číslo jednací: R425/2014/VZ-10108/2015/322/KHo

Instance II.
Věc Silnice 2014 - II. etapa
Účastníci
 1. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 2. SILNICE MORAVA s.r.o.
 3. EUROVIA CS, a.s.
 4. Moravskoslezský kraj
 5. Metrostav a.s.
 6. KARETA s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 237 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R425/2014/VZ-10108/2015/322/KHo

 

24. dubna 2015

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 4. 12. 2014 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem – obchodními společnostmi

 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno,
 • SILNICE MORAVA s.r.o., IČO 25357352, se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem a
 • EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město,

které uzavřely dne 7. 5. 2014 společenskou smlouvu o sdružení ve společnosti, ve správním řízení zastoupenými na základě plných mocí ze dne 4. 9. 2014 obchodní společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, která je dále ve správním řízení zastoupena JUDr. Zdeňkem Daňhelem, advokátem, ev. č. ČAK: 3829, se sídlem Těsnohlídkova 943/9, 613 00 Brno – Černá Pole,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S738/2014/VZ-24640/2014/532/ZČa ze dne 20. 11. 2014 vydanému ve správním řízení vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

 • Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve správním řízení zastoupeného obchodní společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

učiněných při zadávání části 1 s názvem„Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov“ nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 - II. etapa“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 1. 2014, pod ev. č. zakázky 374631, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 3. 2014, 10. 3. 2014 a 12. 3. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 003-002232, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 048-079593, dne 13. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 051-084409 a dne 14. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 052-086091, a jehož dalším účastníkem je vybraný uchazeč – obchodní společnosti

 • Metrostav a.s.,IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň a
 • KARETA s.r.o., IČO 62360213, se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál,

které uzavřely dne 17. 3. 2014 společenskou smlouvu za účelem společného postupu v rámci předmětné veřejné zakázky,

jsem podle § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S738/2014/VZ-24640/2014/532/ZČa ze dne 20. 11. 2014

 

r u š í m

 

a správní řízení

 

z a s t a v u j i.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Dne 8. 9. 2014 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, návrh navrhovatele – obchodní společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, obchodní společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., IČO 25357352, se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem a obchodní společnosti EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město, které uzavřely dne 7. 5. 2014 společenskou smlouvu o sdružení ve společnosti za účelem společného postupu v rámci zadávacího řízení (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání části 1 s názvem „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov“ nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 - II. etapa“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 1. 2014, pod ev. č. zakázky 374631, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 3. 2014, 10. 3. 2014 a 12. 3. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 003-002232, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 048-079593, dne 13. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 051-084409 a dne 14. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 052-086091 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Návrh navrhovatele směřoval proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejhodnější nabídky a navrhovatel se jím domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 8. 2014.

II. Napadené rozhodnutí

3. Dne 20. 11. 2014 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S738/2014/VZ-24640/2014/532/ZČa (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým rozhodl, že se návrh navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona.

III. Rozklad navrhovatele

4. Dne 4. 12. 2014 doručil navrhovatel Úřadu rozklad proti napadenému rozhodnutí z téhož dne. Podáním doručeným Úřadu dne 5. 12. 2014 navrhovatel svůj rozklad doplnil. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 20. 11. 2014. Navrhovatel podal rozklad v zákonné lhůtě.

5. Navrhovatel v rozkladu namítal, že uchazeč, jehož nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, nepředložil zadavateli ve stanovené lhůtě písemné informace, jimiž by v souladu se zákonem zdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu a navrženou dobu plnění veřejné zakázky. Podle navrhovatele Úřad na základě provedeného dokazování dospěl k neopodstatněným závěrům ohledně postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a dále Úřad neprovedl navržené důkazy podstatné pro prokázání rozhodných skutečností. Navrhovatel se rozkladem domáhal, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil.

IV. Řízení o rozkladu

6. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

7. Dne 6. 1. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, kterým navrhovatel vzal zpět svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky i návrh na vydání předběžného opatření, neboť zadavatel již uzavřel na plnění veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem a ani důvodnost návrhů by navrhovateli neumožnila ucházet se o plnění veřejné zakázky.

 

 

Stanovisko předsedy Úřadu

8. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení rozhodných skutečností s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

9. Jelikož jsem zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala v průběhu řízení o rozkladu skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil.

V. K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení

10. Podle § 152 odst. 4 správního řádu platí, že nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

11. Podle § 90 odst. 4 správního řádu platí, že jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu platí, že řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí.

13. Podle § 113 zákona platí, že řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele, kterého zákon označuje jako navrhovatel, nebo z moci úřední.

14. Jestliže navrhovatel ve správním řízení vzal svůj návrh zpět, nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení, a to podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. V dané věci tak nelze aplikovat § 66 odst. 1 písm. a) in fine správního řádu, neboť žadatelů (navrhovatelů) není více, a dále Úřad nevede v režimu zákona sporné řízení ve smyslu § 141 správního řádu.

15. To, že jsem v průběhu řízení o rozkladu zjistil, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, znamená, že je naplněn předpoklad (hypotéza) postupu podle § 90 odst. 4 správního řádu, a proto jsem bez dalšího napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil.

16. Ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu výslovně normativně určuje postup odvolacího správního orgánu v podobě zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení bez dalšího, nastala-li skutečnost, která toto zastavení správního řízení odůvodňuje, tj. v tomto případě zpětvzetí návrhu.

17. Zároveň jsem uzavřel, že z ničeho nevyplývá, že jiné rozhodnutí o rozkladu může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků ve smyslu § 90 odst. 4 in fine správního řádu, a proto nic nebrání postupu podle § 90 odst. 4 správního řádu (tj. zrušit napadené rozhodnutí a správní řízení zastavit). Účastníci v průběhu řízení o rozkladu o významu pro náhradu škody ničeho netvrdili a dále v průběhu správního řízení nedošlo k zániku žádného z účastníků.

VI. Závěr

18. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

19. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem v rámci pokračování v řízení o rozkladu shledal důvody, pro které je nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

  

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1. JUDr. Zdeněk Daňhel, advokát, Těsnohlídkova 943/9, 613 00 Brno – Černá Pole

2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

3. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

4. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 26 zákona v návaznosti na § 158 odst. 1 a 2 zákona.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz