číslo jednací: S89/99-220/2877

Instance I.
Věc § 3 odst. 1 ZOHS - dohoda o cenách
Účastníci
  1. LIANA, a.s.
  2. RoBIN OIL s.r.o.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí zneužití dominantního postavení
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2001
Související rozhodnutí S89/99-220/2877
R3/2000
Dokumenty file icon dokument ke stažení 278 KB

Č.j.: S 89/99-220/2877                                                                              V Brně dne 12.11.1999

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 89/99-220 zahájeném z vlastního podnětu dne 1.9.1999 podle ustanovení §18 zákona č. 71 / 1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/199 Sb., s účastníky řízení, jimiž jsou

 

společnost RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČO 49823574 a společnost LIANA, a.s., se sídlem Most, ul. Fr. Halase 845/13, PSČ4401, IČO 25028235, která vznikla dne 30.11.1997 přeměnouLiana, spol. s r.o. dle 68 odst. 3 písm. e) obchodního zákoníku na LIANA, a.s.

 

ve věci možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 6/1991 Sb., o ochraněhospodářské soutěže, veznění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává jako orgán příslušný podle ustanovení § 11 odst.1 písm. d) tohoto zákona, toto

 

rozhodnutí:

 

1.       Účastníci řízení, společnosti RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČO 4982 3574, a LIANA, a.s., se sídlem Most, ul. Fr. Halase 845/l, PSČ 43401, IČO 25028235, porušili § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že uzavřeli dohodu o způsobu stanovení maloobchodních cen pohonných hmot pro prodej na čerpacích stanicích společnosti LIANA, a.s., obsaženou ve Smlouvě o vzájemně výhodné spolupráci z 8.10.1997, ve znění Zápisu z jednání z 20.10.1997, který je jejím dodatkem, přičemž tuto dohodu uzavřeli dnem 30.11.1997, kdy LIANA, a.s. na sebe převzala jako právní nástupce společnosti Liana, spol. s r.o. práva a povinnosti z této smlouvy.

 

Dohoda o způsobu stanovení maloobchodních cen pohonných hmot, která je obsažena v čl. II. písm. g/ bod. 3. a čl. II. písm. g/ citované Smlouvy ve znění uvedeného dodatku, je ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a)  zákona č. 63/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakázanou a neplatnou dohodou o nepřímém určení cen mezi soutěžiteli, která může vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek pohonných hmot – automobilových benzínů a motorové nafty, v České republice.

 

2.       V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., se účastníkům řízení ukládá provést úpravu znění Smlouvy o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8.10.1997 ve znění dodatku ze dne 20.10.1997 tak, aby bylo v souladu s tímto zákonem, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

3.       Za porušení zákazu uvedeného v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., se ukládá účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. h) a ustanovením § 14 odst. 4 téhož zákona pokuta v této výši :

 

a)       společnosti RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČO 49823574, pokuta ve výši 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých),

 

b)       společnosti LIANA, a.s., se sídlem Most, ul. Fr. Halase 845/13, PSČ 43401, IČO 25028235, pokuta ve výši 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých).

 

Pokuty jsou pro oba účastníky řízení splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u České národní banky, pobočka Brno, číslo účtu 375424825-621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

 

4.       Správní řízení ve věci možného porušení ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., které úřad spatřoval v dohodě o výhradních dodávkách pohonných hmot obsažené ve Smlouvě o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8.10.1997, ve znění dodatku ze dne 20.10.1997, uzavřené mezi výše uvedenými účastníky správního řízení dnem 30.11.1997, se dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, pro odpadnutí důvodu řízení zahájeného z podnětu správního orgánu, zastavuje.

 

Odůvodnění:

 

Popis zjištěných skutečností odůvodňujících zahájení správního řízení z vlastního podnětu úřadu

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „úřad“) na základě šetření podmínek distribuce pohonných hmot (dále jen „PHM“) na čerpacích stanicích (dále jen „ČS“) prováděného z vlastního podnětu vyžádal dne 20.7.1999 od společnosti RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČO 49823574, informace, se kterými subjekty má uzavřeny tzv. Smlouvy o spolupráci a předložení těchto smluv.

 

Dne 29.7.1999 byly úřadu informace poskytnuty a smlouvy předloženy; se dv ěma subjekty v typové (smluvními stranami nepodepsané) podobě (str. 1 - 4 spisu). Dále bylo sděleno, že třetím subjektem je společnost LIANA, a.s. a předložena smlouva označená jako „Smlouva o vzájemně výhodné spolupráci“ ze dne 8.10.1997 ve znění podepsaném smluvními stranami.

 

Smlouva o vzájemně výhodné spolupráci (str. 5 spisu) byla uzavřena dne 8.10.1997 mezi smluvními stranami označenými jako: „RoBiN OIL, spol. s r.o., Cyrila Boudy č. 1444, Kladno, PSČ 272 0l, IČO 49823574, zastoupená Jiřím Zoubkem (dle výpisu z obchodního rejstříku jednatelem) a LIANA, spol. s r.o., Blatenská 3982, 430 Ol Chomutov, P.O.BOX 111, 43401 Most, IČO 47309164, zastoupená Ing. Janem Pátkem, jednatelem společnosti - jako vlastník ČS“.

 

RoBIN OIL s.r.o., je dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze zapsán dne 3.10.1994 se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, IČO 49 82 35 74 (dále jen „ROIL“). Jeho předmětem podnikání je vedle dalších činností (jako jsou opravy motorových vozidel, poskytování software, výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků apod.), nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich provozu a provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy (dále jen „ČS“). Jediným společníkem a současně i jediným jednatelem společnosti je Jiří Zoubek.

 

ROIL se na trhu dodávek pohonných hmot zabývá velkoobchodní činností - dodává pohonné hmoty jiným odběratelům (jak podnikům, tak i provozovatelům ČS) a rovněž se zabývá prodejem pohonných hmot ve vlastních či pronajatých ČS (pozn.: při ústním jednání dne 22.9.1999 - str. 52 spisu, ROIL doložil provozování celkem …. /obchodní tajemství/ vlastních či pronajatých ČS).

 

Liana, spol. s r.o., byla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 6.11.1992 se sídlem v Chomutově, Blatenská 3982, IČO 47 30 91 64. Předmětem podnikání bylo m.j. provozování ČS s palivy a mazivy, dále nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu. Jediným jednatelem (a současně jedním ze společníků) byl Ing. Jan Pátek.

 

Ke dni 30.11.1997 byla Liana, spol. s r.o. vymazána z obchodního rejstříku, neboť došlo ve smyslu § 68 odst. 3 písm. e) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k její přeměně na akciovou společnost LIANA, a.s., zapsanou dne 30.11.1997 se sídlem Most, ul. Fr. Halase 845/13, PSČ 43 401, IČO 25 02 82 5. LIANA, a.s. se tak stala právním nástupcem Liana, spol. s r.o. Předmětem podnikání LIANA, a.s. je rovněž provozování ČS s palivy a mazivy a nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu. LIANA, a.s. (dále jen „LIANA“) dodává pohonné hmoty dalším odběratelů m (podnikům i provozovatelům ČS) a rovněž se zabývá prodejem pohonných hmot ve vlastních či pronajatých ČS (… /obchodní tajemství/ ČS viz otázka č. 2 protokolu z jednání, str. 86 spisu a str.93 spisu).

 

Výpisy z OR viz str.15,16,17 spisu.

 

Dle čl. I. Smlouvy o vzájemně výhodné spolupráci (dále jen „Smlouva“) ze dne 8.10.1997 je předmě tem Smlouvy „obchodní ekonomická a finanční spolupráce při provozování čerpacích stanic vlastníka v rámci sítě čerpacích stanic označených názvem a logem RoBiN OIL /LIANA/ nebo /PASOIL/. Dále tato smlouva precizuje vztah v nákupu pohonných hmot pro firmu LIANA spol. s r.o. ze dne 28.7.1995.“

 

Smlouva obsahovala následující citovaná ustanovení významná z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže (pozn. ve vyznačených citacích z dokumentů úř ad uvádí označení společností tak, jak je v jejich textu uváděno, bez ohledu, že není vždy v souladu s výpisem z OR):

 

V čl. II. Specifikace podmínek spolupráce, písm. c/:

 

„Po dobu platnosti této smlouvy budou na takto označené čerpací stanice (pozn. úřadu: rozumí se dle předchozích článků Smlouvy barevné firemní označení s přidáním loga ROILu k názvu vlastníka ČS) realizovány výlučně dodávky pohonných hmot fy RoBiN OIL s.r.o.

 

Tato smlouva garantuje i ostatní dodávky pohonných hmot pro firmu LIANA a.s. mimo síť jmenovitě uvedených čerpacích stanic. Exkluzivitu dodávek pohonných hmot lze po dobu platnosti této smlouvy zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí být písemnou formou. V rámci exkluzivity je možné pro vybraná místa dodávek odebírat pohonné hmoty od dalších firem zásobovaných firmou RoBiN OIL s.r.o. O těchto odběrech musí být dodavatel informován.“

 

V čl. IV. Hrubé narušení smluvních podmínek:

 

„Za hrubé narušení smluvních podmínek uvedených v této smlouvě se považuje:

 

1.  Nedodržení exkluzivity výlučného odběru pohonných hmot.

 

2.  Porušení platebních podmínek a kalkulace ceny“ (a dalších výslovně zde uvedených podmínek smlouvy).

 

Sankce jsou stanoveny v závislosti na druhu porušené smluvní podmínky v čl. IV. Smlouvy - předposlední odstavec, dále pak v čl. V. Smlouvy poslední odstavec.

 

V čl. II. Specifikace podmínek spolupráce, písmeno g/:

 

„Po dobu platnosti této smlouvy budou na čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy, maloobchodní ceny PHM řízeny fy RoBiN OIL s.r.o. po konzultaci s fy LIANA spol. s r.o. s maximálním ohledem na tvorbu hrubého zisku př íslušné ČS, regionální podmínky a povinnosti k splátkám úvěrů …… (obchodní tajemství) u firmy vlastníka ČS.

 

Technika tvorby maloobchodních cen:

 

1.       Fy RoBiN OIL stanoví vždy časově omezené období pro tvorbu a platnost cenové relace pohonných hmot.

 

2.       Pro výše uvedené časové období stanoví cenový interval pro jednotlivé druhy pohonných hmot. Cenový interval může být platný v rozsahu celé sítě nebo rozdělen na jednotlivé regiony. Při tvorbě tohoto cenového intervalu se bude vycházet z cen obvyklých v příslušném regionu a z informací konkurenčních sítí čerpacích stanic.

 

3.       Firma LIANA stanoví konkrétní ceny pohonných hmot pro jednotlivé čerpací stanice v toleranci vyhlášeného intervalu a jejich přehled odfaxuje firmě RoBiN OIL spol. s r.o.

 

4.       Rozhodný termín pro změnu maloobchodních cen je vždy doba předání směny nejblíže ke dni uvedeného jako počátek změny cenového období."

 

V čl. III. Platnost a garance smlouvy:

 

„Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od data jejího podepsání do 1.12.2005. Pokud bude trvat v ůle obou účastníků této smlouvy prodlužuje se automaticky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho roku.“

 

V čl. V. Závěrečná ujednání:

 

„Tato smlouva je smlouvou o vzájemně výhodné spolupráci a je platná i pro nástupnickou organizaci firmy LIANA spol. s r.o. transformovaná do firmy LIANA a.s.“

 

K    dotazu úřadu, zda je ROIL personálně či kapitálově propojen se subjekty, s nimiž má uzavřeny uvedené smlouvy, ROIL sdělil (bod 3/ str. 2 spisu), že neexistuje žádné personální majetkové ani jiné propojení mezi subjekty, se kterými je uzavřena Smlouva o spolupráci.

 

Na základě posouzení ujednání soutěžiteli obsažených ve Smlouvě - v níž ROIL vystupuje jako dodavatel PHM a  LIANA jako odběratel PHM a vlastník ČS, dospěl úřad k závěru, že je dáno důvodné podezření z porušení zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen zákon) a oznámením ze dne 28.7.1999 zahájil správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona úřad spatřoval v dohodě o tvorbě maloobchodních cen PHM pro čerpací stanice a v dohodě o výhradních dodávkách pohonných hmot. Tato dohoda obsažená ve Smlouvě má znaky dohody o výhradním nákupu, kde kupující se zavazuje nakupovat veškeré zboží výhradně od tohoto dodavatele po dobu 8 let, přičemž nebyla předložena úř adu k posouzení, zda vede nebo může vést (př íp. i v kumulaci s dalšími uzavřenými výhradními dohodami) k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek PHM, ani pro ni nebylo požádáno o udělení individuální výjimky dle § 5 zákona či o schválení ve smyslu § 3 odst. 5 zákona.

 

Označení účastníků řízení a zjištění data uzavření dohody, která je předmětem správního řízení

 

Za účastníky správního řízení úřad označil ROIL a společnost LIANA, a.s. Vzal přitom v úvahu, že z rozhodnutí společníků Liana, spol. s r.o. došlo ke zrušení této společnosti bez likvidace její přeměnou v LIANA, a.s. a tato je jejím nástupnickým subjektem dle výše cit. ust. obchodního zákoníku (viz výpis z OR Liana, spol. s r.o. str. 17 spisu). Dva spole čníci zrušené s.r.o. (kteří od 3.7.1996 do dne výmazu s.r.o. z obchodního rejstříku drželi každý 50% obchodního podílu), jsou tytéž osoby, které upsaly stejným dílem majoritu akcií LIANA, a.s.

 

Smlouvu uzavřel za Liana, spol. s r.o jediný jednatel a současně jeden z jejích společníků . V současné době je táž osoba akcionářem a předsedou představenstva LIANA, a.s. Dle potvrzení ROILU smlouva platí i pro společnost LIANA, a.s. (viz str. 2 spisu), což LIANA a.s. nikterak nezpochybnila. Znění Smlouvy také již počítalo s její platností i pro připravovaný nástupnický subjekt; viz v čl. II. písm. c/ použití označení LIANA a.s., dále pak též výslovný projev vůle zástupců smluvních stran o platnosti této Smlouvy i pro nástupnickou společnost LIANA, a.s. obsažený v prvním odstavci čl. V. Smlouvy.

 

Současně je však třeba uvést, že LIANA, a.s. se stala subjektem práv a povinností a nabyla způsobilosti k právním úkonů m teprve dnem svého zápisu v obchodním rejstříku; teprve tímto dnem - tj. 30.11.1997 tedy převzala na sebe práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající a uzavřela tak dohodu, která je předmětem tohoto správního řízení. Na tom nic nemění p ředložené písemné prohlášení představenstva LIANA, a.s., ze dne 28.11.1997 (učiněné 2 dny před vznikem společnosti), podepsané p ředsedou představenstva (viz str. 60 spisu), „že všechny právoplatn ě uzavřené smlouvy mezi společností Liana, spol. s r.o. a ROIL jsou nadále platné i pro přeměněnou společnost - akciovou společnost LIANA, a.s.“

 

Závěr:

 

LIANA, a.s. je tedy účastníkem tohoto správního řízení, neboť dnem 30.11.1997 uzavř ela s ROILem výše uvedenou Smlouvu. Správní řízení bylo zahájeno ve smyslu § 18 odst. 2 správního řádu dnem 1.9.1999. Ve správním řízení oba účastníci jednali s úřadem prostřednictvím statutárního orgánu v souladu s výpisy z OR: za LIANU dva členové představenstva, příp. jeden člen představenstva s písemným pověřením podepsaným předsedou představenstva, za ROIL jednatel.

 

Popis zjištěných skutečností

 

Dne 1.9.1999 se uskutečnilo první jednání se společností LIANA za účelem získání informací k předložené smlouvě. Z objektivních důvodů na straně úřadu nebylo možné je uskutečnit, jak bylo stanoveno, úř ad však získal "ZÁPIS z jednání mezi fy RoBiN OIL s.r.o. a fy LIANA, spol. s r.o. konaného dne 20.10.1997 v sídle fy RoBiN OIL s r.o."(str. 18a spisu). Jednání se uskutečnilo mezi jednatelem Liana, spol. s r.o. a jednatelem ROILu. Dle bodu III. Zápisu se „smluvní strany dohodly, že tento zápis z jednání staví na úroveň dodatku a prováděcího předpisu Smlouvy o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8.10.1997“, (dále jen „dodatek“, příp. „dodatek ze dne 20.10.1997“).

 

V   průběhu správního řízení pak oba účastníci k dotazu úřadu shodně potvrdili, že toto je jediný dodatek ke Smlouvě, žádná jiná změna nebyla dohodnuta (viz odpověď zástupce LIANY - otázka č.1 protokolu zjednání, str. 21 spisu, a bod C a E protokolu zjednání, str. 85 spisu; odpověď zástupce ROILu - Otázka č.1 a/ protokolu z jednání, str. 53 spisu).

 

Do dne vydání rozhodnutí nebyly také úřadu předloženy žádné další zápisy, které by měly charakter dodatku Smlouvy.

 

V  dalším řízení se úřad zabýval, jaký dopad má předložený dodatek na předmět vedeného správního řízení. Dodatek ke Smlouvě má celkem třičlánky:

 

Dle čl. I. „Předmětem jednání zástupcůspolečností bylo doprecizování Smlouvy o vzájemněvýhodné spoluprácize dne 8.10.1997 a to v oblasti dodávek PHM a cenotvorby.“

 

Dle čl. II. „Zástupci společností se dohodli na tomto prováděcím pokynu k výše uvedené smlouvě:

 

a)       Dodávky pohonných hmot jsou podmíněny výhodností kalkulačního vzorce dodávek, včetně platebních podmínek poskytovaných dodavatelem. Ostatní pohonné hmoty, např. BA 91, BIOMONA apod., zajišťuje

 

odběratel dle své úvahy.

b)    Cenotvorba - t.z. maloobchodní ceny na čerpacích stanicích se ve svém konečném důsledku řídí jednoznačně dle bodu výše uvedené smlouvy II g 3 - t.z. konečné stanovení ceny na veškerých čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy je v kompetenci příslušného pracovníka společnosti Liana, spol. s r.o. Ostatní ustanovení týkající se techniky tvorby cen jsou pomocná a informativní.“

 

Dle čl. III. „Smluvní strany se dohodly, že tento zápis zjednání staví na úroveňdodatku a prováděcího předpisuSmlouvy o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8.10.1997.“

 

Právní rozbor rozhodných skutečností

 

Úřad se nejprve zaměřil na objasnění, zda Smlouva ve znění dodatku -jeho čl. II. písm. a) –je smlouvou o výhradním nákupu PHM, či nikoliv.

 

Zástupce LIANY k této otázce v protokolu z jednání konaného dne 21.9.1999 (otázka úřadu č. 2 b/ protokolu z jednání, str. 21 spisu) uvedl, že LIANA vždy odebírala PHM od více než jednoho dodavatele a na důkaz předložil kopie faktur za různá období t.r. (celkem 10 faktur) od 5 jiných dodavatelů, nežli ROILu. ROIL zasílá LIANĚ cenové nabídky PHM a LIANA se může rozhodnout, zda pro ni jsou výhodné či ne. Dopravu si zpravidla zajišťuje sama (otázka úřadu č. 10 protokolu z jednání, str. 27 spisu). K dotazu úřadu, jaký je smysl čl. II.   písm. a) dodatku zástupce uvedl (viz protokol str. 31 spisu), že tento článek dodatku vylučuje exkluzivitu dodávek; LIANA se může při nákupu PHM rozhodnout dle výhodnosti obchodních nabídek (tzn. ceny, dodacích podmínek, apod.). LIANA odebírá od jiných dodavatelů jednu čtvrtinu až jednu třetinu celkově nakoupeného objemu PHM. Podle jeho názoru (viz otázka č. 6, 7 a 8 protokolu z jednání, str. 87 spisu) zmíněný čl. II. písm. a) dodatku modifikuje i další ustanovení Smlouvy, týkající se hrubého porušení smlouvy, sankcí za porušení exkluzivity, jakož i možnosti zrušení exkluzivity pouze písemnou dohodou stran.

 

Tato ustanovení Smlouvy pozbývají na základě dodatku smyslu. Uvedl, že rovněž pozbývají vlivem dodatku smyslu ustanovení čl. 6 Kupní smlouvy na dodávku PHM ze dne 28.7.1995, uzavřené mezi ROILem (jako prodávajícím) a LIANOU (jako kupujícím), dle kterého kupující nemů že do nádrží ČS stočit PHM nakoupené jiným způsobem mimo předmět této smlouvy. Uvedl dále (a předložil rovněž kopii inzerátu z deníků Bohemia, jakož i některé získané nabídky dodavatelů), že společnost vyvinula úsilí nalézt dodavatele PHM pro trvalejší spolupráci, avšak nabídky nebyly z hlediska celkového komplexu podmínek dodávek pro LIANU výhodné. Dále LIANA předložila úřadu celkový objem PHM dodaných v r. 1998 na tuzemský trh, z toho objem PHM pocházející od ROILu a objem PHM od ostatních dodavatelů (který př edstavoval cca 1/10 jeho celkového objemu nakoupených PHM) s tím, že v roce I999 je tento podíl vyšší (str. 131 spisu). Zástupce LIANY dále úřadu uvedl, že nakoupené pohonné hmoty (a to i od ROILu) dodávají tam, kde je to nejvhodnější - tzn. jak na ČS, tak i dalším odb ěratelů m (viz otázka č. 13 protokolu z jednání, str. 89); není tedy dodávka od ROILu vázána jen na ČS LIANY. ROIL se k exkluzivitě smlouvy vyjádřil shodně s LIANOU (viz otázka č. 3 protokolu zjednání, str. 86 spisu).

 

Na základě výpov ědí účastníků řízení a předložených důkazů vzal úřad za prokázané, že Smlouva ve znění dodatku není dohodou o výhradním nákupu PHM, nebylo tedy třeba se zabývat tím, zda a jaké dopady má výhradnost nákupu PHM od jediného dodavatele na hospodář skou soutěž na trhu dodávek PHM dalším odběratelům a zda vede či může vést (např. i v kumulaci s dalšími výhradními smlouvami) k narušení hospodářské soutěže na daném trhu zboží. Správní řízení v části týkající se možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které bylo spatřováno v dohodě o výhradních dodávkách PHM, proto úřad samostatným výrokem uvedeným v tomto rozhodnutí zastavil a své rozhodnutí rovněž odůvodnil.

 

V   dalším řízení se úřad zaměřil na posouzení vlivu čl II. písm. b) dodatku na dohodu o způsobu tvorby maloobchodních cen PHM obsaženou ve Smlouvě, která byla důvodem pro zahájení správního řízení a na skutečné chování účastníků řízení při plnění ustanovení Smlouvy.

 

K  objasnění ustanovení Smlouvy obsahujících dohodu o způsobu stanovení cen PHM pro ČS, (zejm. čl. II. písm. g/ bod l. až 4 Smlouvy), jakož i dalších ustanovení Smlouvy týkajících se vzájemné spolupráce ROILu (jako dodavatele PHM) a LIANY (jako jeho odběratele PHM), se uskutečnilo v průběhu správního řízení několik ústních jednání s oběma účastníky správního řízení. Rovněž byly prověřeny další podklady (např. kniha evidence pošty společnosti LIANA a zápisy z jednání představenstva ze dne 28.1.1999, 29.7.1999, 31.8.1999 a 30.9.1999) za účelem posouzení, zda účastníci řízení dohodu o způsobu stanovení cen obsaženou ve Smlouvě dodržují. S LIANOU se uskutečnila ústní jednání dne 22.9.1999, 6.10.1999, 19.10.1999 (které bylo ze strany tohoto účastníka zmařeno jeho neúčastí) a 26.10.1999 (uskutečněné na žádost LIANY náhradou za zmařené předchozí jednání). Se společností ROIL se uskutečnilo ústní jednání dne 22.9.1999.

 

Bylo zjištěno:

 

Základem pro spolupráci mezi ROILem a LIANOU byla Kupní smlouva na dodávky pohonných hmot ze dne 28.7.1995 (str. 65 spisu), dále Smlouva o vzájemné výhodné spolupráci ze dne 8.l0.l997 ve znění dodatku ze dne 20.10.1997, která tuto Kupní smlouvu „precizuje“ (tzn. podrobněji upravuje vztahy v nákupu PHM) a upravuje i další obchodní, ekonomickou a finanční spolupráci mezi účastníky řízení při provozování ČS LIANY (resp. PASOILu). Tyto smlouvy oba účastníci ř ízení uzavřeli dnem 30.11.1997 (tzn. dnem, kdy se LIANA stala subjektem práv a povinností z těchto smluvních vztahů - viz výše).

 

Po prověření obsahu Kupní smlouvy úřad konstatuje, že se jedná o běžnou úpravu vzájemného dodavatelsko-odběratelského vztahu, jehož předmětem jsou dodávky pohonných hmot (kde ROIL je dodavatel a LIANA odb ěratel). Upravuje sortiment dodávek, podmínky kvality, techniku dodávek a podmínky uskladnění zboží, jakož i fakturační a platební podmínky. Je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.

 

Čl II. písm. b) dodatku mění znění Smlouvy takto:

 

„Cenotvorba - t.z. maloobchodní ceny na čerpacích stanicích se ve svém konečném důsledku řídí jednoznačně dle bodu výše uvedené smlouvy II g - t.z. konečné stanovení ceny na veškerých čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy je v kompetenci příslušného pracovníka společnosti Liana, spol. s r.o. Ostatní ustanovení týkající se techniky tvorby cen jsou pomocná a informativní.“

 

K tomu úřad konstatuje, že již i Smlouva v čl. II. písm. g/ bod 3. uváděla, že konkrétní ceny PHM pro jednotlivé ČS stanoví firma LIANA. Dodatek na tomto nic nezměnil (pouze to zopakoval), navíc se však soutěžitelé v dodatku dohodli, že cenotvorba - t.z. maloobchodní ceny na ČS „se řídí jednoznačně dle bodu výše uvedené Smlouvy II. g/ 3“.

 

Závěr:

 

Dne 30.11.1997 se tedy účastníci řízení písemně dohodli, že p ři tvorbě maloobchodní ceny PHM na ČS se postupuje jednoznačně dle čl. II. písm. g/ bod 3 Smlouvy, tzn. dle znění tohoto ustanovení tak, že „firma LIANA stanoví konkrétní ceny pohonných hmot pro jednotlivé čerpací stanice v toleranci vyhlášeného intervalu a jejich přehled odfaxuje firmě RoBiN OIL spol. s r.o. Ostatní ustanovení týkající se techniky tvorby jsou pomocná a informativní.“

 

Úřad konstatuje, že jako pomocné a informativní pro techniku tvorby maloobchodních cen PHM je tedy dle znění Smlouvy považováno:

 

-          stanovení časově omezeného období pro tvorbu a platnost cenové relace ROILem (viz Smlouva - Technika tvorby maloobchodních cen, bod 1.)

 

-          stanovení cenového intervalu pro výše uvedené období ROILem (viz Smlouva – Technika tvorby maloobchodních cen, bod 2.),

-          sjednání termínu rozhodného pro změnu maloobchodních cen, jímž je vždy doba předání směny nejblíže ke dni uvedeného jako počátek změny cenového období (viz Smlouva - Technika tvorby maloobchodních cen, bod 4).

 

Současně úřad konstatuje, že dodatkem nedošlo k jednoznačnému a nepochybnému zrušení či změně čl. II. znění písmena g/: tj. „Po dobu platnosti této smlouvy budou na čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy, maloobchodní ceny PHM řízeny fy RoBiN OIL s.r.o. po konzultaci s fy LIANA spol. s r.o. s maximálním ohledem na tvorbu hrubého zisku příslušné ČS, regionální podmínky a povinnosti k splátkám úvěrů KB a IPB u firmy vlastníka ČS.“ Toto ujednání bylo součástí Smlouvy ještě p řed uzavřením dodatku, přičemž citované znění písm. g/ nebylo výslovně dodatkem dotčeno a není ani za řazeno pod ustanovení nadepsané „Technika tvorby maloobchodních cen“, aby mohlo být považováno za „pomocné a informativní“ ve smyslu dodatku.

 

Pro posouzení dohody účastníků řízení o způsobu stanovení cen PHM na ČS obsažené v čl. II. písm. g/ bod 3.   Smlouvy ve znění dodatku z hlediska zákona, má zásadní význam skutečnost, kdo je vlastníkem pohonných hmot v okamžiku jejich prodeje na ČS. K dotazu úřadu (otázka č. 7 protokolu z jednání ze dne 21.9.1999, str. 25 spisu ) zástupce LIANY uvedl, že PHM na jejich ČS prodávají zaměstnanci, vyjma 10 případů ČS, u nichž PHM prodávají nájemci.

 

Vlastníkem PHM v okamžiku jejich prodeje koncovému odběrateli je LIANA. Nájemce ČS tedy neurčuje cenu PHM, tu určuje vždy LIANA, jako vlastník.


Na základě posouzení těchto skutečností úřad konstatuje, že dohoda účastníků řízení obsažená v čl. II. písm. g/ bod 3. a dále též v čl. II. písm. g/ Smlouvy ve znění dodatku, kterou účastníci ř ízení uzavřeli dne 30.11.1997, naplňuje znaky dohody mezi soutěžiteli o nepřímém určení cen ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona. Dohody mezi soutěžiteli o přímém nebo nepřímém určení cen patří mezi nejzávažnější porušení zákona bez ohledu, zda jsou uzavírány mezi soutěžiteli, ú častnícími se hospodářské soutěže jako konkurenti (tj. v horizontální úrovni) či uzavírané mezi soutěžiteli kooperujícími ve vztazích dodavatele a odběratele na různých stupních distribuce zboží (ve vertikální úrovni). Dle § 3 odst.1 zákona jsou takové dohody mezi soutěžiteli zakázané a neplatné.

 

Relevantní trh

 

Relevantním trhem je prostorový a časový stř et nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele (zákazníka). Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů - výrobkového, geografického a časového.

 

Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.

 

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.

 

Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.

 

Ú častníci řízení se na základě Smlouvy ve znění jejího dodatku účastní hospodářské soutěže ve vertikální úrovni, jako dodavatel a odběratel, a to na trhu dodávek PHM určených jednak k prodeji konečným spotřebitelům na čerpacích stanicích, tak i dalším odběratelů m (tj. podnikům či jiným provozovatelům ČS). Nabídka dodavatele zahrnuje pohonné hmoty (automobilové benzíny a motorovou naftu) bez rozlišení, zda budou dál odběratelem prodány na ČS, či dalším odběratelům. Na straně odb ěratele jsou poptávány rovněž pohonné hmoty (a to v členění na automobilové benzíny a motorovou naftu). Poptávka odběratele zahrnuje uvedené PHM, a to bez rozdílu, zda je odběratel následn ě prodá na ČS konečným spotřebitelům, či mimo ČS dalším odběratelům. Toto členění PHM je dáno účelem jejich užití z pohledu spotřebitele, který je užívá k pohonu motorových vozidel s benzínovými a naftovými motory, při kterém jsou autobenzíny a motorová nafta navzájem nezastupitelné.

 

Dohoda o způsobu stanovení cen PHM byla uzavřena v určitém segmentu tohoto trhu, a to pro prodej u ČS odběratele.

 

Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely tohoto správního řízení, takto:

 

Z hlediska:

 

          výrobkového:

 

jde o trh dodávek pohonných hmot, a v jeho rámci dva samostatné subtrhy

 

¾     automobilových benzínů a

¾     motorové nafty;

 

•         geografického:

 

jde o trh celostátní, neboť nabídka a poptávka po PHM probíhá na celém území ČR za dostatečně homogenních podmínek;

 

•         časového:

 

jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami daného zboží.

 

Oba účastníci řízení se pravidelně účastní zásobování trhu PHM, přičemž spolu kooperují na středním stupni distribuce PHM, tzn. dodavatel není výrobcem PHM a odběratel není jejich konečným spotřebitelem. Podíl společnosti ROIL (z údajů za poslední uzavřený kalendářní rok, tj. r.1998) převyšoval 5% celostátního objemu trhu PHM a rovněž převyšoval 5% v každém z jeho subtrhů. Podíl společnosti LIANA byl výrazně pod hranici 5% celostátního objemu trhu PHM a byl pod uvedenou hranicí u každého jeho subtrhu. (Podklady viz str.131,123 spisu a protokol z jednání s LIANOU str.153 spisu, podíly str.178 spisu.)

 

Zhodnocení zjištěných skutečností

 

Úřad se rovněž zabýval zjištěním, zda uvedená dohoda byla účastníky ř ízení pln ěna a objasněním jejich další vzájemné spolupráce dohodnuté ve Smlouvě, jakož i důvodu uzavření této dohody.

 

Bylo zjištěno:

 

V čl. I. Předmět Smlouvy, jsou uvedeny v rámci sítě ČS vlastníka (tj. LIANY) také ČS s označením PASOIL. K tomu úřad ověřil, že vlastník společnosti PASOIL s.r.o., se sídlem Most, Fr. Halase 845/13, která provozuje ….  (obchodní tajemství) ČS, je personálně i kapitálově propojen se společností LIANA (viz str. 131, podrobnější objasnění viz protokol z jednání str. 152, jehož obsah je označen za obchodní tajemství).

 

K dotazu úřadu (otázka č. 3 protokolu z jednání - str. 22, otázky č. 18 a 19 protokolu z jednání - str. 90) jakým způsobem probíhá stanovení cen PHM na ČS dle čl. II. písm. g/ bod 3. Smlouvy ve znění dodatku, tzn. jakým způsobem se LIANA dozvídá interval, v jehož rámci má stanovit cenu PHM a jak je toto ustanovení realizováno (včetně zpětné vazby ROILu), zástupce LIANY uvedl, že ROIL časový interval LIANĚ pro maloobchodní prodej PHM nesděluje ani neurčuje. ROIL stanoví pouze změny nákupních cen PHM a sděluje změnu v ceně PHM, které LIANĚ prodává. Ceny PHM na ČS stanovuje společnost LIANA sama. Veškeré prodejní ceny PHM pro prodej na ČS stanoví ředitel společnosti a člen představenstva na základě průzkumu konkurenčních ČS v regionech. Řídí se též osobní znalostí regionů a místními znalostmi vedoucích ČS. Tyto konfrontuje s doporučením cenových inspektorů, na základě analýzy analytika společnosti přihlíží k předpokládanému cenovému vývoji s cílem co nejlépe splnit ekonomické a obchodní ukazatele uložené představenstvem. Ze strany ROILu nedostává žádné informace o cenových a časových intervalech pro platnost prodejních cen PHM na ČS. Rovněž analytik jejich společnosti žádné takové informace, a to ani informativně od ROILu nedostává.

 

K   otázce úřadu, z jakého důvodu uzavřela LIANA Smlouvu ve znění dodatku obsahující výše popsanou dohodu obsaženou v čl. II. písm. g/ a čl. II. písm. g/ bod 3., zástupce LIANY uvedl (viz otázka č. 21 protokolu z jednání, str. 92), že uzavřená smlouva byla podepisována jako komplex podmínek o vzájemně výhodné spolupráci, jako komplex byla podepsána oběma smluvními stranami a z výše uvedeného (tzn. k předchozímu dotazu) vyplývá, že cenotvorba na ČS společnosti LIANA je řízena výhradně touto společností na základě ekonomických potřeb společnosti bez jakéhokoliv vyhlašování limitů maloobchodních cen PHM, resp. řízení těchto cen ze strany ROILU.

 

ROIL k čl. II.písm. g/ Smlouvy ve znění dodatku uvedl (otázka č. 12 protokolu z jednání, str. 55), že „smysl tohoto ustanovení je př esně popsán v ustanovení o technice tvorby maloobchodních cen, tzn. jde o co nejpřesnější informační servis, který ROIL poskytuje na požádání všem svým obchodním partnerům, s nimiž spolupracuje“. Podstatu informačního servisu objasnil tak, že tento "spočívá v co nejpřesnějším stanovení cenových intervalů jednotlivých druhů PHM v libovolně zadaném časovém období (žadatelem) a zároveň v libovolně stanoveném regionu. Na základ ě informací o vývoji prodejních cen zvoleného druhu PHM u všech ČS daného regionu stanovíme nejvyšší a nejnižší cenu PHM dosaženou v určitém časovém (tzn. zvoleném/požadovaném) období." K dotazu úřadu, co znamená „že při řízení maloobchodních cen PHM na ČS odběratele je brán maximální ohled na tvorbu hrubého zisku“ odkázal zástupce ROILu na ustanovení „Technika tvorby maloobchodních cen, zejména bod 3. Smlouvy ve znění dodatku“. Uvedl, že nedochází k žádnému odfaxování konkrétních cen PHM ROILu ze strany LIANY a nejsou sdělovány ani telefonicky. Pokud by ROIL o   ně požádal, předpokládá, že mu budou sděleny jako kteroukoliv jinou ČS v republice; neboť tato otázka je veřejná. Uvedl, že toto ustanovení mělo sloužit zpětně pro potřeby provádění jejich informačního servisu. K dotazu úřadu, zda může doložit takovou žádost o zpracování informace ze strany LIANY (kdy, za které období a v jakém regionu) uvedl, že si nevzpomíná, ale těchto požadavků bylo minimálně (více jich bylo ze strany autodopravců, pro které může být zajímavá informace, které ČS jsou v regionech nejlevnější). Písemné výstupy infoservisu neuchovávají, a to ani v databázi počítače. Dále uvedl, že technika tvorby maloobchodních cen není stanovováním prodejních cen PHM pro konečné spotřebitele na ČS LIANA. Zpracuje-li ROIL firmě cenový interval zasazený do konkrétního časového rámce domnívá se, že, stanoví-li odběratel vlastní prodejní cenu daného druhu PHM někde v rámci ROILem zjištěného rozpětí (nejnižší a nejvyšší zjištěná cena daného druhu PHM), že mu to přinese podmínky pro maximální tvorbu hrubého zisku u příslušné ČS. Nejde o povinnost stanovit konkrétní cenu PHM v rámci tohoto intervalu, nýbrž o doporučení optimálního postupu, který by byl i pro odběratele výhodný s malým rizikem ztrát. (K žádosti úřadu žádné požadavky LIANY na infoservis nebyly ROILem předloženy).

 

K popsanému infoservisu zástupce LIANY uvedl, že si sami sledují ceny PHM (viz bod G protokolu z jednání str. 85 spisu) v jednotlivých lokalitách a stalo se např., že využil (pouze telefonicky) informace ROILu, jak vypadají ceny PHM (nejvyšší a nejnižší) v regionu navazujícím na lokalitu, v níž měla LIANA ČS.

 

U   namátkou vybraných ČS LIANY úřad ověřil, že způsob stanovení cen PHM souhlasí s informacemi zástupce LIANY (viz záznamy telefonních hovorů - str.143 až 150 spisu).

 

Úřad se dále zabýval obsahem zápisů představenstva LIANA, zda skutečnosti projednávané představenstvem nemohly být důvodem pro uzavření dohody či její plnění (viz protokol zjednání s LIANOU str. 169     spisu, jehož obsah podléhá obchodnímu tajemství). Prověřil dále, že se mezi ČS, které LIANA monitoruje z hlediska sledování cen konkurence v regionech, nenacházejí ČS ROILU ( jako možný důvod pro dohodu o jednotné řízení cen PHM ze strany ROILu).

 

Po provedeném šetření úřad konstatuje, že nebylo prokázáno, že účastníci řízení plnili dohodu obsaženou v čl. II. písm. g/ bod 3. Smlouvy ve znění dodatku, či obsaženou v čl. II. písm. g/ této Smlouvy.

 

K   vyjádření ROILu (infoservis) úřad konstatuje, že tento infoservis monitoruje ceny PHM za minulé období, případně nejaktuálněji v den jejich sdělení. Citované znění dohody, která je předmětem správního řízení, však nekoresponduje s vysvětlením smyslu těchto ustanovení, jak bylo poskytnuto ROILem. ČI. II. písm. g/ bod 3.    Smlouvy zní: "Firma LIANA stanoví ceny...v toleranci vyhlášeného intervalu" a tímto článkem se jednoznačně řídí cenotvorba na ČS (viz dodatek). Pokud by se smluvní strany dohodly, že dodavatel bude tímto způsobem (tj. pomocí infoservisu ) řídit maloobchodní ceny PHM na ČS odběratele a odběratel se zavázal stanovit (byt' samostatně) cenu PHM v rámci tohoto (dodavatelem zjištěného a doporučeného) rozpětí, představuje taková dohoda stále dohodu mezi soutěžiteli, která je ve smyslu zákona zakázaná a neplatná.

 

Při seznámení s výsledky šetření a závěry přijatými úř adem (viz protokol z jednání bod 3. a 4., str. 169 spisu) zástupce LIANY uvedl: „Stále jsme př esvědčeni, že konkrétními činy (faktickým způsobem stanovení ceny PHM na ČS) nedošlo k naplnění úřadem namítaného znění Smlouvy a jeho znění na papíře nemohlo nijak porušit soutěž, neboť jestliže nebylo plněno, nemohlo dojít ani k porušení zákona. Stejně tak i nízkým zastoupením společnosti LIANA na trhu a i podle finančního podílu společnosti LIANA, který je nízký, jsme neporušili hospodářskou soutěž.“

 

Zástupce ROILU při seznámení s výsledky šetření a závěry úřadu (viz protokol z jednání bod 2., str. 176 spisu) uvedl: „Jsme jednoznačně přesvědčeni, že nedošlo k zákona o ochraně hospodářské soutěže, ani k jednání, které by mohlo toto porušení indikovat. Toto tvrzení je podloženo nejen konstatováním samotného úř adu, ale zároveň všemi vysv ětlujícími vyjádřeními, která jsou součástí spisu. Zároveň samotnou praxí, kterou je možno každý den ověřit na trhu s pohonnými hmotami a praxí maloobchodních cen na ČS. Nejsme schopni pochopit, co vlastně bychom měli určovat na cenových relacích, které jsou jednoznačně dány trhem a desítkami firem, které se v ČR pohybují. Pokud je však porušením zákona jakýsi imaginární úmysl (přisouzený jedné či druhé straně), potom není co rozporovat.“

 

Závěr úřadu k porušení zákona

 

Ú řad na základ ě zhodnocení všech informací a podkladů získaných v průběhu správního řízení (jakož i šetření, které vedlo k jeho zahájení) dospěl k těmto závěrům:

 

Porušení § 3 odst. 1 zákona Úř ad spatřuje v uzavření dohody o způsobu stanovení cen PHM pro ČS LIANA mezi účastníky ř ízení, která je obsažena v čl. II. písm. g/ bod . Smlouvy ve znění dodatku a dále též v čl. II. písm. g/ této Smlouvy ve znění dodatku.

 

Př íklady dohod narušujících hospodář skou soutěž; které jsou zakázané a neplatné zákon uvádí v § 3 odst. 2 zákona, přičemž na prvním místě (písmeno a,) uvádí dohody obsahující přímé nebo nepřímé určení cen.

 

Dohoda obsažená v čl. II. písm. g/ bod 3. Smlouvy ve zn ění dodatku je svým charakterem dohodou o nepřímém určení cen PHM, která upravuje, jakým způsobem má odbě ratel svou prodejní cenu PHM stanovit. Obdobný závěr učinil, pokud jde o dohodu obsaženou v čl. II. písm. g/ Smlouvy ve znění dodatku, neboť z celkového kontextu znění dodatku není jednoznačně a nepochybně ze znění Smlouvy vypuštěna.

 

K    námitkám účastníků řízení vznesených při seznámení s výsledky šetření a podklady pro vydání rozhodnutí úřad uvádí, že výklad § odst. 1 zákona je jednoznačný v tom směru, že k porušení tohoto ustanovení zákona dochází již okamžikem, kdy byla dohoda narušující soutěž uzavřena, tj. i tehdy, když k jejímu plnění ještě nedošlo (za zakázané a neplatné jsou dle § odst. 1 zákona považovány i dohody, které mohou vést k narušení hospodářské soutěže).

 

Dohody mezi soutěžiteli o cenách jsou s ohledem na funkci ceny v tržní ekonomice Považovány za nejzávažnější protisoutěžní delikt, přičemž zákon nerozlišuje, zda byly uzavřeny mezi soutěžiteli v horizontální či vertikální ú rovni. Odběratel (nakupující zboží do svého vlastnictví a prodávající je na své hospodářské riziko) nesmí být ve vertikální kooperaci omezen ve svém právu stanovit svobodně a nezávisle prodejní ceny svého zboží pro své zákazníky (např. ani ujednáním, jakým způsobem má být konečná cena odb ěratelem stanovena, čím se má při jejím stanovení řídit apod.). Vyloučení či jen omezení tohoto jeho práva je z hlediska ochrany hospodářské soutěže nepřípustné. Základním smyslem dohod o kooperaci mezi soutěžiteli (uzavřených navíc v písemné podobě), je vymezení jejich vzájemných práv a povinností, takových, které smluvní strany považují za podstatné k naplnění kooperace a mají tedy zájem, aby byly plněny. Písemná forma pak oběma smluvním stranám umožní plnění závazků případně vynucovat.

 

Skuteč nost, že nebylo prokázáno plně ní uvedených dohod o způsobu stanovení ceny mezi soutě žiteli neznamená, že k porušení zákona nedošlo. Případné plnění cenových dohod ze strany soutěžitelů má úřad možnost zohlednit př i uložení sankce za porušení zákona. Z uvedených d ůvodů nebylo možno akceptovat námitky účastníků, že v důsledku neplnění dohody nedošlo k porušení zákona.

 

K námitce LIANY týkající se jejího podílu na zásobování trhu úřad uvádí, že celkový podíl obou účastníků dohody na zásobování trhu daného zboží převyšuje hranici 5% (viz výše).

 

Na doplnění úřad uvádí, že obdobný přístup k posuzování cenových dohod mezi soutěžiteli je aplikován v soutěžním právu EU. Článek 85/1 Smlouvy o založení EHS (po novelizaci označený jako čl. 81/1) zakazuje dohody, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které m.j. přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny. Nerozlišuje přitom, zda jde o cenové dohody v horizontální či vertikální úrovni. Dále pak poslední znění Oznámení Komise o dohodách zanedbatelného významu („de minimis“), uveřejněné v Official Journal of the European Communities C 372 ze dne 9.12.1997, výslovně uvádí, že aplikovatelnost článku 85/1 Smlouvy o EHS nemůže být vyloučena m.j. pro vertikální dohody, jejichž cílem je stanovení prodejních cen, a to i tehdy, pokud podniky splňují kritéria „de minimis“ stanovená v Oznámení.

 

Na základě všech výše uvedených skutečností má tedy úřad za prokázané, že k porušení zákona ze strany účastníků řízení došlo.

 

V další části řízení pak úřad uvážil, že v daném případ ě je uložení sankce za toto porušení v podobě pokuty dle § 14 odst. 4 zákona namístě, neboť' je třeba posílit prevenci porušování zákona ze strany soutěžitelů. P ředložené Smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi ROILem a dalšími odběrateli (přičemž obě byly uzavřeny v tomto roce) rovněž dle názoru úř adu obsahují dohody obdobného charakteru; tyto jsou předmětem samostatného správního řízení vedeného úřadem, které dosud nebylo ukon čeno. Praxe pak ukazuje, že dosud publikovaná pravomocná rozhodnutí úřadu týkající se zakázaných cenových dohod ve svém zobecnění nepůsobí dostatečně preventivně na soutěžitele ve směru předcházení porušování zákona.

 

Odůvodnění výše uložené pokuty:

 

Podle 14 odst. 4 zákona je úřad oprávněn za porušení ostatních povinností u vedených v zákoně uložit soutěžitelů m pokutu až do výše 10 mil. Kč, nebo do výše 10% z čistého obratu za poslední ukončený kalendářní rok. Jestliže je prokázán majetkový prospěch soutěžitele v důsledku porušení povinností podle tohoto zákona, uloží se mu pokuta nejméně ve výši tohoto prospěchu. Majetkovým prospěchem se v tomto případě rozumí takový penězi vyčíslitelný prospěch, který by účastníci dohody nezískali, kdyby se předmětného protisoutěžního jednání nedopustili. V posuzovaném případě majetkový prospěch účastníci nezískali, neboť dohoda dle zjištění úřadu nebyla plněna. Výše čistého obratu ROILU je výrazně vyšší (……. obchodní tajemství) oproti čistému obratu LIANY (…… obchodní tajemství).

 

Při rozhodování o uložení pokuty a stanovení její výše vycházel úřad z následujících principů. Výše sankce by měla zohledňovat závažnost tohoto porušení zákona z hlediska jeho nebezpečnosti pro společnost, měla by být diferencována podle délky trvání a zohledňovat míru dopadu protisoutěžního jednání na hospodářskou soutěž. Dále by měla zohledňovat i postoj účastníků v průběhu správního řízení a jeho snahu o nápravu závadného stavu.

 

V neposlední řadě by výše pokuty měla odpovídat dosavadní rozhodovací praxi úř adu v obdobných případech. Poměr represivní a preventivní funkce sankce by měl vycházet též ze skutečnosti, zda u soutěžitele jde o první či opakované porušení zákona.

 

Na základě vyhodnocení zjiště ných skutečností a výše zmíněných principů rozhodl úřad uložit každému účastníkovi řízení pokutu ve výši 60 000,- Kč, slovy šedesát tisíc korun českých, splatnou do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Při stanovení výše pokuty přihlédl k tomu, že účastníci porušili zákon závažným způsobem, a to navíc na relevantním trhu, který je "trhem citlivým" jak z pohledu hospodářské soutěže, tak i z pohledu spotřebitele (jde o trh vyznačující se intenzívní soutěží mezi subjekty na něm pů sobícími). Dohody o cenách představují nejzávažnější porušení zákona, které (pokud by byly tolerovány) vedou v konečném důsledku k omezení spotřebitele v získání zboží za jiné nežli stanoveným způsobem dohodnuté ceny.


Současně zohlednil, že k porušení zákona došlo ve vertikální úrovni kooperace soutěžitelů, která představuje nižší míru nebezpečnosti pro hospodá řskou soutěž. nežli je tomu u dohod o cenách uzavíraných v horizontální úrovni (i když porušením zákona jsou cenové dohod bez rozdílu, v jaké úrovni byly uzavřeny).

 

Dále úřad přihlédl k tomu; že tato dohoda o způsobu stanovení cen PHM nebyla účastníky plněna. Účastníci však uzavřeli tuto dohodu dne 30.11.1997 a do dne vydání rozhodnutí úřadu nepodnikli žádné kroky k jejímu odstranění (přestože úřad již vícekrát kvalifikoval taková jednání jako porušení zákona, a to i v ůči soutěžitelům na trhu dodávek PHM, a tato svá rozhodnutí také zveřejňoval). Z vyjádření účastníků řízení při seznámení s výsledky šetření pak úřad konstatuje, že dosud nespatřují v takové dohodě porušení zákona.

 

Dále pak úřad zohlednil ve výši pokuty, že u obou účastníků řízení jde o první porušení zákona zjištěné úřadem a současně též skutečnost, že ani jeden z nich neukončil hospodářský výsledek za poslední rok ztrátou. Pokuta bylo rovněž uložena při dodržení § 14 odst. 5 zákona.

 

V  neposlední řadě pak výše pokuty odpovídá dosavadní rozhodovací praxi úřadu v obdobných případech, přičemž v posuzovaném případě úřad považoval za potřebné zdůraznit ve výši pokuty preventivní funkci.

 

Současně ú řad uložil oběma účastníkům upravit znění Smlouvy tak, aby bylo nepochybné, že upravené znění neobsahuje dohodu mezi soutěžiteli, která je dle zákona zakázaná a neplatná.

 

Splnění tohoto opatření ve stanovené lhůtě je úřad oprávněn následně prověřit.

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - II. výkonného odboru.

 

Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

 

JUDr. Šárka Vlašínová

 

pověřená řízením II.výkonného odboru

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz