky (dodatku) vznikl.

III. Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci při zadávání veřejné zakázky naprovedení sanace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti stavby "Uměnovědná katedra PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc", na kterou uzavřel dne 29.6.1999 smlouvu o dílo, porušil závažným způsobem:

 • § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., tím, že si před uzavřením smlouvy nevyžádal nabídky nejméně od pěti zájemců o veřejnou zakázku.

IV. Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci při zadávání veřejné zakázky naprovedení stavby"Rekonstrukce předávací stanicePřF - Olomouc - Holice", zadané formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě písemné výzvy ze dne 3.8.1999, porušil závažným způsobem:

 • § 49 odst. 5 téhož zákona tím, že z další účasti na veřejné zakázce nevyloučil uchazeče OL-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc, který před uzavřením smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady.

 • § 49a v návaznosti na § 3 odst. 3 posledně citovaného zákona tím, že při uzavírání dodatků smlouvy č. 1 a 2 nepostupoval v souladu s cit. ust. zákona, a to adekvátně podle výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který mu ze zadání jednotlivých veřejných zakázek (dodatků) vznikl.

V. Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci při zadávání veřejné zakázky na provedení stavby"Učebny PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc",zadané formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., na základě písemné výzvy ze dne 29.6.2000, porušil závažným způsobem:

 • § 49 odst. 9 téhož zákona tím, že z další účasti na veřejné zakázce nevyloučil uchazeče E.PROXIMA spol. s r. o., Olomouc, který před uzavřením smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady.

 • § 49 odst. 1 v návaznosti na § 3 odst. 4 posledně citovaného zákona ve znění jeho novely č. 256/2000 Sb. tím, že při uzavírání dodatků smlouvy č. 1 a 2 nepostupoval v souladu s cit. ust. zákona, a to adekvátně podle výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který mu ze zadání obou veřejných zakázek (dodatků) vznikl.

VI. Při zadávání veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace stavby"Rekonstrukce vytápění areálu PřF - Olomouc - Holice", na provedení stavby"Tř. 17. listopadu 8 - změna užívání" a na provedení stavby"Tř. 17. listopadu 8 - změna užívání - rekonstrukce soc. zařízení u sálové části", nebylo shledáno v postupu zadavatele pochybení.

VII. Za uvedená zjištěná závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli Univerzitě Palackého v Olomouci podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., ukládá pokutave výši 100 000,-- Kč (slovy sto tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 2360115001.

Odůvodnění

Na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (Věstník NKÚ částka 3/2001) si Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") vyžádal od zadavatele Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc zastoupené Prof. MUDr. PhDr. Janou Mačákovou, CSc., rektorkou univerzity (dále jen "zadavatel"), dokumentaci o zadání předmětných veřejných zakázek (dále jen "dokumentace"). Po jejím přezkoumání získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při jejich zadávání, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem ze dne 7.12.2001, v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu možnost se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 19.12.2001, jehož obsah je uveden dále, vždy v příslušné části odůvodnění.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti:

1. Veřejná zakázka na provedení stavby"Loděnice, U sportovní haly 2, Olomouc", zadaná formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále v této části jen "zákon"), na základě písemné výzvy ze dne 9.6.1998.

Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy stanovil:

 1. Nabídková cena.

 2. Poskytnuté záruky za zhotovené dílo.

 3. Doba realizace díla.

 4. Zkušenosti uchazeče v oblasti realizace soutěžního díla.

Podle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15.7.1998 zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem sedm nabídek uchazečů. Na základě jejich posouzení a hodnocení zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče obchodní společnosti REFAS Olomouc spol. s r. o., Olomouc, s níž uzavřel dne 4.9.1998 smlouvu o dílo č. 7/PTO/98 v ceně 16 207 103,-- Kč bez DPH a 17 035 813,-- Kč vč. DPH. Zadavatel v průběhu realizace díla dvěma dodatky k původní smlouvě o dílo navýšil celkovou cenu veřejné zakázky na konečných 19 114 509,-- Kč bez DPH a 20 304 433,-- Kč vč. DPH. A to:

 • dodatkem č. 1 ze dne 18.1.1999 o 2 450 169,-- Kč na celkových 18 657 272,-- Kč,

 • dodatkem č. 2 ze dne 3.5.1999 o 457 237,-- Kč na celkových 19 114 509,-- Kč (vše bez DPH).

Jak vyplývá z dokumentace, důvodem uzavření dodatků k původní smlouvě byly další požadavky zadavatele na rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky. V dodatku č. 1 smlouvy se jednalo zejména o dodávku a montáž vnitřního vybavení objektu, strukturované kabeláže a podhledů, větší rozsah terénních, sadových a bouracích prací. V dodatku č. 2 smlouvy o drobné práce na hlavním objektu a o větší rozsah terénních úprav (komunikace).

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona, zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Postupem stanoveným v zákoně o zadávání veřejných zakázek se tedy zadavatel musí řídit vždy, když uzavírá smlouvu, na jejímž základě bude vydávat finanční prostředky. Smlouvou je přitom třeba rozumět jakoukoliv dohodu zadavatele s jiným subjektem o vzájemné úpravě práv a povinností v závazkovém právním vztahu, to znamená i "dodatek smlouvy", pokud se jím mění práva a povinnostismluvních stran.

Podle § 3 odst. 3 zákona uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona. Podle § 49a odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy činí více než 100 000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1 zákona, je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců. Zadavatel při uzavírání dodatků smlouvy číslo 1 a 2 nepostupoval v souladu s ust. § 49a zákona, když si vždy před zadáním veřejné zakázky (dodatků) nevyžádal nabídky nejméně od tří zájemců o veřejnou zakázku, čímž závažným způsobem porušil citované ustanovení zákona. Vzhledem k uplynutí objektivní lhůty pro uložení pokuty orgán dohledu v případě dodatku smlouvy č. 1 porušení § 49a zákona pouze konstatuje pro poučení zadavatele. Z uvedeného důvodu jeho cenu nezahrnul do základu pro výpočet pokuty.

2. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci stavby"Uměnovědné katedry PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc", zadaná formou obchodní veřejné soutěže, vyhlášené v Obchodním věstníku č. 38/98 ze dne 23.9.1998 pod zn. 063495-38/98, podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále v této části jen "zákon").

Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách soutěže stanovil:

 1. Nabídková cena.

 2. Zkušenosti uchazeče v oblasti realizace soutěžního díla.

 3. Doba realizace díla.

 4. Poskytnuté záruky za zhotovené dílo.

Podle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2.11.1998 zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel celkem šestnáct nabídek uchazečů. Na základě jejich posouzení a hodnocení zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče obchodní společnosti Studio Polách & Fabián s. r. o., Olomouc, s níž uzavřel dne 28.1.1999 smlouvu o dílo č. 01/02/99, v ceně 2 854 000,-- Kč bez DPH a 2 996 700,-- Kč vč. DPH. Zadavatel v průběhu realizace díla dvanácti dodatky k původní smlouvě o dílo navýšil celkovou cenu veřejné zakázky na konečných 7 087 112,-- Kč bez DPH a 7 441 468,-- Kč vč. DPH. A to:

 • dodatkem č. 1 ze dne 1.2.1999 o 835 400,-- Kč na celkových 3 689 400,-- Kč,

 • dodatkem č. 2 ze dne 2.3.1999 o 72 000,-- Kč na celkových 3 761 400,-- Kč,

 • dodatkem č. 3 ze dne 24.5.1999 o 558 000,-- Kč na celkových 4 319 400,-- Kč,

 • dodatkem č. 4 ze dne 20.6.1999 byl změněn pouze termín,

 • dodatkem č. 5 ze dne 17.8.1999 o 390 695,-- Kč na celkových 4 710 095,-- Kč,

 • dodatkem č. 6 ze dne 9.11.1999 o 229 044,-- Kč na celkových 4 939 139,-- Kč,

 • dodatkem č. 7 ze dne 17.11.1999 o 213 786,-- Kč na celkových 5 152 925,-- Kč,

 • dodatkem č. 8 ze dne 4.5.2000 o 258 615,-- Kč na celkových 5 411 540,-- Kč,

 • dodatkem č. 9 ze dne 28.4.2000 o 228 367,-- Kč na celkových 5 639 907,-- Kč,

 • dodatkem č. 10 ze dne 16.6.2000 o 1 102 407,-- Kč na celkových 6 742 314,-- Kč,

 • dodatkem č. 11 ze dne 2.8.2000 o 178 000,-- Kč na celkových 6 920 314,-- Kč,

 • dodatkem č. 14 ze dne 24.10.2000 o 58 300,-- Kč na celkových 6 978 614,-- Kč,

 • dodatkem č. 15 ze dne 24.11.2000 byla pouze dohodnuta změna specialisty (statika),

 • dodatkem č. 16 ze dne 23.5.2001 o 108 500,-- Kč na celkových 7 087 114,-- Kč (vše bez DPH),

 • dodatky pod pořadovými čísly 12 a 13 nebyly zadavatelem doloženy.

Jak vyplývá z dokumentace, důvodem uzavření dodatků k původní smlouvě byly další požadavky zadavatele na rozšíření původního předmětu plnění veřejné zakázky.

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona, zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Postupem stanoveným v zákoně o zadávání veřejných zakázek se tedy zadavatel musí řídit vždy, když uzavírá smlouvu, na jejímž základě bude vydávat finanční prostředky. Smlouvou je přitom třeba rozumět jakoukoliv dohodu zadavatele s jiným subjektem o vzájemné úpravě práv a povinností v závazkovém právním vztahu, to znamená i "dodatek smlouvy", pokud se jím mění práva a povinnostismluvních stran. Podle § 49a odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy činí více než 100 000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1 zákona, je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců. Zadavatel při uzavírání dodatků smlouvy číslo 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 nepostupoval v souladu s ust. § 49a zákona, když si před zadáním veřejné zakázky (dodatků) nevyžádal nabídky nejméně tří zájemců o veřejnou zakázku, čímž závažným způsobem porušil citované ustanovení zákona.

Z důvodů uvedených v předchozím odstavci zadavatel rovněž při uzavírání dodatku smlouvy číslo 10 nepostupoval v souladu s ust. § 49a zákona, ve znění jeho novely č. 28/2000 Sb., když si před zadáním veřejné zakázky nevyžádal nabídky nejméně tří zájemců o veřejnou zakázku, čímž závažným způsobem porušil citované ustanovení zákona.

Uzavření dodatků smlouvy č. 2, 11, 14 a 16 orgán dohledu posoudil a akceptoval jako veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dodatek č. 2), resp. jeho novely č. 28/2000 Sb. (dodatky č. 11 a 14) a novely č. 142/2001 Sb. (dodatek č. 16).

Podle § 2c odst. 2 písm. c) zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. Podle § 2e zákona neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel vyloučit z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Tím, že uchazeč Studio Polách & Fabián s. r. o., Olomouc, před uzavřením smlouvy kvalifikační předpoklady výše uvedeným způsobem neprokázal (potvrzení příslušného orgánu podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona nejsou dokumentaci doloženy), zadavatel uzavřením smlouvy se jmenovaným uchazečem závažným způsobem porušil citovaná ustanovení zákona. Vzhledem k uplynutí objektivní lhůty pro uložení pokuty orgán dohledu uvedené porušení zákona pouze konstatuje pro poučení zadavatele. Z uvedeného důvodu cenu veřejné zakázky podle původní smlouvy nezahrnul do základu pro výpočet pokuty. Totéž se týká uzavření dodatku smlouvy č. 1.

Podle § 68 odst. 2 zákona rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenkou nebo osobně proti podpisu doručeny uchazeči. Oznámení výběru nejvhodnější nabídky pouze doporučeným dopisem, který zadavatel doložil ve svém stanovisku ze dne 19.12.2001 kopií listu odeslané pošty, není tedy ve smyslu zákona dostačující. Orgán dohledu však postup zadavatele neposoudil jako závažné porušení zákona. Orgán dohledu akceptoval stanovisko zadavatele ve věci chybějícího protokolu o otevírání obálek. Orgán dohledu rovněž nezpochybňuje důvody pro navyšování rozsahu a ceny projektových prací uvedené zadavatelem (památkářské nálezy, požadavky na urychlenou dislokaci objektu, atd.). Zadavatel však musí i při zadávání těchto "víceprací" vždy postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak jak bylo orgánem dohledu uvedeno výše.

3. Veřejná zakázka na provedení sanace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti stavby"Uměnovědné katedry PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc".

Zadavatel na předmět plnění veřejné zakázky uzavřel dne 29.6.1999 smlouvu o dílo č. 08/99 s obchodní společností SABEMA sanace vlhkých objektů s. r. o., Praha 7, v ceně 4 741 920,-- Kč bez DPH a 4 979 016,-- Kč vč. DPH , kterou v průběhu realizace díla třemi dodatky k původní smlouvě navýšil na konečných 6 754 148,-- Kč bez DPH a 7 091 855,80 Kč vč. DPH.

Podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále v této části jen "zákon"), u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 2 500 000 Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a 500 000 Kč v ostatních případech, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladěpísemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. Zadavatel při uzavírání smlouvy nepostupoval v souladu se zákonem, když si před uzavřením smlouvy nevyžádal nabídky nejméně od pěti zájemců o veřejnou zakázku, čímž závažným způsobem porušil citované ustanovení zákona.

Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 19.12.2001 k oznámení o zahájení řízení uvádí, že "podle jeho názoru při zadání předmětné veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, a to formou výzvy jednomu zájemci (SABEMA, Praha), který je jediným dodavatelem provedeného způsobu odvlhčení v ČR."

Obecně lze konstatovat, že pouze pokud existují objektivní důvodypro zadání veřejné zakázky výzvou jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 zákona (jedná se spíše o mimořádný způsob zadávání veřejných zakázek, kterého je možné použít jen v taxativně vymezených případech - viz § 50 odst. 1 zákona), může být veřejná zakázka zadána tímto způsobem. Zadavatel však v takovém případě musí v dokumentaci objektivně prokázat důvody, které ho k zadání veřejné zakázky výzvou jednomu zájemci k podání nabídky vedly. Vzhledem k tomu, že zadavatel v šetřeném případě v dokumentaci ani později uvedené skutečnosti nedoložil a neprokázal (v dokumentaci není doložena písemná výzva a oprávnění k podnikání vyzvaného uchazeče viz § 50 odst. 1 a 2 zákona, zadavatel rovněž neprokázal, že společnost SABEMA, Praha, je jediným subjektem v ČR schopným předmětné práce zrealizovat), orgán dohledu vysvětlení zadavatele uvedené v jeho stanovisku k oznámení o zahájení řízení neakceptoval.

4. Veřejná zakázka na provedení stavby"Rekonstrukce předávací stanice PřF Olomouc - Holice", zadaná formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále v této části jen "zákon"), na základě písemné výzvy ze dne 3.8.1999.

Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy stanovil:

 1. Doba realizace.

 2. Komplexní posouzení schopností uchazeče pro realizaci soutěžního díla.

 3. Nabídková cena.

Podle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17.8.1999 zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem čtyři nabídky uchazečů. Na základě jejich posouzení a hodnocení zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče obchodní společnosti OL-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc (dále jen "OL-TRADE"), s níž uzavřel dne 13.9.1999 smlouvu o dílo č. 6/PTO/99 v ceně 3 264 542,-- Kč bez DPH a 3 428 142,-- Kč vč. DPH, kterou zadavatel v průběhu realizace díla dvěma dodatky k původní smlouvě navýšil na konečných 5 899 088,-- Kč bez DPH a 6 197 046,-- Kč vč. DPH. A to:

 • dodatkem č. 1 ze dne 3.11.1999 o 2 189 352,-- Kč na celkových 5 453 894,-- Kč,

 • dodatkem č. 2 ze dne 20.12.1999 o 445 194,-- Kč na celkových 5 899 088,-- Kč (vše bez DPH).

Jak vyplývá z dokumentace, důvodem uzavření dodatků k původní smlouvě byly další požadavky zadavatele na rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky.

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona, zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Postupem stanoveným v zákoně o zadávání veřejných zakázek se tedy zadavatel musí řídit vždy, když uzavírá smlouvu, na jejímž základě bude vydávat finanční prostředky. Smlouvou je přitom třeba rozumět jakoukoliv dohodu zadavatele s jiným subjektem o vzájemné úpravě práv a povinností v závazkovém právním vztahu, to znamená i "dodatek smlouvy", pokud se jím mění práva a povinnostismluvních stran. Podle § 49a odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy činí více než 100 000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1 zákona, je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců. Zadavatel při uzavírání dodatků číslo 1 a 2 smlouvy nepostupoval v souladu s ust. § 49a zákona, když si před zadáním veřejné zakázky nevyžádal nabídky nejméně tří zájemců o veřejnou zakázku, čímž závažným způsobem porušil citované ustanovení zákona.

Podle § 2c odst. 2 písm. b) zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. b) zákona výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů. Podle § 2c odst. 2 písm. c) zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. V dokumentaci doložený výpis z Obchodního rejstříku společnosti OL-TRADE byl vydán dne 16.11.1998 (datum uzavření smlouvy 13.9.1999) a potvrzení příslušného orgánu podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona nejsou dokumentaci doložena vůbec. Podle § 49 odst. 5 zákona neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel z další účasti na veřejné zakázce vyloučit. Tím, že uchazeč OL-TRADE před uzavřením smlouvy kvalifikační předpoklady způsobem stanoveným v § 2c odst. 2 písm. a) a c) zákona neprokázal, zadavatel uzavřením smlouvy se jmenovaným uchazečem závažným způsobem porušil citovaná ustanovení zákona.

Podle § 68 odst. 2 zákona rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenkou nebo osobně proti podpisu doručeny uchazeči. Oznámení výběru nejvhodnější nabídky pouze doporučeným dopisem, který zadavatel dokládá ve svém stanovisku ze dne 19.12.2001 kopií listu odeslané pošty, není tedy ve smyslu zákona dostačující. Orgán dohledu však postup zadavatele neposoudil jako závažné porušení zákona. Orgán dohledu akceptoval stanovisko zadavatele ve věci dodatečného zaslání evidenčního listu veřejné zakázky a hodnocení nabídky uchazeče MAR - TECH spol. s r. o., který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona (živnostenské listy v jeho nabídce jsou pouze neověřenými kopiemi) jako nedostatky, které ale neměly vliv na výběr nejvhodnější nabídky a proto uvedená pochybení zadavatele neposoudil jako závažná porušení zákona.

5. Veřejná zakázka na provedení stavby"Učebny PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc",zadaná formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. (dále v této části jen "zákon"), na základě písemné výzvy ze dne 29.6.2000.

Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy stanovil:

1. Komplexní posouzení schopností uchazeče pro realizaci soutěžního díla.

2. Nabídková cena.

3. Doba realizace.

Podle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 1.8.2000 zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem čtyři nabídky uchazečů. Na základě jejich posouzení a hodnocení zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče obchodní společnosti E.PROXIMA spol. s r. o., Olomouc (dále jen "E.PROXIMA"), s níž uzavřel dne 12.9.2000 smlouvu o dílo č. 7/PTO/00 v ceně 15 768 267,-- Kč bez DPH a 16 738 698,-- Kč vč. DPH. Zadavatel v průběhu realizace díla třemi dodatky k původní smlouvě navýšil celkovou cenu veřejné zakázky na konečných 30 094 429,-- Kč bez DPH a 32 574 173,-- Kč vč. DPH. A to:

 • dodatkem č. 1 ze dne 10.11.2000 o 5 504 442,-- Kč na celkových 21 272 709,-- Kč,

 • dodatkem č. 2 ze dne 11.12.2000 o 8 358 528,-- Kč na celkových 29 631 237,-- Kč,

 • dodatkem č. 3 ze dne 23.2.2001 o 463 192,-- Kč na celkových 30 094 429,-- Kč (vše bez DPH).

Jak vyplývá z dokumentace, důvodem uzavření dodatků k původní smlouvě byly další požadavky zadavatele na rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky. V dodatku č. 1 smlouvy se jednalo např. o provedení klimatizace, slaboproudu, EPS, sanace vlhkého zdiva, plastová okna, atd. V dodatku č. 2 smlouvy mj. o dodávku vnitřního vybavení o opravu krytiny a v dodatku č. 3 smlouvy o další vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu jako příloze dodatku smlouvy.

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona, ve znění jeho novely č. 256/2000 Sb., zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Postupem stanoveným v zákoně o zadávání veřejných zakázek se tedy zadavatel musí řídit vždy, když uzavírá smlouvu, na jejímž základě bude vydávat finanční prostředky. Smlouvou je přitom třeba rozumět jakoukoliv dohodu zadavatele s jiným subjektem o vzájemné úpravě práv a povinností v závazkovém právním vztahu, to znamená i "dodatek smlouvy", pokud se jím mění práva a povinnostismluvních stran.

Podle § 49 odst. 1 posledně citovaného zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 2 500 000 Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a 1 000 000 Kč v ostatních případech a nepřesahuje limity stanovené v § 3 odst. 2 a 3, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. Zadavatel při uzavírání dodatků smlouvy č. 1 a 2 nepostupoval v souladu s ust. § 49 odst. 1 v návaznosti na § 3 odst. 4 téhož zákona, když si před uzavřením smlouvy (dodatků) nevyžádal nabídky nejméně od pěti zájemců o veřejnou zakázku, čímž závažným způsobem porušil výše citované ustanovení zákona.

Uzavření dodatku smlouvy č. 3 orgán dohledu posoudil a akceptoval jako veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.

Podle § 2c odst. 2 písm. a) zákona uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů. Podle § 2c odst. 2 písm. c) zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. V dokumentaci doložený výpis z Obchodního rejstříku společnosti E.PROXIMA byl vydán dne 4.5.2000 (datum uzavření smlouvy 12.9.2000) a potvrzení příslušného orgánu podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona nejsou dokumentaci doložena vůbec. Podle § 49 odst. 9 zákona neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel z další účasti na veřejné zakázce vyloučit. Tím, že uchazeč E.PROXIMA před uzavřením smlouvy kvalifikační předpoklady způsobem stanoveným v § 2c odst. 2 zákona neprokázal, zadavatel uzavřením smlouvy se jmenovaným uchazečem závažným způsobem porušil citovaná ustanovení zákona.

6. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce vytápění areálu PřF - Olomouc - Holice", zadaná formou zjednodušeného zadání podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále v této části jen "zákon"),na základě písemné výzvy ze dne 26.3.1999.

Orgán dohledu akceptoval vysvětlení zadavatele uvedené v jeho stanovisku k oznámení o zahájení řízení, ve kterém zadavatel šetřenou věc objasnil rozdílným rozsahem předmětu plnění původní - zrušené a následně zadané veřejné zakázky (podstatné zmenšení požadovaného objemu prací - viz předmět plnění příslušné smlouvy o dílo ze dne 15.6.1999).

Veřejná zakázka provedení stavby"Tř. 17 listopadu 8 - změna užívání", zadaná formou zjednodušeného zadání podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., na základě písemné výzvy ze dne 30.6.2000 a veřejná zakázka provedení stavby"Tř. 17. listopadu 8 - změna užívání - rekonstrukce soc. zařízení u sálové části", zadaná formou zjednodušeného zadání podle § 49a téhož zákona na základě písemné výzvy ze dne 31.8.2000.

Zadavatel na základě uvedených výběrových řízení uzavřel v případě veřejné zakázky "Provedení stavby Tř. 17 listopadu 8 - změna užívání" s Milanem Melcrem, místem bydliště a podnikání Mlčochova 4, Olomouc, podnikajícím pod obchodním jménem Milan Melcr - Stavební firma, dne 11.9.2000 smlouvu o dílo č. 8/PTO/00 v ceně 2 550 031,-- Kč bez DPH a 2 698 759,-- Kč vč. DPH. V případě veřejné zakázky "Provedení stavby Tř. 17. listopadu 8 - změna užívání - rekonstrukce soc. zařízení u sálové části", zadavatel uzavřel dne 7.9.2000 se společností L - interier s. r. o., Prostějov, smlouvu o dílo č. 9/PTO/00 v ceně 1 548 340,-- Kč bez DPH a 1 642 417,-- Kč vč. DPH.

Zadavatel na žádost orgán dohledu ve svém stanovisku ze dne 19.12.2001 objasnil důvody, které ho vedly k rozdělení předmětu plnění na dvě samostatné veřejné zakázky takto (zkráceno): Na základě schváleného investičního záměru byl na realizaci stavebních úprav ve výběrovém řízení vybrán jako zhotovitel uchazeč Milan Melcr - Stavební firma, Olomouc. V průběhu realizace prací se však objevil další požadavek uživatele objektu na provedení rekonstrukce sociálního zařízení. Vzhledem k tomu, že předpokládaný finanční objem těchto úprav byl větší než by umožňovalo zadat práce jako dodatečnou veřejnou zakázku výzvou jednomu zájemci k podání nabídky, zadavatel rekonstrukci sociálního zařízení zadal jako novou samostatnou veřejnou zakázku adekvátně výši peněžitého závazku, o kterém předpokládal, že mu ze zadání veřejné zakázky vznikne. Orgán dohledu vysvětlení zadavatele akceptoval a jeho postup při zadávání uvedených veřejných zakázek posoudil jako v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvy na plnění šetřených veřejných zakázek a že nelze dosáhnout nápravy fakticky, orgán dohledu přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterých se zadavatel při zadávání šetřených veřejných zakázek dopustil, jsou porušení závažná.

Cena veřejných zakázek, při jejichž zadání se zadavatel dopustil závažných porušení zákona, za která může být zadavateli uložena pokuta, činí 49 301 225,80 Kč. Byla stanovena následovně jako součet:

Veřejná zakázka

Cena v Kč vč. DPH

Provedení stavby Loděnice, U sportovní haly 2, Olomouc, dodatek č. 2

457 237,--

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci stavby Uměnovědné katedry PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc, pouze dodatky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

2 980 914,--

Provedení sanace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti stavby Uměnovědné katedry PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc

7 091 855,80

Provedení stavby Rekonstrukce předávací stanice PřF - Olomouc - Holice, vč. dodatků č. 1 a 2

6 197 046,--

Provedení stavby Učebny PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, vč. dodatků č. 1 až 3

32 574 173,--

Celkem

49 301 225,80

Horní hranice možné pokuty (1 % z uvedené ceny veřejných zakázek) tak činí 493 012,25 Kč. Orgán dohledu uložil zadavateli pokutu ve spodní třetině rozmezí její možné výše, neboť porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo u zadavatele zjištěno poprvé. Při rozhodování o výši pokuty přihlédl orgán dohledu zejména ke skutečnosti, že zadavatel při uzavírání dodatků ke smlouvám objektivně potlačil samotný princip soutěže mezi uchazeči, když zadal veřejné zakázky (uzavřel dodatky smluv) přímo jednomu uchazeči, aniž by umožnil podání nabídek i jiným uchazečům, přestože to zákon výslovně ukládá. Vliv na výši pokuty mělo i zjištění, že zadavatel ve třech případech závažným způsobem porušil zásadu principu rovného přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku tím, že uzavřel smlouvy (dodatky) s uchazeči, kteří neprokázali před uzavřením smlouvy kvalifikační předpoklady. Princip rovného přístupu ke všem uchazečům je jedním ze základních principů, které musí zadavatel aplikovat v procesu zadávání veřejných zakázek. Princip rovného přístupu k uchazečům je rovněž obligatorním principem při pořádání výběrových řízení v podmínkách zemí EU, přičemž je na něj kladen důraz v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora (viz. např. čj. C-243/89 z 22. 6. 1993).

Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě zveřejnění zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (Věstník NKÚ částka 3/2001).

K porušením zákona došlo v období:

 1. Veřejná zakázka "Provedení stavby Loděnice, U sportovní haly 2, Olomouc", dne 3.5.1999, kdy zadavatel uzavřel dodatek č. 2 k původní smlouvě o dílo.

 2. Veřejná zakázka "Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci stavby Uměnovědné katedry PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc", počínaje dnem 24.5.1999, kdy zadavatel uzavřel dodatek č. 3 k původní smlouvě o dílo.

 3. Veřejná zakázka "Provedení sanace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti stavby Uměnovědné katedry PdF a FF, Univerzitní 3 a 5, Olomouc", dne 29.6.1999, kdy zadavatel uzavřel smlouvu o dílo.

 4. Veřejná zakázka "Provedení stavby Rekonstrukce předávací stanice PřF Olomouc - Holice", dne 13.9.1999, kdy zadavatel uzavřel smlouvu o dílo.

 5. Veřejná zakázka "Provedení stavby Učebny PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc", dne 12.9.2000, kdy zadavatel uzavřel smlouvu o dílo.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že posuzoval postup zadavatele veřejné zakázky směřující k uzavření smlouvy k jejímu provedení vždy podle znění zákona účinného v době zadávání veřejné zakázky, avšak řízení před orgánem dohledu musí být vedeno vždy podle předpisů účinných v době rozhodování, neboť hlavy III a IV části čtvrté zákona o zadávání veřejných zakázek mají charakter zvláštního procesního předpisu, na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají. V souladu s těmito závěry vydal orgán dohledu rozhodnutí podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (k tomu např. viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A 5/99).

Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a po posouzení a zhodnocení všech výše uvedených důkazů a skutečností uložil orgán dohledu zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastník správního řízení:

Univerzita Palackého v Olomouci, zast. Prof. MUDr. PhDr. Janou Mačákovou, CSc.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en