číslo jednací: S137/2013/VZ-7640/2014/523/MSc

Instance I.
Věc Nákup zdravotnické techniky pro projekt – Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialýza
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. B.Braun Medical s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 24. 4. 2015
Související rozhodnutí S137/2013/VZ-7640/2014/523/MSc
R137/2014/VZ-10111/2015/321/TNo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 416 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S137/2013/VZ-7640/2014/523/MSc

 

9. dubna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 3. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
  • navrhovatel – B.Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt – Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialýza“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 11. 1. 2012 pod ev. č. 205292 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 14-022289, a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 4. 2. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 028-042324,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – B.Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 – sepodle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11. 1. 2012 pod ev. č. 205292 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 14-022289, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Nákup zdravotnické techniky pro projekt – Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Hemodialýza“.

2. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka hemodialyzačních monitorů včetně poskytování servisních služeb. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel na 6 104 350,- Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem, stanoveným v zadávací dokumentaci, byla ekonomická výhodnost nabídky.

3. Ve lhůtě pro podání nabídek, stanovené zadavatelem do 6. 3. 2012, obdržel zadavatel dvě nabídky. Po provedeném posouzení nabídek rozhodl zadavatel o vyloučení uchazeče – GML Health Care s.r.o., IČO 26742845, se sídlem Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5 (dále jen „uchazeč GML Health Care s.r.o.“) – z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění technicko-klinického parametru měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem.

4. Dne 21. 8. 2012 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky společnosti B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“).

5. Dne 29. 1. 2013 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení. Zrušení předmětného zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 4. 2. 2013 pod ev. č. 205292 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 028-042324.

6. V oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 29. 1. 2013 zadavatel uvádí, že rozhodl o zrušení zadávacího řízení a to s poukazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona a § 111 odst. 6 zákona. V odůvodnění zrušení pak zadavatel uvádí následující skutečnosti. „V souvislosti s ukončením zadávacího řízení, resp. provedením výběru nejvhodnější nabídky, předal zadavatel v souladu s příslušným metodickým pokynem dokumentaci k veřejné zakázce na kontrolu poskytovatele dotace. Z výsledku provedené kontroly vyplývá, a zadavatel tyto skutečnosti z vlastní iniciativy rovněž prověřil s totožným výsledkem, že ačkoliv původně nevyhověl námitkám stěžovatele proti zadávacím podmínkám (pozn. Úřadu: námitky podané proti zadávacím podmínkám společností Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6), jím vytýkané technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách byly zřejmě nastaveny ne zcela správně a s ohledem na dodržení zákonného zákazu diskriminace. Konkrétně se jedná o požadavek zadavatele na dialyzační monitory pro Low Flux metody spočívající v kumulativním splnění požadavku na dotykovou obrazovku s jednoduchým ovládáním a na umožnění používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu.“

7. Dále pak zadavatel v odůvodnění zrušení zadávacího řízení uvádí, že dalším „problematickým požadavkem zadavatele, vzhledem k, jak se v průběhu zadávacího řízení ukázalo, nejednoznačnému výkladu a chápání, je požadavek na technické naplnění parametru „měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem“, který vyvolal nadstandartní množství námitek a dotazů ze stran jednotlivých uchazečů, a následně neméně problematické hodnocení splnění tohoto parametru. Z těchto důvodů lze předmětný parametr rovněž požadovat za obtížně naplnitelný a prokazatelně zdůvodnitelný.“

8. Zadavatel ve výše uvedeném odůvodnění zrušení zadávacího řízení dále uvádí, že výše zmíněné skutečnosti zásadním způsobem ovlivnily průběh zadávacího řízení ve smyslu nadměrné komplikovanosti a časové zdlouhavosti. Po důsledném přezkoumání zadávacích podmínek dospěl zadavatel k závěru, že tyto je vhodné zcela přepracovat a upravit. V této souvislosti se zadavateli jeví jediným řešením zrušení zadávacího řízení, provedení úpravy technické specifikace zadávacích podmínek a zahájení nového transparentního řízení. Uvedený postup je podle zadavatele také jediným řešením s ohledem na skutečnost, že zadavatel je značně časově limitován trváním projektu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-20013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb, Zaměření výzvy: Podpora vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, z něhož je veřejná zakázka spolufinancována.

9. Zadavatel má za to, že shora uvedené okolnosti naplňují předpoklady důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval a zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) a § 111 odst. 6 zákona zrušil.

10. Proti rozhodnutí ze dne 29. 1. 2013 o zrušení zadávacího řízení doručil navrhovatel dne 13. 2. 2013 zadavateli námitky.

11. Rozhodnutím ze dne 22. 2. 2013 zadavatel podaným námitkám nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval vyřízení námitek za učiněné v rozporu se zákonem, doručil dne 7. 3. 2013 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl návrh doručen téhož dne.

II. OBSAH NÁVRHU

12. V návrhu ze dne 7. 3. 2013 navrhovatel uvádí, že zadavatel zrušením zadávacího řízení porušil ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona, čímž se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. e) zákona a dále považuje navrhovatel zrušení zadávacího řízení za diskriminační.

13. K důvodům zrušení zadávacího řízení navrhovatel uvádí, že jakékoli zrušení zadávacího řízení je nutno vykládat restriktivně, aby bylo zamezeno libovůli veřejného zadavatele, jak vyplývá také z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek č. j. 2 Afs 64/2009-109, ze kterého vyplývá, že „důvody zvláštního zřetele hodné“ musí být objektivní).

14. Navrhovatel v návrhu uvádí, že za důvody hodné zvláštního zřetele nelze v daném případě považovat časovou zdlouhavost, ani podle navrhovatele bezdůvodnou změnu názoru zadavatele na zadávací dokumentaci. Podle názoru navrhovatele není naplněn ani další požadavek vyplývající z ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona, tj. že důvody hodné zvláštního zřetele se vyskytly v průběhu zadávacího řízení. Zadávací podmínky jsou známy od počátku zadávacího řízení, neobstojí tedy podle navrhovatele tvrzení zadavatele, že se údajná diskriminace vyskytla v průběhu zadávacího řízení.

15. Navrhovatel dále odmítá, že by požadavek na dialyzační monitory pro Low Flux metody s dotykovými obrazovkami s jednoduchým ovládáním, které by zároveň umožňovaly použití univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů na českém trhu, byl v rozporu se zásadou diskriminace. Navrhovatel uvádí, že ví o další jedné společnosti, která je schopna splnit předmětný kumulativní požadavek podle zadávací dokumentace – uchazeč GML Health Care s.r.o.

16. Navrhovatel dále poukazuje na vyjádření zadavatele k návrhu společnosti Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 5. 4. 2012, kde zadavatel k výše uvedenému kumulativnímu požadavku uvádí, že „ve vztahu k požadavku na dotykový displej s jednoduchým ovládáním (…) se v současné době jedná o zcela běžný standard, nabízený naprostou většinou výrobců. Smyslem tohoto požadavku bylo maximalizovat uživatelskou přívětivost zařízení pro obsluhující personál (a v důsledku toho snížit např. i časové nároky na obsluhu přístroje). Co se týče požadavku na možnost používání univerzálních setů (…) dostupných na českém trhu, zadavatel pokládá jeho význam za zřejmý – je nezbytné, aby dodané zařízení umožňovalo používání běžného, v tuzemsku dostupného příslušenství. Ani tento požadavek nelze pokládat za neopodstatněný, ani za jakkoli nadstandardní".

17. Podle mínění navrhovatele, vzhledem k účelu veřejné zakázky, je nade vší pochybnost, že zadávací podmínky byly zcela odůvodněny předmětem veřejné zakázky, a nesměřovaly přímo ani nepřímo k diskriminaci jakéhokoli soutěžitele.

18. K časové zdlouhavosti, která byla dalším argumentem zadavatele odůvodňující zrušení zadávacího řízení, navrhovatel uvádí, že odůvodnění zrušení zadávacího řízení časovou zdlouhavostí je věcně nelogické. Je totiž třeba vzít na vědomí, že zahájením nového zadávacího řízení se celý proces paradoxně značně prodlouží. Je zejména nutné počítat s dodržením všech zákonných lhůt a – vzhledem k průběhu dosavadního a předchozího výběrového řízení na hemodialyzační monitory pro zadavatele – především s množstvím námitek ze strany uchazečů, popř. návrhu na přezkum k Úřadu.

19. Navrhovatel dále Úřadu sděluje, že ačkoli zadavatel namítá, že nabídka uchazeče GML Health Care s.r.o. byla v průběhu zadávacího řízení dne 13. 8. 2012 vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, konkrétně z toho důvodu, že přístroj uchazeče GML Health Care s.r.o. měří průtok krve cévním přístupem prostřednictvím dopplerovského indikátoru toku ATYS MicroFlow S s 8 a 4 MHz tužkovou sondou, je navrhovatel přesvědčen, že vyřazení uchazeče GML Health Care s.r.o. nebylo důvodné, jelikož z technického hlediska uchazeč GML Health Care s.r.o. danému parametru dostál.

20. Navrhovatel dále považuje za nutné vyvrátit argument zadavatele, že v případě nezákonného zrušení zadávacího řízení platí podle konstantní rozhodovací praxe Úřadu, že tento úkon zadavatele je nevratný a Úřad nemůže vyhovět návrhu dodavatele na zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel tento závěr opírá o komentář k zákonu o veřejných zakázkách od R. Jurčíka z roku 2011 (str. 455), ve kterém je uvedeno, že i „v případě nezákonného zrušení zadávacího řízení platí podle konstantní rozhodovací praxe Úřadu, že tento úkon zadavatele je nevratný a nelze vyhovět návrhu dodavatele na zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“. Zadavatel, ani komentář však konkrétní rozhodnutí Úřadu nespecifikují.

21. Navrhovatel poukazuje na rozsudek Evropského soudního dvora (dále téže „ESD“) ze dne 18. 6. 2002, C-92/00, ve věci Hospital Ingenieure proti městu Vídeň. V rozsudku ESD dochází k závěru, že „Směrnice 89/665/EHS vyžaduje, aby rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky na služby bylo otevřeno pro přezkum a aby bylo možné jej zrušit z důvodu, že porušilo komunitární právo týkající se zadávání veřejných zakázek nebo národní právo implementující komunitární právo". Ačkoli se uvedený rozsudek týká veřejné zakázky na služby, dle názoru navrhovatele je plně použitelný i pro veřejné zakázky na dodávky.

22. S ohledem na výše tvrzenou nezákonnost rozhodnutí zadavatele o zrušení soutěže navrhuje navrhovatel, aby Úřad zrušil toto rozhodnutí zadavatel ze dne 29. 1. 2013 o zrušení zadávacího řízení.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

23. Dne 12. 3. 2013 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření. V tomto vyjádření zadavatel uvádí, že odkazuje na důvody uvedené v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 29. 1. 2013 a v rozhodnutí o námitkách ze dne 22. 2. 2013 a zdůrazňuje, že dospěl k revizi zadávacích podmínek a všech skutečností, jež byly v průběhu zadávacího řízení předmětem rozhodování, a že zadávací podmínky, tak, jak jsou formulovány, mohly mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, a bylo nezbytné podle ustanovení § 111 odst. 6 zákona učinit příslušná opatření k nápravě, což ve fázi zadávacího řízení po vydání rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky a před podpisem smlouvy může být jedině zrušení zadávacího řízení s odkazem na ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona, jak učinil zadavatel.

24. Dále zadavatel uvádí, že stran existence dalšího subjektu schopného splnit inkriminovaný požadavek na dialyzační monitory pro Low Flux metody na dotykovou obrazovku s jednoduchým ovládáním a na možnost používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu, odkazuje zejména na odůvodnění rozhodnutí o námitkách a skutečnost, že zmíněný technický parametr nebyl dle následného posouzení jediným problematickým bodem zadávacího řízení, jenž měl za následek nutnost jeho zrušení.

25. K argumentu navrhovatele, že podmínky zrušení zadávacího řízení musí nastat v jeho průběhu, což dle navrhovatele v posuzovaném případě nenastalo, zadavatel uvádí, že tento argument považuje za lichý a setrvává na stanovisku, že zadávací řízení je ukončeno v souladu s ustanovením § 17 písm. m) zákona až okamžikem uzavření smlouvy, případně zrušením zadávacího řízení. Podle názoru zadavatele tedy není jednoznačně pochyb o tom, že dané okolnosti nastaly před ukončením zadávacího řízení a v návaznosti na opětovné podrobné posouzení technických podmínek zadavatelem z důvodu nejasnosti, které se jevily být zcela standardními požadavky v okamžiku zahájení zadávacího řízení.

26. Zadavatel dále sděluje, že problematika krácení dotace na realizaci předmětu veřejné zakázky a z toho plynoucí nedostatek prostředků na financování realizace předmětu veřejné zakázky by byl sám o sobě důvodem pro postup zadavatele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

27. Ve vztahu k navrhovatelem tvrzené nesprávnosti vyloučení uchazeče GML Health Care s.r.o. se zadavatel domnívá, že tato skutečnost není předmětem stávajícího návrhu.

28. Závěrem zadavatel navrhuje, aby Úřad v souladu s § 118 odst. 5 písm. a) zákona rozhodl o zamítnutí návrhu, neboť nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

29. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 7. 3. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

30. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

31. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-4683/2013/523/Krk, ze dne 14. 3. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-4685/2013/523/Krk, z téhož dne, stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce dle § 115 odst. 1 zákona.

32. Dne 19. 3. 2013 obdržel Úřad od navrhovatele podání, jehož obsahem je doklad o složení kauce ve výši 50 000,- Kč.

Znalecký posudek

33. Usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-8735/2013/523/Krk, ze dne 14. 6. 2013, ustanovil Úřad znalecký ústav Českého vysokého učení technického, Fakulty biomedicinského inženýrství, se sídlem nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno (dále jen „znalecký ústav“) k vypracování písemného znaleckého posudku ve věci odborného posouzení poskytnutých podkladů (zadávací dokumentace) a následného zodpovězení Úřadem položených dotazů. Úřad konkrétně žádal o zodpovězení těchto otázek:

1) Které dialyzační monitory pro Low Flux metody (jakých dodavatelů) dostupné na českém trhu k datu lhůty pro podání nabídek v šetřeném zadávacím řízení (6. 3. 2012) splňují následující  technické požadavky zadavatele zároveň:  a)  dotyková obrazovka s jednoduchým ovládáním a  b) možnost používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu?“ a

2) Je požadavek zadavatele na dialyzační monitory pro Low Flux metody a pro dialyzační monitory pro HdF On-Line ve znění „měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem – měření bez navýšení ceny za spotřební materiál (uchazeč v nabídce potvrdí, že toto měření sebou neponese žádné náklady na speciální spotřební materiál jako např. náklady na přídavné sety apod.)“ stanoven tak, aby na jeho základě bylo možné jednoznačně určit, jakým způsobem má být splněn, resp. umožňuje uvedený požadavek zadavatele vícerý výklad možnosti jeho splnění dodavatelem?“.

34. Úřad určil znaleckému ústavu k doručení znaleckého posudku lhůtu 30 dnů ode dne obdržení usnesení č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-8735/2013/523/Krk, ze dne 14. 6. 2013. Uvedené usnesení bylo znaleckému ústavu doručeno dne 1. 7. 2013.

35. Znalecký ústav doručil Úřadu dne 21. 8. 2013 znalecký posudek č. 06/110/2013. K položené otázce č. 1) znalecký ústav uvádí následující skutečnosti: „Při přijetí výše uvedených definic výrazů v otázce použitých, nesplňuje všechny technické požadavky současně žádný z dialyzačních přístrojů na našem trhu. Se všemi přístroji bez výjimky lze používat libovolné dialyzační jehly a dialyzátory. Univerzální sety (např. zmíněné typy fy Gama nebo Allmed) lze použít na přístroji 4008S Fresenius a AK200/200S Gambro, ani jeden z nich ale nemá ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky. S výhradou výše zmíněného neautorizovaného využití některých univerzálních typů setů by zadané požadavky splnily přes dotykovou obrazovku ovládané přístroje Dialog fy B. Braun.“ K neautorizovanému využití některých univerzálních setů u přístrojů navrhovatele znalecký ústav uvádí, že „univerzálními sety je myšlen takový typ soupravy hadiček mimotělního obvodu, použitelný alespoň na dvou různých typech dialyzačních přístrojů (různých výrobců). To je na českém trhu např. případ setů DIS 06/16 fy Gama nebo setů AV184 fy Allmed, které deklarují použitelnost svých výrobků na dialyzačních přístrojích typové řady 2008 a 4008 fy Fresenius a řady AK100 a AK200 fy Gambro. Ryze z hlediska technické proveditelnosti by dané sety bylo možno použít i např. na dialyzačním přístroji Dialog fy B. Braun, ale tuto možnost nedeklaruje ani fa B. Braun, ani uvedení výrobci setů. Takový postup by tak mohl být podle vyjádření znaleckého ústavu vykládán jako porušení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jmenovitě ustanovení o používání zdravotnických prostředků k určenému účelu a v souladu s provozními předpisy (což by v případě přístroje byl návod k obsluze). Sama fa B. Braun má podle vyjádření znaleckého ústavu v nabídce jeden typ setu (7210892) s deklarovanou použitelností na vlastní přístroje Dialog a dále přístroje Gambro, Fresenius a Althin. Na základě dostupných informací však nebyl do ČR tento set nikdy dovážen.

36. K položené otázce č. 2) znalecký ústav uvádí následující: „Na českém trhu jsou dialyzační přístroje pouze dvou firem, které v sobě mají zabudovanou možnost měření recirkulace nebo přímo průtoku krve cévním přístupem: Recirkulaci umožňují měřit přístroje Fresenius (jak typová řada 4008 tak řada 5008), a to bez potřeby rezervačního setu. Rezervaci setu, tedy přepojení arteriální, nutnou pro následné stanovení průtoku krve cévním přístupem manuálně, pomocí kalkulačky nebo grafu, může provést po zastavení krevní pumpy sestra. Přímo průtok krve cévním přístupem stanovuje přístroj AK200S fy Gambro. Ten však k tomuto měření vyžaduje použití rezervačního setu, který obchází potřebu zastavení krevní pumpy při rezervaci. Požadavky v otázce 2 jsou tedy postaveny tak, že jim vyhovují pouze přístroje Fresenius, a to řada 4008S pro hemodialýzu a řada 5008 pro hemodialýzu a hemodiafiltraci.“ Dále se ve znaleckém posudku uvádí: „Jako podružný pomíjíme fakt, že se v požadavcích uvádí měření a recirkulace průtoku krve a přístroje měří pouze recirkulaci, průtok krve si musí dopočítat obsluha přístroje sama. Správně by tedy mělo být v požadavcích uvedeno měření recirkulace nebo průtoku krve, případně pouze měření recirkulace pro následný výpočet průtoku krve.

37. V závěru zpracovaného znaleckého posudku je konstatováno, že dotykovými obrazovkami disponuje nadpoloviční většina u nás nabízených dialyzačních přístrojů a u požadavku používání univerzálních setů 22 mm není zcela jasné, k čemu se vztahuje údaj 22 mm. „Přísně vzato, všechny požadavky, uvedené v této části zakázky, nesplňuje žádný dialyzační přístroj. Požadavek měření recirkulace, popř. průtoku krve cévním přístupem, které je požadované pro minimálně dva přístroje ze tří, vylučuje všechny přístroje s výjimkou přístrojů fy Fresenius a Gambro. Firma Fresenius nabízí starší typ 4008, na který dodává dialyzační soupravy (sety) více firem, což měl patrně zadavatel na mysli při použití výrazu univerzální. Tento typ sice má obrazovku, ale nikoli dotykovou, je ovládán tlačítky na panelu pod obrazovkou. Novější typ přístroje 5008 fy Fresenius již má dotykovou obrazovku, ale vyžaduje dialyzační sety určené pouze pro něj, nepoužitelné na jiném typu přístroje. Přístroj AK200S fy Gambro může používat dialyzační sety od více výrobců, má rovněž obrazovku, byť výrazně menší než přístroj 4008 Fresenius, i on je ale ovládán tlačítky mimo obrazovku.

38. Usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-15919/2013/523/Krk, ze dne 22. 8. 2013, určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Spolu s výše zmíněným usnesením zaslal Úřad účastníkům řízení znalecký posudek.

39. Usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-16238/2013/523/Krk, ze dne 30. 8. 2013, určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení, „kdy se dozvěděl o skutečnosti, vyplývající z kontroly dokumentace k veřejné zakázce poskytovatelem dotace, tedy, že technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách byly zřejmě nastaveny ne zcela správně s ohledem na dodržení zákonného zákazu diskriminace“.

40. Dne 4. 9. 2013 doručil zadavatel Úřadu přípis, jehož obsahem je sdělení, že poskytovatel dotace – Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen „poskytovatel dotace“) – doručil Krajskému úřadu své vyjádření dne 19. 10. 2012. Součástí uvedeného přípisu je dokument Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Vyjádření k veřejné zakázce“ ze dne 17. 10. 2012.

41. Přípisem ze dne 5. 9. 2013 požádal navrhovatel o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí, resp. znaleckému posudku č. 06/110/2013.

42. Usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-17096/2013/523/Krk, ze dne 9. 9. 2013, prodloužil Úřad účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, resp. znaleckému posudku č. 06/110/2013.

43. Usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-17205/2013/523/Krk, ze dne 12. 9. 2013, stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k vyjádření k podkladům rozhodnutí, resp. k vyjádření poskytovatele dotace ze dne 17. 10. 2012.

44. Dne 16. 9. 2013 obdržel Úřad od navrhovatele vyjádření ke znaleckému posudku, ve kterém navrhovatel zpochybňuje znalecký posudek jak z hlediska obsahu, tak odbornosti zpracovatele. Navrhovatel nesouhlasí s tvrzením znaleckého ústavu, že žádný z dialyzačních přístrojů na českém trhu nesplňuje současně požadované technické požadavky. Dále navrhovatel uvádí, že znalecký ústav se vyjadřuje k právním otázkám (např. zda je zadávací dokumentace diskriminační), což je role, která znalci v řízení zásadně nepřísluší. Závěrem svého vyjádření navrhovatel navrhuje vydání předběžného opatření k pozastavení nového zadávacího řízení s totožným názvem a předmětem plnění, jehož oznámení zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 9. 2013 pod ev. č. 364820.

45. Dne 30. 9. 2013 rozhodl Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-18728/2013/523/Krk o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, neboť návrh se týkal jiného zadávacího řízení než toho, které je předmětem správního řízení.

46. Přípisem č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-19819/2013/523/Krk, ze dne 29. 10. 2013, požádal Úřad znalecký ústav o vyjádření k argumentům uvedených ve vyjádření navrhovatele ze dne 16. 9. 2013.

47. Dne 16. 12. 2013 obdržel Úřad vyjádření zpracovatele znaleckého posudku, ve kterém je uvedeno, že znalecký ústav vypracoval předmětný znalecký posudek v návaznosti na zadání posudku zcela objektivně. Znalecký ústav nesouhlasí s argumenty navrhovatele a setrvává na svém stanovisku vyjádřeném ve znaleckém posudku.

48. Usnesením č. j. ÚOHS-S137/2013/VZ-24720/2013/523/Krk, ze dne 19. 12. 2013, stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí (vyjádření znaleckého ústavu).

49. Dne 7. 1. 2014 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele, v němž navrhovatel opětovně nesouhlasí s argumentací znaleckého ústavu a setrvává na svém předchozím stanovisku.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

50. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o předmětné veřejné zakázce a znaleckého posudku, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zrušení předmětného zadávacího řízení postupoval v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

51. Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

52. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

53. Podle § 45 odst. 1 zákona se technickými podmínkami v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

54. Podle § 45 odst. 3 zákona technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

55. Podle § 46 odst. 4 zákona technické podmínky může zadavatel stanovit formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

56. Úřad k uvedeným ustanovením zákona dále uvádí, že zadávací dokumentace je základním dokumentem, na jehož podkladě dodavatelé zpracovávají své nabídky. Co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky je tedy základem pro podání nabídek odpovídajících požadavkům zadavatele a současně vzájemně srovnatelných. Požadavky zadavatele musí být proto v zadávací dokumentaci vymezeny způsobem, který bude vnímán a chápán všemi subjekty stejně a jednoznačně, a který nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či  rozdílný výklad. Úřad  v  této souvislosti cituje také z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10.3.2011 č.j. 62 Ca 3/2009, ve kterém soud uvádí, že „zadávací dokumentace musí být transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout všestranně korektní soutěž, v jejímž rámci bude vybrána ta nejlepší nabídka. K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009, č. j. 2 Afs 86/2008-222, dostupný na www.nssoud.cz. Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 ZVZ. Tato zásada spolu se zásadou zákazu diskriminace a zásadou stejného zacházení se všemi dodavateli musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Tak tomu může být např. i tehdy, pokud zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla. Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů, ale zadavatele samotného. Je třeba zdůraznit, že je to zadavatel, kdo zadávací dokumentaci vyhotovuje, případně nechává vyhotovovat, a kdo také za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá“.

57. Dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

58. Úřad k výše uvedenému ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, ve kterém je uvedena možnost zrušit zadávací řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele, odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 64/2009-109, ze dne 27. 1. 2010, ve kterém je uvedeno, že „jakékoliv zrušení zadávacího řízení v případě veřejné zakázky ale musí být vykládáno restriktivně, aby bylo zamezeno libovůli (svévoli) veřejného zadavatele, která by mohla vyústit v korupci či nepřípustnou veřejnou odplatu, a tedy přesně v duchu výkladu provedeného krajským soudem. Proto je třeba ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách a zejména slovní spojení „důvody zvláštního zřetele hodné“ vykládat jako důvody objektivní, stojící vně veřejného zadavatele, nikoliv jako důvody subjektivního rázu, které by popřely smysl jmenovaného zákona.“

59. Úřad k problematice zrušení zadávacího řízení obecně konstatuje, že zákon rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Obligatorně se zadávací řízení ruší podle § 84 odst. 1 zákona, fakultativně za podmínek stanovených § 84 v odst. 2 až 5 zákona.

60. Zadavatel by měl při posouzení oprávněnosti zrušení veřejné zakázky podle výše uvedeného ustanovení zákona zhodnotit, zda důvody pro zrušení veřejné zakázky splňují dvě podmínky vyplývající z citovaného ustanovení zákona, a to podmínku, že se důvody vyskytly „v průběhu“ zadávacího řízení, a že se jedná o důvody „zvláštního zřetele“. Jako důvody oprávněné jsou soudní judikaturou uváděny příklady, kdy např. zadavateli byla na veřejnou zakázku přislíbena dotace a před ukončením zadávacího řízení je zřejmé, že zadavatel tuto dotaci neobdrží, nebo pokud je na majetek zadavatele v průběhu zadávacího řízení prohlášen konkurs, nebo zadavatel vstoupí do likvidace, nebo v důsledku živelné pohromy nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby dokončil zadávací řízení na plnění, které již s ohledem na živelnou událost objektivně nemůže požadovat, atd. (viz již citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 64/2009-109, ze dne 27. 1. 2010). Důvodová zpráva k zákonu, stejně jako zmiňovaný rozsudek, uvádějí jako možný důvod pro zrušení zadávacího řízení dle citovaného ustanovení i „porušení postupu předepsaného tímto zákonem pro zadávání veřejných zakázek, které zadavatel sám zjistil. Musí se přitom jednat o takový případ, kdy zadavatel již nemá možnost přijmout opatření k nápravě, kterým by uvedené porušení zákona napravil“.

61. V nyní šetřeném případě se zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odvolával na důvody pro zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona. V odůvodnění rozhodnutí zadavatel uvádí, že v souvislosti s ukončením zadávacího řízení předal v souladu s příslušným metodickým pokynem dokumentaci k veřejné zakázce na kontrolu poskytovatele dotace. Z výsledku provedené kontroly vyplývá, že technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách nebyly nastaveny zcela správně a s ohledem na dodržení zákonného zákazu diskriminace. Konkrétně se jedná o požadavek zadavatele na dialyzační monitory pro Low Flux metody spočívající v kumulativním splnění požadavku na dotykovou obrazovku s jednoduchým ovládáním a na umožnění používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu.

62. Z vyjádření poskytovatele dotace k veřejné zakázce, které zadavatel obdržel dne 19. 10. 2012, je zřejmé, že poskytovatel dotace považuje postup zadavatele za rozporný se zákonem, a to především kvůli nevyřazení nabídky navrhovatele a nejednoznačnosti a neurčitosti stanovení a posouzení klinicko-technického parametru – měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem. Z těchto důvodů poskytovatel dotace deklaroval, že uzná jako způsobilé jen výdaje ve výši 25 procent z hodnoty veřejné zakázky, k čemuž dodal, že „v případě, že nebude podepsána kupní smlouva se společností B.Braun s.r.o. a dodavatel bude znovu vybrán v řádné soutěži, bude od finanční opravy upuštěno“. Poskytovatel dotace tímto způsobem seznámil zadavatele se zásadní skutečností, že v obsahu zadávacích podmínek a postupu zadavatele shledal natolik zásadní vady, pro které poskytnutí dotace snížil na pouhých 25 % z hodnoty veřejné zakázky.

63. Zadavatel v odůvodnění zrušení zadávacího řízení dále uvádí, že další problematickou částí zadávacích podmínek je požadavek na technické naplnění parametru „měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem“, který vyvolal nadstandardní množství námitek a dotazů ze stran jednotlivých uchazečů, a následně neméně problematické hodnocení splnění tohoto parametru. Z těchto důvodů považuje zadavatel předmětný parametr rovněž za obtížně naplnitelný a prokazatelně zdůvodnitelný.

64. Dle názoru Úřadu je z výše uvedených skutečností zřejmé, že zadavatel si nebyl vědom zásadních chyb a nejasností zadávacích podmínek, které v důsledku mohly být důvodem pro ztrátu zdroje financování veřejné zakázky.

65. Z důvodů zachování objektivnosti posouzení otázky zrušení zadávacího řízení z hlediska posouzení technických požadavků zadavatele, nechal Úřad zpracovat znalecký posudek znaleckým ústavem.

66. Technická specifikace předmětu dodávky veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, uvádí následující technické požadavky. Jeden z požadavků na dialyzační monitory pro HdF On-Line a dialyzační monitory pro Low Flux metody je stanoven následovně: měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem – měření bez navýšení ceny za spotřební materiál (uchazeč v nabídce potvrdí, že toto měření sebou neponese žádné náklady na speciální spotřební materiál jako např. náklady na přídavné sety apod.). Další z požadavků pro dialyzační monitory pro Low Flux metody je kumulativní požadavek na dotykovou obrazovku s jednoduchým ovládáním a možností používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu.

67. Znalecký ústav ve svém posudku uvedl, že zadavatelem stanovený kumulativní požadavek na dotykovou obrazovku s jednoduchým ovládáním a možností používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu, přísně vzato, nesplňuje současně žádný z dialyzačních přístrojů na českém trhu.

68. V další části znaleckého posudku řešil znalecký ústav problematiku technického požadavku na měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem – měření bez navýšení ceny za spotřební materiál (uchazeč v nabídce potvrdí, že toto měření sebou neponese žádné náklady na speciální spotřební materiál jako např. náklady na přídavné sety apod.). Ze širšího pojetí odpovědi na druhou otázku, ve které znalecký ústav uvedl mnohé podpůrné argumenty, získal Úřad představu o významnosti předmětného technického požadavku z hlediska jeho vlivu na množství vhodných dodavatelů. K uvedenému technickému požadavku zadavatele znalecký posudek dále uvádí: „Jako podružný pomíjíme fakt, že se v požadavcích uvádí měření a recirkulace průtoku krve a přístroje měří pouze recirkulaci, průtok krve si musí dopočítat obsluha přístroje sama. Správně by tedy mělo být v požadavcích uvedeno měření recirkulace nebo průtoku krve, případně pouze měření recirkulace pro následný výpočet průtoku krve.“ Z uvedeného lze dovodit závěr, že výše uvedený požadavek zadavatele nebyl stanoven tak, aby na jeho základě bylo možné jednoznačně určit, jakým způsobem má být splněn.

69. Co se týká tvrzení navrhovatele zpochybňující znalecký posudek, je Úřad toho názoru, že navrhovateli se nepodařilo věrohodně vyvrátit závěry znaleckého posudku a svá tvrzení ani dostatečně nepodložil důkazy. Nicméně k závěrům znaleckého posudku nad rámec zadaných otázek a týkajících se výkladu pojmů zákona o veřejných zakázkách, k čemuž znalec není oprávněn, Úřad nepřihlédl.

70. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že současné stanovení technických podmínek na dialyzační monitory pro Low Flux metody, konkrétně „dotyková obrazovka s jednoduchým ovládáním“, „možnost používání univerzálních setů 22 mm, jehel a dialyzátorů dostupných na českém trhu“ a „měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem – měření bez navýšení ceny za spotřební materiál (uchazeč v nabídce potvrdí, že toto měření sebou neponese žádné náklady na speciální spotřební materiál jako např. náklady na přídavné sety apod.)“, ve svém souhrnu podstatně omezuje okruh možných dodavatelů a vytváří neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Úřad je přesvědčen, že takovýto postup není v souladu se zásadou zákazu diskriminace uvedené v § 6 zákona. Tento závěr dále potvrzuje skutečnost, že zadavatel ve veřejné zakázce obdržel nabídky pouze od dvou uchazečů, z nichž jednoho vyloučil právě z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených technických podmínek.

71. Úřad vychází též ze závěru znaleckého posudku, jenž uvádí, že požadavek na měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem není stanoven jednoznačně a dostatečně přesně. Úřad konstatuje, že zadávací dokumentace v tomto bodě nevymezuje předmět veřejné zakázky dostatečně v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a je tedy v rozporu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona.

72. Úřad je toho názoru, že v šetřeném případě nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, neboť nesoulad zadávací dokumentace se zákonem není možné v rámci zadávacího řízení zhojit a současně by zadavatel v případě pokračování v zadávacím řízení přišel o zdroj financování veřejné zakázky. Uvedené skutečnosti je možno v souladu s citovaným rozsudkem 2 Afs 64/2009-109 považovat za objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které jsou oprávněným důvodem pro zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

73. V předmětném případě začalo zadávací řízení dne 11. 1. 2012, kdy zadavatel odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek. O pochybnostech o průběhu zadávacího řízení a souvisejícím finančním postihu se zadavatel dozvěděl přípisem od poskytovatele dotace dne 19. 10. 2012, přičemž o zrušení zadávacího řízení rozhodl zadavatel následně dne 29. 1. 2013. Je tedy zřejmé, že se skutečnosti, kterými zadavatel odůvodňuje zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, vyskytly v průběhu zadávacího řízení.

74. Úřad se v rámci posouzení splnění podmínek dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona zabýval i tím, zda zadavatel zrušil zadávací řízení bez zbytečného odkladu. Úřad je toho názoru, s ohledem na skutečnost, že po obdržení předmětného přípisu od poskytovatele dotace přistoupil zadavatel k odborným konzultacím a opětovnému posouzení technických podmínek a současně bylo ve věci před Úřadem vedeno správní řízení sp. zn. S188/2012/VZ (které bylo pro bezpředmětnost zastaveno dne 12. 2. 2013), lze v tomto konkrétním případě konstatovat, že zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu.

75. Jelikož Úřad konstatoval, že důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nastaly v průběhu zadávacího řízení a zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu, je zřejmé, že zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Z uvedeného důvodu rozhodl Úřad o zamítnutí návrhu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

76. K námitce navrhovatele týkající se personálního napojení navrhovatele na poskytovatele dotace Úřad dodává, že mu nepřísluší hodnotit strukturu a nastavení Regionálních operačních programů, stejně jako personální složení úřadu Regionální rady. Nadto bylo výše prokázáno, že zadávací dokumentace nebyla stanovena v souladu se zákonem, což je důvodem pro zrušení zadávacího řízení, uvedená námitka navrhovatele je tedy pro posouzení oprávněnosti zrušení zadávacího řízení irelevantní.

77. Pro úplnost Úřad k bodu návrhu týkajícího se oprávněnosti vyloučení uchazeče GML Health Care s.r.o. dodává, že se touto otázkou již v rozhodnutí nezabýval, neboť dospěl k závěru, že zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

  

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

· Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

· B.Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz