Rozhodnutí: S1125/2014/VZ-6895/2015/512/VKa

Instance I.
Věc Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. IKP Engineers Group s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - návrh se zamítá
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 467 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S1125/2014/VZ-6895/2015/512/VKa

 

13. března 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 12. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – IKP Engineers Group s.r.o., IČO 250 70 894, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 18. 12. 2014 Mgr. Janem Rathem, advokátem se sídlem Na Poříčí 19, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace učiněných ve věci zakázky „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“ zadávané v podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy ze dne 21. 11. 2014,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – IKP Engineers Group s.r.o., IČO 250 70 894, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 – ze dne 22. 12. 2014 se podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, povinen dodržovat podle citovaného zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“ nebo „SŽDC“) uveřejnil dne 21. 11. 2014 výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z bodu 2.2 výzvy k podání nabídek ze dne 21. 11. 2014 vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 8 780 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění veřejné zakázky je podle bodu 2.1 výzvy k podání nabídek ze dne 21. 11. 2014 zpracování studie „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“.

3. Zadavatel obdržel dne 1. 12. 2014 námitky zájemce IKP Engineers Group s.r.o., IČO 250 70 894, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“) proti nesprávnému postupu zadavatele. Dopisem ze dne 10. 12. 2014 zadavatel navrhovateli sdělil, že „zadavatel zadává předmětnou [podlimitní, poznámka úřadu] veřejnou zakázku jako sektorový zadavatel při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ a že z uvedeného důvodu nelze postup zadavatele v tomto zadávacím řízení napadat námitkami ve smyslu ust. § 110 zákona, neboť toto právo dodavatelům nenáleží. Dopis, jímž zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, zadavatel odeslal dne 11. 12. 2014 a navrhovatel jej obdržel dne 12. 12. 2014.

4. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval postup zadavatele za učiněný v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 22. 12. 2014 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Navrhovatel Úřad v návrhu žádá, aby zrušil výzvu zadavatele k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky na veřejnou zakázku. Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, jímž by Úřad pozastavil zadávací řízení.

Obsah návrhu

5. Návrh směřuje proti zadávacím podmínkám, resp. proti obsahu výzvy k podání nabídek ze dne 21. 11. 2014.

6. Navrhovatel ve svém poukazuje na skutečnost, že výzva zadavatele k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky ze dne 21. 11. 2014 obsahuje v rámci kvalifikačních požadavků na uchazeče také definici vlastních kapacit uchazeče, kterými se rozumí „fyzické osoby, které jsou u uchazeče v trvalém pracovním poměru podle zákoníku práce v platném znění, vzniklým minimálně 3 měsíce před podáním nabídky a trvajícím nejméně po dobu trvání veřejné zakázky“. Takto konstruovanou definicí dochází podle názoru navrhovatele k modifikaci kvalifikačních požadavků kladených na uchazeče, která má diskriminační charakter, fakticky omezuje konkurenční prostředí v oboru projektové činnosti a vytváří netransparentní podmínky, za nichž je veřejná zakázka vyhlášena. Navrhovatel se s ohledem na výše uvedené domáhá nařízení předběžného opatření, kterým Úřad pozastaví zadávací řízení veřejné zakázky, a zrušení výzvy zadavatele k účasti ve výběrovém řízení a k podání nabídky ze dne 21. 11. 2014.

7. Současně navrhovatel upozorňuje, že zadavatel při vyřizování námitek nepostupoval v souladu se zákonem, neboť rozhodnutí o námitkách neobsahuje poučení o tom, že navrhovatel je oprávněn podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Tím podle navrhovatele zadavatel naplnil znaky skutkové podstaty správního deliktu upraveného v § 120 odst. 1 písm. g) zákona.

II. Průběh správního řízení

8. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 22. 12. 2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

a. zadavatel,

b. navrhovatel.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č.j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-27708/2014/512/VKa ze dne 23. 12. 2014. Zároveň tímto přípisem Úřad upozornil zadavatele na povinnost zaslat Úřadu své vyjádření a zaslat Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh.

Vyjádření zadavatele ze dne 8. 1. 2015

11. Vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele obdržel Úřad dne 9. 1. 2015.

12. Zadavatel je přesvědčen, že jeho postup při zadávání veřejné zakázky nepodléhá režimu zákona. Z toho důvodu se zadavatel domnívá, že zákon a ani jeho základní zásady nemohl svým postupem porušit. Dále se zadavatel domnívá, že z téhož důvodu není ve vztahu k přezkumu postupu zadavatele při zadávání uvedené veřejné zakázky dána pravomoc Úřadu a že navrhovatel ani nebyl oprávněn podat proti postupu zadavatele námitky ve smyslu § 110 zákona.

13. Zadavatel uvádí, že veřejnou zakázku zadával jako sektorový zadavatel, a to jako podlimitní veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona, tedy činnosti související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní dopravy. Zadavatel uzavírá, že zákon svým postupem při zadávání zakázky neporušil ani porušit nemohl, neboť jím nebyl vázán.

Další postup ve správním řízení

14. Usnesením č. j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-1095/2015/512/VKa, odeslaným dne 13. 1. 2015, vyzval Úřad zadavatele k tomu, aby zaslal Úřadu tu část zadávací dokumentace, ze které je patrno, že veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou, a tu část zadávací dokumentace, ze které je patrno, že zadavatel veřejnou zakázku zadával při výkonu relevantní činnosti.

15. Dne 20. 1. 2015 Úřad obdržel od zadavatele následující dokumenty:

o výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku ze dne 21. 11. 2014,

o návrh smlouvy o dílo na zpracování studie „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“,

o technické podmínky zadání studie „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“,

o informace o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ze dne 9. 10. 2014,

o žádost o zajištění výběrového řízení ze dne 13. 11. 2014.

16. Usnesením č. j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-3406/2015/512/VKa ze dne 6. 2. 2015 Úřad určil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko. Usnesením č. j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-4731/2015/512/VKa ze dne 17. 2. 2015 Úřad určil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

17. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-3377/2015/512/VKa ze dne 9. 2. 2015 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být nařízeno pozastavit zadávací řízení.

18. Dne 17. 2. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem je rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1125/2014/VZ-3377/2015/512/VKa ze dne 9. 2. 2015, kterým Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být nařízeno pozastavit zadávací řízení.

19. Dne 24. 2. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k zaslanému rozkladu navrhovatele a vyjádření zadavatele k podkladům pro rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ze dne 24. 2. 2015

20. Zadavatel ve svém vyjádření k podkladům pro rozhodnutí znovu uvedl svůj názor, dle kterého svým postupem při zadávání veřejné zakázky neporušil zákon, neboť ten se na něj ve smyslu § 19 nevztahuje a nevztahují se na něj ani základní zásady uvedené v § 6 zákona. Z téhož důvodu je zadavatel rovněž přesvědčen, že v tomto řízení není dána ani pravomoc Úřadu, neboť Úřad je dle § 112 a násl. zákona nadán pouze pravomocí k dohledu nad dodržováním právě tohoto zákona. V návaznosti na uvedené proto zadavatel navrhuje, aby Úřad postupem dle § 118 odst. 5 písm. d) zákona podaný návrh zamítnul.

III. Závěry úřadu

21. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastních zjištění rozhodl, že návrh navrhovatele ze dne 22. 12. 2014 se zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle citovaného zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

22. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K pravomoci Úřadu

23. S ohledem na skutečnost, že v průběhu řízení byla ze strany zadavatele zpochybněna pravomoc Úřadu rozhodovat o projednávané veřejné zakázce, považuje Úřad za nutné se nejprve k této otázce vyjádřit.

 

24. Kompetence Úřadu pro přezkum zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh jsou stanoveny v ustanovení § 112 zákona, dle kterého Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh.

25. Zadáváním se zároveň rozumí dle ustanovení § 17 písm. m) závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.

26. Přezkumná pravomoc a působnost Úřadu je proto dána pouze za situace, že zadavatel postupuje podle zákona o veřejných zakázkách. Úřad zároveň dodává, že v případě podlimitní veřejné zakázky, zadávané sektorovým zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona, zadavatel dle zákona nepostupuje a není tedy v tomto případě dána ani přezkumná pravomoc Úřadu provádět nad těmito úkony zadavatele dohled.

27. Úřad však konstatuje, že musí nejprve postavit najisto, že byly splněny všechny zákonné podmínky, které předpokládá ustanovení § 19 odst. 1 zákona a že je tedy dána pro zadavatele výjimka z jeho působnosti. Pouhé tvrzení zadavatele, že tato výjimka dána je, nemůže být faktorem, který zcela vyloučí přezkum ze strany Úřadu a Úřad má nepochybně v rámci své působnosti pravomoc k přezkumu, zda k naplnění výjimky došlo. Ostatně, samotná právní úprava řízení před Úřadem s tímto předmětem řízení počítá, když v ustanovení § 118 odst. 5 písm. d) stanovuje, že Úřad zamítne návrh, který nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.

28. Úřad konstatuje, že předmětem následujícího přezkumu bude fakt, zda je zadavatel oprávněn postupovat podle výjimky zakotvené ustanovení § 19 odst. 1, a pokud Úřad nazná, že je, pak není dána jeho přezkumná pravomoc pro dohled nad postupem zadavatele v předmětné veřejné zakázce.  

Relevantní ustanovení právních předpisů

29. Podle § 2 odst. 7 zákona, vykonává-li veřejný zadavatel jednu či více činností podle § 4 zákona, platí pro něj ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele za předpokladu, že veřejná zakázka má být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti veřejného zadavatele.

30. Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejným zadavatelem Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

31. Podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona se relevantní činností pro účely zákona rozumí mimo jiné činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové dopravy a provozování veřejné autobusové dopravy (dále jen „dopravní síť“); dopravní síť se považuje za existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována podle podmínek stanovených příslušným správním orgánem, zejména pak podmínek týkajících se poskytování či provozování dopravní sítě, přepravní kapacity nebo frekvence poskytování takové činnosti.

32. Zákon v ustanovení § 19 odst. 1 stanoví, že sektorový zadavatel postupuje podle zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

33. Podle § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona bez DPH dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávky a služeb.

34. V ustanovení § 12 odst. 2 zákona je uvedeno, že podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odst. 1 citovaného ustanovení zákona.

35. Podle § 17 písm. m) závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy

36. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu (které bylo podle § 159 odst. 1 zákona vydáno k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona, dále jen „nařízení vlády o stanovení finančních limitů“), finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí pro sektorové zadavatele 10 489 000 Kč.

37. Podle § 10 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou na služby veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. Veřejnou zakázkou na dodávky je dle § 8 odst. 1 zákona veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci, a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing). Veřejnou zakázkou na stavební práce je dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3. Veřejnou zakázkou na stavební práce je dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona rovněž provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost a dle § 9 odst. 1 písm. c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

38. Podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.

Právní posouzení

39. S ohledem na skutečnost, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne 8. 1. 2015 konstatoval, že zadával veřejnou zakázku jako sektorový zadavatel, a to jako podlimitní zakázku při výkonu relevantní činnosti dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona, tedy činnosti související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní dopravy, a tudíž není při zadávání této zakázky povinen postupovat podle zákona, zabýval se Úřad otázkou, zda byl postup zadavatele v daném případě oprávněný, tj. zda pro zadavatele skutečně platí ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele.

40. Úřad konstatuje, že pro naplnění podmínek pro použití výjimky dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona, se musí jednat o sektorového zadavatele (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 zákona – jedná se tedy o veřejného zadavatele, vykonávajícího některou z relevantních činností za předpokladu, že veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s touto relevantní činností), musí se jednat o zadávání podlimitní veřejné zakázky (§ 12 odst. 2 zákona), která musí být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona). Úřad se dále zabýval naplnění těchto podmínek zadavatele při zadávání přezkoumávané veřejné zakázky.

41. Za tím účelem musel Úřad nejprve prověřit naplnění podmínek dle § 2 odst. 7 zákona, tedy zda zadavatel je veřejným zadavatelem, který vykonává jednu či více relevantních činností podle § 4 zákona a zda veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, přičemž naplnění poslední zde uvedené podmínky představuje zároveň naplnění podmínky dle ustanovení § 19 odst. 1 in fine zákona.

42. K povaze zadavatele, jako zadavatele veřejného Úřad konstatuje, že SŽDC je státní příspěvkovou organizací. Státními příspěvkovými organizacemi jsou s poukazem na § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, právnické osoby hospodařící s majetkem státu. SŽDC byla zřízena zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČD a SŽDC“). Dle § 20 odst. 1 tohoto zákona SŽDC hospodaří s majetkem státu, se kterým ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařila státní organizace České dráhy.

43. Veřejným zadavatelem je dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona státní příspěvková organizace. Úřad uzavírá, že SŽDC je veřejným zadavatelem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona.

44. Úřad dále přistoupil k posouzení, zda zadavatel jako zadavatel veřejný zadává předmětnou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti a naplňuje tak při zadávání této veřejné zakázky definici zadavatele sektorového a zároveň tím splňuje podmínky ustanovení § 19 odst. 1 in fine. K této problematice uvádí Úřad následující argumentaci.

45. Vykonává-li veřejný zadavatel nebo dotovaný zadavatel některou z relevantních činností podle § 4 zákona, je třeba hodnotit, zda má při zadávání určité veřejné zakázky takový veřejný zadavatel postupovat podle ustanovení zákona platných pro veřejného nebo dotovaného zadavatele, či dle ustanovení zákona platných pro sektorového zadavatele. Zákon stanoví pravidlo, že takový zadavatel postupuje dle ustanovení zákona, která se vztahují na sektorového zadavatele pouze tehdy, pokud je konkrétní veřejná zakázka zadávána v souvislosti s výkonem jeho relevantní činnosti. V takovém případě je třeba vycházet především z účelu pořízení zboží, služeb nebo stavebních prací, tj. zda jsou zboží, služba nebo stavební práce pořizovány v souvislosti s výkonem relevantní činnosti veřejného zadavatele.

46. Výše uvedené podmínky použití § 2 odst. 7 zákona Úřad dále zkoumal s ohledem na skutkové okolnosti prošetřované veřejné zakázky.

47. K zodpovězení otázky, zda zadavatel vykonává relevantní činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona, Úřad vycházel z předmětu činnosti zadavatele, vymezeného v § 21 zákona o ČD a SŽDC. Podle tohoto ustanovení SŽDC provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu, hospodaří s majetkem státu, uvedeném v § 20 odst. 1 a 2 a v § 38a odst. 1, může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s provozováním železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a hospodařením s vymezeným majetkem, a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy podle zvláštního předpisu.

48. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona dopadá na činnosti související s poskytováním nebo provozováním dopravních sítí pro veřejnost. Jde tedy o činnosti související s poskytováním nebo provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti dopravy drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové a provozování veřejné autobusové dopravy. Pro konstatování výkonu relevantní činnosti je třeba kumulativního splnění tří podmínek – musí se jednat o činnost související s poskytováním nebo provozováním dopravních sítí v oblasti drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové dopravy a provozování veřejné autobusové dopravy, dopravní sítě poskytují službu veřejnosti a musí se jednat o činnost, jejíž podmínky byly stanoveny rozhodnutím příslušného správního orgánu na základě zákona. Úřad následně posoudil splnění těchto podmínek ze strany SŽDC v kontextu projednávané zakázky.

49. První podmínkou je, aby se jednalo o činnost související s poskytováním nebo provozováním dopravních sítí v oblasti drážní, tramvajové, trolejbusové nebo lanové dopravy a provozování veřejné autobusové dopravy. Dopravními sítěmi je třeba v kontextu šetřené veřejné zakázky rozumět síť drah, kterou je dle § 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“) cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Činností související s provozováním dopravních sítí je nejenom činnost provozovatele dopravy (dopravce), ale v případě drážní dopravy rovněž činnost provozovatele dráhy, který zabezpečuje a obsluhuje dráhu a organizuje drážní dopravu. Předmětem činnosti SŽDC je podle § 21 zákona o ČD a SŽDC provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu. Ze zákonem definovaného předmětu činnosti SŽDC je zřejmé, že činnost SŽDC je poskytováním nebo provozováním dopravních sítí v oblasti drážní dopravy.

50. Druhou podmínkou je, aby tyto dopravní sítě poskytovaly službu veřejnosti. Tato podmínka v případě SŽDC splněna je, neboť její činnost nesměřuje výlučně k uspokojení potřeb jedné nebo více osob, které by byly osobami dostatečně zřetelně identifikovanými a tvořícími předem definitivně uzavřený kruh (tak by tomu mohlo být např. v případě provozování vlečky výlučně pro vlastní soukromou potřebu, popřípadě potřebu jiného podnikatele.

51. Třetí podmínkou je, aby se jednalo o činnost, jejíž podmínky byly stanoveny rozhodnutím příslušného správního orgánu na základě zákona („…dopravní síť se považuje za existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována podle podmínek stanovených příslušným správním orgánem…“). V konkrétním případě se jedná o zákon o dráhách. SŽDC je držitelem úředního povolení k provozování dráhy, vydaného ve smyslu § 11 zákona o dráhách (rozhodnutí Drážního úřadu č. j. 3-4277/07-DÚ/Le ze dne 29. 5. 2008), v němž drážní správní úřad uvedl podmínky provozování dráhy, čímž byla splněna i třetí podmínka pro konstatování výkonu relevantní činnosti dle § 4 odst. 1 písm. f).

52. Činnost provozovatele dráhy zahrnuje zajišťování provozuschopnosti dráhy, tedy technického stavu dráhy zaručujícího její bezpečné a plynulé provozování. Předmět plnění veřejné zakázky, který je zadavatelem vymezen jako zpracování studie „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“, tedy provedení projektové nebo inženýrské činnosti související s provedením stavebních prací týkajících se železniční dopravní cesty (které ale již součástí veřejné zakázky nejsou), představuje logický celek se stavební, administrativní a jinou činností, ve svém souhrnu tvořící činnost provozovatele dráhy. Vzhledem k uvedenému je činnost zadavatele při zadávání veřejné zakázky činností související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní. 

53. Při hodnocení, zda zadavatel vykonává relevantní činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti drážní, Úřad rovněž vycházel ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31 3. 2004, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (dále jen „sektorová směrnice“). V příloze IV sektorové směrnice jsou uvedeni vybraní zadavatelé v oblasti železničních služeb v jednotlivých členských zemích Evropské unie. V tomto výčtu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, výslovně uvedena jako příklad zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

54. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad shrnuje, že zadavatel je sektorovým zadavatelem a veřejná zakázka byla zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

55. Úřad proto přistoupil k přezkumu naplnění poslední podmínky pro použití výjimky dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona, tedy přezkoumal, zda zadávaná veřejná zakázka byla zakázkou podlimitní.

56. Šetřená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby podle § 10 zákona, jejím předmětem je zpracování studie „Inženýrsko-environmentální analýzy nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“, tedy poskytování služeb v oblasti inženýrské a projektové činnosti. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle zadávací dokumentace 8 780 000,- Kč bez DPH. Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky nedosahuje finančního limitu pro sektorové zadavatele v případě veřejných zakázek na služby dle nařízení vlády o stanovení finančních limitů. Šetřená veřejná zakázka je tedy podlimitní veřejnou zakázkou.

57. Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že zadavatel zadával veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, při které je vázán podle § 2 odst. 7 zákona pouze postupy platnými pro sektorové zadavatele, kteří podle § 19 odst. 1 zákona postupují podle zákona o veřejných zakázkách pouze při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že se v šetřeném případě jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby, nevznikla zadavateli povinnost postupovat podle zákona.

58. Podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.

59. Vzhledem k tomu, že zadavatel nebyl v šetřeném případě povinen při výběru dodavatele pro plnění předmětné zakázky postupovat podle zákona, jelikož předpokládaná hodnota šetřené zakázky nedosáhla finančního limitu stanoveného pro nadlimitní veřejné zakázky na služby a zadavatel současně naplnil definici sektorového zadavatele, který není povinen postupovat podle zákona v případě podlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, rozhodl Úřad o zamítnutí návrhu navrhovatele, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

60. Návrh navrhovatele se podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle citovaného zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

 

Poučení

 

Proti výroku tohoto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Jan Rath, advokát, Na Poříčí 19, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz