číslo jednací: S145/2015/VZ-11491/2015/541/PDz

Instance I.
Věc Stabilizace a posílení ekologických funkcí sídelní zeleně ve vybraných lokalitách města Kladna – Park Lesík
Účastníci
 1. statutární město Kladno
 2. Gardenline s. r. o.
 3. Zakládání a údržba zeleně s. r. o.
 4. AVE Kladno s. r. o.
 5. Klika & Dvořák, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 2. 6. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 509 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S145/2015/VZ-11491/2015/541/PDz

 

13. května 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 2. 2015na návrh ze dne 26. 2. 2015, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Statutární město Kladno, IČO 00234516, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno,
 • navrhovatel – Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 5. 2. 2015 Mgr. Martinem Horákem, advokátem advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, IČO 48191892, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9,

· vybraný uchazeč – společnosti

 • Zakládání a údržba zeleně s.r.o., IČO 26480417, se sídlem Dr. Vrbenského 31, 272 01 Kladno,
 • AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov,
 • Klika & Dvořák, s.r.o., IČO 25145959, se sídlem Pavlisova 2250, 272 01 Kladno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Stabilizace a posílení ekologických funkcí sídelní zeleně ve vybraných lokalitách města Kladna – Park Lesík“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 10. 2014, pod ev. č. 495864, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 23. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 204-361654,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Statutární město Kladno, IČO 00234516, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno – nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stabilizace a posílení ekologických funkcí sídelní zeleně ve vybraných lokalitách města Kladna – Park Lesík“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 10. 2014 pod ev. č. 495864, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 23. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 204-361654, postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že posoudil prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) citovaného zákona uvedeného v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace v případě vybraného uchazeče – společností Zakládání a údržba zeleně s.r.o., IČO 26480417, se sídlem Dr. Vrbenského 31, 272 01 Kladno; AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov; Klika & Dvořák, s.r.o., IČO 25145959, se sídlem Pavlisova 2250, 272 01 Kladno – jako splněné, ačkoli z obsahu osvědčení předložených uvedeným uchazečem nevyplývalo, zda tento uchazeč kvalifikaci v zadavatelem požadovaném rozsahu splňuje, čímž se stal postup zadavatele netransparentním, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Statutární město Kladno, IČO 00234516, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele související s posouzením prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraného uchazeče – společností Zakládání a údržba zeleně s.r.o., IČO 26480417, se sídlem Dr. Vrbenského 31, 272 01 Kladno; AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov; Klika & Dvořák, s.r.o., IČO 25145959, se sídlem Pavlisova 2250, 272 01 Kladno – které byly zdokumentovány v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 18. 12. 2014, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení, a to včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 1. 2015.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Statutární město Kladno, IČO 00234516, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Statutární město Kladno, IČO 00234516, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) do Věstníku veřejných zakázek dne 20. 10. 2014 a uveřejnil dne 21. 10. 2014 pod ev. č. 495864 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Stabilizace a posílení ekologických funkcí sídelní zeleně ve vybraných lokalitách města Kladna – Park Lesík“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky bylo dle bodu 1 „Předmět a popis veřejné zakázky“ zadávací dokumentace založení parku „Lesík“ v katastrálním území Kladno v lokalitě bývalého zahradnictví u hřbitova. Založení parku představuje úpravu území o rozloze 2,96 ha, vysázení 680 ks stromů a 877 ks keřů, založení trávníků o celkové ploše 25 170 m2, odstranění 16 464 m2 ruderálního porostu, 11 896 m2 keřového porostu a 371 ks stromů, vybudování 1 523 m2 mlatových cest, 918 m2 mlatových ploch a 57 m2 kamenných ploch. V parku bude rovněž drobný mobiliář v podobě 26 laviček a 10 odpadkových košů.

3. Podle části nazvané „Technické kvalifikační předpoklady“ bodu 9. zadávací dokumentace uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných služeb provedených v posledních 3 letech podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Tím se rozumí „doložení minimálně 3 zakázek na služby, jejichž předmětem byla realizace parků, parkových ploch, sadových úprav (kácení, výsadba stromů a keřů, založení trávníků) v intravilánu města nebo obce, ve finančním objemu alespoň 7 000 000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku na služby, přičemž součástí alespoň jedné takové zakázky na služby byla realizace mlatových cest v minimální hodnotě 0,8 mil. Kč bez DPH za poslední 3 roky.

4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 12. 12. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel na veřejnou zakázku celkem 6 nabídek, které hodnotící komise shledala jako úplné ve smyslu § 71 odst. 8 zákona.

5. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 18. 12. 2014 mimo jiné vyplývá, že hodnotící komise shledala nejasnosti v nabídce vybraného uchazeče – společností Zakládání a údržba zeleně s.r.o., IČO 26480417, se sídlem Dr. Vrbenského 31, 272 01 Kladno; AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov; Klika & Dvořák, s.r.o., IČO 25145959, se sídlem Pavlisova 2250, 272 01 Kladno (dále jen „vybraný uchazeč“) – a vyzvala jej k doplnění dokladů prokazujících splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, a to předložením doplnění osvědčení o prováděných službách ze dne 10. 12. 2014 vystaveného Technickými službami Beroun, s.r.o., IČO 27132340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun (dále jen „Technické služby Beroun, s.r.o.“), ze kterého bude patrné, jaké práce a činnosti byly součástí referenční zakázky „Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí)“. Tamtéž je uvedeno, že hodnotící komise shledala nabídkovou cenu vybraného uchazeče za mimořádně nízkou, a to v částech rozpočtu SO_01 Příprava území (0011: Přípravné a přidružené práce), SO_03 Založení trávníku (001: Zemní práce) a SO_04 Vegetační úpravy (0018: Vegetační úpravy), a vyzvala vybraného uchazeče k písemnému zdůvodnění, jakým způsobem byla počítána výše nákladů na tyto položky, případně k  dalšímu objasnění uvedených skutečností. Součástí uvedeného protokolu je rovněž informace, že hodnotící komise přizvala poradce Ing. Arch. Jana Červeného, který zpracovával projektovou dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

6. Zadavatel dne 30. 12. 2014 obdržel od vybraného uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny z téhož dne, jehož součástí bylo i doplnění osvědčení vydaného Technickými službami Beroun, s.r.o.

7. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 5. 1. 2015 vyplývá, že hodnotící komise konstatovala, že všechny vybraným uchazečem doložené doklady v rámci prokázání splnění kvalifikace odpovídají požadavkům zadávací dokumentace. Přizvaný poradce Ing. Arch. Jan Červený rovněž konstatoval, že zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraným uchazečem je akceptovatelné ve všech jeho částech, tudíž i hodnotící komise přijala uvedené zdůvodnění vybraného uchazeče za akceptovatelné.

8. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2015, vyplývá, že hodnotící komise doporučila zadavateli jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče.

9. Zadavatel dne 22. 1. 2015 v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče.

10. Navrhovatel – Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice (dále jen „navrhovatel“) – podal proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 1. 2015 námitky ze dne 6. 2. 2015, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel rozhodnutím ze dne 23. 2. 2015 podaným námitkám navrhovatele nevyhověl, přičemž citované rozhodnutí navrhovatel obdržel dne 27. 2. 2015. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jeho námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 27. 2. 2015 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. OBSAH NÁVRHU

11. Dne 27. 2. 2015 Úřad obdržel od navrhovatele návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 26. 2. 2015. Navrhovatel svůj návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 1. 2015, jakož i proti rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách ze dne 23. 2. 2015, které je podle názoru navrhovatele ve svém odůvodnění nepřezkoumatelné, věcně nesprávné a nemá oporu v zákoně.

12. Navrhovatel předně namítá skutečnost, že mu byl zadavatelem dne 17. 2. 2015 zaslán návrh rozhodnutí o námitkách, o kterých měla rada města Kladna rozhodnout až dne 23. 2. 2015, přičemž o schválení uvedeného rozhodnutí nebyl navrhovatel až do doby podání návrhu informován, tudíž mu není známo, zda zadavatel o námitkách v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vůbec rozhodl.

13. Navrhovatel trvá na závěrech obsažených v jím podaných námitkách, přičemž uvádí, že vybraný uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, když nedoložil seznam plnění prokazujících splnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a měl být ze zadávacího řízení vyloučen. Uvedenou skutečnost navrhovatel namítal již v rámci jím podaných námitek, avšak zadavatel se dle jeho názoru k uvedené námitce ve svém rozhodnutí o námitkách ze dne 23. 2. 2015 žádným způsobem věcně nevyjádřil. Z toho důvodu navrhovatel uvedené rozhodnutí spatřuje jako nepřezkoumatelné, neboť není dle jeho názoru zřejmé, jaké plnění a v jakém finančním objemu bylo osvědčeními třech blíže nespecifikovaných zadavatelů v rámci nabídky vybraného uchazeče prokazováno a zadavatelem posuzováno.

14. Navrhovatel zdůrazňuje, že předmětem předkládaného referenčního plnění musí být výlučně realizace parků, parkových ploch a sadových úprav spočívajících v kácení, výsadbě stromů či keřů a založení trávníků, a to ve třech případech, a zároveň i realizace mlatových cest v rámci jednoho ze tří uvedených plnění. Zadavatelem požadovaný minimální finanční objem referenčních plnění byl minimálně 7 mil. Kč za každé z nich, přičemž v jednom případě byla vyžadována realizace mlatových cest ve finančním objemu minimálně 0,8 mil. Kč za současné realizace ostatních požadovaných plnění ve finančním objemu minimálně 6,2 mil. Kč.

15. Navrhovatel rovněž namítá skutečnost, že nabídková cena vybraného uchazeče měla být hodnotící komisí posouzena jako mimořádně nízká. Navrhovatel v rámci svých námitek uvedl, že bylo povinností zadavatele vzhledem ke všem okolnostem posoudit nabídku vybraného uchazeče z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel však dle navrhovatele ve svém rozhodnutí o námitkách ze dne 23. 2. 2015 zcela rezignoval na jakékoliv bližší věcné vypořádání se se vznesenou námitkou, když pouze uvedl, že „vybraného uchazeče dne 18. 12. 2014 vyzval ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k položkám rozpočtu SO01, SO03 a SO04, přičemž požadované zdůvodnění zadavatel od vybraného uchazeče obdržel dne 30. 12. 2014 a po konzultaci s projektantem veřejné zakázky jej uznal za akceptovatelné.

16. Navrhovatel dále upozorňuje na netransparentní postup zadavatele ve smyslu nepřezkoumatelnosti zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2015 a neumožnění navrhovateli seznámit se s protokolem o posouzení kvalifikace ze dne 18. 12. 2014. Obsah zadavatelem předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2015 je dle tvrzení navrhovatele zcela nepřezkoumatelný, neboť neobsahuje jakékoliv elementární informace týkající se možnosti přezkoumání postupu zadavatele v otázce posouzení kvalifikace či mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž není zřejmé, jakým způsobem zadavatel hodnotil a posuzoval jednotlivé nabídky či jejich části. Navrhovatel má za to, že jím požadovaný protokol o posouzení kvalifikace v době jeho žádosti vůbec neexistoval a zainteresovaným uchazečům tak byla zcela znemožněna jakákoliv revize postupu zadavatele, případně možnost předložení jakékoliv oponentní logické věcně právní argumentace.

17. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatel požaduje zrušení rozhodnutí o podaných námitkách ze dne 16. 2. 2015, jakož i zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 1. 2015. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18. Úřad obdržel návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele dne 27. 2. 2015 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 26. 2. 2015.

19. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč.

20. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-5825/2015/541/PDz ze dne 3. 3. 2015.

Vyjádření zadavatele ze dne 6. 3. 2015

21. Dne 9. 3. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 26. 2. 2015.

22. K navrhovatelem namítanému nesplnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem zadavatel uvádí, že k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona vybraný uchazeč předložil seznam významných zakázek ze dne 10. 12. 2014 obsahující 3 služby, a to:

1) a 2) Údržba veškerých veřejných ploch zeleně (stromy, keře, letničkové záhony, travnaté plochy, realizace sadových úprav) – Městská část Kladno Kročehlavy,

3) Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí) – Realizace mlatových cest na území města Beroun,

přičemž služby ad 1) a 2) byly realizovány v letech 2009 – 2012 a 2013 – 2014 v celkových hodnotách 19 200 000,- Kč a 9 000 000,- Kč. Předmětem uvedených služeb byla údržba travnatých ploch 840 000 m2, údržba keřových skupin 6 000 m2, bezpečnostní a zdravotní řez 300 ks stromů a realizace sadových úprav. Zadavatel uvádí, že v případě uvedených dvou služeb vydával osvědčení o jejich řádném splnění on sám a znal tedy rozsah a strukturu těchto zakázek. Služba ad 3) byla realizována v letech 2012 – 2013 v celkovém finančním objemu 7 812 000,- Kč, z toho realizace mlatových cest o finančním objemu 890 000,- Kč, přičemž zadavatel vyzval vybraného uchazeče k doplnění uvedeného osvědčení, ze kterého bude patrné, jaké práce a činnosti byly součástí předmětné referenční zakázky. Vybraný uchazeč dne 30. 12. 2014 zadavatelem požadovaný údaj doplnil, přičemž uvedl, že předmětem zmíněné zakázky byly opravy a výstavby nových komunikací – chodníky a stezky, ošetření vzrostlé zeleně, výsadba keřového patra a nových stromů. Po tomto doplnění již zadavatel neměl pochybnosti o splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem.

23. K mimořádně nízké nabídkové ceně vybraného uchazeče zadavatel konstatuje, že vzhledem k rozdílu v nabídkových cenách mezi uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou a druhým uchazečem v pořadí, kterým byl navrhovatel, nemohl zadavatel vyloučit, že se v případě nabídky vybraného uchazeče může jednat o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a proto jej vyzval dopisem ze dne 18. 12. 2014 ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v částech rozpočtu SO_01 Příprava území (0011: Přípravné a přidružené práce), SO_03 Založení trávníku (001: Zemní práce) a SO_04 Vegetační úpravy (0018: Vegetační úpravy). Vybraný uchazeč ke zdůvodnění nabídkové ceny u SO_01 „Příprava území (0011: Přípravné a přidružené práce)“ uvedl, že disponuje vlastní technikou, která je kapacitně ideální pro rozsah prací na dané veřejné zakázce, a to včetně velkokapacitního zařízení na drcení větví a nákladních vozidel a tuto techniku má v blízkosti místa plnění. Vzhledem k absenci sítí na pozemcích, na nichž bude odstraňován porost, lze dle vyjádření vybraného uchazeče v široké míře užít mechanizaci i pro činnosti jinak náročné na lidskou práci (například při odstraňování porostů nebo pařezů), přičemž vybraný uchazeč rovněž disponuje vlastními skládkovými kapacitami. U  SO_03 „Založení trávníku (001: Zemní práce)“ vybraný uchazeč na vysvětlení uvedl, že disponuje technikou, která je kapacitně ideální pro rozsah prací na dané veřejné zakázce, sídlí v blízkosti místa plnění a má také přístup k příhodně umístěnému zdroji užitkové vody s výhodnými podmínkami odběru. U SO_04 „Vegetační úpravy (0018: Vegetační úpravy)“ vybraný uchazeč naznačil, že podniká v oboru zahradnictví již 12 let a vytvořil si obchodní kontakty a vztahy, které mu umožňují nabídnout ceny rostlinného materiálu v úrovni uvedené ve své nabídce, přičemž klempířské prvky vyrábí ve vlastní produkci a sídlí v blízkosti místa plnění veřejné zakázky. Zadavatel dodává, že hodnotící komise přizvala jako poradce projektanta veřejné zakázky Ing. Arch. Jana Červeného, kterému bylo předloženo zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče. Přizvaný poradce na základě prostudování uvedené listiny konstatoval, že se podle jeho názoru v případě nabídky vybraného uchazeče nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, protože u položek, k jejichž vysvětlení byl vybraný uchazeč vyzván, je možné přihlédnout ke sníženým nákladům vzhledem k působení firmy v místě plnění veřejné zakázky, k reálnosti cen rostlinného materiálu i ke snížení nákladů při použití těžké techniky při přípravě území. Na základě uvedených faktů dospěla hodnotící komise k závěru, že se v případě nabídky vybraného uchazeče nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

24. K navrhovatelem spatřovanému netransparentnímu postupu zadavatele při zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2015 zadavatel uvedl, že dne 14. 1. 2015 jej navrhovatel požádal o možnost nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2015 s termínem nahlédnutí dne 15. 1. 2015. Uvedená zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla navrhovateli předložena a jeho zástupce do ní dne 15. 1. 2015 nahlédl. Zadavatel dále uvedl, že protokol o posouzení kvalifikace ze dne 18. 12. 2014, měl-li jej navrhovatel na mysli, měl zadavatel samozřejmě k dispozici, avšak navrhovatel o něj nepožádal, tudíž mohlo dojít ze strany navrhovatele ke zmatení pojmů, čímž došlo k uvedené situaci. Zadavatel neměl dle svého tvrzení v žádném případě důvod uvedený protokol o posouzení kvalifikace navrhovateli nepředložit, pokud by o to byl řádně požádán.

25. Na základě výše uvedených skutečností se zadavatel domnívá, že nedošlo k žádnému z navrhovatelem vytýkaných pochybení zadavatele v průběhu předmětného zadávacího řízení, a proto navrhuje, aby Úřad zamítl návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a nevyhověl návrhu na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) a b) zákona. 

Další průběh správního řízení

26. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-7293/2015/541/PDz ze dne 19. 3. 2015 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

27. Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a proto rozhodl v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení předběžným opatřením č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-7447/2015/541/PDz ze dne 20. 3. 2015 o uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Vyjádření vybraného uchazeče ze dne 26. 3. 2015

28. Dne 26. 3. 2015 Úřad obdržel vyjádření vybraného uchazeče z téhož dne, v němž vybraný uchazeč uvádí, že rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 1. 2015 i jeho rozhodnutí o podaných námitkách navrhovatele ze dne 23. 2. 2015 byly učiněny v souladu se zákonem o obcích. Jako důkaz přiložil vybraný uchazeč ke svému vyjádření ze dne 26. 3. 2015 zápis o jednání 2. schůze rady města Kladna ze dne 19. 1. 2015, na které rada města Kladna pod bodem programu 3f) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče v souladu s doporučením hodnotící komise, a zápis o jednání 5. schůze rady města Kladna ze dne 23. 2. 2015, na které rada města Kladna pod bodem programu 5g) vzala na vědomí námitky navrhovatele ze dne 6. 2. 2015 a těmto námitkám nevyhověla.

29. K navrhovatelem tvrzenému nesplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona vybraným uchazečem vybraný uchazeč uvedl, že navrhovatelem spatřovaný nedostatek spočíval v tom, že předmětem referenčních služeb předložených vybraným uchazečem nebylo výlučně kácení, výsadba stromů či keřů a založení trávníků. Takto pojatá námitka navrhovatele je však dle vybraného uchazeče zcela nedůvodná, neboť zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval plnění spočívající v realizaci parků, parkových ploch a sadových úprav v intravilánu obce, přičemž kácení, výsadba stromů či keřů a založení trávníků jsou činnosti patřící pouze do kategorie sadových úprav. Předmětný technický kvalifikační předpoklad tedy není dle názoru vybraného uchazeče možné vyložit tak, že jediné vyhovující referenční zakázky musí spočívat výlučně v kácení, výsadbě stromů či keřů a založení trávníků. Uvedené tvrzení dokládá vybraný uchazeč rovněž skutečností, že předmět veřejné zakázky má dle zadávací dokumentace zahrnovat řadu dílčích činností jako například zemní práce, zřízení komunikací či dodání mobiliáře parku, stejně jako skutečnost, že součástí jedné referenční zakázky musí být i realizace mlatových cest.

30. K tvrzení navrhovatele, že zadavatel měl posoudit jeho nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, vybraný uchazeč poznamenává, že české ani unijní právo neobsahuje definici pojmu mimořádně nízká nabídková cena, přičemž dle odborné literatury má uvedený institut sloužit jako ochrana zadavatele před rizikem uzavření smlouvy s uchazečem, který v nabídce nabídne podhodnocenou cenu s cílem, aby jeho nabídka byla hodnocena jako nejvýhodnější, avšak posléze není schopen dostát svým závazkům, v důsledku čehož by veřejná zakázka nebyla realizována nebo by byla dokončena za cenu podstatně vyšší, než byla původní smluvní cena. Z toho pohledu vybraný uchazeč nesouhlasí s tím, že by jeho nabídka obsahovala v jakémkoliv aspektu mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vybraný uchazeč konstatuje, že byl zadavatelem vyzván ke zdůvodnění své nabídky ve vymezených částech rozpočtu, přičemž zadavateli uvedené zdůvodnění v jím stanovené lhůtě předložil. Z návrhu navrhovatele se posléze vybraný uchazeč dozvěděl, že k vyhodnocení předloženého zdůvodnění zadavatel přizval odborně způsobilou osobu, nicméně vybranému uchazeči nejsou známy bližší podrobnosti o tom, jak zadavatel uvedené zdůvodnění vyhodnotil. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že jeho nabídka byla nadále předmětem posouzení a hodnocení, je zjevné, že zadavatel považoval předložené zdůvodnění za dostatečné. K tomu vybraný uchazeč dodává, že jím předložené zdůvodnění považuje za dostatečné a pokud ke stejnému závěru dospěl i zadavatel za součinnosti odborně způsobilého konzultanta, byl tento závěr zadavatele zcela v pořádku.

31. K navrhovatelem namítané nepřezkoumatelnosti zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 1. 2015 vybraný uchazeč uvádí, že mu není znám obsah výše uvedené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, nicméně na základě jemu známých skutečností vyjadřuje pochybnosti o důvodnosti uvedené námitky navrhovatele. Vybraný uchazeč se domnívá, že z návrhu není patrné, která ze zákonem předepsaných částí by měla v citované zprávě o posouzení a hodnocení nabídek chybět. Vybraný uchazeč nepochybuje, že jsou v uvedené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek obsaženy všechny náležitosti požadované zákonem. Pokud snad došlo k tomu, že některá náležitost byla ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pojata ve stručné podobě, nemůže to dle názoru vybraného uchazeče založit nepřezkoumatelnost uvedené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, neboť v průběhu posouzení a hodnocení nabídek nedošlo k vyloučení nabídky žádného uchazeče a základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, tudíž v rámci hodnocení nabídek nenastala žádná skutečnost, kterou by bylo nutné podrobně popisovat ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Vybraný uchazeč rovněž dodává, že k němu byl ze strany zadavatele uplatněn požadavek na zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, tudíž je zjevné, že zadavatel dostál i zákonnému požadavku na posouzení nabídkové ceny dle § 77 zákona.

32. K námitkám navrhovatele směřujícím proti rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách ze dne 23. 2. 2015 se vybraný uchazeč odmítl vyjádřit, neboť mu vlastní obsah citovaného rozhodnutí není znám. Vybraný uchazeč však předpokládá, že navrhovatel ve svých námitkách používal stejné argumenty, které již uvedl v návrhu, tudíž pak tyto argumenty dle názoru vybraného uchazeče neodůvodňovaly vyhovění podaným námitkám navrhovatele a citované rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele tedy nebylo věcně nesprávné a nemající oporu v zákoně.

33. Na základě výše uvedených skutečností vybraný uchazeč navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

34. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-7923/2015/541/PDz ze dne 27. 3. 2015 stanovil novou lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a to z důvodu předchozí žádosti navrhovatele, která byla Úřadu doručena dne 26. 3. 2015. 

Žádost Úřadu ze dne 27. 3. 2015

35. Za účelem zajištění podkladů podstatných pro vydání rozhodnutí zaslal Úřad zadavateli dne 30. 3. 2015 žádost č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-7965/2015/541/PDz ze dne 27. 3. 2015 o sdělení informací, jaké konkrétní činnosti byly předmětem referenčních zakázek předložených vybraným uchazečem v rámci prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to v souvislosti s údržbou zeleně městské části Kladno – Kročehlavy v letech realizace 2009 – 2012 ve finančním objemu cca 19 200 000,- Kč bez DPH a v letech 2013 – 2014 ve finančním objemu cca 9 000 000,- Kč bez DPH, včetně zaslání kopií dokumentů prokazujících jeho tvrzení.

36. Současně zaslal Úřad dne 30. 3. 2015 žádost č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-8004/2015/541/PDz ze dne 27. 3. 2015 o sdělení informací, jaké konkrétní činnosti byly předmětem referenční zakázky předložené vybraným uchazečem v rámci prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to v souvislosti s revitalizací zeleně na území města Beroun (Městská Hora, Beroun – Závodí) v letech realizace 2012 – 2013 ve finančním objemu 7 812 000,- Kč bez DPH, rovněž společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.

Vyjádření zadavatele ze dne 31. 3. 2015

37. Dne 2. 4. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 31. 3. 2015, ve kterém zadavatel k referenčním zakázkám předloženým vybraným uchazečem v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona uvádí, že uvedené referenční zakázky byly plněny na základě smluv o dílo č. N/06/14/08 ze dne 2. 6. 2008 „Údržba veřejné zeleně lokality B3 Kladno – Kročehlavy“ (dále jen „smlouva č. N/06/14/08“) a č. N/06/011/12 ze dne 31. 5. 2012 „Zajištění údržby veřejné zeleně v lokalitě B3 Kladno – Kročehlavy“ (dále jen „smlouva č. N/06/011/12“), jejichž kopie zadavatel zaslal jako přílohu ke svému vyjádření.

38. Předmětem smlouvy č. N/06/14/08 byla údržba veřejné zeleně na území vymezeném ulicemi Kročehlavská, Unhošťská, M. Horákové, Americká, Arménská a Pražská ve městě Kladně, o celkové výměře 842 270 m2, v rozsahu zahrnujícím údržbu travnatých ploch, údržbu dřevin, údržbu sadovnických prvků, zajištění čistoty udržovaných ploch a kácení dřevin a prací spojených s náhradní výsadbou podle blíže uvedené specifikace.

39. Předmětem smlouvy č. N/06/011/12 byla údržba veřejné zeleně určeného území o výměře 848 455 m2, vymezeného ulicemi Kročehlavská, Unhošťská, M. Horákové, Americká, Arménská, Pražská a Billunská ve městě Kladně, k. ú. Kladno – Kročehlavy, a to v rozsahu zahrnujícím údržbu travnatých ploch, údržbu dřevin, údržbu sadovnických prvků, zajištění čistoty udržovaných ploch a kácení dřevin a prací spojených s náhradní výsadbou podle blíže uvedené specifikace.

40. Zadavatel konstatuje, že podstatou obou zakázek bylo zabezpečení komplexní péče o rozsáhlé plochy veřejné zeleně a vedle pravidelné údržby, spočívající v kvalifikované seči travnatých ploch, provádění řezu keřů či jejich skupin, a základních arboristických úpravách i zakládání rozsáhlých ploch veřejné zeleně či úplná obnova ploch stávajících. Dle zadavatele musí dodavatel při uvedených pracích na velkých plochách zajistit odborné kácení vzrostlých stromů, včetně odstranění pařezů a kvalitní přípravy půdy pro nové výsadby. Na zkultivovaných plochách jsou zakládány nové trávníky, vysazovány květinové záhony, skupiny keřů a solitéry či aleje vzrostlých dřevin. Dodavatel musí dle zadavatele zajistit následnou péči tak, aby byly provedené výsadby plně funkční i ve značně exponovaném městském prostředí, přičemž zejména v případě dřevin jde o náročnou činnost spočívající v údržbě opor, přihnojování, výchovném řezu a dostatečné zálivce.

41. Zadavatel závěrem dodává, že obě osvědčení o realizovaných zakázkách byla akceptována vzhledem k tomu, že realizovaný soubor prací plně pokrývá předmět veřejné zakázky a zkušenosti, které dodavatel získal při službách zajišťovaných v silně urbanizovaném území, jsou z hlediska zadavatele hodnoceny jako výhodné.

Vyjádření Technických služeb Beroun, s.r.o., ze dne 2. 4. 2015

42. Dne 7. 4. 2015 Úřad obdržel vyjádření Technických služeb Beroun, s.r.o., ze dne 2. 4. 2015, v němž jednatel společnosti Technické služby Beroun, s.r.o., Ing. Jan Žurek, uvádí, že společnost AVE Kladno, s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Smečenská 381,272 04 Kladno – Rozdělov (dále jen „AVE Kladno, s.r.o.“), jejíž dřívější název byl Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o., patří do stejné skupiny jako Technické služby Beroun, s.r.o., neboť je prostřednictvím společnosti Středočeské komunální služby, s.r.o., IČO 26155095, se sídlem Nám. Starosty Pavla 13, 272 01 Kladno, jejím 50 % společníkem, přičemž všechny tyto společnosti byly dříve součástí skupiny Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o., ve které bylo obvyklé si vzájemně kapacitně, technicky, personálně i ekonomicky vypomáhat při plnění zakázek. Dle Technických služeb Beroun, s.r.o., se tak dělo na základě ústních domluv a neformálních vztahů, zejména proto, že jednatelem všech společností byl pan Ing. Petr Schönfeld, který měl současně majetkový podíl ve skupině Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o., takže mohl jednotlivé společnosti z této pozice úkolovat a nebylo zvykem formálně rozlišovat, „co je čí“.

43. Pisatel vyjádření dále uvádí, že společnost Technické služby Beroun, s.r.o., poskytuje městu Beroun komunální služby, mezi které patří mimo jiné opravy komunikací a správa a údržba veřejné zeleně. Součástí tohoto vyjádření jsou dodatky ke smlouvě uzavřené mezi Technickými službami Beroun, s.r.o., a městem Beroun, kde je sjednán rozsah služeb pro jednotlivé kalendářní roky či částečná období, dále faktury vystavené městu Beroun v uvedeném období za práce na údržbě komunikací a zeleně, mezi nimi i za údržbu lesoparku Městská hora a za údržbu a opravy komunikací, v jejichž rámci společnost Technické služby Beroun, s.r.o., opravuje i cesty na území Berouna, a to mimo jiné i cesty mlatové. Přílohou uvedeného vyjádření je i fotodokumentace provedených oprav vybraných mlatových cest.

44. Závěrem pisatel vyjádření konstatuje, že pracovníci tehdejší společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o. se s ohledem na zavedenou praxi ve výše uvedené skupině společností podíleli na údržbě veřejné zeleně spočívající v ošetření vzrostlé zeleně, výsadbě keřového patra a nových stromů zejména v lesoparku Městská Hora a v lokalitě Závodí a na opravách mlatových cest v Berouně. Při opravách byla současně užívána technika a další zázemí společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o., pro potřeby plnění smlouvy s městem Beroun. Pisatel vyjádření uvádí, že on sám je jednatelem společnosti Technické služby Beroun, s.r.o., až od listopadu 2014, takže se této praxe neúčastnil, ale pracovníci společnosti mu potvrdili, že to byla zcela běžná praxe a že tehdejší společnost Městský podnik služeb Kladno, s.r.o., fakticky realizovala značnou část předmětných služeb pro město Beroun. Dokumentaci či faktury z uvedeného období však pisatel vyjádření nemůže předložit, neboť se dle jeho tvrzení vše dělo velmi neformálně a nedaří se příslušné dokumenty dohledat, pokud byly vůbec vystavovány.

Vyjádření navrhovatele ze dne 3. 4. 2015

45. Dne 7. 4. 2015 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele ze dne 3. 4. 2015, v němž navrhovatel doplňuje své předchozí vyjádření ze dne 26. 2. 2015.

46. Navrhovatel uvádí, že z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 18. 12. 2014 vyplývá, že vybraný uchazeč nedoložil, a tedy neprokázal, v rámci své nabídky čestné prohlášení ke spotřební dani, čímž dle názoru navrhovatele neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, ačkoliv mu v tom nic nebránilo a zadavatel si v zadávací dokumentaci výslovně vymínil, že uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dle názoru navrhovatele tak měl být vybraný uchazeč vyloučen z účasti na předmětném zadávacím řízení.

47. Ohledně navrhovatelem tvrzeného nesplnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona vybraným uchazečem navrhovatel uvádí, že nesplnění uvedeného technického kvalifikačního předpokladu je potvrzeno obsahem protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 18. 12. 2014, kde hodnotící komise zcela v souladu se zadávací dokumentací dospěla k závěru, že vybraným uchazečem předložené referenční plnění nesplňuje stanovené požadavky, neboť se jedná o údržbu. Navrhovatel opakovaně namítá, že v žádném případě nelze zaměňovat pojmy realizace a údržba. Předmětem veřejné zakázky je dle navrhovatele realizace parku, tedy v podstatě výstavba nového parku, v žádném případě se nejedná o údržbu. Předmět plnění referenčních zakázek zadavatele je přitom zcela jasně označen jako údržba, tedy určitý způsob udržování již existující zeleně, přičemž se jedná o plnění zcela odlišné od předmětu veřejné zakázky, které může vykonávat v podstatě kdokoliv a uvedené plnění nic nevypovídá o tom, zda je taková osoba schopna realizovat výstavbu nového parku. Obdobně potom referenční plnění, jehož osvědčení vydaly Technické služby Beroun, s.r.o., nelze považovat za plnění týkající se předmětu veřejné zakázky, neboť se jedná o speciální arboristická plnění zajišťující údržbu již existující zeleně.

48. Za plnění odpovídající požadavkům zadávací dokumentace by tak šlo podle navrhovatele považovat pouze část referenčních zakázek zadavatele související s realizací sadových úprav. Osvědčení o referenčních zakázkách zadavatele však neobsahují údaj o tom, v jakém finančním objemu bylo plnění sadových úprav realizováno, přičemž první z uvedených referenčních zakázek zadavatele rovněž neobsahuje údaj, kdy bylo plnění odpovídající sadovým úpravám realizováno. Pokud by bylo takové plnění realizováno před 12. 12. 2011 nebo pokud by finanční objem takového plnění nedosahoval limitu 7 000 000,- Kč bez DPH (případně 6,2 mil. Kč bez DPH při současné realizaci mlatových cest ve finančním objemu minimálně 0,8 mil. Kč bez DPH), nebylo by možné k takovému referenčnímu plnění přihlížet.

49. V souladu s tím navrhovatel navrhuje, aby Úřad zajistil od poskytovatele uvedených referenčních plnění položkový rozpočet předaného realizovaného díla, ze kterého bude zřejmé, jaké plnění sadových úprav, kdy a v jakém finančním objemu bylo vybraným uchazečem realizováno.

50. V případě referenčního plnění poskytnutého Technickými službami Beroun, s.r.o., navrhovatel uvedl, že přestože se s největší pravděpodobnosti za předpokladu daného finančního objemu jedná o veřejného zadavatele ve smyslu zákona, nepodařilo se navrhovateli ve veřejných seznamech ani na internetových stránkách města Beroun dohledat, že by byla realizována jakákoliv veřejná zakázka s názvem „Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí)“. Pokud byl zadavatelem jiný subjekt, měl dle názoru navrhovatele uvedené osvědčení vystavit přímo zadavatel. Navrhovatel uvádí, že kontaktoval příslušný odbor města Beroun, kde mu bylo sděleno, že žádný projekt totožného či obdobného názvu nebyl realizován. V souladu s uvedeným navrhovatel navrhuje, aby Úřad zajistil od poskytovatele Technické služby Beroun, s.r.o., smlouvu na plnění a položkový rozpočet předaného realizovaného díla ve vztahu k jím vydanému osvědčení o splnění referenční zakázky, ze kterého bude zřejmé, jaké plnění sadových úprav, kdy a v jakém finančním objemu bylo vybraným uchazečem realizováno.

51. Navrhovatel rovněž reaguje na vyjádření vybraného uchazeče ze dne 26. 3. 2015, ve kterém vybraný uchazeč uvedl, že z vymezení předmětné veřejné zakázky vyplývá, že činnost jejího realizátora má zahrnovat řadu dílčích činností jako například zemní práce, zřízení komunikace či dodání mobiliáře parku, přičemž prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu tedy nemůže spočívat výlučně v kácení, výsadbě stromů či keřů a založení trávníku. Navrhovatel se s uvedeným právním názorem neztotožňuje, neboť předmětem veřejné zakázky je skutečně široký rozsah plnění, avšak pro splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel vybral a stanovil výlučně v zadávací dokumentaci uvedená plnění, přičemž jejich výběr byl zcela na vůli zadavatele. Navrhovatel dle svého tvrzení působí v oboru již řadu let a disponuje velkým množstvím osvědčení o úspěšné realizaci různého druhu specifických činností. Navrhovatel však mohl v rámci zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku předložit pouze ta osvědčení o splnění referenčních plnění, které požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci. Jiný výklad dodržení stanovených podmínek dle názoru navrhovatele ani není přípustný, neboť by umožnil připuštění i jiných referenčních plnění, než stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, čímž by rozšířil případný okruh potencionálních uchazečů a jednalo by se o nepřípustnou změnu zadávacích podmínek.

52. Ke zdůvodnění předložení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraným uchazečem navrhovatel konstatuje, že zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraným uchazečem nesplňuje požadavky zadavatele, neboť vybraný uchazeč předkládá jen obecná tvrzená ohledně dispozice s vlastní technikou a skládkovými kapacitami, blízkosti jeho sídla k místu plnění, přístupu ke zdroji užitkové vody a vytvořenou sítí obchodních kontaktů, z čehož vybraný uchazeč odvozuje, že do svých cen nemusí kalkulovat určité náklady. Vybraný uchazeč však dle názoru navrhovatele svá tvrzení žádným způsobem neprokázal, tedy nepředložil seznam jakékoliv jím vlastnění techniky, oprávnění k provozování skládky, informace o zdroji užitkové vody, případně označení dodavatelů a cenových nákladů rostlinného materiálu. Navrhovatel podotýká, že vybraný uchazeč nepředložil ani základní kalkulaci sestavení nabídkové ceny k jakékoliv dotazované položce. Navrhovatel dále nesouhlasí s názorem vybraného uchazeče, že pokud uvádí výše uvedené argumenty, tyto se neprojeví v kalkulaci položkové ceny, neboť pokud vybraný uchazeč disponuje vlastní technikou, zvyšuje se tím například kalkulační položka vlastních nákladů, přičemž v ostatních případech pak může dojít ke snížení nákladových položek, nikoliv však k jejich úplnému nezapočítání. Pokud by vybraný uchazeč nezapočítal do kalkulace svých cen určité náklady, jednalo by se o postup v rozporu se zadávacími podmínkami, kdy je uchazeč povinen započítat do svých cen veškeré náklady. V opačném případě dle názoru navrhovatele mohl vybraný uchazeč vytvářet tzv. dumpingové ceny ve smyslu mimořádně nízké ceny, resp. ceny, za kterou není možné předmět veřejné zakázky realizovat a zároveň dosáhnout přiměřeného zisku. Z uvedených důvodů nepovažuje navrhovatel zdůvodnění mimořádně nízké ceny vybraným uchazečem za řádné a objektivní.

53. Navrhovatel závěrem dodává, že protokoly o jednání hodnotící komise ze dne 18. 12. 2014 a ze dne 5. 1. 2015 jsou zcela nepřezkoumatelné, neboť není zřejmé, na základě čeho zadavatel dospěl k závěru, že vybraný uchazeč splnil podmínky zadávací dokumentace, když v případě referenčních zakázek zadávaných zadavatelem nejsou jednoznačně splněny podmínky zadávací dokumentace a referenční zakázka zadávaná Technickými službami Beroun, s.r.o., budí pochybnosti. Obdobně vybraný uchazeč dle navrhovatele neodůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu objektivně a navrhovatel poznamenává, že v této souvislosti nelze přehlédnout majetkové propojení zadavatele s vybraným uchazečem, konkrétně se společností AVE Kladno, s.r.o., a nelze vyloučit ani propojenost personální.

54. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-8933/2015/541/PDz ze dne 10. 4. 2015 stanovil novou lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a to z důvodu zařazení nových podkladů pro rozhodnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S145/2015/VZ.

Vyjádření navrhovatele ze dne 17. 4. 2015

55. Dne 20. 4. 2015 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele ze dne 17. 4. 2015, v němž navrhovatel doplňuje svá předchozí vyjádření.

56. Navrhovatel reaguje zejména na dopis Ing. Jana Žůrka, jednatele společnosti Technické služby Beroun, s.r.o., ze dne 2. 4. 2015, a konstatuje, že uvedeným dopisem jsou předestírány poměry hospodaření s veřejnými prostředky v rámci skupiny společností Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o., jež by si dle uvedeného zasloužily pozornost příslušných orgánů kontroly. Ve vztahu k referenci poskytnuté Technickými službami Beroun, s.r.o., je však dle názoru navrhovatele zásadní, že uvedená společnost nedoložila jakékoliv objektivní podklady týkající se plnění zmíněné reference, kdy je ve výše citovaném dopise uvedeno, že se „nedaří dohledat dokumentaci či faktury z té doby, pokud vůbec tyto byly vystavovány“. Tato skutečnost je dle navrhovatele zcela v rozporu s povinností archivace a vedení účetnictví, resp. nakládání s účetními doklady. Je tedy dle navrhovatele s podivem, že společnost Technické služby Beroun, s.r.o., vystavila uvedenou referenci, pokud není schopna objektivně prokázat, že se předmětné plnění vůbec uskutečnilo, co přesně bylo jeho předmětem, v jakém finančním objemu a kdo jej provedl. Navrhovatel se tedy domnívá, že uvedená reference neodpovídá žádnému reálnému plnění, zejména potom plnění odpovídajícímu požadavkům zadavatele v předmětné veřejné zakázce.

57. K fotografiím přiloženým k výše citovanému dopisu navrhovatel uvádí, že se v žádném případě nejedná o realizaci mlatové cesty ve smyslu českých technických norem, ale o opravu, resp. údržbu spočívající v zasypání štěrkem. K fakturám přiloženým Technickými službami Beroun, s.r.o., k výše citovanému dopisu navrhovatel dodává, že se tyto faktury vztahují k plnění týkajícímu se komplexní údržby města Beroun, které realizovala a fakturovala společnost Technické služby Beroun, s.r.o., a nikoliv společnost AVE Kladno, s.r.o., a to zcela bez vztahu k předložené referenci, čímž nemohlo dojít k prokázání splnění zadavatelem požadovaného technického kvalifikačního předpokladu.

58. Navrhovatel je na základě výše uvedených závěrů přesvědčen, že vybraný uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace.

Vyjádření zadavatele ze dne 17. 4. 2015

59. Dne 20. 4. 2015 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 17. 4. 2015, v němž zadavatel konstatuje, že trvá na skutečnostech uvedených v jeho vyjádření ze dne 31. 3. 2015.

60. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S145/2015/VZ-9764/2015/541/PDz ze dne 21. 4. 2015 stanovil lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

61. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění dospěl k následujícím závěrům.

62. Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že posoudil prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona uvedeného v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace v případě vybraného uchazeče jako splněné, ačkoli z obsahu osvědčení předložených uvedeným uchazečem nevyplývalo, zda tento uchazeč kvalifikaci v zadavatelem požadovaném rozsahu splňuje, čímž se stal postup zadavatele netransparentním. Výše uvedený postup zadavatele přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

63. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

64. Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

65. Zadavatel svou činnost vykonává na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona, neboť se jedná územní samosprávný celek.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

66. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

67. Podle § 52 odst. 1 zákona v otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě otevřeného řízení se zavedením dynamického nákupního systému je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději s podáním předběžné nabídky.

68. Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

69. Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52 zákona.

70. Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

71. Úřad konstatuje, že účelem stanovení technických kvalifikačních předpokladů je zajištění, aby byla veřejná zakázka plněna dodavatelem, který k tomu má určitou technickou způsobilost, tj. bude k jejímu plnění mít potřebné odborné a materiální předpoklady, čímž je minimalizováno zadavatelovo riziko, že dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění veřejné zakázky. Ze způsobu vymezení technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona je zřejmé, že mají být formulovány způsobem, který zajišťuje jejich přímou vázanost na realizovanou veřejnou zakázku, resp. zadavatel je při jejich stanovení vázán předmětem dané veřejné zakázky. Pokud zadavatel stanoví požadavky na prokázání technické kvalifikace, které s plněním veřejné zakázky přímo nesouvisejí, ztrácí takovýto požadavek smysl, protože prokázání jeho splnění nic nevypovídá o skutečné schopnosti a způsobilosti uchazečů plnění veřejné zakázky zajistit. Správné nastavení požadavků zadavatele na technické kvalifikační předpoklady dodavatele je tak pro zadavatele dílčí zárukou bezproblémové, kvalitní a včasné realizace veřejné zakázky. V souvislosti s uvedeným je však nutno podotknout, že zadavatel je jak při stanovení technických kvalifikačních předpokladů, tak při posouzení jejich splnění uchazeči, povinen dodržet zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona, neboť tyto zásady musí být zadavatelem bezpodmínečně dodržovány v celém průběhu zadávacího řízení. Jde o klíčové postuláty zadávacího řízení, které tvoří výkladový rámec pro posouzení zákonnosti jednání zadavatele ve vztahu k určitému ustanovení zákona.

72. V šetřeném případě zadavatel v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace stanovil, že uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných služeb provedených v posledních 3 letech podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Tím se podle zadávací dokumentace rozumí „doložení minimálně 3 zakázek na služby, jejichž předmětem byla realizace parků, parkových ploch, sadových úprav (kácení, výsadba stromů a keřů, založení trávníků) v intravilánu města nebo obce, ve finančním objemu alespoň 7 000 000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku na služby, přičemž součástí alespoň jedné takové zakázky na služby byla realizace mlatových cest v minimální hodnotě 0,8 mil. Kč bez DPH za poslední 3 roky.

73. Vybraný uchazeč doložil ve své nabídce za účelem prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů tři osvědčení o řádném splnění referenčních služeb, z nichž dvě vystavil zadavatel, a to v případě referenčních služeb nazvaných „Údržba veškerých veřejných ploch zeleně (stromy, keře, letničkové záhony, travnaté plochy, realizace sadových úprav) – Městská část Kladno Kročehlavy“. Třetí osvědčení o řádném splnění referenční služby nazvané „Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí) – Realizace mlatových cest na území města Beroun“ předložené vybraným uchazečem vystavila společnost Technické služby Beroun, s.r.o.

74. Ze dvou osvědčení o řádném splnění referenčních služeb vybraného uchazeče vydaných zadavatelem nazvaných „Údržba veškerých veřejných ploch zeleně (stromy, keře, letničkové záhony, travnaté plochy, realizace sadových úprav) – Městská část Kladno Kročehlavy“, realizovaných v letech 2009 – 2012 a 2013 – 2014 v celkových hodnotách 19 200 000,- Kč a 9 000 000,- Kč vyplývá, že předmětem vykonávaných prací byla údržba travnatých ploch 840 000 m2, údržba keřových skupin 6 000 m2, bezpečnostní a zdravotní řez stromů 300 ks a realizace sadových úprav.

75. V osvědčení o řádném splnění referenční služby vybraného uchazeče ze dne 10. 12. 2014 vydaném Technickými službami Beroun, s.r.o., je uvedeno, že předmětem vykonávaných prací byla „Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí)“.

76. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 18. 12. 2014 vyplývá, že hodnotící komise shledala nejasnosti v nabídce vybraného uchazeče ve vztahu k osvědčení ze dne 10. 12. 2014 o řádném splnění referenční služby nazvané „Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí)“ vystavené Technickými službami Beroun, s.r.o., a vyzvala vybraného uchazeče k doplnění dokladů prokazujících splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, a to předložením osvědčení, ze kterého bude patrné, jaké práce a činnosti byly součástí předložené referenční zakázky. Za tím účelem vybraný uchazeč dne 30. 12. 2014 doručil zadavateli osvědčení vydané Technickými službami Beroun, s.r.o., doplněné o údaj, že předmětem dané referenční zakázky byly „opravy a výstavba nových komunikací – chodníky a stezky, ošetření vzrostlé zeleně a výsadba keřového patra a nových stromů“.

77. Úřad k uvedenému konstatuje, že z osvědčení o řádném splnění referenčních služeb předložených vybraným uchazečem není zřejmé, zda jím uvedené referenční služby splňují zadavatelem požadovaný technický kvalifikační předpoklad stanovený v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace.

78. Zadavatel v rámci uvedeného technického kvalifikačního předpokladu požadoval, aby předmětem referenčních služeb uchazečů byla realizace parků, parkových ploch a sadových úprav. Z popisu vykonávaných prací uvedeného v osvědčení o splnění referenční služby vystaveného Technickými službami Beroun, s.r.o. vybranému uchazeči jednoznačně nevyplývá splnění všech požadavků stanovených zadávací dokumentací. Úřad konstatuje, že ačkoliv vybraný uchazeč doručil zadavateli dne 30. 12. 2014 výše uvedené osvědčení doplněné ve smyslu § 59 odst. 4 zákona o výčet vykonávaných prací, ani z tohoto doplněného popisu prací z důvodu jeho příliš stručné formulace jednoznačně nevyplývá, že by předmětem dané referenční zakázky byla realizace jak sadových úprav, tak i realizace parků a parkových ploch. V případě, že rozsah vykonávaných prací není v uvedeném osvědčení náležitě specifikován, nelze než postup zadavatele označit za netransparentní a zpětně nepřezkoumatelný, tedy takový, který mohl mít v důsledku nedodržení základní zásady zadávacího řízení vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

79. Úřad nadto uvádí, že i kdyby pod rozsah uvedených referenčních služeb v osvědčení vybraného uchazeče ve skutečnosti spadaly požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a zahrnovaly kromě sadových úprav i realizaci parků a parkových ploch, z doloženého osvědčení vybraného uchazeče, z osvědčení vystaveného objednatelem předmětné referenční zakázky, ani z dokumentace o veřejné zakázce tato skutečnost nikterak nevyplývá.

80. Úřad konstatuje, že zadavatel je povinen posuzovat prokázání splnění kvalifikace podle jím předem stanovených pravidel a požadavků v zadávací dokumentaci. V kompetenci zadavatele však není v průběhu zadávacího řízení vykládat jím stanovené zadávací podmínky dle aktuální potřeby. Pokud zadavatel v bodě 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace stanovil, že požaduje, aby předmětem referenčních zakázek byla „realizace parků, parkových ploch a sadových úprav“, je jeho povinností v rámci posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace zjistit, zda z osvědčení uchazečů tyto skutečnosti jednoznačně vyplývají, tedy zda lze mít za prokazatelné, že uchazeč tyto činnosti v rámci dané referenční zakázky skutečně realizoval.

81. V šetřeném případě však zadavatel na svou povinnost rezignoval, neboť z osvědčení doložených vybraným uchazečem nijak nevyplývá splnění požadavků kladených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Uvedený závěr Úřadu potvrzuje rovněž vyjádření Technických služeb Beroun, s.r.o., ze dne 2. 4. 2015, ze kterého vyplývá, že účast vybraného uchazeče na referenční zakázce „Revitalizace zeleně na území města Beroun (Městská hora, Beroun – Závodí) – Realizace mlatových cest na území města Beroun“ nelze prokazatelně doložit.

82. Úřad dodává, že rovněž v případě dvou osvědčení o splnění referenčních služeb vystavených zadavatelem vybranému uchazeči z popisů vykonávaných prací uvedených v těchto osvědčeních jednoznačně nevyplývá splnění všech zadávací dokumentací stanovených požadavků. Úřad konstatuje, že z popisu výše uvedených prací vyplývá, že sejednalo pouze o realizaci sadových úprav, nikoliv rovněž o realizaci parků a parkových ploch. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 6. 3. 2015 sice uvedl, že uvedená dvě osvědčení vydával on sám a znal tedy rozsah a strukturu těchto zakázek, Úřad však konstatuje, že za účelem zachování zásady transparentnosti zadávacího řízení měl zadavatel i přesto, že referenční práce byly realizovány pro zadavatele jako objednatele, rozsah prací uvedených referenčních služeb v osvědčeních dostatečně specifikovat.

83. Na základě výše uvedených zjištění Úřad konstatuje, že jednání hodnotící komise, resp. zadavatele, lze považovat za rozporné se zásadou transparentnosti, která je jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele, přičemž postup zadavatele, kterým v průběhu zadávacího řízení a po obdržení nabídek uchazečů dochází k subjektivnímu přizpůsobování předem stanovených pravidel ve vztahu k jednotlivým uchazečům, lze označit za jednání, jež splňuje znaky netransparentního jednání. Hodnotící komise provedla posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona uvedeného v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace netransparentním způsobem, neboť z osvědčení o řádném splnění referenčních služeb předložených vybraným uchazečem nevyplývá splnění výše citovaného technického kvalifikačního předpokladu. Úřad konstatuje, že důvody, na základě kterých hodnotící komise dospěla k závěru, že vybraný uchazeč splňuje zadavatelem stanovené technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, nijak nevyplývají ani z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 5. 1. 2015 ani z jiného dokumentu vyhotoveného hodnotící komisí v rámci předmětného zadávacího řízení. Uvedený postup hodnotící komise tak nelze, než považovat za nepřezkoumatelný, tedy takový, který mohl mít v důsledku nedodržení základní zásady zadávacího řízení vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

84. Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 59 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že posoudil prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona uvedeného v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace v případě vybraného uchazeče jako splněné, ačkoli z obsahu osvědčení předložených uvedeným uchazečem nevyplývalo, zda tento uchazeč kvalifikaci v zadavatelem požadovaném rozsahu splňuje, čímž se stal postup zadavatele netransparentním. Výše uvedený postup zadavatele přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze ověřit, zda byla nabídka vybraného uchazeče zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější oprávněně, resp. zda neměl být vybraný uchazeč pro nesplnění kvalifikace z předmětného zadávacího řízení zadavatelem vyloučen, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K dalším námitkám navrhovatele

85. Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel postupoval při zadání veřejné zakázky v rozporu se zákonem (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), v důsledku čehož Úřad rozhodl ve výroku II. tohoto rozhodnutí o zrušení úkonu zadavatele ze dne 18. 12. 2014 spočívajícího v posouzení nabídek a všechny následné úkony, včetně rozhodnutí ze dne 22. 1. 2015 o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče, Úřad se dalšími námitkami navrhovatele nezabýval, neboť jejich přezkoumání by již nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A2/99 ze dne 24. 6. 1999, ze kterého lze dovodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.

86. K požadavku navrhovatele, aby byly Úřadem jako důkaz zajištěny položkové rozpočty referenčních služeb vybraného uchazeče, Úřad uvádí, že k provedení navrhovaného důkazu nepřistoupil, neboť shromážděné důkazy považuje za zcela dostačující a prokazující stav věci a provedení výše navrhovaného důkazu by nemělo vliv na závěry učiněné v rozhodnutí Úřadu.

Uložení nápravného opatření

87. Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

88. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání výše uvedené veřejné zakázky postup stanovený v ustanovení § 59 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že posoudil prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona uvedeného v bodu 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace v případě vybraného uchazeče jako splněné, ačkoli z obsahu osvědčení předložených uvedeným uchazečem nevyplývalo, zda tento uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje, čímž se stal postup zadavatele netransparentním. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze ověřit, zda byla nabídka vybraného uchazeče zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější oprávněně, resp. zda neměl být vybraný uchazeč pro nesplnění kvalifikace z předmětného zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.

89. Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejnou zakázku.

90. Zadavatel závažně pochybil při posouzení kvalifikace, a není tedy nutné rušit celé zadávací řízení. Nápravu lze sjednat tím, že budou zrušeny úkony zadavatele spojené s posouzením prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem, které byly zdokumentovány v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 18. 12. 2014, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení, a to včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 1. 2015. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

91. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

92. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení jednotlivého úkonu zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

93. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 201500145.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

2. Mgr. Martin Horák, advokát advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 208/8, 190 00 Praha 9

3. Zakládání a údržba zeleně s.r.o., Dr. Vrbenského 31, 272 01 Kladno

4. AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov

5. Klika & Dvořák, s.r.o., Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz