číslo jednací: S185/2014/VZ-14730/2014/511/PMc

Instance I.
Věc Poskytování telekomunikačních služeb
Účastníci
  1. Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  2. O2 Czech Republic a.s.
  3. T-Mobile Czech Republic a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 21. 4. 2015
Související rozhodnutí S185/2014/VZ-14730/2014/511/PMc
R272,273/2014/VZ-9387/2015/322/IJu
Dokumenty file icon dokument ke stažení 444 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S185/2014/VZ-14730/2014/511/PMc

 

14. července 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 3. 2014 na návrh ze dne 21. 3. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  IČO 00007536, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec - Hrbovice,
  • navrhovatel – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
  • vybraný uchazeč – T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 2 „Část B - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě“ veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 9. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  dne 1. 10. 2013 pod ev. č. 368196 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331368,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  IČO 00007536, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec - Hrbovice – nedodržel při zadávání části 2 „Část B - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě“ veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 9. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  dne 1. 10. 2013 pod ev. č. 368196 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331368, postup stanovený v ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že se při posouzení nabídky vybraného uchazeče – T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, zabýval rozporem v této nabídce spočívajícím v různém ocenění služby „Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě“ v příloze č. 13 a v příloze č. 14 návrhu rámcové smlouvy pod bodem 2.3.2.3., přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  IČO 00007536, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec - Hrbovice – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele:

· spojené s posouzením nabídky vybraného uchazeče – T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, které jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 3. 2. 2014, a všechny následující úkony zadavatele včetně

· úkonů spojených s hodnocením všech nabídek zaznamenaných v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 3. 2. 2014 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek předané zadavateli dne 3. 2. 2014 a

· rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 2. 2014.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  IČO 00007536, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec - Hrbovice – ukládá uhradit náklady řízení ve výši30 000,- Kč(slovy třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel - Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  IČO 00007536, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec - Hrbovice (dále jen „zadavatel“) - zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb“ zadávanou formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 9. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  dne 1. 10. 2013 pod ev. č. 368196 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331368 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na část 1 „Část A – Mobilní telekomunikační služby“ a část 2 „Část B - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě“ (dále jen „část B“), přičemž stanovil, že pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová smlouva s jedním dodavatelem, a zároveň připustil, aby dodavatel podal nabídku buď na obě části veřejné zakázky, nebo pouze na jednu jím zvolenou část veřejné zakázky.

3. Předmětem plnění části B veřejné zakázky je dle zadávací dokumentace k části B veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) uzavření rámcové smlouvy v souladu s § 11 a § 92 zákona, definující rámcové technické a obchodní podmínky včetně podmínek cenových pro poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v pevném místě, souvisejících služeb, zajištění dodávek telekomunikačních přístrojů dodavatelem zadavateli.

4. Jako základní hodnotící kritérium zadavatel zvolil ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:

o výše nabídkové ceny uchazeče v Kč bez DPH,

o vícenáklady zadavatele v rámci období dodací lhůty a lhůty pro dokončení implementace služeb v Kč bez DPH.

5. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 27. 11. 2013 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli k části B veřejné zakázky doručeny tři nabídky, přičemž po kontrole požadavků dle § 71 odst. 9 zákona nebyla žádná z nabídek hodnotící komisí vyřazena. V protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 3. 2. 2014 (sepsaném ve dnech 27. 11. 2013 – 3. 2. 2014) je konstatováno, že všichni uchazeči prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

6. V protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 3. 2. 2014 (sepsaném ve dnech 27. 11. 2013 - 3. 2. 2014) se uvádí, že hodnotící komise posoudila nabídky dle § 76 zákona z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a zjistila, že nabídky všech uchazečů obsahovaly veškeré náležitosti požadované zákonem a veřejným zadavatelem v zadávacích podmínkách a žádný z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku. Z citovaného protokolu dále vyplývá, že z důvodu nutnosti vyhodnocení technické části nabídek odborným poradcem Ing. Janem Šámalem ze společnosti OptiKom.cz, a.s., pověřeným ve věci přípravy a odborného dohledu v celém průběhu veřejné zakázky (dále jen „odborný poradce“), přerušila hodnotící komise své jednání zahájené dne 27. 11. 2013.  Na dalším jednání hodnotící komise konaném dne 4. 12. 2013 byli její členové seznámeni s podklady zpracovanými odborným poradcem k posouzení technické části nabídek, z nichž vyplynuly nesrovnalosti v nabídkách všech uchazečů (pozn. Úřadu - týká se jak části A, tak části B veřejné zakázky). Hodnotící komise proto dospěla k závěru, že všichni uchazeči budou vyzváni k vysvětlení své nabídky. Z protokolu o jednání hodnotící komise dále vyplývá, že odpovědi všech uchazečů na výzvu k vysvětlení nabídky byly doručeny zadavateli v zákonném termínu, přičemž v případě odpovědi uchazeče – T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“) –  se hodnotící komise na jednání uskutečněném dne 19. 12. 2013 shodla, že v důsledku přetrvávajících nejasností bude vybranému uchazeči odeslána další výzva k vysvětlení jeho nabídky s pozvánkou k účasti na jednání hodnotící komise ve smyslu § 76 odst. 4 zákona. V protokolu o jednání hodnotící komise se dále uvádí, že na tomto jednání uskutečněném dne 10. 1. 2014 byly vyřešeny nejasnosti nabídky vybraného uchazeče v plném rozsahu, a proto hodnotící komise přistoupila v souladu s § 79 zákona k hodnocení nabídek. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče.

7. Dne 3. 2. 2014 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče v části B veřejné zakázky a tuto skutečnost oznámil všem uchazečům dopisem z téhož dne. Navrhovatel obdržel oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 12. 2. 2014.

8. Dne 27. 2. 2014 byly zadavateli podány námitky navrhovatele – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle[1] (dále jen „navrhovatel“) – proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v části B veřejné zakázky, kterým zadavatel nevyhověl, a dne 6. 3. 2014 rozhodl o jejich zamítnutí. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 13. 3. 2014. 

9. Navrhovatel se s rozhodnutím o námitkách neztotožnil a doručil dne 24. 3. 2014 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 21. 3. 2014 (dále jen „návrh“), jehož součástí byl i návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení v části B veřejné zakázky.

Obsah návrhu

10. Navrhovatel v návrhu mimo jiné namítá, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek se neuvádí, že by zadavatel posoudil nabídky podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona, tedy z hlediska splnění zákonných požadavků a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku. Navrhovatel z této skutečnosti dovozuje, že zadavatel toto posouzení neprovedl, a tvrdí, že pokud by jej provedl, zjistil by, že nabídka vybraného uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

11. Navrhovatel dále na základě rozboru nabídkové ceny vybraného uchazeče v návrhu dochází k závěru, že vybraný uchazeč buď do své nabídky nezahrnul službu reporting provozu požadovanou zadavatelem v bodu 2.3.2 zadávací dokumentace, nebo ji nabídl způsobem, který nesplňuje podmínky zadávací dokumentace. Navrhovatel v této souvislosti zdůrazňuje, že předmětnou službu musí poskytnout dodávající smluvní strana (bez poskytnutí součinnosti ze strany zadavatele, příp. využití zdrojů či technických prostředků zadavatele), neboť dle bodu 2.5 zadávací dokumentace se uchazeč musí zavázat, že pro implementaci a provoz nabízeného řešení nebude nutné realizovat investice či vynakládat provozní vícenáklady na straně zadavatele.

12. Navrhovatel ve svém návrhu žádá, aby ve správním řízení bylo obstaráno vyjádření odborného poradce k realizaci reportingu podle nabídky vybraného uchazeče jako podklad rozhodnutí, aby bylo přezkoumáno, zda vybraný uchazeč nezměnil nabídku při písemném vysvětlování nabídky nebo v rámci jednání hodnotící komise dle § 76 odst. 4 zákona, zda nabídka vybraného uchazeče splnila zadávací podmínky, a to zejména v části plnění reporting provozu, a zda byla řádně posouzena.

13. Navrhovatel dále pro případ, že cena vybraného uchazeče je nulová nebo symbolická, v návrhu upozorňuje, že zadavatel poptával podobnou službu reportingu již v předcházejícím zadávacím řízení, navrhovatel ji nabídl a zadavatel se nakonec rozhodl ji neobjednat. Pokud by se tato situace měla opakovat, znamenalo by to, že zadavatel vybral dražší nabídku, neboť právě vysoká cena za službu reporting byla příčinou, proč nabídka navrhovatele nebyla vybrána jako nejvhodnější. Navrhovatel rovněž upozorňuje, že pokud zadavatel přijal zjednodušené nebo omezené řešení reportingu, hodnotil neporovnatelné nabídky.

14. Závěrem se navrhovatel domáhá, aby Úřad zrušil úkony posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a aby uložil zadavateli provést tyto úkony znovu. Navrhovatel zároveň požádal Úřad o vydání předběžného opatření ve smyslu ustanovení § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu na plnění části B veřejné zakázky.

Vyjádření zadavatele

15. Dne 3. 4. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne. 

16. Zadavatel ve svém vyjádření nejprve rekapituluje průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku. K tvrzení navrhovatele ohledně neposouzení nabídek dle § 76 odst. 1 zákona zadavatel uvádí, že toto posouzení bylo hodnotící komisí provedeno, a to zcela v souladu se zákonem. Zadavatel popisuje postup hodnotící komise při odstraňování nejasností v nabídce vybraného uchazeče. Zadavatel konstatuje, že v průběhu jednání s vybraným uchazečem byly vysvětleny všechny nejasné aspekty jeho nabídky, aniž by tato byla jakýmkoliv způsobem změněna či doplněna, a uchazeč jednoznačně písemně potvrdil, že všechny požadované služby budou zabezpečeny v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, přičemž potřebná součinnost nebo náklady ze strany zadavatele nepřesáhnou úroveň, kterou připouští bod 2.5 zadávací dokumentace.

17. Zadavatel považuje dovozování cenové skladby nabídkové ceny vybraného uchazeče uvedené navrhovatelem v návrhu za zavádějící, spekulativní a nepodložené. Zadavatel s odkazem na zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uvádí, že hodnotící komise posoudila nabídky také dle § 77 odst. 1 zákona z hlediska mimořádně nízké ceny, přičemž vycházela mj. z porovnání s cenovými nabídkami, které obdržela v rámci předchozího zadávacího řízení, a z vyjádření odborného poradce k současné situaci na českém telekomunikačním trhu. Zadavatel dodává, že navrhovatel poskytuje předmětné služby zadavateli od roku 2009, přičemž oproti tehdejší smluvní ceně nabídl navrhovatel v současném zadávacím řízení cenu cca o 52% nižší, což dokládá neadekvátnost argumentace navrhovatele ohledně mimořádně nízké ceny vybraného uchazeče. Zadavatel se rovněž domnívá, že navrhovatel se svým návrhem cíleně a účelově snaží prodlužovat situaci, kdy je zadavatel nucen odebírat služby právě od navrhovatele, aniž by mohl uzavřít novou rámcovou smlouvu.

18. Zadavatel dále odkazuje na judikaturu, ze které dle jeho názoru vyplývá, že přezkoumání úplnosti nabídky vybraného uchazeče a zákonnosti samotného posouzení nabídek hodnotící komisí Úřadu nepřísluší, neboť by se sám stal hodnotitelem nabídek a situoval se do role zadavatele.

19. Závěrem zadavatel navrhuje Úřadu, aby byl návrh navrhovatele ve smyslu § 118 odst. 5 zákona zamítnut a aby Úřad nenařizoval předběžné opatření podle § 117 odst. 1 zákona, neboť důvody uváděné navrhovatelem pro jeho vydání považuje za irelevantní.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20. Úřad obdržel návrh dne 24. 3. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

21. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

22. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 28. 3. 2014 č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-6689/2014/511/PMc.

23. Usnesením ze dne 28. 3. 2014 č. j.  ÚOHS-S185/2014/VZ-6714/2014/511/PMc určil Úřad navrhovateli lhůtu k doložení pověření pro osobu, která podala jménem navrhovatele návrh u Úřadu. Citovaným usnesením bylo zároveň předmětné správní řízení přerušeno do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o požadované pověření. Usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 31. 3. 2014.

24. Dne 3. 4. 2014 bylo do datové schránky Úřadu dodáno vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentace o veřejné zakázce včetně skenů nabídek. Dokumentace v listinné podobě včetně originálů nabídek byla Úřadu doručena dne 8. 4. 2014.

25. Dne 3. 4. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem byla kopie požadovaného pověření a kopie dokladu o složení kauce. Ověřená kopie pověření byla Úřadu doručena dne 4. 4. 2014.

26. Usnesením ze dne 8. 4. 2014 č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-7541/2014/511/PMc určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko. Zároveň tímto usnesením Úřad určil zadavateli, aby mu podal informace o každém dalším úkonu, který učiní v předmětném zadávacím řízení.

27. Dne 9. 4. 2014 bylo do datové schránky Úřadu dodáno doplnění vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne včetně přiložené kopie posouzení nabídek, které zpracoval odborný poradce. Dne 10. 4. 2014 obdržel Úřad toto vyjádření s přiloženým originálem posouzení nabídek rovněž poštou. Zadavatel ve vyjádření uvedl, že hodnotící komise se neztotožnila s názorem odborného poradce, který shledal nabídku vybraného uchazeče v některých ohledech nevyhovující zadávacím podmínkám. Vzhledem k tomu, že na společném jednání vybraného uchazeče a členů hodnotící komise dne 10. 1. 2014 bylo jednoznačně konstatováno a uchazečem garantováno podpisem příslušného zápisu z jednání splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci beze zbytku, doporučila hodnotící komise zadavateli vybrat tuto nabídku jako nejvhodnější.

28. Dne 14. 4. 2014 obdržel Úřad přípis od navrhovatele, ve kterém navrhovatel žádá Úřad, aby se dotázal přímo odborného poradce na vyjádření, které poskytl hodnotící komisi ve věci posouzení nabídky vybraného uchazeče. Po zařazení předmětného dokumentu od odborného poradce do správního spisu žádá navrhovatel o umožnění nahlédnutí do tohoto spisu a zároveň žádá o prodloužení lhůty určené v bodě 1 usnesení č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-7541/2014/511/PMc ze dne 8. 4. 2014 tak, aby lhůta skončila nejdříve 5 dnů poté, co navrhovatel nahlédne do správního spisu.

Vyjádření vybraného uchazeče k návrhu

29. Dne 15. 4. 2014 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče k návrhu, ve kterém vybraný uchazeč vyjadřuje nesouhlas s argumentací navrhovatele. Vybraný uchazeč má za to, že ze slovního popisu postupu zaznamenaného ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise provedla posouzení dle § 76 zákona, i když toto ustanovení zákona nebylo ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek číselně uvedeno.

30. Vybraný uchazeč odmítá spekulace navrhovatele, že z výše jeho nabídkové ceny vyplývá, že některá z poptávaných služeb nebyla v jeho nabídce zahrnuta, stejně jako spekulace, zda bude zadavatel v průběhu trvání smlouvy využívat službu reporting. Vybraný uchazeč je toho názoru, že zadávací podmínky ohledně služby reporting jsou jednoznačné a transparentní a případné námitky proti nim je třeba odmítnout jako opožděné podané.

31. K domněnce navrhovatele, že vybraný uchazeč hodlá přenášet náklady na reporting na zadavatele, vybraný uchazeč sděluje, že navrhovatel záměrně nebo přehlédnutím chybně interpretuje bod 2.5 zadávací dokumentace a nesprávně z něj dovozuje, že dodavatel nemůže počítat s žádným využitím zdrojů či technických prostředků, byť by u zadavatele již existovaly.

32. Vybraný uchazeč dále odkazuje na judikaturu, ze které dle jeho názoru vyplývá, že přezkoumání úplnosti jeho nabídky a zákonnosti samotného posouzení nabídek hodnotící komisí Úřadu nepřísluší, neboť by se sám stal hodnotitelem nabídek a situoval se do role zadavatele. V kompetenci Úřadu není dle vybraného uchazeče ani přezkoumání kalkulace přiměřenosti jeho nabídkové ceny. Navrhovatel proto považuje argumentaci navrhovatele v tomto smyslu za irelevantní a neopodstatňující pokračování v řízení a vydání předběžného opatření. Vybraný uchazeč dále rekapituluje postup hodnotící komise při vysvětlení nejasností jeho nabídky, aby podpořil své tvrzení, že postup zadavatele, resp. hodnotící komise, byl v souladu s § 76 a § 77 zákona.

33. Ve vztahu k důkazním návrhům navrhovatele poukazuje vybraný uchazeč na nedostatek kompetence Úřadu, a proto i nepřípustnost dokazování v otázce reportingu. Vybraný uchazeč má navíc dále za to, že jeho tvrzení a jím navržené důkazní prostředky prokazují, že jeho nabídka obsahuje naprosto všechny funkcionality požadované zadavatelem, a proto by další dokazování v této věci bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. K požadavku navrhovatele na přezkoumání, zda nedošlo při vysvětlování nabídky vybraného uchazeče k její změně, vybraný uchazeč dodává, že vzhledem k nepodání námitek navrhovatelem v této věci, není přípustné zabývat se touto otázkou v přezkumném řízení.

34. Závěrem vybraný uchazeč navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele v plném rozsahu zamítnul, neboť přezkum požadovaný navrhovatelem v návrhu zčásti nespadá do kompetence Úřadu a v části, kde do kompetence Úřadu spadá, nebyly v řízení zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření ani pro vydání předběžného opatření.

 

Další průběh správního řízení

35. Dne 29. 4. 2014 doručil navrhovatel Úřadu přípis, ve kterém mj. požádal o sdělení, zda do předmětného správního spisu byl zařazen dokument zpracovaný odborným poradcem ve věci posouzení nabídky vybraného uchazeče. Navrhovatel dále poznamenal, že není vyloučeno, že vybraný uchazeč porozuměl zadávacím podmínkám jinak než navrhovatel a že v takovém případě bude nutno ve správním řízení přezkoumat, zda zadávací podmínky byly dostatečně transparentní a zda zadavatel obdržel porovnatelné nabídky.

36. Dne 30. 4. 2014 rozhodl Úřad na návrh navrhovatele o nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení rozhodnutím č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-9161/2014/511/PMc.

37. Dne 2. 5. 2014 obdržel Úřad žádost navrhovatele o nahlédnutí do správního spisu dne 7. 5. 2014 s označením konkrétních dokumentů, do kterých navrhovatel hodlá nahlédnout.

38. Usnesením ze dne 5. 5. 2014 č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-9344/2014/511/PMc určil Úřad účastníkům řízení novou lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko, a to s ohledem na žádost navrhovatele ze dne 14. 4. 2014.

39. Dne 6. 5. 2014 byl navrhovatel na základě telefonického hovoru informován, že Úřad má pochybnosti, zda v některém z jím označených dokumentů tvořících součást spisu, do kterých hodlá nahlédnout, nejsou obsaženy skutečnosti mající charakter obchodního tajemství, a proto za tímto účelem bude třeba provést posouzení a dotázání vybraného uchazeče. Tato informace byla navrhovateli na jeho žádost sdělena i písemně dopisem ze dne 6. 5. 2014. Téhož dne navrhovatel Úřadu telefonicky sdělil, že se k nahlédnutí dne 7. 5. 2014 nedostaví.

40. Dne 6. 5. 2014 určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-9369/2014/511/PMc lhůtu vybranému uchazeči k zaslání písemného vyjádření, zda některý z blíže specifikovaných dokumentů tvořících součást správního spisu, obsahuje skutečnosti mající charakter obchodního tajemství.

41. Dne 12. 5. 2014 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče k obchodnímu tajemství spolu s žádostí o poskytnutí přiměřené lhůty k vyjádření k obsahu dokumentu zpracovaného odborným poradcem a dalších částí spisu.

42. Dne 16. 5. 2014 podal navrhovatel rozklad proti usnesení č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-9344/2014/511/PMc ze dne 5. 5. 2014, ve kterém uvedl, že nemohl ve lhůtě určené citovaným usnesením nahlédnout do jím požadovaných dokumentů tvořících součást správního spisu z důvodu neukončeného posouzení Úřadu, zda předmětné dokumenty neobsahují skutečnosti mající charakter obchodního tajemství či utajovaných informací nebo skutečností, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a navrhovatel tak nemohl v dané lhůtě navrhovat důkazy ani vyjádřit v řízení své stanovisko. Navrhovatel se v rozkladu domáhal zrušení napadeného usnesení.

43. Dne 19. 5. 2014 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-V93/2014/NH-10196/2014/511/PMc, kterým nevyhověl žádosti navrhovatele ze dne 2. 5. 2014 o nahlédnutí do správního spisu a vymezil, které dokumenty (příp. jejich části) tvořící součást správního spisu nebudou navrhovateli zpřístupněny z důvodu, že obsahují skutečnosti, které mohou mít charakter obchodního tajemství, a zároveň jimi nebude prováděn důkaz.

44. Usnesením č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-10527/2014/511/PMc ze dne 22. 5. 2014 Úřad podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zrušil usnesení č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-9344/2014/511/PMc ze dne 5. 5. 2014.

45. Dne 22. 5. 2014 obdržel Úřad novou žádost navrhovatele o nahlédnutí do spisu dne 29. 5. 2014.

46. Dne 28. 5. 2014 zaslal Úřad vybranému uchazeči přípis k jeho žádosti o možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí, příp. k nahlédnutí do správního spisu.

47. Dne 29. 5. 2014 bylo pověřenému zaměstnanci navrhovatele Janu Davidovi umožněno nahlédnout do správního spisu.

48. Usnesením č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-11440/2014/511/PMc  ze dne 29. 5. 2014 určil Úřad účastníkům řízení novou lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko, a to s ohledem na žádost navrhovatele ze dne 14. 4. 2014.

49. Dne 4. 6. 2014 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče k posouzení jeho nabídky odborným poradcem. Vybraný uchazeč má za to, že odborný poradce v rámci tohoto posouzení poskytuje právní výklad, ke kterému s ohledem na jeho předmět podnikání není kompetentní.  Vybraný uchazeč dále uvádí, že k tomuto posouzení by v rámci správního řízení nemělo být přihlíženo, neboť nezahrnuje otázku přiměřenosti cenové nabídky vybraného uchazeče, která je dle vybraného uchazeče podstatou návrhu navrhovatele. Vybraný uchazeč dále sděluje důvody, pro které nesouhlasí se závěry odborného poradce, že jeho nabídka je v rozporu se zadávací dokumentací.

50. Dne 4. 6. 2014 doručil navrhovatel Úřadu rozklad proti usnesení č. j. ÚOHS-V93/2014/NH-10196/2014/511/PMc ze dne 19. 5. 2014, který byl postoupen na odbor druhostupňového rozhodování. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

51. Usnesením č. j. ÚOHS-S185/2014/VZ-11892/2014/511/PMc ze dne 5. 6. 2014 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

52. Dne 11. 6. 2014 obdržel Úřad žádost vybraného uchazeče o nahlížení do správního spisu.  Dne 12. 6. 2014 bylo pověřené zaměstnankyni vybraného uchazeče Mgr. Monice Vobořilové umožněno nahlédnout do správního spisu.

53. Dne 11. 6. 2014 doručil navrhovatel vyjádření k podkladům rozhodnutí. Ve svém vyjádření uvádí, že na základě nahlédnutí do spisu zjistil, že v něm nejsou zařazeny prakticky žádné důkazy, jejichž provedení žádal k prokázání či vyvrácení svých tvrzení v návrhu. Navrhovatel rekapituluje, čeho se v návrhu domáhal, přičemž blíže konkretizuje své požadavky na provedení důkazů ohledně souladu nabídky vybraného uchazeče s požadavky zadávací dokumentace. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že vybraný uchazeč ve svém vyjádření k návrhu ze dne 15. 4. 2014 souhlasí s úhradou jakýchkoliv vícenákladů vzniklých při implementaci nad rámec připuštěný zadávací dokumentací, zatímco k nákladům na provoz nabízeného řešení se nevyjadřuje. Navrhovatel dále dovozuje, že zadavatel obdržel neporovnatelné nabídky a v té souvislosti nesouhlasí s argumenty ostatních účastníků řízení, že se z jeho strany jedná o opožděně podané námitky proti zadávacím podmínkám. Navrhovatel žádá, aby v rozhodnutí bylo uvedeno, ze kterého bodu zadávací dokumentace měl nebo mohl rozeznat, že k poskytování služby může zdarma využít zdroje zadavatele, a rovněž v rozhodnutí požaduje výslovné uvedení, zda při vysvětlování nabídky vybraného uchazeče nedošlo k její změně. K argumentům ostatních účastníků řízení o nedostatku kompetence Úřadu v dané věci navrhovatel dodává, že posouzení, zda vybraný uchazeč splnil zadávací podmínky, není hodnocením ani kontrolou kvality výběru, která by dle judikatury Úřadu nepříslušela. V závěru vyjádření navrhovatel žádá, aby se součástí správního spisu stal rovněž podklad, ze kterého by vyplývalo, proč se zadavatel neztotožnil s názorem odborného poradce, a aby tímto podkladem byl proveden důkaz.

54. Dne 12. 6. 2014 sdělil Úřadu vybraný uchazeč e-mailem, že se k podkladům rozhodnutí již nebude vyjadřovat.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

55. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by se v rámci posouzení nabídky vybraného uchazeče zabýval rozporem v této nabídce spočívajícím v ocenění služby Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

56. Ustanovení § 6 odst. 1 zákona stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

57. Podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona věty druhé, činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

58. Dle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

59. Podle § 76 odst. 3 zákona hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

60. Dle § 79 odst. 5 zákona zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavce zadavatel sám, zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 obdobně.

61. Dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

K posouzení nabídky vybraného uchazeče

62. Úřad se nejprve zabýval argumentem navrhovatele, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek se neuvádí, že by zadavatel, resp. hodnotící komise posoudila nabídky podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona. Navrhovatel z této skutečnosti dovozuje, že toto posouzení provedeno nebylo.

63. Úřad k této námitce konstatuje, že zákon v ustanovení § 80 odst. 1 zákona taxativně vymezuje, co má obsahovat zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, přičemž ve vztahu k posouzení nabídek je obligatorní součástí seznam posouzených nabídek a seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu.

64. Z dokumentace o veřejné zakázce Úřad zjistil, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje jak seznam posuzovaných nabídek, tak i sdělení, že ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka. Úřad tedy neshledal v daném případě pochybení spočívající v absenci některé z povinných částí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k otázce posouzení nabídek. 

65. Prostudováním dokumentace o veřejné zakázce bylo dále zjištěno, že podrobný popis postupu hodnotící komise při posuzování nabídek zahrnuje protokol o jednání hodnotící komise ze dne 3. 2. 2014 (sepsaný ve dnech 27. 11. 2013 – 3. 2. 2014), ve kterém se konkrétně uvádí, že hodnotící komise posoudila nabídky dle § 76 zákona z hlediska splnění dalších zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. V citovaném protokolu je také zaznamenán postup hodnotící komise při vyjasňování nejasností dle § 76 odst. 3 a § 76 odst. 4 zákona, přičemž z protokolu vyplývá, že veškeré nejasnosti byly tímto postupem vysvětleny a žádná nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího řízení. Ačkoli tedy navrhovatel dovozuje, že posouzení nabídek provedeno nebylo, Úřad konstatuje, že z citovaného protokolu vyplývá, že hodnotící komise posouzení nabídek provedla a svůj postup v citovaném protokolu podrobně zaznamenala.

66. S ohledem na další námitku navrhovatele, že vybraný uchazeč dle cenového rozboru jeho nabídkové ceny zpracovaného navrhovatelem v návrhu, nenabídl službu reporting provozu vůbec nebo ji nabídl v rozporu se zadávacími podmínkami, provedl Úřad šetření, ze kterého vyplynuly následující závěry.

67. Podrobné vymezení předmětu plnění části B veřejné zakázky obsahuje kap. č. 2 zadávací dokumentace, kde jsou pod bodem 2.3 konkretizovány požadavky na tzv. související služby, mezi které zadavatel v bodu 2.3.2 shrnul požadavky na službu reporting provozu sestávající se z bodu 2.3.2.1 Reporting provozu datových telekomunikačních služeb v pevném místě, bodu 2.3.2.2 Reporting příchozího a odchozího provozu do/z řešení založeného na službě hlasového telekomunikačního řešení IP telefonie a bodu 2.3.2.3 Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě.

68. V bodu 5.2 zadávací dokumentace stanovil zadavatel požadavky na zpracování nabídkové ceny, mezi které mj. zahrnul:

o Uchazeč zapracuje svou základní nabídkovou cenu do přílohy č. 1: „Pro-forma ceník pro stanovení nabídkové ceny“. Uchazeč je oprávněn vyplnit pouze žlutě označené buňky. Uchazeč není oprávněn měnit obsah jiných buněk, zejména pak uvedené vzorce.

o Počty jednotek uvedené v příloze č. 1 vycházejí ze skutečného stavu provozu. Tyto počty slouží pouze ke stanovení výše pro-forma nabídkové ceny veřejné zakázky, která bude předmětem hodnocení nabídek. V nabídce uchazeče nesmí být žádná podmínka vyčerpání nebo nevyčerpání uvedených počtů jednotek.

69. V bodu 5.4 písm. d) zadávací dokumentace vymezil zadavatel dokumenty, které musí tvořit přílohu návrhu rámcové smlouvy, přičemž specifikoval mj. tyto dokumenty:

o vyplněná příloha č. 1 zadávací dokumentace: „Pro-forma ceník pro stanovení nabídkové ceny“,

o nabídka uchazeče ve vztahu ke kapitole č. 2 zadávací dokumentace – uchazeč uvede v příloze rámcové smlouvy kompletní text celé kapitoly č. 2 zadávací dokumentace, který podrobně u každé kapitoly na druhé, třetí, čtvrté či páté úrovní číslování kapitol doplní informacemi uchazeče obsahující:

§ zda požadavky splňuje,

§ způsob splnění vždy daného požadavku zadavatele u každé požadované služby (například detailním popisem, či je-li to relevantní, tak odkazy na obecné dokumenty uchazeče – Všeobecné obchodní a provozní podmínky a Všeobecné ceníky pro poskytování služeb);

§ základní jednotkové ceny za každou jednotlivou službu (i za ty služby a dodávky, které nejsou předmětem hodnocení).

70. Úřad se ve svém zkoumání zabýval srovnáním požadavků zadávací dokumentace a údajů uvedených v nabídce vybraného uchazeče ohledně služby reporting provozu, a to včetně porovnání údajů uvedených v jednotlivých částech samotné nabídky vybraného uchazeče. Při tomto šetření Úřad zjistil následující rozpor v nabídce vybraného uchazeče.

71. Vybraný uchazeč uvedl v příloze č. 13 návrhu Rámcové smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen „rámcová smlouva“) označené jako „Příloha č. 1: Pro-forma model pro stanovení nabídkové ceny“ (str. 82-86 nabídky vybraného uchazeče) pod bodem 2.3.2.3. Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě následující údaje:

 

Jednotek

Jednotek

za 4 roky

Jednotková cena

Celkem cena

Aktivace a zřízení služby

1

1

0.00

0.00

Pravidelný měsíční poplatek za provoz služby

1

48

1.00

48.00

72. V příloze č. 14 návrhu rámcové smlouvy představující nabídku vybraného uchazeče ve vztahu ke kapitole č. 2 zadávací dokumentace je pod bodem 2.3.2.3. Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb (str. 104 nabídky vybraného uchazeče) k ocenění této služby uvedeno „Služba není zpoplatněna“.

73. Z výše uvedeného vyplývá, že vybraný uchazeč uvedl ocenění služby „Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb“ ve své nabídce rozporně, neboť na jednom místě nabídky uvádí, že předmětnou službu nabízí zdarma, zatímco na jiném místě nabídky je provoz předmětné služby zpoplatněn určitou konkrétní částkou. Z dokumentace o veřejné zakázce přitom nevyplývá, že by zadavatel, resp. hodnotící komise nějakým způsobem reagovala na rozpor v ocenění služby „Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě“, neboť ani protokol o jednání hodnotící komise, ani zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, ani výzva k vysvětlení nabídky vybraného uchazeče učiněná ve smyslu § 76 odst. 3 zákona, resp. zápis z jednání ve smyslu § 76 odst. 4 zákona (a ostatně ani žádná jiná část dokumentace o veřejné zakázce, která byla zadavatelem poskytnuta) neobsahuje jakoukoli informaci, že by se hodnotící komise předmětným rozporem zabývala, což Úřad odůvodněně považuje za zásadní porušení zásady transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona.

74. K otázce porušení zásady transparentnosti Úřad konstatuje, že zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad stanovených v § 6 odst. 1 zákona a musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Zásadu transparentnosti je nutno aplikovat především ve vztahu k úkonům zadavatele vůči ostatním subjektům (uchazečům, kontrolním orgánům, veřejnosti), kdy každý úkon zadavatele musí být natolik transparentní, aby byl zpětně objektivně přezkoumatelný. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie, neboť stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, které shrnuje dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 tedy považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

75. Úřad dále uvádí, že se neztotožňuje s argumenty zadavatele a vybraného uchazeče, že z judikatury vyplývá, že přezkoumání úplnosti nabídky vybraného uchazeče a zákonnosti samotného posouzení nabídek hodnotící komisí Úřadu nepřísluší, neboť by se sám stal hodnotitelem nabídek a situoval se do role zadavatele.

76. Dle konstantní judikatury soudů nespadá do pravomoci orgánu dohledu přezkoumávat myšlenkové pochody jednotlivých hodnotitelů nabídek, ale pouze dodržení zákonného rámce postupu při zadávání veřejné zakázky (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 1/99 - 32 ze dne 17. 6. 1999). Rovněž Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 31 Ca 69/2004 – 62 konstatoval, že „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje postup výběrové komise podle zákonnosti, ale neposuzuje již konkrétní parametry, na základě kterých výběrová komise dospěje k závěru, že ta či ona nabídka je nejvýhodnější“. Závěry výše uvedených rozsudků jsou relevantní i v šetřeném případě, přestože byly vydány za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

77. Nejvyšší správní soud dále ve svém rozsudku č. j. 5 Afs 75/2009 - 104 ze dne 6. 11. 2009 konstatuje: „Z judikatury správních soudů tedy vyplývá, že úkolem Úřadu je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru. Jeho pravomoci končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Úřad však dbá na to, aby byla splněna jedna ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásada transparentnosti celého procesu zadávání veřejných zakázek (viz např. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2007, č. j. 5 Afs 6/2007 – 92,…“.

78. Z výše uvedeného vyplývá, že přezkoumávání zákonnosti posouzení nabídek včetně dodržení zásady transparentnosti do kompetence Úřadu náleží, a že se tedy Úřad v daném případě při přezkoumávání úkonů zadavatele, resp. hodnotící komise, v souvislosti s posouzením nabídky vybraného uchazeče od ustálené judikatury neodchýlil.

79. Úřad nad rámec shora uvedeného doplňuje, že za situace, kdy je konstatováno porušení postupu zadavatele stanoveného v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by zadavatel posoudil rozpor v nabídce vybraného uchazeče spočívající v ocenění služby „Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě“, neuvádí Úřad právní názor, zda měl být v této věci vybraný uchazeč vyzván k písemnému vysvětlení své nabídky podle § 76 odst. 3 zákona, nebo zda měla být nabídka vybraného uchazeče vyřazena ze zadávacího řízení podle § 76 odst. 1 zákona, a přenechává tuto otázku k posouzení zadavateli, resp. nově ustanovené hodnotící komisi, v rámci nového posouzení a hodnocení nabídek. Úřad nemůže ve smyslu výše citovaného rozsudku Krajského soudu nahrazovat funkci hodnotící komise, která se dle zadávací dokumentace rozporem v ocenění předmětné služby dosud nezabývala a které tato kompetence náleží.

80. Dále Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele ve fázi posouzení nabídek Úřad ve smyslu § 118 odst. 1 zákona ruší úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky vybraného uchazeče a všechny následné úkony zadavatele v zadávacím řízení, nezabýval se Úřad obsahem návrhu navrhovatele v části, kde navrhovatel namítá, že nabídka vybraného uchazeče v otázce reportingu nebyla podána v souladu s bodem 2.5 zadávací dokumentace, příp., že byla změněna v rámci postupu při vysvětlování nabídky, a to na základě jedné ze základních zásad činnosti správních orgánů, a to zásady procesní ekonomie upravené v § 6 odst. 2 správního řádu, podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

81. Za situace, kdy jsou již úkony zadavatele spojené s posouzením nabídek zrušeny, by totiž bylo nadbytečné provádět na základě návrhu další šetření za účelem přezkoumávání postupu zadavatele při posouzení nabídky vybraného uchazeče, neboť zadavatel, resp. nově ustanovená hodnotící komise, bude povinen toto posouzení provést znovu. Jakýkoli výsledek takového přezkumu (tj. ať již konstatace, že zadavatel, resp. hodnotící komise, postupoval v souladu se zákonem, nebo závěr, že postup stanovený zákonem nebyl dodržen) totiž nemůže mít žádný vliv na konečné rozhodnutí ve věci, kterým se úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek ruší. Prováděním takového přezkumu by také vznikaly jak správnímu orgánu, tak případně i jeho účastníkům, jen zbytečné náklady.

82. Pokud jde tedy o další důvody ke zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného uchazeče namítané navrhovatelem, konstatuje Úřad rovněž s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 A2/99 – 20 ze dne 24. 6. 1999 per analogiam, že za situace, kdy existuje alespoň jediný oprávněný důvod ke zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného uchazeče, je nadbytečné zkoumat další namítané důvody.

83. Úřad uzavírá, že zadavatel porušil postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by se při posouzení nabídky vybraného uchazeče zabýval rozporem v této nabídce spočívajícím v různém ocenění služby „Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě“ v příloze č. 13 a v příloze č. 14 návrhu rámcové smlouvy pod bodem 2.3.2.3. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě, že by se zadavatel předmětným rozporem zabýval, nelze vyloučit, že by shledal, že nabídka vybraného uchazeče nesplňuje zákonné požadavky či požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, přičemž též nelze vyloučit, že by takovou nabídku byl zadavatel povinen ze zadávacího řízení vyřadit a následně vybraného uchazeče z účasti v zadávacím řízení vyloučit, což by mohlo mít vliv na výsledné pořadí uchazečů.

K uložení nápravného opatření

84. Podle § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

85. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, neboť z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že by se při posouzení nabídky vybraného uchazeče zabýval rozporem v této nabídce spočívajícím v různém ocenění služby „Reporting odchozího provozu hlasových telekomunikačních služeb v pevném místě“ v příloze č. 13 a v příloze č. 14 návrhu rámcové smlouvy pod bodem 2.3.2.3., rozhodl Úřad o zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného uchazeče a hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 3. 2. 2014 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 2. 2014 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 2. 2014.

K uložení povinnosti uhradit náklady řízení

86. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

87. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byly zrušeny úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky vybraného uchazeče a úkony spojené s hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 3. 2. 2014 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 2. 2014 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 2. 2014, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2014000185.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Palivový kombinát Ústí, státní podnik,  Hrbovická 2, 403 39 Chlumec – Hrbovice

2. Jan David, O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

3. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dříve Telefónica Czech Republic, a.s., od 21. 6. 2014 došlo ke změně obchodní firmy.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz