číslo jednací: R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu

Instance II.
Věc Městské oddechové a sportovní centrum Prostějov
Účastníci
 1. statutární město Prostějov
 2. Domovní správa Prostějov, s. r. o.
 3. MICOS spol. s r. o.
 4. POZEMSTAV Prostějov, a. s.
 5. Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 21. 5. 2015
Související rozhodnutí VZ/S140/2006/SZ-10659/2006/520-KV
R074,075/2006/02-09553/2008/310-Hr
R74,75/2006-7922/2011/310/JHr
S140/2006/VZ-2183/2014/523/MSc
R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu
Dokumenty file icon dokument ke stažení 439 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R45,46/2014/VZ-11852/2015/323/RBu

 

21. května 2015

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14. 2. 2014, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 17. 2. 2014, který podal zadavatel –

 • Statutární město Prostějov, IČO 00288659, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 17. 5. 2006 JUDr. Lenkou Peštukovou, advokátkou, ev. č. ČAK 03435, se sídlem Žižkovo nám. 144/11, 796 01 Prostějov,

a o rozkladu ze dne 14. 2. 2014, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 17. 2. 2014, který podal zadavatel –

 • společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČO 26259893, se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, právní nástupce společnosti MI PRO STAV s. r. o., IČO 26965186, se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 2. 10. 2013 JUDr. Lenkou Peštukovou, advokátkou, ev. č. ČAK 03435, se sídlem Žižkovo nám. 144/11, 796 01 Prostějov,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S140/2006/VZ-‑2183/2014/523/MSc ze dne 31. 1. 2014, vydaném ve správním řízení zahájeném z podnětu správního orgánu ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů výše uvedených zadavatelů při uzavírání smluv na realizaci výstavby „Městského oddechového a sportovního centra Prostějov“, jehož dalšími účastníky jsou –

 • společnost MICOS spol. s r.o., IČO 00533394, se sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov,
 • společnost POZEMSTAV Prostějov,a.s., IČO 25527380, se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, a
 • společnost Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO 46972021, se sídlem Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 5 téhož zákona, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S140/2006/VZ-‑2183/2014/523/MSc ze dne 31. 1. 2014

 

p o t v r z u j i

a podané rozklady

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

 

I. Postup před zahájením správního řízení

1.Dne 9. 12. 2005 uzavřelo Město Prostějov (od 12. 3. 2012 Statutární město Prostějov), IČO 00288659, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 17. 5. 2006 JUDr. Lenkou Peštukovou, advokátkou, ev. č. ČAK 03435, se sídlem Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostějov (dále jen „Město Prostějov“ nebo „Statutární město Prostějov“) se společností MICOS spol. s r.o, IČO 00533394, se sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov (dále jen „MICOS spol. s r.o.“) a se společností MI PRO STAV s. r. o., IČO 26965186, se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 24. 5. 2006 JUDr. Lenkou Peštukovou, advokátkou, ev. č. ČAK 03435, se sídlem Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostějov (dále jen „MI PRO STAV, s.r.o.“) „Dohodu o veřejno privátním partnerství“ (dále jen „Dohoda o VPP“).

2.Podle Smlouvy o převodu části obchodního podílu uzavřené dne 16. 12. 2005 mezi Městem Prostějov a společností MICOS spol. s r.o. došlo tohoto dne k převedení části obchodního podílu společnosti MICOS spol. s r.o. na Město Prostějov. Dne 16. 12. 2005 byla sepsána společenská smlouva společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV, s.r.o. Následně dne 20. 12. 2005 Rada města Prostějova schválila výpůjčku pozemků společnosti MI PRO STAV, s.r.o. za účelem výstavby „Městského oddechového a sportovního centra Prostějov“ (dále jen „Centrum“ nebo též „veřejná zakázka“).

3.Společnost MI PRO STAV s.r.o. uzavřela na výstavbu Centra dne 12. 1. 2006 Smlouvu o dílo č. 594 se společností POZEMSTAV Prostějov,a.s., IČO 25527380, se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov (dále jen „POZEMSTAV Prostějov,a.s.“). Téhož dne uzavřela společnost MI PRO STAV s.r.o. Smlouvu o dílo č. Z-001/01/06, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2006, se společností Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO 46972021, se sídlem Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov (dále jen „Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.“ nebo též „vybraní dodavatelé“).

4.Dne 19. 6. 2013 společnost MI PRO STAV s.r.o. zanikla s nástupnickou společností Domovní správa Prostějov, s r.o., IČO 26259893, se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov (dále jen „Domovní správa Prostějov“).

II. Správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

5.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, zahájil dne 15. 5. 2006 ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů města Prostějova a společnosti MI PRO STAV, s.r.o. správní řízení z vlastního podnětu, přičemž podle § 99 zákona jako účastníky správního řízení Úřad určil:

 • Statutární město Prostějov,
 • MI PRO STAV, s.r.o.,
 • MICOS spol. s r.o.,
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s., a
 • Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

6.Společnost MI PRO STAV, s.r.o. se dopisem ze dne 24. 5. 2006 vyjádřila ke správnímu řízení, a to v tom smyslu, že společnost MI PRO STAV s.r.o. nebyla v době uzavírání smluv o dílo osobou, které by svědčila charakteristika zadavatele a od ní se odvíjející povinnost řídit se zákonem. Byly-li smlouvy o dílo uzavřeny dne 12. 1. 2006 a 26. 1. 2006, je dle společnosti MI PRO STAV, s.r.o. třeba všechny souvislosti a okolnosti významné podle zákona posuzovat ke konkrétnímu dni. Dále se společnost MI PRO STAV s.r.o. vyjádřila tak, že nebyla v době uzavírání smluv o dílo zadavatelem, což nemůže změnit ani následné zvýšení majetkového podílu Města Prostějova v této společnosti.

7.Město Prostějov se k zahájení správního řízení vyjádřilo dopisem ze dne 24. 5. 2006, ve kterém uvedlo, že v této konkrétní věci Město Prostějov není zadavatelem, a ani být zadavatelem nemůže, protože nikdy neuzavřelo smlouvu na dodávku stavebních prací s dodavatelem na výstavbu Centra.

8.Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 13. 6. 2006 rozhodnutí č. j. S140/2006/SZ-10659/2006/520-KV (dále jen „původní rozhodnutí“), kterým v bodě I. výroku konstatoval, že Město Prostějov se jako zadavatel dopustilo správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že dne 9. 12. 2005 uzavřelo smlouvu s vybranými dodavateli, přičemž nesplnilo povinnost podle § 25 odst. 1 zákona, neboť veřejnou zakázku, na kterou uzavřel Dohodu o VPP, nezadalo v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona. Za spáchání uvedeného správního deliktu uložil Úřad městu Prostějov pokutu 500 000 Kč.

9.V bodě II. výroku původního rozhodnutí pak Úřad konstatoval spáchání správního deliktu společností MI PRO STAV, s.r.o. podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že 12. 1. 2006 uzavřela smlouvy s vybranými dodavateli, přičemž nesplnila povinnost podle § 25 odst. 1 zákona, neboť veřejnou zakázku, na kterou uzavřela smlouvy o dílo se společnostmi POZEMSTAV Prostějov,a.s. a Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., nezadala v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona. Za spáchání tohoto správního deliktu uložil Úřad společnosti MI PRO STAV, s.r.o. pokutu 10 000 Kč.

10.Proti původnímu rozhodnutí podala dne 29. 6. 2006 společnost MI PRO STAV, s.r.o. a dne 27. 6. 2006 Město Prostějov rozklad. Předseda Úřadu rozhodnutím č. j. R074,075/2006/02‑21061/2006/300-Hr ze dne 29. 11. 2006 (dále jen „původní rozhodnutí předsedy Úřadu“) rozhodnutí potvrdil a podané rozklady zamítl.

III. Soudní řízení a opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu

11.Proti původnímu rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 29. 11. 2006 podalo Město Prostějov žalobu ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „KS“), který rozsudkem č. j. 62 Ca 2/2007-72 ze dne 21. 8. 2007 výše uvedené původní rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

12.Po opětovném projednání rozkladů a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí předseda Úřadu v dalším řízení rozhodnutím č. j.: R074,075/2006/02-09553/2008/310-Hr ze dne 15. 5. 2008 (dále jen „opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu“) původní rozhodnutí potvrdil a podané rozklady zamítl.

IV. Opětovná soudní řízení před KS a Nejvyšším správním soudem

13.O žalobě Města Prostějov proti opětovnému rozhodnutí předsedy Úřadu rozhodl KS dne 7. 4. 2009 pod č. j. 62 Ca 53/2008-62 tak, že opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

14.O kasační stížnosti podané Úřadem Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozhodl tak, že rozsudkem č. j. 8 Afs/57/2009-109 ze dne 19. 10. 2010 zrušil rozsudek KS č. j. 62 Ca 53/2008-62 ze dne 7. 4. 2009 a věc byla vrácena KS k dalšímu řízení.

15.Po vrácení věci vydal KS rozsudek č. j. 62 Af 66/2010-130 ze dne 5. 1. 2011, kterým zrušil opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

16.KS shrnul, že pro další řízení před Úřadem je podstatné, že rovněž NSS přistoupil ke konstrukci deliktu, podle níž smluvní vztahy mezi Městem Prostějov jako žalobcem a společnostmi MICOS, spol. s r.o. a MI PRO STAV, s.r.o. založené Dohodou o VPP, tedy závazek žalobce pravidelně vkládat peněžní prostředky do společnosti MI PRO STAV, s.r.o., zajištění úvěru ručením žalobce do celé výše nesplacených závazků, uzavření smluv o dílo na vlastní výstavbu Centra bez zadávacího řízení atd. – to vše ve svém souhrnu podle KS i NSS vytvářelo řetěz postupných kroků směřujících k obcházení zákona.

V. Další rozhodnutí předsedy Úřadu

17.Předseda Úřadu následně svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-R74,75/2006-7922/2011/310/JHr ze dne 17. 5. 2011 přistoupil ke zrušení původního rozhodnutí, neboť rozpor mezi výrokem a odůvodněním původního rozhodnutí nelze zhojit jinak, a věc vrátil Úřadu k novému projednání (dále jen „další rozhodnutí předsedy Úřadu“). Předseda Úřadu uložil Úřadu povinnost, aby se v dalším řízení řídil právními závěry uvedenými v rozsudku NSS č. j. 8 Afs 57/2009-109 ze dne 19. 10. 2010 a v rozsudku KS č. j. 62 Af 66/2010-130 ze dne 5. 1. 2011, tj. ve výroku a odůvodnění rozhodnutí uvedl konstrukci deliktu sestávající se z několika na sebe navazujících právních úkonů a na společnost MI PRO STAV, s.r.o. a Město Prostějov nahlížet jako na společné zadavatele dle § 2 odst. 2 zákona.

VI. Napadené rozhodnutí

18.Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S140/2006/VZ-2183/2014/523/MSc ze dne 31. 1. 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) rozhodl Úřad ve výroku I. tak, že se Statutární město Prostějov a společnost Domovní správa Prostějov dopustili správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že souhrnem jednotlivých kroků při realizaci Centra – uzavřením Dohody o VPP a uzavřením Smlouvy o dílo č. Z-001/01/06 dne 12. 1. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2006, se společností Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., a Smlouvy o dílo č. 594 dne 12. 1. 2006 se společností POZEMSTAV Prostějov, a.s. – porušili ustanovení § 25 odst. 1 zákona, neboť předmětnou veřejnou zakázku nezadali v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek.

19.Za spáchání správního deliktu Úřad Statutárnímu městu Prostějov uložil pokutu ve výši 200 000 Kč. Za spáchání správního deliktu Úřad uložil pokutu ve výši 200 000 Kč rovněž Domovní správě Prostějov.

20.Na základě zákona a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Úřad dovodil, že Statutární město Prostějov je územním samosprávným celkem, a tudíž je podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 3. zákona veřejným zadavatelem.

21.Co se týká posouzení otázky, zda společnost MI PRO STAV, s.r.o. je zadavatelem podle § 2 zákona, Úřad nejprve uvedl relevantní judikaturu Evropského soudního dvora, podle které není rozhodující, zda příslušná osoba je osobou veřejného či soukromého práva a zda je část činnosti této osoby uskutečňována za účelem výkonu jiných činností, které nesměřují k uspokojování potřeb veřejného zájmu. Po posouzení zejména Dohody o VPP a další relevantních skutečností (uspokojování potřeb, financování apod.) Úřad dospěl k závěru, že společnost MI PRO STAV, s.r.o. je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 4. zákona, neboť je jinou právnickou osobou, která byla zřízena na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejným zadavatelem, a je veřejným zadavatelem řízena.

22.K postupu zadavatelů Úřad konstatoval, že zadavatelé realizovali svůj záměr výstavby Centra jednotlivými kroky, které nikoliv každý jednotlivě, nýbrž ve svém souhrnu naplnily definici veřejné zakázky na stavební práce. Těmito kroky bylo dle Úřadu zejména uzavření Dohody o VPP, jejíž součástí je příslib Města Prostějov pravidelně vkládat peněžní prostředky do společnosti MI PRO STAV, s.r.o. a příslib zajištění úvěru ručením, a dále uzavření Smlouvy o dílo č. Z-001/01/06 dne 12. 1. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2006, a Smlouvy o dílo č. 594 dne 12. 1. 2006, jejichž předmětem je realizace výstavby Centra, tj. veřejná zakázka na stavební práce, které společnost MI PRO STAV, s.r.o. zprostředkovává pro Město Prostějov, neboť Město Prostějov stanovilo požadavky, jaké stavební práce mají být pro něho provedeny, přičemž pro jejich provedení využilo zprostředkovatelských služeb společnosti MI PRO STAV, s.r.o., která podle Smlouvy o převzetí investorské činnosti uzavřené dne 15. 12. 2005 převzala investorské činnosti týkající se stavby Centra, tedy všech stavebních objektů, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, k použití specifikované projektové dokumentace pro další projektové fáze a pro provedení předmětné stavby.

VII. Námitky rozkladu Statutárního města Prostějov

23.Proti napadenému rozhodnutí v zákonné lhůtě podalo Statutární město Prostějov rozklad (Úřadem vedený pod sp. zn. ÚOHS-R46/2014/VZ), který byl doručen Úřadu dne 17. 2. 2014, přičemž má za to, že uplynula 5letá lhůta podle § 105 odst. 3 zákona k zahájení správního řízení o uložení pokuty za spáchání správního deliktu.

24.Statutární město Prostějov namítá, že napadené rozhodnutí je vydané podle § 101 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je novým rozhodnutí v novém řízení, pro které platí obecná pravidla pro řízení před správním orgánem. Jelikož se Statutární město Prostějov mělo správního deliktu dopustit uzavřením Dohody o VPP (dne 9. 12. 2005), a dále uzavření Smlouvy o dílo č. Z‑001/01/06 dne 12. 1. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2006, a Smlouvy o dílo č. 594 dne 12. 1. 2006, v rozkladu pak namítá, že prekluzivní lhůta pro vydání nového rozhodnutí o uložení pokuty v řízení o správním deliktu marně uplynula, neboť nové řízení bylo vůči němu zahájeno dne 10. 2. 2014 doručením napadeného rozhodnutí.

25.Ohledně počítání běhu předmětné lhůty Statutární město Prostějov poukazuje na fakt, že lhůty po dobu řízení před soudem neběžely 1109 dnů, a proto se o tuto dobu prodlužuje zákonem stanovená 5letá prekluzivní lhůta. Jestliže ke spáchání správního deliktu došlo nejpozději dne 12. 1. 2006, pak podle Statutárního města Prostějov prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty skončila dne 28. 1. 2014. Na základě uvedeného má Statutární město Prostějov za to, že jeho odpovědnost za spáchání správního deliktu zanikla.

26.Statutární město Prostějov dále sděluje, že s ohledem na dobu trvání případu se mu jeho postihování jeví jako příliš přísné, když na přelomu roku 2005 a 2006 se vší pečlivostí přistupoval k interpretaci a aplikaci právních norem, jejichž interpretace se precizuje teprve judikaturou, a to judikaturou evropskou z konce roku 2005.

Závěr rozkladu Statutárního města Prostějov

27.Statutární město Prostějov s ohledem na výše uvedené navrhuje napadené rozhodnutí zrušit a řízení ve věci zastavit.

VIII. Námitky rozkladu Domovní správy Prostějov

28.Proti napadenému rozhodnutí v zákonné lhůtě podala Domovní správa Prostějov rozklad (Úřadem vedený pod sp. zn. ÚOHS-R45/2014/VZ), který byl doručen Úřadu dne 17. 2. 2014, přičemž má za to, že Domovní správa Prostějov není účastníkem řízení a že uplynula 5letá lhůta podle § 105 odst. 3 zákona k zahájení správního řízení o uložení pokuty za spáchání správního deliktu.

29.Domovní správa Prostějov namítá, že proti rozhodnutí č. j. R074,075/2006/02-‑21061/2006/300-Hr ze dne 29. 11. 2006, kterým předseda Úřadu potvrdil výrok II. původního rozhodnutí Úřadu, nikdy nebrojil a nepodal proti němu žádný další mimořádný opravný prostředek a ani ho nepodal za něj nikdo jiný. Dále Domovní správa Prostějov podotýká, že Úřad opomíjí fakt, že nikdy nebyla účastníkem žádného soudního řízení v této věci, když kdo je účastníkem řízení před správním soudem určuje § 33 a § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dle jen „s.ř.s.“). Domovní správa Prostějov tedy namítá, že výrok II. původního rozhodnutí jí (ani nikým jiným) nikdy nebyl napaden, a tudíž nemohl být předmětem přezkumu.

30.V bodu IV. rozkladu Domovní správa Prostějov tvrdí, že v jeho věci bylo pravomocně rozhodnuto, a proto novému řízení v jeho věci brání překážka věci rozhodnuté.

31.Závěrem Domovní správa Prostějov obdobně jako Statutární město Prostějov namítá, že prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty marně uplynula dne 12. 1. 2011.

Závěr rozkladu Domovní správy Prostějov

32.Domovní správa Prostějov s ohledem na výše uvedené navrhuje napadené rozhodnutí zrušit a řízení ve věci zastavit.

IX. Řízení o rozkladech

33.Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 správního řádu a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc správnímu orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

X. Stanovisko předsedy Úřadu

34.Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

35.Úřad tím, že napadeným rozhodnutím ve výroku I. konstatoval spáchání správního deliktu tak, jak je uvedeno v bodu 18. odůvodnění tohoto rozhodnutí, rozhodl správně a v souladu se zákonem.

36.Úřad tím, že ve výroku II. napadeného rozhodnutí zadavatelům uložil podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona pokutu ve výši 200 000 Kč a 200 000 Kč, rozhodl správně a v souladu se zákonem.

37.V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.

XI. K námitkám rozkladů

Ke lhůtě pro zahájení správního řízení podle § 105 odst. 3 zákona

38.Statutární město Prostějov i Domovní správa Prostějov ve svých rozkladech mj. obdobně namítají, že uplynula 5letá lhůta pro zahájení správního řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání.

39.Pro přehlednost na tomto místě uvádím relevantní data:

Spáchání správního deliktu nejpozději dne:12. 1. 2006

Zahájení správního řízení dne:15. 5. 2006

40.Podle § 105 odst. 3 zákona lze řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno.

41.Již vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že lhůta podle § 105 odst. 3 zákona nemohla uplynout, když správní řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání bylo zahájeno za 4 měsíce a 3 dny od spáchání správního deliktu. K dalším souvisejícím námitkám Statutárního města Prostějov a Domovní správy Prostějov se vyjadřuji níže.

42.Jak vyplývá z výše uvedeného, KS rozsudkem č. j. 62 Ca 2/2007-72 ze dne 21. 8. 2007 původní rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým předseda Úřadu potvrdil původní rozhodnutí, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Obdobně tomu tak bylo i v případě rozsudku č. j. 62 Ca 53/2008-62 ze dne 7. 4. 2009 a rozsudku č. j. 62 Af 66/2010-130 ze dne 5. 1. 2011. Nabytím právní moci výše uvedeného posledního rozsudku KS, kterým bylo zrušeno opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení, se správní řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S140/2006/VZ opět vrátilo do fáze před vydáním konečného, resp. druhostupňového rozhodnutí. Následně bylo na příslušném správním orgánu (v tomto případě předseda Úřadu), aby pokračoval ve správním řízení tak, aby opět řádně a v souladu se zákonem a navíc závazným právním názorem vysloveným ve zrušujícím rozsudku KS vydal „další“ rozhodnutí. Jestliže poté předseda Úřadu dalším rozhodnutím předsedy Úřadu přistoupil ke zrušení původního rozhodnutí, potom se podobně jako v případě zrušení druhostupňového rozhodnutí vrátilo správní řízení do fáze před vydáním meritorního, resp. prvostupňového rozhodnutí. A následně tedy bylo na Úřadu, aby pokračoval ve správním řízení tak, aby řádně a v souladu se zákonem a závazným právním názorem vysloveným ve zrušujícím rozhodnutí předsedy Úřadu vydal meritorní rozhodnutí.

43.Pokud tedy Statutární město Prostějov i Domovní správa Prostějov shodně tvrdí, že řízení podle § 101 písm. d) správního řádu je nové řízení ve věci a bylo vůči nim zahájeno dne 10. 2. 2014 doručením napadeného rozhodnutí, je takové tvrzení s ohledem na výše uvedené nesprávné, neboť v tomto případě nejde o nové řízení, ale o pokračování stávajícího řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání. Nové řízení ve smyslu § 101 správního řádu, které správní orgán provádí v rámci institutu obnovy řízení podle § 100 správního řádu, nelze zaměňovat s pokračováním správního řízení po zrušení rozhodnutí správního orgánu KS, kdy se postupuje zejména podle § 44 a násl. hlavy VI správního řádu nebo podle § 81 a násl. hlavy VIII správního řádu. Tyto závěry ostatně vyplývají i z odborné literatury, dle které „[s]právní řád neobsahuje ustanovení, které by speciálně upravovalo postup správního orgánu poté, co jeho rozhodnutí zruší na základě § 78 soudního řádu správního soud ve správním soudnictví a vrátí mu věc‚ k dalšímu řízení‘. V takovém případě nejde o nové rozhodnutí ve věci podle § 101, ale o podobnou situaci v případě § 97 odst. 3, kdy se v důsledku zrušení pravomocného rozhodnutí ‚pokračuje‘ v původním řízení, ve kterém se musí znovu rozhodnout ve věci.“ (Vedral, J.: Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: Ivana Hexnerová – Bova Polyglon, 2012, s. 882). Námitka Statutárního města Prostějov, že napadené rozhodnutí vydané podle § 101 písm. d) správního řádu je novým rozhodnutím v novém řízení, pro které platí obecná pravidla pro řízení před správním orgánem, je tedy nedůvodná.

44.Dále Statutární město Prostějov i Domovní správa Prostějov namítají, že lhůty po dobu řízení před soudem podle § 41 s.ř.s. neběžely 1109 dnů, a proto se o tuto dobu prodlužuje zákonem 5letá prekluzivní lhůta. Podle § 41 s.ř.s. stanoví-li zvláštní zákon ve věcech přestupků, kárných nebo disciplinárních nebo jiných správních deliktů lhůty pro zánik odpovědnosti, popřípadě pro výkon rozhodnutí, tyto lhůty po dobu řízení před soudem podle tohoto zákona neběží. Ustanovení § 105 odst. 3 zákona však obsahuje objektivní 5letou lhůtu, ve které lze zahájit správní řízení, jehož výsledkem může být uložení peněžité pokuty za protiprávní jednání. Takto zákonem stanovená lhůta začala v šetřeném případě běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k jednání v rozporu se zákonem, tedy dnem 13. 1. 2006. Podmínka pro zahájení správního řízení podle § 105 by v tomto případě byla naplněna, pokud by návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele byl doručen Úřadu nejpozději do 12. 1. 2011 (včetně) nebo by Úřad z moci úřední oznámil zahájení správního řízení osobě, s níž je vedeno správní řízení, a to opět do 12. 1. 2011. Pro úplnost zde uvádím, že obecně se má za to, že lhůta určená podle let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V šetřeném případě ke spáchání správního deliktu došlo 12. 1. 2006, s ohledem na výše uvedené tedy konec lhůty připadá na 12. 1. 2011. Zároveň podotýkám, že z hlediska dodržení této lhůty není rozhodné, kdy je následně příslušným správním orgánem (Úřadem) vydáno meritorní rozhodnutí. Jak jsem již výše uvedl, předmětné správní řízení bylo zahájeno Úřadem z moci úřední dne 15. 5. 2006, z čehož je patrné, že podmínka podle § 105 odst. 3 zákona byla naplněna. Vzhledem k výše uvedenému jsou tedy námitky Statutárního města Prostějov i Domovní správy Prostějov týkající se počítání běhu lhůt (resp. stavění lhůt) po dobu řízení před soudem nedůvodné.

45.K námitkám Statutárního města Prostějov uvedeným v bodu IV. jeho rozkladu, že řízení o uložení pokuty bylo zahájeno vydáním napadeného rozhodnutí dne 31. 1. 2014 a že jeho odpovědnost za spáchání správního deliktu zanikla, uvádím následující. Předem upozorňuji na fakt uvedený již výše, že předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 15. 5. 2006. Z logiky věci je tak nesprávné tvrzení Statutárního města Prostějov, že správní řízení bylo zahájeno vydáním napadeného rozhodnutí. Z logiky věci a ze správního řádu obecně vyplývá, že správní řízení nelze zahájit vydáním meritorního rozhodnutí vyjma specifických výjimek. Takový postup by zcela ignoroval správní řád a nepřípustně by ho obcházel. Pokračování správního řízení Úřad v souladu se zákonem oznámil účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS‑S140/2006/VZ-12889/2011/520/DŘí ze dne 16. 8. 2011 a prováděl další procesní kroky (např. stanovil lhůtu, v níž mohli účastníci řízení navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy), jak mu ukládá správní řád. Námitka Statutárního města Prostějov, že řízení o uložení pokuty bylo zahájeno vydáním napadeného rozhodnutí dne 31. 1. 2014, je tedy nedůvodná. V návaznosti na uvedené je irelevantní i námitka Statutárního města Prostějov, že prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty uplynula dne 28. 1. 2014.

K námitce Domovní správy Prostějov ohledně výroku II. původního rozhodnutí

46.Pro přehlednost uvádím následující relevantní procesní skutečnosti:

 • Původním rozhodnutí předsedy Úřadu předseda Úřadu potvrdil mj. i výrok II. původního rozhodnutí a podané rozklady zamítl.
 • Rozsudkem č. j. 62 Ca 2/2007-72 ze dne 21. 8. 2007 KS výše uvedené původní rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
 • Opětovným rozhodnutím předsedy Úřadu bylo původní rozhodnutí potvrzeno a podané rozklady zamítnuty.
 • Po vrácení věci NSS vydal KS rozsudek č. j. 62 Af 66/2010-130 ze dne 5. 1. 2011, kterým zrušil opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
 • Dalším rozhodnutím předsedy Úřadu bylo zrušeno původního rozhodnutí a věc vrácena Úřadu k novému projednání.

47.Výrok I. rozsudku KS č. j. 62 Af 66/2010-130 ze dne 5. 1. 2011 zní:

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. R 074,075/2006/02-‑09553/2008/310-Hr ze dne 15. 5. 2008 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

48.Podle § 78 s.ř.s. platí, že je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. V rámci přezkumu rozhodnutí správního orgánu před správním soudem se uplatní kasační princip. Je sice pravdou, že soud přezkoumá napadené výroky jen v mezích žalobních bodů, avšak s.ř.s. za splnění podmínek ukládá soudu, aby napadené rozhodnutí zrušil a současně vyslovil, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému (srov. § 78 odst. 4 s.ř.s.). Jak je zřejmé i z výše citovaného výroku rozsudku, KS opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil jako celek.

49.Nad rámec zde uvádím, že KS dospěl k závěru, že až souhrnem jednotlivých na sebe navazujících kroků došlo k obcházení zákona, přičemž ze zjištěného skutkového stavu nevyplývá, že by došlo ke spáchání dvou samostatných deliktů. Dalším závěrem, k němuž KS dospěl, je, že na popsaném skutkovém ději se podílely oba subjekty, jimž byla uložena pokuta, tedy Město Prostějov a společnost MI PRO STAV, s.r.o., které byly zadavateli ve smyslu § 2 zákona. Až souhrn těchto kroků vedených k obcházení zákona, vedl totiž k jeho porušení. KS tedy zavázal předsedu Úřadu a ten v další návaznosti také Úřad, aby přizpůsobil výrok meritorního rozhodnutí výše uvedené konstrukci. Ze závěru KS vyplývá, že jednání Města Prostějov a společnosti MI PRO STAV, s.r.o. od sebe nelze oddělit a mj. také proto bylo opětovné rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno jako celek.

50.Výrok dalšího rozhodnutí předsedy Úřadu zní:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 6. 2006 č. j. S140/2006/SZ-‑10659/2006/520-KV ruším a věc vracím Úřadu k novému projednání.

51.V rámci přezkumu původního rozhodnutí se podle správního řádu uplatní princip apelace, a to apelace neúplné. I když správní řád v ustanovení § 90 dává předsedovi Úřadu možnost zrušit část napadeného rozhodnutí, v případě zrušení původního rozhodnutí této možnosti předseda Úřadu nevyužil. Z výroku dalšího rozhodnutí předsedy Úřadu je totiž patrné, že předseda Úřadu zrušil původní rozhodnutí, a to jako celek, tedy i výrok II.

52.Vzhledem k výše uvedenému a k textaci zrušujícího výroku dalšího rozhodnutí předsedy Úřadu jsou potom irelevantní námitky Domovní správy Prostějov týkající se skutečnosti, že Domovní správa Prostějov nebyla účastníkem žádného soudního řízení.

53.Jestliže Domovní správa Prostějov namítá, že výrok II. původního rozhodnutí jí (ani nikým jiným) nikdy nebyl napaden, a tudíž nemohl být předmětem přezkumu, je její námitka lichá. Všechna „následná“ rozhodnutí předsedy Úřadu v tomto případu byla Městem Prostějov u KS napadena žalobami, a to vždy jako celek.

K ostatním námitkám rozkladů

54.Rovněž námitka Domovní správy Prostějov, že výrok II. původního rozhodnutí ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu samostatně nabyl právní moci, je nedůvodná, neboť, jak jsem již uvedl, původní rozhodnutí bylo KS soudem zrušeno jako celek. Skutečnost, že rozhodnutí správního orgánu nabude právní moci, nemusí znamenat, že takové rozhodnutí je navždy neměnné a závazné. Samotný správní řád předpokládá mimořádné opravné prostředky, institut obnovy řízení či přezkumného řízení, kterými lze prolomit právě právní moc rozhodnutí správního orgánu. Dále lze proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu např. podat žalobu ke správnímu soudu, který může napadené rozhodnutí zrušit. Jestliže tedy bylo zrušeno původní rozhodnutí v celém rozsahu, nemůže v pokračování řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání bránit právě ono zrušené původní rozhodnutí. Proto mám námitku Domovní správy Prostějov ohledně překážky věci rozhodnuté za nedůvodnou.

55.Statutární město Prostějov bod V. rozkladu uvozuje větou, že považuje za vhodné sdělit, jak vnímá celou kauzu. Konkrétně Statutární město Prostějov v bodu V. rozkladu uvádí dobu trvání případu, funkčnost práva a na to navazující komplikovanost a nejasnost zákona. Úřad jakožto orgán příslušný k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek podle § 94 zákona přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky. V pravomoci Úřadu tedy není posuzovat, zda byly právní normy konstruovány pro své adresáty jasně, srozumitelně, jednoznačně a kompaktně; to je věcí legislativního procesu. Rovněž otázku, zda adresát právních norem těmto normám porozumí, není věcí přezkumu Úřad. Pokud tedy Statutární město Prostějov namítá, že zákon byl několikrát novelizován a jeho „krátká a komplikovaná životnost“ (od 1. 5. 2004 do 1. 6. 2006) svědčí o jeho nejasnosti, nesrozumitelnosti, nejednoznačnosti a nekompaktnosti, jedná se v daném případě o námitku nedůvodnou. Předmětné námitky Statutárního města Prostějov nelze považovat za námitky rozkladu podle § 82 odst. 2 v návaznosti na § 152 odst. 4 správního řádu, neboť nesměřují vůči napadenému rozhodnutí jako takovému a ani vůči správnímu řízení, jež mu bezprostředně předcházelo, tedy správnímu řízení týkajícímu se napadeného rozhodnutí.

56.K dalším námitkám v bodu V. rozkladu Statutárního města Prostějov týkajících se rozsudku Evropského soudního dvora C 29/04 ze dne 10. 11. 2005 uvádím následující. V napadeném rozhodnutí Úřad ve výroku I. rozhodl tak, že se Statutární město Prostějov a společnost Domovní správa Prostějov dopustili správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že souhrnem jednotlivých kroků při realizaci Centra – uzavřením Dohody o VPP a uzavřením Smlouvy o dílo č. Z-001/01/06 dne 12. 1. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2006, se společností Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., a Smlouvy o dílo č. 594 dne 12. 1. 2006 se společností POZEMSTAV Prostějov, a.s. – porušili ustanovení § 25 odst. 1 zákona, neboť předmětnou veřejnou zakázku nezadali v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek. Úřad tedy ve výroku I. napadeného rozhodnutí konstatoval spáchání správního deliktu městem Prostějov (dnes Statutární město Prostějov) a Domovní správou Prostějov, a to v časové souslednosti ve dnech 9. 12. 2005, 12. 1. 2006 a 26. 1. 2006. Jestliže tedy Úřad k odůvodnění předmětného správního deliktu použil judikaturu Evropského soudního dvora ze dne 10. 11. 2005, neporušil žádné ustanovení správního řádu ani žádné právní zásady správního trestání. Proto mám námitky v bodu V. rozkladu Statutárního města Prostějov týkajících se předmětného rozsudku za nedůvodné. Dodávám že, skutečnost, že Statutární město Prostějov subjektivně vnímá odkaz na rozsudek Evropského soudního dvora C 29/04 ze dne 10. 11. 2005 jako příliš přísný, je zcela irelevantní ve vztahu k posouzení správnosti a zákonnosti napadeného rozhodnutí. Takové námitky nelze považovat za námitky rozkladu podle § 82 odst. 2 v návaznosti na § 152 odst. 4 správního řádu, neboť nesměřují vůči napadenému rozhodnutí jako takovému a ani vůči správnímu řízení, jež mu bezprostředně předcházelo, tedy správnímu řízení týkajícímu se napadeného rozhodnutí.

XII. Závěr

57.Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladech.

58.Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

Předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

Obdrží:

1.JUDr. Lenka Peštuková, advokátka, Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostějov

2.MICOS spol. s r. o., Vápenice 17, 796 01 Prostějov

3.POZEMSTAV Prostějov, a. s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

4.Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz