číslo jednací: S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe

Instance I.
Věc Poradenské služby v rámci strukturálních fondů
Účastníci
 1. ČEZ, a. s.
 2. ČEZ Distribuce, a. s.
 3. Severočeské doly a.s.
 4. ČEZ Teplárenská, a.s.
 5. RENARDS dotační, s.r.o.
 6. EUFC CZ s.r.o.
 7. Eurovision, a.s.
 8. NAVIGA 4, s.r.o.
 9. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 10. Česká spořitelna, a.s.
 11. CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
 12. Optimus Consult & Invest a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 27. 2. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 256 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe

 

4. února 2015

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 1. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – subjekty

o ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,

o ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

o Severočeské doly a.s., IČO 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov,

o ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany,

které na základě smlouvy o sdružení ze dne 1. 4. 2014 vytvořily sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zastoupené na základě smlouvy o sdružení ze dne 1. 4. 2014 ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,

 • navrhovatel – RENARDS dotační, s.r.o., IČO 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 Mgr. Ing. Ladislavem Kavříkem, advokátem, ev. č. ČAK 14882, společníkem společnosti Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 03045315, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno,
 • vybraný uchazeč – EUFC CZ s.r.o., IČO 26942364, se sídlem Popelova 399/75, 620 00 Brno,
 • vybraný uchazeč – Eurovision, a.s., IČO 27691845, se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno,
 • vybraný uchazeč – subjekty

o NAVIGA 4, s.r.o., IČO 26756102, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8,

o UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4,

které dne 11. 6. 2014 uzavřely smlouvu o spolupráci za účelem podání společné nabídky,

 • vybraný uchazeč – Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – subjekty

o CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 27146171, se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1,

o Optimus Consult & Invest a.s., IČO 43004571, se sídlem Blešnovská 588, 190 14 Praha 9,

které dne 11. 6. 2014 uzavřely konsorciální smlouvu za účelem podání společné nabídky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Poradenské služby v rámci strukturálních fondů“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 4. 2014, pod ev. č. 485459, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 5. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 075-130608, ve znění opravy uveřejněné dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-163773, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – RENARDS dotační, s.r.o., IČO 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno – ze dne 10. 1. 2015 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

 

I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 10. 1. 2015 návrh navrhovatele – RENARDS dotační, s.r.o., IČO 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 Mgr. Ing. Ladislavem Kavříkem, advokátem, ev. č. ČAK 14882, společníkem společnosti Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 03045315, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona, jež tvoří ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a Severočeské doly a.s., IČO 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, a ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, vzniklé na základě smlouvy o sdružení ze dne 1. 4. 2014, ve správním řízení zastoupené na základě smlouvy o sdružení ze dne 1. 4. 2014 ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poradenské služby v rámci strukturálních fondů“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 4. 2014, pod ev. č. 485459, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 5. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 075-130608, ve znění opravy uveřejněné dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-163773 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 10. 1. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – EUFC CZ s.r.o., IČO 26942364, se sídlem Popelova 399/75, 620 00 Brno,

o vybraný uchazeč – Eurovision, a.s., IČO 27691845, se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno,

o vybraný uchazeč – subjekty NAVIGA 4, s.r.o., IČO 26756102, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, které dne 11. 6. 2014 uzavřely smlouvu o spolupráci za účelem podání společné nabídky,

o vybraný uchazeč – Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,

o vybraný uchazeč – subjekty CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., IČO 27146171, se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, a Optimus Consult & Invest a.s., IČO 43004571, se sídlem Blešnovská 588, 190 14 Praha 9, které dne 11. 6. 2014 uzavřely konsorciální smlouvu za účelem podání společné nabídky.

4. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 10. 1. 2015 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal přezkumu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, neboť hodnotící komise provedla hodnocení nabídek v rozporu s hodnotícími kritérii stanovenými v zadávací dokumentaci.

5. Návrh navrhovatele obsahuje současně i návrh na vydání předběžného opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S61/2015/VZ-3121/2015/531/VČe ze dne 2. 2. 2015.

7. Dne 15. 1. 2015 bylo Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S15/2015/VZ ve věci téže veřejné zakázky doručeno rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky z téhož dne. Jako důvod zrušení zadavatel uvedl, že při hodnocení nabídek nepostupoval zcela přesně tak, jak uvedl v zadávací dokumentaci.

8. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 19. 1. 2015 a uveřejněno dne 21. 1. 2015.

II. ZÁVĚRY ÚŘADU

9. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona šetřený případ, přičemž po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

10. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil zadávací řízení, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

12. Vzhledem k tomu, že zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 15. 1. 2015, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na uložení předběžného opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

2. Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

3. EUFC CZ s.r.o., Popelova 399/75, 620 00 Brno

4. Eurovision, a.s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno

5. NAVIGA 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

7. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

8. CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1

9. Optimus Consult & Invest a.s., Blešnovská 588, 190 14 Praha 9

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz