Rozhodnutí: S465/2014/VZ-13915/2014/522/ZPr

Instance I.
Věc Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Kadaň - Žatec
Účastníci
  1. Ústecký kraj
  2. LIGNETA autobusy s.r.o.
  3. Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2015
Související rozhodnutí S465/2014/VZ-13915/2014/522/ZPr
R260/2014/VZ-5320/2014/321/PMa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 210 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S465/2014/VZ-13915/2014/522/ZPr

 

Brno 1. července 2014


 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5.6.2014 na návrh,  jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
  • navrhovatel – LIGNETA autobusy s.r.o., IČO 26315963, se sídlem Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 2.6.2014 Mgr. Jiřím Halaburtem LL.M., advokátem, ČAK 8940, se sídlem Plzeňská 11, 360 01 Karlovy Vary,
  • vybraný uchazeč – Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary,

ve věci veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Kadaň - Žatec“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3.2.2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.2.2014 pod ev. č. 377215, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8.2.2014 pod ev. č. 2014/S 028-044912,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle ust. § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – LIGNETA autobusy s.r.o., IČO 26315963, se sídlem Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary – nedoručil návrh zadavateli – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona.

 

 

ODŮVODNĚNÍ

 

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil dne 4.2.2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 377215 a dne 8.2.2014 v Úředním věstníku Evropské unie pod evidenčním číslem 2014/S 028-044912 oznámení o veřejné zakázce s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Kadaň - Žatec“, zadávané formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z obdržených podkladů vyplývá, že zadavatel odeslal navrhovateli –  LIGNETA autobusy s.r.o., IČO 26315963, se sídlem Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 2.6.2014 Mgr. Jiřím Halaburtem LL.M., advokátem, ČAK 8940, se sídlem Plzeňská 11, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „navrhovatel“) – oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.5.2014,  ve kterém je uvedeno, že zadavatel dne 7.5.2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary (dále jen „vybraný uchazeč“). Dne 15.5.2014 podal navrhovatel proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky námitky z téhož dne. Zadavatel obdržel předmětné námitky dne 15.5.2014. Zadavatel po přezkoumání oprávněnosti obdržených námitek rozhodl dne 26.5.2014 o nevyhovění námitkám. Uvedené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 27.5.2014.

3. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách ze dne 26.5.2014 neztotožnil, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)  návrh na zahájení řízení o přezkoumání  úkonů zadavatele.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

4. Úřad obdržel návrh na zahájení řízení dne 5.6.2014 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S465/2014/VZ-12173/2014/522/ZPr ze dne 9.6.2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S465/2014/VZ-12348/2014/522/ZPr ze dne 11.6.2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu –prokázání doručení stejnopisu návrhu na zahájení řízení zadavateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

7. Dne 14.6.2014 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele ze dne 13.6.2014, v němž navrhovatel uvádí a k němuž dokládá, že dne 15.5.2014 podal zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, jejichž obsahem byla mimo jiné také informace o tom, že navrhovatel podal ve věci dané veřejné zakázky podnět k přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

8. V předmětném vyjádření navrhovatel dále konstatuje, že „dne 13.06.2014 zaslal Zadavateli stejnopis návrhu na přezkum veřejné zakázky doručeného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 05.06.2014“. Uvedenou skutečnost navrhovatel dokládá také v příloze tohoto podání, kde je z potvrzení z datové schránky, jakožto dokladu o doručení stejnopisu návrhu zadavateli zřejmé, že stejnopis návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v dané veřejné zakázce odeslal navrhovatel do datové schránky zadavatele dne 13.6.2014.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

9. Úřad na základě § 112 a následujících ustanovení zákona posoudil okolnosti související s podáním návrhu a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10. Podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

11. Podle ustanovení § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona.

12. V návrhu na zahájení řízení navrhovatel uvádí, že rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 26.5.2014 obdržel dne 27.5.2014. Z uvedeného je zřejmé, že desetidenní lhůta pro doručení návrhu na zahájení řízení Úřadu a stejnopisu návrhu zadavateli tak začala běžet dne 28.5.2014 a uplynula dne 6.6.2014.

13. Vzhledem k tomu, že z obdržených podkladů nevyplývalo, že by navrhovatel doručil stejnopis předmětného návrhu také zadavateli, byl navrhovatel k prokázání této skutečnosti Úřadem vyzván usnesením č. j. ÚOHS-S465/2014/VZ-12348/2014/522/ZPr ze dne 11.6.2014.

14. V reakci na toto usnesení zaslal navrhovatel Úřadu vyjádření, v němž mimo jiné uvádí, že zadavatele již dne 15.5.2014 informoval o podání podnětu k přezkoumání jeho úkonů učiněných v dané veřejné zakázce k Úřadu, a současně Úřadu předložil doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli, který byl zadavateli doručen dne 13.6.2013.

15. K doručení stejnopisu návrhu na zahájení řízení zadavateli Úřad uvádí, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 1 Afs 2/2013-46 ze dne 24.4.2013 konstatuje, že vztah mezi dodavatelem a zadavatelem je primárně vztahem soukromoprávním, avšak povinnost doručit stejnopis návrhu zadavateli vychází z práva veřejného a její splnění se také promítá v rovině veřejného práva, kdy má přímý vliv na zastavení správního řízení. Smyslem této povinnosti je přednostně informovat zadavatele o podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a o jeho obsahu, nikoli o úpravě soukromoprávních vztahů. Úřad tedy přezkoumával podání navrhovatele učiněné vůči zadavateli z hlediska naplnění účelu ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

16. K tvrzení navrhovatele, že již obsahem námitek ze dne 15.5.2014, které zadavatel obdržel téhož dne, byla informace o podaném podnětu k přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem v daném zadávacím řízení, Úřad uvádí, že tato skutečnost nemůže být považována za požadované prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli, neboť se nejedná o stejnopis návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podávaný navrhovatelem ve smyslu § 114 odst. 4 zákona, nýbrž o pouhou informaci o tom, že byl u Úřadu podán v dané věci podnět, přičemž Úřad dodává, že rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám v šetřeném případě navrhovatel obdržel až dne 27.5.2014 a tudíž skutečnost, na jejímž základě došlo k podání návrhu, nastala až po datu, ke kterému v tomto případě navrhovatel směřuje doručení stejnopisu návrhu. V tomto ohledu nelze takovéto podání považovat za doručení stejnopisu návrhu.

17. K podání, které bylo doručeno zadavateli dne 13.6.2014, a které je faktickým stejnopisem návrhu, Úřad uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě byl posledním dnem desetidenní zákonné lhůty pro doručení stejnopisu návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 6.6.2013, nesplnil navrhovatel tímto podáním zákonnou povinnost stanovenou v § 114 odst. 4 zákona ve vztahu k doručení stejnopisu návrhu, a proto Úřad nemůže tento úkon navrhovatele považovat za splnění podmínky pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

18. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

19. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.S ohledem na skutečnost, že Úřad předmětné správní řízení tímto rozhodnutím zastavuje, o návrhu na předběžné opatření Úřad nerozhodoval.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

2. Mgr. Jiří Halaburt LL.M., Plzeňská 11, 360 01 Karlovy Vary

3. Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz