Rozhodnutí: S17/2015/VZ-7646/2015/541/MSc

Instance I.
Věc GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Vegacom a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 244 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S17/2015/VZ-7646/2015/541/MSc

 

27. 3. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 1. 2015,na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Vegacom a.s., IČO 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 9. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 9. 2014, pod ev. č. 496386, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 11. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 9. 2014 pod ev. č. 2014/S 172-305593, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 213-377960, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost navrhovatele – Vegacom a.s., IČO 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – ze dne 8. 1. 2015 stala zjevně bezpředmětnou.

 

 

Odůvodnění

 

1. Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 4. 9. 2014 podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění zadávací řízení na veřejnou zakázku „GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 9. 2014, pod ev. č. 496386, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 11. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 9. 2014 pod ev. č. 2014/S 172-305593, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 213-377960 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 8. 1. 2015 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh navrhovatele – Vegacom a.s., IČO 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 8. 1. 2015 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhá zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Dnem 8. 1. 2015, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 113 zákona, ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

4. Účastníky řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S17/2015/VZ-1051/2015/541/MSc ze dne 12. 1. 2015.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S17/2015/VZ-1068/2015/541/MSc ze dne 12. 1. 2015 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu ke složení kauce a doplnění náležitostí návrhu o doklad o složení kauce.

7. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S17/2015/VZ-1888/2015/541/MSc ze dne 22. 1. 2015 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v  níž mohli navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a lhůtu, ve které byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko. Stanovenou lhůtu Úřad následně prodloužil usnesením č. j. ÚOHS-S17/2015/VZ-3381/2015/541/MSc ze dne 4. 2. 2015.

8. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S17/2015/VZ-2732/2015/541/MSc ze dne 27. 1. 2015 Úřad podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

9. Dne 23. 3. 2015 obdržel Úřad přípis zadavatele z téhož dne, jehož přílohou bylo mimo jiné rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 3. 2015 o zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 84 odst. 5 zákona.

10. Zrušení zadávacího řízení bylo dne 24. 3. 2015 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 496386.

11. Dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

12. Vzhledem k tomu, že navrhovatel požadoval ve svém návrhu zrušení zadávacího řízení, přičemž zadavatel sám přistoupil k jeho zrušení, stal se návrh navrhovatele v průběhu správního řízení zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout ani mu vyhovět. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz