Rozhodnutí: S80/2015/VZ-8322/2015/533/LMa

Instance I.
Věc Obnova autoparku SŽDC – osobní vozidla
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Hyundai Motor Czech s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 22. 4. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S80/2015/VZ-8322/2015/533/LMa

 

1. dubna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 2. 2015 na návrh ze dne 5. 2. 2015, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel – Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5.

ve věci veřejné zakázky „Obnova autoparku SŽDC – osobní vozidla“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2014, pod ev. č. 499546, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 12. 2014 av Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 18. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 201-355921, ve znění oprav ze dne 5. 12. 2014,

vydává toto

usnesení:

 Správní řízeníse podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 – vzal dne 31. 3. 2015 svůj návrh ze dne 5. 2. 2015 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel návrh navrhovatele – Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 5. 2. 2015 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Obnova autoparku SŽDC – osobní vozidla“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 10. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2014, pod ev. č. 499546, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 12. 2014 av Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 18. 10. 2014 pod ev. č. 2014/S 201-355921, ve znění oprav ze dne 5. 12. 2014.

2. Dnem 5. 2. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S80/2015/VZ-4021/2015/533/LMa ze dne 10. 2. 2015. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S80/2015/VZ-4041/2015/533/LMa ze dne 19. 2. 2015 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S80/2015/VZ-6063/2015/533/LMa ze dne 4. 3. 2015 Úřad zamítl návrh navrhovatele ze dne 5. 2. 2015 na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6. Ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve správním řízení oznámil Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S80/2015/VZ-6930/2015/533/LMa ze dne 16. 3. 2015. Úřad dále účastníkům řízení uvedeným usnesením stanovil lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S80/2015/VZ-7912/2015/533/LMa ze dne 26. 3. 2015 Úřad zamítl opětovný návrh navrhovatele ze dne 20. 3. 2015 na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

8. Dne 31. 3. 2015 Úřad obdržel podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 5. 2. 2015 v celém rozsahu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 31. 3. 2015 svůj návrh ze dne 5. 2. 2015 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Hyundai Motor Czech s.r.o, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz