Rozhodnutí: S1036/2014/VZ-3845/2015/511/KVá

Instance I.
Věc Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj
Účastníci
  1. Olomoucký kraj
  2. JANUS spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 28. 2. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S1036/2014/VZ-3845/2015/511/KVá

 

12. února 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 11. 2014 na návrh ze dne 28. 11. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Olomoucký kraj, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc,
  • navrhovatel – JANUS spol. s r.o., IČO 40764281, se sídlem Na Lysinách 418/43, 14700 Praha,

ve věci veřejné zakázky „Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 7. 2012 pod ev. č. 216672, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 8. 2012, 24. 9. 2012 a 12. 10. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21. 7. 2012 pod ev. č. 2012/S 139-232380 ve znění oprav uveřejněných dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 158-264155, dne 3. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 190-312314, dne 24. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 205-337367 a dne 3. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 065-108839,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – JANUS spol. s r.o., IČO 40764281, se sídlem Na Lysinách 418/43, 14700 Praha – vzal dne 9. 2. 2015 svůj návrh ze dne 28. 11. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 30. 11. 2014 návrh navrhovatele – JANUS spol. s r.o., IČO 40764281, se sídlem Na Lysinách 418/43, 14700 Praha (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 28. 11. 2014 na přezkoumání úkonů zadavatele – JANUS spol. s r.o., IČO 40764281, se sídlem Na Lysinách 418/43, 14700 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 7. 2012 pod ev. č. 216672, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 8. 2012, 24. 9. 2012 a 12. 10. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21. 7. 2012 pod ev. č. 2012/S 139-232380 ve znění oprav uveřejněných dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 158-264155, dne 3. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 190-312314, dne 24. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 205-337367 a dne 3. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 065-108839

2. Dnem 30. 11. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

3. Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (tj. nabídky navrhovatele) a navazujících kroků zadavatele učiněných v zadávacím řízení. Dle jeho názoru zadavatel toto rozhodnutí vydal v rozporu se zákonem, když nebyly dány zákonné předpoklady pro zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a porušil zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona, přičemž tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky a zároveň navrhovateli způsobila újmu, když pozbyl možnost získat veřejnou zakázku. Navrhovatel rovněž brojil proti stávající praxi zadavatele, kdy zadavatel do doby ukončení šetřeného zadávacího řízení odebírá služby, které jsou předmětem šetřené veřejné zakázky, od dodavatele, který nevzešel z řádného zadávacího řízení. Posledně citovaná část návrhu byla evidována jako samostatný podnět a je Úřadem dále šetřena.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S1036/2014/VZ-25569/2014/511/KVá ze dne 3. 12. 2014.

6. Dne 17. 12. 2014 obdržel Úřad informaci zadavatele o dalších úkonech učiněných v rámci zadávacího řízení, a to že zadavatel po opětovném posouzení a hodnocení nabídek vybral jako nejvhodnější nabídku navrhovatele. Dne 9. 1. 2015 obdržel Úřad žádost navrhovatele o přerušení správního řízení za účelem získání časového prostoru pro uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a navrhovatelem. Této žádosti bylo usnesením č. j. ÚOHS-S1036/2014/VZ-970/2015/511/KVá ze dne 9. 1. 2015 vyhověno a správní řízení bylo přerušeno do 9. 2. 2015.

7. Dne 5. 2. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, ve kterém zadavatel uvedl, že dne 30. 1. 2015 uzavřel s navrhovatelem smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky. Tato smlouva byla současně dne 3. 2. 2015 uveřejněna na profilu zadavatele.

8. Dne 9. 2. 2015 pak Úřad obdržel přípis navrhovatele, kterým navrhovatel svůj návrh ze dne 28. 11. 2014 bere z důvodu uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a navrhovatelem dne 5. 2. 2015 v celém rozsahu zpět a současně žádá o vrácení kauce uhrazené navrhovatelem na účet Úřadu v souvislosti s podáním návrhu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

11. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v.z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc

2. JANUS spol. s r.o., Na Lysinách 418/43, 14700 Praha

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz