Rozhodnutí: S611/2013/VZ-24675/2013/524/MLi

Instance I.
Věc Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko
Účastníci
  1. Ústecký kraj
  2. BusLine a. s.
  3. Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 5. 2015
Související rozhodnutí S611/2013/VZ-24675/2013/524/MLi
R10/2014/VZ-16799/2014/310/MLr
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S611/2013/VZ-24675/2013/524/MLi

 

17. prosince 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 10. 2013 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 11. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, ev. č. ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 9. 2013 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners s.r.o., se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1,
  • vybraný uchazeč – Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, IČO 61325759, se sídlem Dělnická 946, 441 01 Podbořany,

 

ve věci vymezené obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 11. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, ev. č. ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1  – při zadávání veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 5. 2013 pod ev. č. 349950, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 25. 5. 2013 pod ev. č. 2013/S 100-171447,

 

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily – se podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 tohoto ustanovení zákona.

 

Odůvodnění

 

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 11. 2013 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, ev. č. ČAK 8185, WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 5. 2013 pod ev. č. 349950 oznámení otevřeného řízení, za účelem zadání veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko“(dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v oznámení o zakázce takto:  Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko, a to na linkách a spojích stanovených Ústeckým krajem v délce trvání 10 let.“

3. Jako základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek uvedl zadavatel v oznámení o zakázce hospodářskou výhodnost z hlediska těchto kritérií: 1. základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH (váha 90%), 2. cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb v Kč bez DPH (váha 5%), 3. úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb v Kč bez DPH (váha 5%). Jako druh veřejné zakázky označil zadavatel veřejnou zakázku na služby, doba trvání zakázky byla stanovena od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedl zadavatel ve výši 297 538 880,- Kč bez DPH. 

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 8. 2013 vyplývá, že bylo podáno celkem 6 nabídek, přičemž všechny byly hodnotící komisí doporučeny předat k posouzení kvalifikace. Podle protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 6. 8. 2013 nebyl žádný z uchazečů vyzván k doplnění kvalifikace podle § 59 odst. 4 zákona.

5. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 8. 2013 uvádí, že komise převzala k posouzení všech 6 podaných nabídek. V bodě 4. zprávy (posouzení nabídek) komise uvádí, že všechny nabídky splnily zákonné požadavky a žádná neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jako ekonomicky nejvýhodnější vybrala hodnotící komise nabídku uchazeče Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, IČO 61325759, se sídlem Dělnická 946, 441 01 Podbořany (dále jen „vybraný uchazeč“), kterou ohodnotila celkovým počtem bodů 99,50, a doporučila zadavateli uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci veřejné zakázky.

6. Dne 15. 8. 2013 zaslal uchazeč BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 21 Semily, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 9. 2013 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners s.r.o., se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) prostřednictvím svého právního zástupce zadavateli upozornění na mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídkových řízeních na zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje – oblast Podbořansko. Navrhovatel označil nabídkovou cenu vybraného uchazeče jako „podnákladovou“ a doporučil zadavateli vyzvat vybraného uchazeče k písemnému zdůvodnění výše jeho nabídkové ceny, neboť se podle jeho názoru a zkušeností jednalo o cenu mimořádně nízkou. 

7. Dopisem ze dne 29. 8. 2013, odeslaným dne 30. 8. 2013, oznámil zadavatel všem uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce dne 16. 9. 2013 námitky. Podle navrhovatele se hodnotící komise dostatečně nevěnovala posouzení nabídkových cen podle § 77 zákona a pochybila také tím, že si nevyžádala písemné zdůvodnění nabídkové ceny od vybraného uchazeče. Dále navrhovatel uvedl důvody, proč nabídkovou cenu vybraného uchazeče považuje za mimořádně nízkou. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl.

8. Podle názoru navrhovatele porušil zadavatel svým postupem v zadávacím řízení několik ustanovení zákona, proto podal dne 4. 10. 2013 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele současně s návrhem na vydání předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu.

9. Dne 4. 10. 2013, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S611/2013/VZ/MLi. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele dne 4. 10. 2013.

II. Obsah návrhu

10. Podle navrhovatele porušil zadavatel svým jednáním v průběhu zadávacího řízení několik ustanovení zákona (§ 77 odst. 1, § 79 odst. 4 a § 6 zákona). Navrhovatel uvádí, že ve svých námitkách doložil, že nákladová cena u veřejné zakázky nemůže být nižší než 25,70 Kč/km, čemuž nabídková cena vybraného uchazeče neodpovídá. Přezkum nabídkových cen hodnotící komisí považuje navrhovatel za nedostačující a neodůvodněný, hodnotící komise podle navrhovatele neuvedla přezkoumatelné důvody pro svůj postup a tudíž zadavatel porušil ust. § 77 zákona. V důsledku toho postupoval zadavatel podle názoru navrhovatele diskriminačně a netransparentně, neboť v rozporu se zásadami zakotvenými v § 6 zákona zvýhodnil vybraného uchazeče.

11. Navrhovatel považuje za prokázané, že nabídková cena vybraného uchazeče je mimořádně nízká, proto odmítá argumentaci zadavatele v rozhodnutí o námitkách zejména ve věci, že zadavatel neměl důvod o přiměřenosti nabídkové ceny pochybovat. Podle navrhovatele měl zadavatel dostatek indicií pro provedení přezkumu nabídkových cen, včetně upozornění navrhovatele na existenci mimořádně nízké nabídkové ceny. Navrhovatel odkazuje na e-mail radního Ústeckého kraje Jaroslava Komínka ze dne 6. 6. 2013, který měl jako nejnižší možnou označit nabídkovou cenu ve výši 26,93 Kč. Na neudržitelnost nabídkové ceny vybraného uchazeče měl podle navrhovatele zadavatel usuzovat i z ukončení činnosti dvou jiných dopravců po jejich úspěchu v soutěži o veřejné zakázky v Ústeckém kraji, kteří v důsledku svých dumpingových cen nemohli ve své činnosti pokračovat.

12. Jako další skutečnost nasvědčující existenci mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče označuje navrhovatel rozdíl v nabídkových cenách uchazečů. Jednotková cena vybraného uchazeče se od uchazečů na druhém až čtvrtém místě liší o 1,48 Kč, tedy o 5,74 % a o 6,99 % od průměru nabídkových cen. Tento rozdíl považuje navrhovatel za markantnější v absolutních číslech, neboť podle jeho odhadu by po ukončení realizace veřejné zakázky dosáhl rozdíl mezi cenami uchazečů 13 761 173,20 Kč.

13. Navrhovatel se domnívá, že nabídková cena nižší než 25,70 Kč ohrožuje plnění veřejné zakázky a je toho názoru, že vybraný uchazeč ve své nabídkové ceně nezohlednil všechny relevantní faktory a náklady, které zohlednit měl. Možnosti alternativního pohonu, vývoj cen komodit a mzdovou politiku vybraného uchazeče, které označil zadavatel ve svém rozhodnutí o námitkách jako možnosti vysvětlení výše nabídkové ceny vybraného uchazeče, navrhovatel s ohledem na své technické znalosti a zkušenosti odmítá jako irelevantní. Jako důkaz předkládá navrhovatel posouzení nabídkových cen provedené Ing. Pavlem Benešem, Ph.D. ze dne 30. 9. 2013.

14. Navrhovatel trvá na tom, že zadavatel měl v každém případě požadovat od vybraného uchazeče zdůvodnění výše jeho nabídkové ceny, neboť posouzení výše nabídkových cen hodnotící komisí považuje za čistě formální.

15. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhuje navrhovatel zrušit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o nevyhovění námitkám navrhovatele. Dále navrhuje také vydání předběžného opatření o zákazu uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

16. Navrhovatel svůj návrh doplnil dne 17. 10. 2013, přičemž uvedl, že setrvává na vydání předběžného opatření, neboť v případě uzavření smlouvy zadavatelem by byl návrh navrhovatele ohrožen ztrátou opodstatněnosti.

III. Vyjádření zadavatele

17. Podle zadavatele neobsahuje návrh všechny zákonné náležitosti, neboť navrhovatel složil kauci pouze ve výši 100 000,- Kč a nikoli ve výši maximální, tedy 2 000 000,- Kč. Zadavatel dovozuje, že pokud lze vypočítat přibližnou hodnotu veřejné zakázky za celkovou dobu trvání smlouvy, měla být kauce zaplacena ve výši 2 000 000,- Kč.

18. Zadavatel nepovažuje návrh za důvodný, neboť jeho hodnotící komise byla řádně ustanovena podle zákona a provedení posouzení nabídek i nabídkových cen uchazečů bylo taktéž provedeno řádně. Zadavatel odkazuje na zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, ve které hodnotící komise uvedla, že výši nabídkových cen posoudila ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona a žádnou nabídkovou cenu neshledala jako mimořádně nízkou. Zadavatel proto neměl důvod se žádného uchazeče dotazovat na vysvětlení výše jeho nabídkové ceny. Zadavatel trvá na svém stanovisku, že v průběhu zadávacího řízení se nevyskytly žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že by nabídková cena jakéhokoli uchazeče byla mimořádně nízká. Dopis navrhovatele za takovou skutečnost nepovažuje, neboť se z povahy věci nejedná o objektivní posouzení situace a navíc byl zadavateli doručen až po provedeném posouzení nabídek, ačkoli ani při včasném doručení by nevedl ke změně postupu hodnotící komise.

19. Za relevantní nepovažuje zadavatel ani srovnání nabídkových cen v ostatních oblastech kraje, kde probíhaly podobné veřejné zakázky, neboť jednotlivé oblasti se od sebe v různých směrech značně odlišují. Odmítá také tvrzení navrhovatele, že měl za doklad existence mimořádně nízké nabídkové ceny považovat ukončení činnosti dvou dopravců, neboť se jednalo o zcela odlišnou situaci, a to i z časového hlediska, neboť bylo postupováno podle zcela jiného právního rámce.

20. Rozdíly mezi jednotlivými nabídkovými cenami považuje zadavatel za minimální, neboť rozdíl mezi prvním a druhým uchazečem činí přibližně 5 % a mezi prvním a šestým přibližně 9 %, což zadavatel nepovažuje za jakkoli nepřiměřené. Podle zadavatele nevybočuje nabídková cena vybraného uchazeče z cen nabídnutých v jiných oblastech, navrhovatel podle zadavatele také nezohlednil při svých úvahách rozmanitost možností v technicko-ekonomickém provedení zajišťování dopravní obslužnosti, které mohou mít k dispozici ostatní uchazeči, vybraný uchazeč navíc v této oblasti již dopravu v předmětné oblasti provozoval, a proto může mít podle názoru zadavatele již své zázemí a nasmlouvané kapacity.

21. Zadavatel také uvedl, že navrhovatelem citovaný e-mail Jaroslava Komínka se ve věci vyjádření k výši nabídkových cen netýkal předmětné veřejné zakázky. Navrhovatelem předložené posouzení nabídkových cen, zpracované Ing. Pavlem Benešem, Ph.D., nepovažuje zadavatel za znalecký posudek a shledává jej nepřezkoumatelný a nesrozumitelný. 

22. Zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil z důvodu složení kauce v nedostatečné výši, případně návrh v celém rozsahu zamítl, a nevydával předběžné opatření.

IV. Řízení před správním orgánem

23. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

24. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S611/2013/VZ-19500/2013/524/MLi ze dne 9. 10. 2013. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S611/2013/VZ-19595/2013/524/MLi ze dne 10. 10. 2013 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko. Dne 23. 10. 2013 Úřad svým usnesením č. j. ÚOHS-S611/2013/VZ-20687/2013/524/MLi výše uvedené lhůty prodloužil.

25. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S611/2013/VZ-20537/2013/524/MLi ze dne 21. 10. 2013 Úřad uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Zadavatel podal dopisem ze dne 4. 11. 2013 proti rozhodnutí o předběžném opatření rozklad, řízení o rozkladu je nadále vedeno pod sp. zn. R367/2013/VZ. Úřad vydal dne 11. 11. 2013 usnesení č. j. ÚOHS-S611/2013/VZ-21967/2013/524/MLi, kterým stanovil vybranému uchazeči a navrhovateli lhůtu pro podání vyjádření k rozkladu. Usnesením č. j. ÚOHS-S611/2013/VZ-22239/2013/524/ML ze dne 14. 11. 2013 stanovil Úřad účastníkům lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

26. Dne 21. 11. 2013 bylo zástupci zadavatele – Janu Rašínovi, který byl pověřen právním zástupcem zadavatele JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 8185 – umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S611/2013/524/MLi.

V. Vyjádření vybraného uchazeče

27. Vybraný uchazeč vyjádřil své stanovisko dopisem ze dne 29. 10. 2013, který byl Úřadu doručen dne 31. 10. 2013, ve kterém uvedl, že nepovažuje svou nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, neboť při jejím výpočtu bral v úvahu všechny relevantní faktory a náklady a neopomněl žádnou z položek, které navrhovatel uvádí. Ke svému vyjádření přiložil výchozí finanční model, který podle něj jasně dokládá, že zohlednil všechny položky, které zohlednit měl. Posudek Ing. Pavla Beneše, Ph.D., nereflektuje podle vybraného uchazeče konkrétní podmínky pro tvorbu nabídkové ceny a vychází pouze z obecných okolností.

VI. Replika navrhovatele k vyjádření zadavatele

28. Navrhovatel zaslal dne 1. 11. 2013 Úřadu své stanovisko k vyjádření zadavatele. Reagoval na zadavatelovo tvrzení o nesprávné výši složené kauce a také argument zadavatele, že hodnotící komise nemusí uvádět důvody, pro jaké neposoudila nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou. Navrhovatel naopak uvádí, že takové důvody hodnotící komise uvést má, a že tyto musí být přezkoumatelné. Stejně tak měl podle názoru navrhovatele vybraný uchazeč odůvodnit výši své nabídkové ceny. Navrhovatel také odmítl zpochybňování věrohodnosti a správnosti jím dodaného odborného posouzení nabídkových cen provedeného Ing. Pavlem Benešem, Ph.D.

VII. Stanovisko navrhovatele k vyjádření vybraného uchazeče

29. Dne 7. 11. 2013 zaslal navrhovatel Úřadu dopis, kterým reagoval na vyjádření vybraného uchazeče. Jeho obsahem byl rozbor finančního rámce vybraného uchazeče, který použil pro výpočet své nabídkové ceny, a tvrzení, že vybraný uchazeč nepostupoval v souladu se zadávací dokumentací, neboť pro propočet nabídkové ceny podle svého finančního rámce využil jiné hodnoty, než podle zadávací dokumentace měl.

VIII. Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí

30. Dne 22. 11. 2013 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí. Zadavatel zopakoval své stanovisko k výši kauce, která měla být podle jeho názoru složena spolu s návrhem ve výši 2 000 000,- Kč. Setrval také na své argumentaci ve věci existence mimořádně nízké nabídkové ceny, uvedl, že nabídková cena vybraného uchazeče se nijak výrazně neodlišuje od nabídkových cen nabídnutých dopravci v jiných oblastech Ústeckého kraje a návrh navrhovatele označil za účelový. V závěru zadavatel požadoval zastavení řízení, případně zamítnutí návrhu, a zrušení rozhodnutí o předběžném opatření. Dne 27. 11. 2013 doplnil zadavatel své vyjádření o listinné důkazy, které prokazují, že navrhovatel v zadávacím řízení pro oblast Vejprtsko předložil nabídkovou cenu ve výši 23,74 Kč, tedy nižší než vybraný uchazeč v předmětném zadávacím řízení.

IX. Závěry Úřadu

31. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, stanovisek účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výši kauce

32. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona „[s]podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.“

33. Zadavatel v bodu 2. zadávací dokumentace vymezil předmět zadávacího řízení jako „poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 návrhu Smlouvy obsaženého v dílu 3 této dokumentace a v délce trvání 10 let.“ Předpokládaná hodnota byla stanovena částkou 297 538 880,- Kč, přičemž předpokládaný rozsah služeb byl zadavatelem odhadován na 929 809 km ročně, nejméně však 743 848 km a nejvíce 1 115 770 km ročně.

34. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 10. 10. 2013, které bylo Úřadu doručeno dne 14. 10. 2013, zpochybňuje navrhovatelem složenou výši kauce. Podle zadavatele nelze na tento případ vztáhnout větu druhou ustanovení § 115 odst. 1 zákona, kdy „v případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč“, neboť i když nabídkové ceny uchazečů byly jednotkové, lze z předpokládaného rozsahu služeb vypočítat nabídkovou cenu navrhovatele za celé období, na které měla být smlouva uzavřena.

35. K tomuto argumentu zadavatele Úřad uvádí následující. Vzhledem k tomu, že zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl pouze předpokládaný rozsah plnění, který navíc ohraničil maximální a minimální hodnotou, nelze rozsah plnění za celou dobu trvání veřejné zakázky určit zcela jednoznačně. Z tohoto důvodu nelze přesně určit ani celkovou nabídkovou cenu navrhovatele za celé období trvání veřejné zakázky, neboť prostým vynásobením jednotkové nabídkové ceny navrhovatele s předpokládaným rozsahem služeb za celou dobu trvání smlouvy lze získat toliko cenu přibližnou, která by neodrážela možnost odchýlení od předpokládaného rozsahu služeb, ke kterému v průběhu plnění veřejné zakázky s největší pravděpodobností dojde (což zadavatel zjevně předpokládal, když do hodnotících kritérií zařadil cenu dopravního výkonu za každý na 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu služeb i úsporu za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu služeb), neboť dopravní výkon v horizontu 10 let nelze stanovit dostatečně přesně. Proto Úřad nepožadoval po navrhovateli kauci vyšší než zákonných 100 000,- Kč, jak vyplývá z ust. § 115 odst. 1 zákona.   

K mimořádně nízké nabídkové ceně

36. Dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona „[p]ři posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.“

37. Dle ustanovení § 77 odst. 6 zákona „[n]eodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena. Ustanovení § 76 odst. 6 se použije obdobně.“

38. V návrhu nejprve navrhovatel uvádí, že hodnocení nabídkových cen hodnotící komisí s ohledem na znění § 77 zákona bylo zcela nedostatečné, resp. že prohlášení hodnotící komise o tom, že žádnou nabídkovou cenu neshledala jako mimořádně nízkou, bylo pouze formální. Postup hodnocení označuje navrhovatel jako netransparentní a v rozporu se zásadami zakotvenými v § 6 zákona.

39. Ustanovení § 77 odst. 1 zákona předepisuje hodnotící komisi dvě povinnosti při posouzení nabídek uchazečů – posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a případné následné vyžádání písemného zdůvodnění nabídky. Tato povinnost má však povahu povinnosti sekundární, tedy nastupuje až ve chvíli, když hodnotící komise dojde k závěru, že nabídková cena uchazeče je mimořádně nízká.

40. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, bod 4., hodnotící komise uvedla následující: „Komise zároveň posoudila výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky podle § 77 odst. 1 zákona, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Komise se shodla, že žádná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.“

41. Zákon nestanoví postup, jakým způsobem má hodnotící komise při zjišťování mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat. Hodnocení výše nabídkových cen je obtížné též proto, že „ZVZ nestanoví najisto, kdy je nabídková cena mimořádně nízká a kdy nikoli (je to otázkou posouzení zadavatelem, resp. hodnotící komisí), a … pokud zadavatel neshledá žádnou nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, nestanoví mu ZVZ povinnost tento svůj závěr odůvodňovat“ (rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2012, č. j. 62Af 28/2011-334, v této části potvrzeno rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2012, č. j. 1 Afs 42/2012-51.) Tento závěr soudu však nenaznačuje, že by postup hodnotící komise při posuzování nabídek neměl být Úřadem přezkoumatelný. V případě přezkumu postupu hodnotící komise nejde o „posouzení myšlenkových pochodů členů hodnotící komise, nýbrž o objektivní posouzení, zda bylo důvodu, aby tato komise ve vztahu ke konkrétní nabídce měla nabídkovou cenu posoudit jako mimořádně nízkou, tedy zda měla povinnost postupovat podle § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách… Jedině tak lze ze strany žalovaného [Úřadu] řádně přezkoumat, zda hodnoceny byly právě ty nabídky, které hodnoceny být měly“ (rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2010, č. j. 62 Ca 11/2009-46).

42. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Úřad nemá důvod pochybovat o regulérním průběhu posouzení nabídek hodnotící komisí z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, neboť zákon hodnotící komisi neukládá, aby své rozhodnutí o neexistenci mimořádně nízké nabídkové ceny rozsáhle odůvodňovala, naopak je povinností Úřadu posoudit, zda hodnotící komisi k takovému závěru vedly objektivní okolnosti.

43. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel svým postupem v zadávacím řízení porušil ust. § 77 a 79 odst. 4 zákona, neboť jím jmenovaná hodnotící komise nevyřadila nabídku vybraného uchazeče z důvodu, že obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Navrhovatel se domnívá, že nákladová cena v předmětné veřejné zakázce se pohybuje na úrovni 25,70 Kč, což je o 1,42 Kč více, než byla nabídková cena vybraného uchazeče. Tím, že se hodnotící komise nevěnovala posouzení nabídkových cen, v rozporu s § 6 zákona zvýhodnila podle navrhovatele vybraného uchazeče.

44. Obecně k mimořádně nízké nabídkové ceně Úřad uvádí, že tento institut slouží k ochraně zadavatele před možností, že dodavatel nebude schopen za jím nabídnutou cenu předmět plnění veřejné zakázky realizovat, případně z tohoto důvodu bude požadovat dodatečné navýšení ceny, ač je to v rozporu se zákonem. Existuje i možnost, že z důvodu finančních potíží dodavatele nebude veřejná zakázka realizována vůbec. Proto je výlučně v kompetenci hodnotící komise, která má pro svou odbornou povahu nejlepší předpoklady pro zhodnocení nabídek, posoudit a případně vyhodnotit nabídkovou cenu uchazeče jako mimořádně nízkou a následně požadovat písemné zdůvodnění od uchazeče. K takovému zdůvodnění by pak ze zákona hodnotící komise měla přihlédnout a musí jej zohlednit při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, případně může uchazeče pozvat k osobnímu vysvětlení. Konstatování existence mimořádně nízké nabídkové ceny však není na libovůli hodnotící komise, ale musí k němu vést objektivní důvody, tedy vztah nabídkové ceny a předmětu veřejné zakázky a důvodná pochybnost, že uchazeč nebude schopen veřejnou zakázku za nabídnutou cenu realizovat.  

45. Podle názoru navrhovatele měla hodnotící komise dostatek informací o existenci mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče. Mimořádně nízká nabídková cena je neurčitý právní pojem, který musí zadavatel, resp. hodnotící komise posuzovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž je třeba brát v úvahu smysl ustanovení § 77 odst. 1 zákona. „Smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je ochrana zadavatele proti takovým uchazečům, kteří jednají s cílem zvítězit ve výběrovém řízení předložením ceny, za kterou není možno zakázku realizovat. S tím je spojeno velké nebezpečí, že zakázka nebude z důvodu finančních potíží takového uchazeče realizována, případně její cena, byť by to bylo v rozporu se zákonem, bude dodatečně navýšena.“ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2012, č. j. 1 Afs 42/2012-51). Jak již bylo výše uvedeno, na existenci mimořádně nízké nabídkové ceny je třeba usuzovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, nikoli v kontextu srovnání všech nabídkových cen, jak uvádí i Nejvyšší správní soud např. ve svém shora citovaném rozhodnutí č. j. 1 Afs 42/2012 – 51 ze dne 17. 10. 2012, kdy podle jeho názoru předseda Úřadu správně při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku „odmítl jako primární kritérium porovnání s nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů. To by jistě bylo v rozporu s dikcí § 77 odst. 1 ZVZ, který, na rozdíl od předešlých zákonů, vztahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Ceny jiných uchazečů se proto mohou uplatnit jen podpůrně, mohou být pouze určitým vodítkem.

46. Podle navrhovatele porušil zadavatel svým postupem také ust. § 6 odst. 1 zákona, konkrétně zásadu transparentnosti řízení. K tomu Úřad uvádí následující skutečnosti. Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010 plně ztotožnil se závěry krajského soudu a konstatoval, že zásada transparentnosti je porušena tehdy, pokud „jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. Průběh zadávacího řízení se tedy musí navenek jevit „jako férový a řádný“. V šetřeném případě nemá Úřad důvod pochybovat o řádném průběhu zadávacího řízení, neboť neexistuje žádná skutečnost, která by naznačovala opak. Zadavatel řádně jmenoval hodnotící komisi, která objektivně posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a u žádného nedospěla k závěru, že jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, což je plně v její kompetenci.

47. Na existenci mimořádně nízké nabídkové ceny měl podle navrhovatele usuzovat zadavatel z poměru nabídkové ceny vybraného uchazeče k nabídkovým cenám ostatních uchazečů. K tomu navrhovatel dodává, že rozdíl mezi nabídkovou cenou vybraného uchazeče a uchazeče čtvrtého v pořadí činí 1,48 Kč. Oproti nabídkové ceně navrhovatele 25,76 Kč/km je tedy rozdíl 5,74%, oproti poslednímu uchazeči přibližně 11%. V absolutních hodnotách je však tento rozdíl podle navrhovatele zásadní. Tomuto argumentu nelze přisvědčit, neboť rozdíl mezi nabídkovými cenami bude procentuálně vždy stejný, ať už jej budeme počítat z ceny za jednotku nebo z celkového objemu veřejné zakázky, proto nelze rozdíl v absolutních hodnotách označit oproti tomu procentuálnímu za zásadní. K váze argumentu srovnání nabídkových cen všech uchazečů uvedl Úřad rozhodující skutečnosti v bodu 45 rozhodnutí.

48. Navrhovatel odkazuje také na e-mail radního Ústeckého kraje pana Jaroslava Komínka ze dne 6. 6. 2013, který připojil jako přílohu svého návrhu. Z tohoto e-mailu navrhovatel dovodil, že pan Komínek za nejnižší udržitelnou cenu označuje hodnotu 26,93 Kč/km. Z předmětného e-mailu však tato skutečnost nevyplývá, neboť se vůbec nevztahuje k veřejné zakázce, která je předmětem správního řízení. Jako předmět e-mailové komunikace jsou označeny „Veřejné zakázky – zajištění obslužnosti Ústeckého kraje – Šluknovsko a Dolní Poohří“, tedy nikoli oblast Podbořansko. Pan Komínek sice v tomto e-mailu zmiňuje, že sám jako předseda výběrové komise prosazoval přezkum některých nabídkových cen, zcela zjevně se však jedná o jiné veřejné zakázky. Cenu 26,93 Kč/km pan Komínek zmiňuje, ovšem ve smyslu, že nejnižší cena v různých oblastech Ústeckého kraje „v současné době je v oblasti Lounsko západ, která je ve výši 26,93 a byla vysoutěžena v loňském roce Vaší společností“, což k předmětné veřejné zakázce nemá žádnou relevanci. Navíc by v takovém případě musel považovat zadavatel za mimořádně nízké nabídkové ceny všech uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku kromě posledního v pořadí, tedy i navrhovatele samotného, s čímž by navrhovatel zcela jistě nemohl souhlasit.

49. Navrhovatel ve své argumentaci dále poukazuje na dopis svého právního zástupce zadavateli ze dne 15. 8. 2013, ve kterém zadavatele na existenci mimořádně nízké nabídkové ceny upozorňoval. Dopis navrhovatele však nemůže být považován za objektivní okolnost, neboť již pro povahu navrhovatele jako dalšího uchazeče o veřejnou zakázku nemusel zadavatel považovat dopis za nestranné posouzení objektivních okolností. Navíc byl dopis zadavateli doručen až 9 dní po posouzení nabídek hodnotící komisí, které podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne 6. 8. 2013.

50. Za další skutečnost naznačující existenci mimořádně nízké nabídkové ceny považuje navrhovatel ukončení činnosti dvou dopravců, kteří v Ústeckém kraji zajišťovali dopravu v předcházejících letech. Jako důvod ukončení činnosti označil navrhovatel dumpingové ceny. Ani tato skutečnost však není pro posouzení nabídkových cen nijak směrodatná, k ukončení činnosti autobusového dopravce může dojít z mnoha různých příčin a nelze po zadavateli požadovat, aby všechny tyto možnosti zkoumal a vyvozoval z nich závěry pro posouzení výše nabídkových cen 6 let poté, co tito dopravci zajišťovali dopravní obslužnost pro zadavatele. 

51. S ohledem na předmět veřejné zakázky se nabídková cena nemusela jevit hodnotící komisi jako mimořádně nízká. I pokud by hodnotící komise zkoumala nabídkovou cenu vybraného uchazeče ve vztahu k nabídkovým cenám ostatních uchazečů, neměla by důvod se domnívat, že nabídková cena vybraného uchazeče z výčtu výrazně vybočuje, neboť rozdíl mezi nabídkovými cenami uchazeče na prvním a posledním místě činí pouze přibližně 11%, což nelze označit za značný rozdíl.

52. Navrhovatel těžko může svým propočtem nabídkové ceny vybraného uchazeče dojít ke stejnému číslu jako vybraný uchazeč, neboť nezná a ani nemůže znát všechny relevantní informace, které vybraného uchazeče k takovému propočtu vedly.  I kdyby zohlednil všechny faktory, které např. navrhoval ve svém rozhodnutí o námitkách a vyjádření zadavatel, nemůže navrhovatel předpokládat, že má pro tvorbu nabídkové ceny stejné informace jako vybraný uchazeč sám.

53. Ze stejného důvodu nelze brát za důkaz existence mimořádně nízké nabídkové ceny posouzení nabídkových cen provedené Ing. Pavlem Benešem, Ph.D., neboť ani on nemohl znát konkrétní hodnoty, které pro výpočet své nabídkové ceny použil vybraný uchazeč. Mohl vycházet toliko z obecných hodnot a vlastních znalostí a zkušeností, mimořádně nízkou nabídkovou cenu je však třeba posuzovat v konkrétním případě.

54. Úřad tedy dospěl k závěru, že nic nenasvědčovalo existenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného uchazeče, a proto neměla hodnotící komise povinnost vyžadovat od vybraného uchazeče písemné zdůvodnění podle ust. § 77 odst. 1 zákona. Proto postupoval zadavatel v souladu se zákonem, když nabídku vybraného uchazeče nevyřadil z důvodu existence mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise hodnocení a posouzení nabídek v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona provedla u nabídek všech uchazečů a žádnou nabídkovou cenu neshledala mimořádně nízkou, proto nelze konstatovat ani rozpor se zásadami zakotvenými v § 6 odst. 1 zákona.

55. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem, když hodnotící komise neshledala nabídku vybraného uchazeče jako mimořádně nízkou a proto nevyžadovala její písemné odůvodnění. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Křížovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Jiří Honěk, Advokátní kancelář Pásek, Honěk & Partners s.r.o., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1

3. Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz